Nyhed

Indkaldelse af forslag til bestyrelsesformand, 2 bestyrelsesmedlemmer og 43 medlemmer af Danmarks Frie Forskningsfonds faglige forskningsråd

Styrelsen for Forskning og Uddannelse indkalder hermed forslag til ny bestyrelsesformand for Danmarks Frie Forskningsfond, bestyrelsesmedlemmer og på vegne af Danmarks Frie Forskningsfond medlemmer til de faglige forskningsråd under fonden. Frist torsdag 26. april 2018 kl. 16.00.

Bestyrelsesformand og bestyrelsesmedlemmer

Beskikkelsesperioden for den nuværende bestyrelsesformand, professor Peter Munk Christiansen, udløber ved udgangen af 2018, og der skal derfor udpeges en ny formand. Derudover vil udpegningsperioden for to bestyrelsesmedlemmer udløbe ved udgangen af 2018 uden mulighed for genudpegning. 

Medlemmer af de faglige forskningsråd

Udpegningsperioden for 20 medlemmer af de faglige forskningsråd (i loven omtalt som de stående udvalg) udløber ved udgangen af 2018 uden mulighed for genudpegning, og yderligere 2 medlemmer ønsker ikke genbeskikkelse og udtræder med udgangen af 2018. 21 medlemmer af de faglige forskningsråd kan udpeges for to år mere. 

Det er markeret, hvem der har mulighed for genudpegning. Det skal understreges, at de nuværende medlemmer, som kan genudpeges, skal foreslås for at komme i betragtning.

Danmarks Frie Forskningsfond

Danmarks Frie Forskningsfond har en fondsfunktion og en rådgivningsfunktion. Fonden har til opgave at støtte dansk forskning baseret på forskernes egne initiativer og har derudover mulighed for at udmønte af midler til tematisk forskning. Fondens rådgivning sker efter anmodning eller på eget initiativ. Derudover skal fonden bidrage til at styrke formidlingen og anvendelsen af forskningsresultater. 

Danmarks Frie Forskningsfond består af en bestyrelse (en formand og otte medlemmer) og fem faglige forskningsråd (12-18 medlemmer). De fem faglige forskningsråd er:

 • DFF | Kultur og Kommunikation
 • DFF | Natur og Univers
 • DFF | Samfund og Erhverv
 • DFF | Sundhed og Sygdom
 • DFF | Teknologi og Produktion 

Krav til kandidater

Samtlige 84 medlemmer af Danmarks Frie Forskningsfond, herunder bestyrelsesformanden, skal være anerkendte forskere, dvs. personer der i en årrække på videnskabeligt plan aktivt har beskæftiget sig med forskning, og som er på mindst lektor- eller seniorforskerniveau. 

Samtlige medlemmer af Danmarks Frie Forskningsfond udpeges i deres personlige egenskab, og der lægges vægt på en bred erfaring inden for både dansk og international forskning. Styrelsen for Forskning og Uddannelse og Danmarks Frie Forskningsfond ser gerne flere fondsmedlemmer med baggrund fra erhvervslivet. Medlemmerne til de faglige forskningsråd udpeges, så der i det enkelte råd opnås bred faglig dækning inden for fondens virke. 

Der ønskes forslag til kandidater med:

 • International erfaring
 • Tværfaglig forskningserfaring
 • Baggrund fra erhvervslivet
 • For medlemmer til de faglige forskningsråd lægges der endvidere vægt på bred forskningsmæssig erfaring, da medlemmerne også bør kunne vurdere ansøgninger uden for eget primære ekspertiseområde 
 • Møder i bestyrelsen og forskningsråd foregår sædvanligvis på dansk.

Ligestilling

Uddannelses- og forskningsministerens udpegning af medlemmer af Danmarks Frie Forskningsfonds bestyrelse er omfattet af bestemmelserne om offentlige udvalg, kommissioner og lignende i lov om ligestilling af kvinder og mænd. I forhold til de faglige forskningsråd skal Danmarks Frie Forskningsfond jf. fondsloven tilstræbe en ligelig kønssammensætning ved udpegningen af medlemmer. På baggrund af ovenstående anmoder Styrelsen for Forskning og Uddannelse og Danmarks Frie Forskningsfond om, at der indsendes forslag af både kvinder og mænd til alle ledige poster. 

Efterspurgte kompetencer i de faglige forskningsråd

Til DFF | Kultur og Kommunikation ønskes særligt forslag til medlemmer inden for følgende fagområder:

 • Pædagogik og uddannelsesforskning
 • Sprogvidenskab og filologi *
 • Medie- og filmvidenskab, kommunikationsforskning, musikvidenskab *
 • Religionsvidenskab og teologi *
 • Kunsthistorie, arkitektur- og designforskning * 
 • Antropologi og etnologi

Til DFF | Natur og Univers ønskes særligt forslag til medlemmer inden for fysik, datalogi, biologi, kemi, molekylærbiologi og biokemi, fysisk geografi og geologi, herunder særligt:

 • Teoretisk fysik og astronomi
 • Eksperimentel fysik og astronomi*
 • Teoretisk datalogi
 • Evolutionsbiologi*
 • Mikrobiologi, herunder mikrobiel økologi
 • Makrobiologisk systemøkologi
 • Miljøbiologi og fysiologi
 • Fysisk og analytisk kemi
 • Molekylærbiologi og biokemi* (2 personer)
 • Fysisk geografi, herunder klimaforskning
 • Geologi* 

Til DFF| Samfund og Erhverv ønskes særligt forslag til medlemmer inden for følgende fagområder:

 • Erhvervsøkonomi, herunder organisation, innovation og strategi
 • Nationaløkonomi med særligt henblik på empirisk økonomi indenfor områderne arbejdsmarkedsøkonomi, uddannelsesøkonomi, sundhedsøkonomi og lignende
 • Økonometri, herunder tidsserier og big data analytics, samt finansiering*
 • Sociologi, herunder sociologisk teori og globalisering
 • Mikrosociologi, kvalitative metoder og køn*
 • Sociologi, herunder kvantitative metoder og ulighed*
 • Statskundskab, med særligt henblik på international politik
 • Statskundskab, med særligt henblik på komparativ politik* 

Til DFF | Sundhed og Sygdom ønskes særligt forslag til medlemmer inden for følgende fagområder:

 • Folkesundhed og epidemiologi
 • Basal og anvendt immunologi - herunder immunpatogenese, inflammation og infektion
 • Basal og translationel farmakologi
 • Cellebiologi, biokemi og molekylær biologi*
 • Klinisk og translationel hæmatologi*
 • Metabolisme og endokrinologi* (2 personer)
 • Infektionsmedicin og klinisk mikrobiologi* 

Til DFF | Teknologi og Produktion ønskes særligt forslag til medlemmer inden for fagområderne nedenfor. Bemærk at der for den enkelte kandidat, som foreslås til et fagområde, efterspørges kompetencer inden for alle de angivne felter inden for fagområdet (dotten).

 • Miljøkemi/miljøteknologi
 • Veterinærvidenskab (klinik, diagnostik)
 • Lægemiddeludvikling/lægemiddelteknologi (formulering, drug delivery, præklinisk testning, nanoteknologi)
 • Jordbrugsvidenskab (vegetabilsk produktion, ressourceudnyttelse, miljø-beskyttelse, klima og bæredygtighed) 
 • Kemi (uorganisk, organisk og analytisk kemi, nanoteknologi)
 • Mikrobiologi og bioteknologi
 • Materialer, mekanik, bygge- og anlægsteknik*
 • Fødevarevidenskab, immunologi og molekylærbiologi*
 • Sundhedsteknologi, informationsteknologi, machine learning og signalbehandling*
 • Elektronik, kommunikationsteknologi, materialer og optik* 

* Genudpegning af rådsmedlem med det angivne fagområde er mulig

Indsendelse af forslag til posten som bestyrelsesformand, bestyrelsesmedlemmer og medlemmer af de faglige forskningsråd

Her sendes forslag via det elektroniske system Inquisite, hvor du også uploader kandidatens CV og publikationsliste (i én pdf-fil navngivet med kandidatens og forslagsstillerens navn; se nedenfor). 

Du skal have følgende informationer ved hånden, inden du tilgår Inquisite: Hvilket fagområde kandidaten indstilles til, kandidatens fulde navn, fødselsår, universitetsgrad, e-mailadresse, stilling, titulering og ansættelsessted. 

Alle kandidater skal være adspurgt, inden forslag indsendes.

CV og publikationsliste skal være på dansk eller engelsk.

CV’et (maks. to sider) skal indeholde den foreslåede persons nøjagtige institutions-adresse (på dansk for danske institutioner evt. i parentes efter det engelske navn i et engelsksproget CV) og oplysninger om uddannelse, beskæftigelse, hædersbevisninger, akademiske resultater, forskningsmæssige nøgleområder, projektledelse og vejledning. 

Publikationslisten skal indeholde udførlige referencer til publikationer fra de seneste fem år og gerne opdelt på peer reviewed og øvrige videnskabelige publikationer samt angivelse af det fulde antal publikationer. 

Pdf-filen med CV og publikationsliste navngives først med kandidatens fulde navn (K) og dernæst navnet på forslagsstilleren (F), således at navnet bliver ’K indstillet af F.pdf’. 

Forslagene skal være Styrelsen for Forskning og Uddannelse i hænde senest torsdag den 26. april 2018 kl. 16.00. 

Videre proces

Udpegning af bestyrelsesformand
De indkomne kandidater til posten som bestyrelsesformand for Danmarks Frie Forskningsfond vil blive behandlet i Regeringens ansættelsesudvalg, hvorefter uddannelses- og forskningsministeren udpeger ny bestyrelsesformand. Det forventes, at den ny formand får besked om sin udpegning senest primo november 2018 med henblik på indtrædelse i fonden pr. 1. januar 2019. Det første bestyrelsesmøde forventes at blive afholdt ultimo januar/primo februar 2019. 

Udpegning af bestyrelsesmedlemmer
De indkomne forslag til posterne som nye bestyrelsesmedlemmer vil blive forelagt uddannelses- og forskningsministeren, som udpeger bestyrelsesmedlemmer. Det forventes, at ministeren udpeger de nye bestyrelsesmedlemmer efter, at den nye bestyrelsesformand er udpeget, og at de får besked om deres udpegning senest primo november 2018 med henblik på indtrædelse i fonden pr. 1. januar 2019. Det første bestyrelsesmøde forventes at blive afholdt ultimo januar/primo februar 2019.

Udpegning af medlemmer til de faglige forskningsråd
Bestyrelsen for Danmarks Frie Forskningsfond vil udpege/genudpege rådsmedlemmer til de aktuelle 43 pladser. Det forventes, at de udpegede/genudpegede rådsmedlemmer får besked om deres udpegning senest primo september 2018 med henblik på indtrædelse i fonden pr. 1. januar 2019. De første rådsmøder forventes at blive afholdt ultimo januar/primo februar 2019. 

Yderligere oplysninger

Spørgsmål vedr. udpegning af bestyrelsesformand og bestyrelsesmedlemmer kan rettes til fuldmægtig Michael Sandgreen (+45 7231 8896, misa@ufm.dk). 

Spørgsmål vedr. udpegning af medlemmer til de faglige forskningsråd – eller generelle spørgsmål vedr. Danmarks Frie Forskningsfond – kan rettes til fuldmægtig Vibeke Kalsbeek (+45 7231 8335, DFF_forvaltning@ufm.dk). 

6. marts 2018

Annonce - Vær med til at sikre stærke kræfter til DFF