Nyhed

Ekstraordinær indkaldelse af forslag til nyt medlem af Danmarks Frie Forskningsfond | Kultur og Kommunikation

Bestyrelsen for Danmarks Frie Forskningsfond indkalder hermed forslag til ét medlem af Danmarks Frie Forskningsfond | Kultur og Kommunikation pr. 1. januar 2022. Fristen er mandag 25. oktober 2021 kl. 16.00.

Der er tidligere på året efter normal procedure indkaldt forslag til ni medlemmer af Danmarks Frie Forskningsfonds faglige forskningsråd, der havde frist den 19. maj 2021 kl. 16.00. Efterfølgende har der været en yderligere indkaldelse af et rådsmedlem til Danmarks Frie Forskningsfond | Kultur og Kommunikation til fagområdet ’Historie’, der havde frist  d.1. september 2021. Baggrunden for den nye indkaldelse er, at yderligere ét medlem af Danmarks Frie Forskningsfond | Kultur og Kommunikation vil udtræde af rådet med udgangen af året.

For at sikre god faglig dækning i Danmarks Frie Forskningsfond | Kultur og Kommunikation pr. 1. januar 2022 indkaldes derfor ekstraordinært forslag til ét nyt medlem.

Bestyrelsen for Danmarks Frie Forskningsfond forventes at udpege det nye medlem på møde den 9. december 2021.

Den ledige plads i Danmarks Frie Forskningsfond | Kultur og Kommunikation er inden for følgende område:

  • Kunsthistorie, arkitektur- og designforskning

Danmarks Frie Forskningsfond
Danmarks Frie Forskningsfond (DFF) har en fondsfunktion og en rådgivnings-funktion. Fonden har til opgave at styrke kvaliteten af dansk forskning ved at yde tilskud til konkrete forskningsaktiviteter baseret på forskernes egne initiativer og har derudover mulighed for at udmønte midler til tematisk forskning. Fondens rådgivning sker efter anmodning eller på eget initiativ. Derudover skal fonden bidrage til at styrke formidlingen og anvendelsen af forskningsresultater.

Danmarks Frie Forskningsfond består af en bestyrelse (en formand og otte med-lemmer) og fem faglige forskningsråd (12-18 medlemmer). De fem faglige forskningsråd er:

  • DFF | Kultur og Kommunikation
  • DFF | Natur og Univers
  • DFF | Samfund og Erhverv
  • DFF | Sundhed og Sygdom
  • DFF | Teknologi og Produktion

Krav til kandidater
Samtlige 84 medlemmer af Danmarks Frie Forskningsfond skal være anerkendte forskere, dvs. personer der i en årrække på videnskabeligt plan aktivt har beskæftiget sig med forskning, og som er på mindst lektor- eller seniorforskerniveau.

Samtlige medlemmer af Danmarks Frie Forskningsfond (DFF) udpeges i deres personlige egenskab, og der lægges vægt på en bred erfaring inden for både dansk og international forskning. Danmarks Frie Forskningsfond ser gerne flere DFF-medlemmer med baggrund fra erhvervslivet.

Medlemmerne til de faglige forskningsråd udpeges, så der i det enkelte faglige forskningsråd er en bred faglig dækning inden for rådets virke. Derudover tilstræber DFF en sammensætning af det enkelte faglige råd med en jævn fordeling af medlemmer i forhold til køn, institutioner (offentlige som private) og forskningsmiljøer fra forskellige dele af landet - uden at gå på kompromis med fagligheden.

Der ses gerne forslag til kandidater til bestyrelsen og fagråd med en eller flere af nedestående erfaringer:

  • International erfaring
  • Tværvidenskabelig forskningserfaring
  • Erfaring fra erhvervslivet

For fagrådsmedlemmer er det ligeledes vigtigt med en bred forskningsmæssig erfaring, der gør det muligt for det enkelte medlem at vurdere ansøgninger uden for eget ekspertiseområde.

Møder i bestyrelsen og forskningsråd foregår på dansk. Det er derfor en forudsætning, at DFF-medlemmer kan læse og forstå dansk, mens skriftlige og mundtlige bidrag til drøftelsen for DFF-medlemmer, der foretrækker det, kan foregå på engelsk.

Indsendelse af forslag
Forslag sendes elektronisk sammen med kandidatens CV og publikationsliste (i én pdf-fil navngivet med kandidatens og forslagsstillerens navn; se nedenfor), en samtykkeerklæring fra kandidaten om behandling af personoplysninger (en pdf-fil navngivet med kandidatens og forslagsstillerens navn; se nedenfor) og en motivation for kandidaten (en pdf-fil navngivet med kandidatens og forslagsstillerens navn; se nedenfor). Derudover skal følgende informationer være klar, inden forslag kan sendes ind elektronisk: Kandidatens navn, som det fremgår af CV’et (korrekt angivet med æ, ø og å), fødselsår, universitetsgrad, e-mailadresse, stilling, titulering (spørg kandidaten, hvordan vedkommende vil tituleres) og ansættelsessted. Derudover skal man have sikret sig, at kandidaten kan læse og forstå dansk, mens skriftlige og mundtlige bidrag til rådsdrøftelsen for DFF-medlemmer, der foretrækker det, kan foregå på engelsk, jf. ’Krav til kandidaten’ ovenfor.

Link til elektronisk fremsendelse af forslag

Alle kandidater skal være adspurgt, inden forslag indsendes.

CV og publikationsliste
CV og publikationsliste skal være på dansk eller engelsk.

CV’et (maks. to sider) skal indeholde den foreslåede persons nøjagtige institutionsadresse (på dansk for danske institutioner evt. i parentes efter det engelske navn i et engelsksproget CV) og oplysninger om uddannelse, beskæftigelse, hædersbevisninger, akademiske resultater, forskningsmæssige nøgleområder, projektledelse og vejledning. CV’et må ikke indeholde fortrolige oplysninger (f.eks. CPR-nummer), og orlovsperioder undtaget barsels- og adoptionsorlov angives uden yderligere specificering.

Publikationslisten skal indeholde udførlige referencer til publikationer fra de seneste fem år og gerne opdelt på peer-reviewed og øvrige videnskabelige indlæg samt angivelse af det fulde antal publikationer.

Pdf-filen med CV og publikationsliste navngives først med kandidatens navn (K) og dernæst navnet på forslagsstilleren (F), således at navnet bliver ’CV-K indstillet af F.pdf’.

Samtykkeerklæring fra kandidaten om behandling af personoplysninger

Formularen Samtykkeerklæring for kandidater foreslået til Danmarks Frie Forskningsfonds bestyrelse og faglige forskningsråd underskrives af kandidaten, dateres og skannes. Filen navngives først med kandidatens navn (K) og dernæst navnet på forslagsstilleren (F), således at navnet bliver ’Samtykke-K indstillet af F.pdf’. Formularen er vedlagt indkaldelsen og ligger endvidere på DFF’s hjemmeside. Det fremgår af samtykkeerklæringen, hvad der skrives under på.

Kandidater uden samtykkeerklæring til behandling af kandidatens personoplysninger vil ikke komme i betragtning.

Motivering for kandidaten
Der skal sendes en motivering med til forslaget til en kandidat. Pdf-filen med motiveringen navngives ’Motivering-K indstillet af F.pdf’

Forslagene skal være Uddannelses- og Forskningsstyrelsen i hænde senest mandag den 25. oktober 2021 kl. 16.00.

Videre proces
Udpegning
Bestyrelsen for Danmarks Frie Forskningsfond vil udpege rådsmedlemmet til den ledige plads i DFF | Kultur og Kommunikation på møde d. 9. december 2021. Det forventes, at det udpegede rådsmedlem får besked om sin udpegning inden jul med henblik på indtrædelse i fonden pr. 1. januar 2022. Det første rådsmøde forventes at blive afholdt ultimo januar/primo februar 2022.

Behandling af personoplysninger
Information om behandling af personoplysninger i forbindelse med udpegningen af fagrådsmedlemmer kan tilgås via dette link.

Yderligere oplysninger
Evt. spørgsmål vedr. ovenstående kan rettes til fuldmægtig Vibeke Kalsbeek (+45 7231 8335, vka@ufm.dk).

Generelle spørgsmål vedr. Danmarks Frie Forskningsfond kan rettes til kontorchef Jesper Risom (+45 7231 8300, DFF_forvaltning@ufm.dk)

 

15. september 2021