Nyhed

DFF indkalder forslag til forskningsleder til opdatering af magtudredningen 2022

Danmarks Frie Forskningsfond (DFF) har fået i opdrag at indstille et mindre antal egnede kandidater til uddannelses- og forskningsministeren til posten som forskningsleder for et kommende forskningsprojekt, der har til formål at opdatere magtudredningen fra 2003 om det danske politiske system og samfund. Med dette åbne opslag har alle – offentlige såvel som private organisationer og enkeltpersoner - mulighed for at komme med ét eller flere forslag til kandidater, herunder at foreslå sig selv som kandidat. Forskningslederen vil blive udpeget af ministeren. Frist fredag 28. oktober 2022 kl. 16.00.

Baggrund og anden nødvendig information fremgår af kommissorium for opdatering af magtudredningen, som regeringen indgik aftale om med samtlige partier i Folketinget den 12. september 2022.

Der er afsat 41,6 mio. kr. til forskningsprojektet, som må have en varighed på ca. fem år.

Bevillingen gives med forbehold for Finansudvalgets tilslutning til aktstykke vedrørende udmøntning af aftale om opdatering af magtudredningen.

Det er en forudsætning, at kandidaten har læst kommissoriet, inden forslag sendes ind. Det er ligeledes en forudsætning, at den foreslåede kandidat overfor forslagsstiller har bekræftet sin interesse i at blive bragt i forslag af vedkommende.

Forskningslederens kvalifikationer 

Det fremgår af kommissoriet, at forskningslederen skal være en anerkendt forsker, dvs. en person, der i en årrække på videnskabeligt plan aktivt har beskæftiget sig med forskning, og som er på mindst lektor- eller seniorforskerniveau. Der lægges derudover vægt på, at vedkommende har betydelig erfaring med forskningsledelse og formidling til den brede offentlighed. 

Forskningsprojektet

Forskningslederen skal lede et forskningsprojekt Opdatering af magtudredningen, der har til formål at skabe opdateret forskningsbaseret viden om demokratiets tilstand og vilkårene for de demokratiske processer til gavn for både folkevalgte politikere og den brede offentlighed. Arbejdet skal samtidigt bidrage til at skabe grundlaget for en positiv udvikling, således at det danske folkestyre fortsat står stærkt i fremtiden. Seneste magtudredning var et meget omfattende forskningsprojekt fra 1998 til 2003.

Forskningsprojektet Opdatering af magtudredningen skal belyse tre overordnede temaer, som er beskrevet i kommissoriet:

 • Folkestyrets institutioner og de politiske processer
 • Deltagelse i det demokratiske fællesskab og civilsamfundet
 • Teknologiens og mediernes udvikling og den demokratiske samtale

Forskerne vil få frihed til at definere de konkrete forskningsspørgsmål i projektet, og forskningsledelsen får således mulighed for at tage emner op, der ligger ud over
de tre temaer, om end hovedvægten skal være inden for disse. 

Organiseringen

Forskningslederen etablerer og udpeger en forskningsledelse på 4-5 anerkendte forskere. Der etableres en ekstern følgegruppe med deltagelse af repræsentanter fra Folketinget, erhvervsorganisationer, fagbevægelsen og øvrige relevante repræsentative organisationer samt personer med særlig indsigt på området. Forskningsledelsen orienterer løbende følgegruppen om forskningsprojektets delleverancer og resultater og faciliterer løbende drøftelser med følgegruppen herom. Følgegruppen kan løbende give input til forskningsledelsen, men det er forskningsledelsen, der træffer beslutning om teoretisk tilgang, metode, valg af emner og lignende. Forskningen skal således udføres i fuld armslængde til det politiske niveau, erhvervslivet, organisationer og andre interessenter.

Ligestilling

Danmarks Frie Forskningsfond anmoder om, at der indsendes forslag om både kvinder og mænd til posten som forskningsleder.

Indsendelse af forslag til posten som forskningsleder

Forslag sendes elektronisk sammen med følgende dokumenter:

 • Kandidatens CV og publikationsliste (i én pdf-fil navngivet som angivet nedenfor)
 • En samtykkeerklæring fra kandidaten om behandling af personoplysninger (pdf.-fil navngivet som angivet nedenfor)
 • En motivation udarbejdet af kandidaten (pdf-fil navngivet som angivet nedenfor)
 • Et tilsagn fra den organisation, hvor kandidaten vil være ansat under projektperioden (pdf-fil navngivet som angivet nedenfor)

Derudover skal følgende informationer være klar, inden forslag kan sendes ind elektronisk: Kandidatens fulde navn, som det også skal fremgå af CV’et (korrekt angivet med æ, ø og å), fødselsår, universitetsgrad, e-mailadresse, stilling, titulering (spørg kandidaten, hvordan vedkommende vil tituleres) og ansættelsessted. Derudover skal man have sikret sig, at kandidaten har læst kommissoriet.

Link til elektronisk fremsendelse af forslag

CV og publikationsliste
CV og publikationsliste skal være på dansk eller engelsk.

CV’et (maks. to sider) skal indeholde den foreslåede persons nøjagtige organisationsadresse (på dansk for danske organisationer evt. i parentes efter det engelske navn i et engelsksproget CV) og oplysninger om uddannelse, beskæftigelse, erfaring med projektledelse og formidling, hædersbevisninger, akademiske resultater, forskningsmæssige nøgleområder og vejledning. CV’et må ikke indeholde følsomme- og/eller fortrolige oplysninger (f.eks. CPR-nummer), og orlovsperioder undtaget barsels- og adoptionsorlov angives uden yderligere specificering. 

Publikationslisten skal indeholde udførlige referencer til de for forskningsprojektet relevante publikationer fra de seneste ti år og gerne opdelt på peer-reviewed og øvrige videnskabelige indlæg samt angivelse af det fulde antal publikationer.

Pdf-filen med CV og publikationsliste navngives ’CV-kandidatens fulde navn.pdf’.

Samtykkeerklæring fra kandidaten om behandling af personoplysninger
Formularen Samtykkeerklæring for kandidater foreslået til posten som forskningsleder af forskningsprojektet ’Opdatering af magtudredningen’ (Filnavn: DFF-Samtykke til brug af kandidatens personoplysninger) underskrives af kandidaten, dateres og skannes. Pdf-filen navngives ’Samtykke-kandidatens fulde navn.pdf’’. Det fremgår af samtykkeerklæringen, hvad der skrives under på. 

Kandidater uden samtykkeerklæring til behandling af kandidatens personoplysninger vil ikke komme i betragtning.

Motivation udarbejdet af kandidaten 
Der skal sendes en motivation med forslaget, der er udarbejdet af kandidaten, med følgende indhold:

 1. Beskrivelse af kandidatens forskning og forskningsfelt. En kort beskrivelse af forskningens faglige omdrejningspunkt (1000 tegn inklusiv mellemrum).
 2. Beskrivelse af kandidatens særlige forskningsbidrag inden for kommissoriets tre overordnede temaer samt eventuelle bidrag på tværs af temaerne (2000
  tegn inklusiv mellemrum).
 3. Beskrivelse af kandidatens forskningsledelseskompetence, herunder bidrag til etablering og udvikling af forskningsgrupper samt ledelse på tværs af forskningsmæssige discipliner og organisatoriske enheder (1000 tegn inklusiv mellemrum).
 4. Beskrivelse af kandidatens erfaring med at deltage i eller lede større internationale eller nationale forskningsfaglige kommissioner, udvalgsarbejder, råd,
  nævn eller lignende (1000 tegn inklusiv mellemrum).
 5. Beskrivelse af kandidatens formidlingsmæssige kompetencer, herunder erfaring med formidling til politikere og forskellige typer af interessenter. Det bør
  ligeledes fremgå af beskrivelsen, såfremt forskeren har erfaring med borger og anden form for interessentinvolvering i sin forskning samt karakteren heraf
  (1000 tegn inklusiv mellemrum).
 6. Beskrivelse af kandidatens foreløbige tanker om de hovedelementer, der kan indgå i projektets tre temaer (gerne i punktform; 1000 tegn inklusiv mellemrum).

Motivationen sendes som en pdf-fil navngivet ’M-kandidatens fulde navn.pdf’.’

Tilsagn fra værtsorganisationen
Der skal sendes et underskrevet tilsagn fra den organisation, som i tilfælde af udpegning af kandidaten skal administrere bevillingen til forskningsprojektet Opdatering af magtudredningen. Det skal fremgå, 1) at organisationen vil huse forskningsprojektet og 2) at organisationen står inde for, at kandidaten er i stand til at løfte opgaven. Er kandidaten ikke ansat på den angivne organisation ved udløbet af fristen den 28. oktober 2022 kl. 16.00, skal en  begrundelse herfor fremgå.

Tilsagnet sendes som en pdf-fil navngivet ’Tilsagn-kandidatens fulde navn.pdf’.

Forslagene skal være Danmarks Frie Forskningsfond i hænde senest fredag den 28. oktober 2022 kl. 16.00.

Videre proces

Danmarks Frie Forskningsfonds bestyrelse vil indstille et mindre antal egnede kandidater til posten som forskningsleder blandt de indkomne kandidatforslag og fondens eventuelle egne forslag til kandidater.

Indsendt materiale vedr. de udvalgte kandidater kan blive sendt til ekstern bedømmelse, hvis fonden vurderer det hensigtsmæssigt.

Fondens indstilling af et mindre antal egnede kandidater vil sammen med alle indkomne kandidatforslag blive forelagt uddannelses- og forskningsministeren, som udpeger forskningslederen.

Det fremgår af kommissoriet for opdatering af magtudredningen, at forskningsleder udpeger en forskningsledelse på 4-5 anerkendte forskere. Forskningsledelsen udarbejder indledningsvist en samlet projektplan med oversigt over forskningsprojektets delprojekter, som drøftes med den eksterne  følgegruppe, der udpeges af uddannelses- og forskningsministeren. Forskningsledelsen træffer endelig beslutning om projektplan.

Budget i henhold til projektplanen vil skulle godkendes af DFF.

Forskningsprojektet må have en varighed af cirka fem år.

Behandling af personoplysninger

Information om behandling af personoplysninger i forbindelse med indkaldelsen af forslag til forskningslederen for projektet Opdatering af magtudredningen kan tilgås via dette link.

Yderligere oplysninger

Evt. spørgsmål vedr. indsendelse af forslag på kandidater kan rettes til fuldmægtig Vibeke Kalsbeek (+45 7231 8335, vka@ufm.dk).

Evt. spørgsmål vedr. proces for Danmarks Frie Forskningsfonds indstilling af kandidater kan rettes til kontorchef Jesper Risom (+45 2363 9410, DFF_forvaltning@
ufm.dk).

Evt. spørgsmål til uddannelses- og forskningsministerens udpegning af forskningsleder, forskningsprojektet Opdatering af magtudredningen dets organisering osv. kan rettes til chefkonsulent Max Grundtvig Haug (+45 7231 8034, mgha@ufm.dk).

20. september 2022