Nyhed

Vær med til at sikre stærke kompetencer til Danmarks Frie Forskningsfond i 2021

Indkaldelse af forslag til 32 medlemmer til Danmarks Frie Forskningsfonds faglige forskningsråd. Frist udsat til mandag 11. maj 2020 kl. 16.00.

Bestyrelsen for Danmarks Frie Forskningsfond (DFF) indkalder hermed forslag til medlemmer til de faglige forskningsråd under fonden. 
 

Bestyrelsesmedlemmer

Der skal ikke udpeges eller genudpeges bestyrelsesmedlemmer i år.
  

Medlemmer af de faglige forskningsråd

Udpegningsperioden for 19 medlemmer af de faglige forskningsråd (i loven omtalt som de stående udvalg) udløber ved udgangen af 2020 uden mulighed for genudpegning og yderligere 5 medlemmer udtræder med udgangen af 2020 efter første udpegningsperiode eller midt i en periode. 8 medlemmer af de faglige forskningsråd kan udpeges for to år mere.
 
Medlemmer af de faglige forskningsråd kan ikke samtidig sidde i Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd, bestyrelsen for Danmarks Grundforskningsfond, bestyrelsen for Danmarks Innovationsfond eller bestyrelsen for Danmarks Frie Forskningsfond.
 
Listen over fondens nuværende i alt 84 bestyrelses- og rådsmedlemmer er vedhæftet her. Det er markeret, hvem der har mulighed for genudpegning. Det skal understreges, at de nuværende medlemmer, som kan genudpeges, skal foreslås for at komme i betragtning.
 

Danmarks Frie Forskningsfond

Danmarks Frie Forskningsfond (DFF) har en fondsfunktion og en rådgivningsfunktion. Fonden har til opgave at støtte dansk forskning baseret på forskernes egne initiativer og har derudover mulighed for at udmønte midler til tematisk forskning. Fondens rådgivning sker efter anmodning eller på eget initiativ. Derudover skal fonden bidrage til at styrke formidlingen og anvendelsen af forskningsresultater. 
 
Danmarks Frie Forskningsfond består af en bestyrelse (en formand og otte medlemmer) og fem faglige forskningsråd (12-18 medlemmer). De fem faglige forskningsråd er:
 
 • DFF | Kultur og Kommunikation
 • DFF | Natur og Univers
 • DFF | Samfund og Erhverv
 • DFF | Sundhed og Sygdom
 • DFF | Teknologi og Produktion

Krav til kandidater

Samtlige 84 medlemmer af Danmarks Frie Forskningsfond skal være anerkendte forskere, dvs. personer der i en årrække på videnskabeligt plan aktivt har beskæftiget sig med forskning, og som er på mindst lektor- eller seniorforskerniveau.
 
Samtlige medlemmer af Danmarks Frie Forskningsfond (DFF) udpeges i deres personlige egenskab, og der lægges vægt på en bred erfaring inden for både dansk og international forskning. Danmarks Frie Forskningsfond ser gerne flere rådsmedlemmer med baggrund fra erhvervslivet. Medlemmerne til de faglige forskningsråd udpeges, så der i det enkelte råd opnås bred faglig dækning inden for fondens virke.
 
Der ønskes forslag til kandidater med:
 
 • International erfaring
 • Tværfaglig forskningserfaring
 • Baggrund fra erhvervslivet
 • Bred forskningsmæssig erfaring, da medlemmerne også bør kunne vurdere ansøgninger uden for eget primære ekspertiseområde
Møder i bestyrelsen og forskningsråd foregår på dansk. Det er derfor en forudsætning, at rådsmedlemmer kan læse og forstå dansk, mens skriftlige og mundtlige bidrag til rådsdrøftelsen for rådsmedlemmer, der foretrækker det, kan foregå på engelsk.
 

Ligestilling

Danmarks Frie Forskningsfonds bestyrelse skal, jf. fondsloven tilstræbe en ligelig kønssammensætning ved udpegningen af medlemmer til de faglige forskningsråd. På den baggrund anmoder Danmarks Frie Forskningsfond om, at der indsendes forslag om både kvinder og mænd til alle ledige poster.

 

Efterspurgte kompetencer i de faglige forskningsråd 

Til DFF | Kultur og Kommunikation ønskes særligt forslag til medlemmer inden for følgende fagområde:
 
 • Kunsthistorie, arkitektur- og designforskning
 • Sprogvidenskab og filologi
 • Medie- og filmvidenskab samt kommunikationsforskning
 • Religionsvidenskab og teologi
 • Psykologi
 • Digitale studier og teknologistudier
 • Litteraturvidenskab*
Til DFF | Natur og Univers ønskes særligt forslag til medlemmer inden for følgende fagområde:
 
 • Biokemi og strukturbiologi
 • Molekylærbiologi*
 • Syntesekemi
 • Geovidenskab
 • Eksperimentel fysik og astronomi
 • Evolutionsbiologi
Til DFF| Samfund og Erhverv ønskes særligt forslag til medlemmer inden for følgende fagområde:
 
 • Økonomi med særligt henblik på makroøkonomi og økonometri
 • Sociologi med særligt henblik på kvantitative metoder
 • Statskundskab med særligt henblik på komparativ politik
Til DFF | Sundhed og Sygdom ønskes særligt forslag til medlemmer inden for følgende fagområder:
 
 • Klinisk neurologi og neurokirurgi, translationel neurovidenskab
 • Metabolisme og endokrinologi (2 personer)
 • Klinisk, translationel og eksperimentel hæmatologi
 • Cellebiologi, biokemi og molekylær biologi
 • Infektionsmedicin, klinisk og molekylær mikrobiologi.
 • Klinisk genetik, molekylær genetik, bioinformatik, genomics, transcriptomics, big data*
 • Klinisk medicin, kardiologi, epidemiologi*
 • Klinisk og eksperimentel psykiatri*
Til DFF | Teknologi og Produktion ønskes særligt forslag til medlemmer inden for fagområderne nedenfor. Bemærk, at der for den enkelte kandidat, som foreslås til et fagområde, efterspørges kompetencer inden for alle de angivne felter (angivet i parentes) inden for fagområdet:
 
 • Sundhedsteknologi, informationsteknologi, machine learning og signalbehandling
 • Lægemidler, immunologi, molekylærbiologi og bioinformatik
 • Bygge- og anlægsteknik, materialer, mekanik, geologi og geoteknik
 • Datalogi (software udvikling, machine learning, verifikation, it-sikkerhed, big data)
 • Kommunikationsteknologi, elektronik, elektriske energisystemer, informationsteknologi og robotteknologi*
 • Fysik, materialer, optik, fotonik og nanoteknologi*
 • Mekanik, fluidmekanik, matematisk modellering, nanoteknologi, materialer og produktion*
* Genudpegning af rådsmedlem med det angivne fagområde er mulig
 

Indsendelse af forslag til medlemmer af de faglige forskningsråd

Forslag sendes elektronisk, hvor man også uploader kandidatens CV og publikationsliste (i én pdf-fil navngivet med kandidatens og forslagsstillerens navn, se nedenfor) og en samtykkeerklæring fra kandidaten om brug af persondata (en pdf-fil navngivet med kandidatens og forslagsstillerens navn, se nedenfor).
 
Man skal have følgende informationer ved hånden, inden man sender sit forslag ind elektronisk: Kandidatens navn, som det fremgår af CV’et (korrekt angivet med æ, ø og å), fødselsår, universitetsgrad, e-mail, stilling, titulering (spørg kandidaten, hvordan vedkommende vil tituleres) og ansættelsessted. Derudover skal man have sikret sig, at kandidaten kan læse og forstå dansk, mens skriftlige og mundtlige bidrag til rådsdrøftelsen for rådsmedlemmer, der foretrækker det, kan foregå på engelsk, jf. ’Krav til kandidaten’ ovenfor.
 

Link til elektronisk fremsendelse af forslag

Alle kandidater skal være adspurgt, inden forslag indsendes.

CV og publikationsliste skal være på dansk eller engelsk.

CV’et (maks. to sider) skal indeholde den foreslåede persons nøjagtige institutionsadresse (på dansk for danske institutioner evt. i parentes efter det engelske navn i et engelsksproget CV) og oplysninger om uddannelse, beskæftigelse, hædersbevisninger, akademiske resultater, forskningsmæssige nøgleområder, projektledelse og vejledning. CV’et må ikke indeholde fortrolige oplysninger (f.eks. CPR-nummer), og orlovsperioder undtaget barsels- og adoptionsorlov angives uden yderligere specificering.

Publikationslisten skal indeholde udførlige referencer til publikationer fra de seneste fem år og gerne opdelt på peer reviewed og øvrige videnskabelige indlæg samt angivelse af det fulde antal publikationer.

Pdf-filen med CV og publikationsliste navngives først med kandidatens navn (K) og dernæst navnet på forslagsstilleren (F), således at navnet bliver ’CV-K indstillet af F.pdf’.

Formularen Samtykkeerklæring for kandidater foreslået til Danmarks Frie Forskningsfonds bestyrelse og faglige forskningsråd (Filnavn: DFF-Samtykke til brug af kandidatens personoplysninger) underskrives af kandidaten, dateres og skannes. Pdf-filen navngives først med kandidatens navn (K) og dernæst navnet på forslagsstilleren (F), således at navnet bliver ’Samtykke-K indstillet af F.pdf’. Formularen er vedlagt indkaldelsen og ligger endvidere på DFF’s hjemmeside.

Kandidater uden samtykkeerklæring til brug af kandidatens personoplysninger vil ikke komme i betragtning

Forslagene skal være Styrelsen for Forskning og Uddannelse i hænde senest mandag den 11. maj 2020 kl. 16.00 (Opdateret 25.3.2020, idet fristen er blevet udsat).

Videre proces

Bestyrelsen for Danmarks Frie Forskningsfond vil udpege/eventuelt genudpege rådsmedlemmer til de aktuelle 32 pladser. Det forventes, at de udpegede/genudpegede rådsmedlemmer får besked om deres udpegning inden sommerferien og senest primo september med henblik på indtrædelse pr. 1. januar 2021. De første rådsmøder forventes at blive afholdt ultimo januar/primo februar 2021.

Behandling af personoplysninger

Danmarks Frie Forskningsfond behandler de oplysninger, der indsendes elektronisk, herunder kandidatens CV. Oplysninger vedrørende forslag til medlemmer af de faglige forskningsråd vil blive sendt til de respektive faglige forskningsråd.

Der henvises i øvrigt til notatet Information om dine rettigheder ved behandling af personoplysninger som foreslået kandidat til Danmarks Frie Forskningsfond og som forslagsstiller (filnavn: DFF-Udpegning - Information om dine rettigheder ved behandling af personoplysninger), der ligger på DFF’s hjemmeside og er vedlagt denne indkaldelse.

Kandidatens samtykke

Den foreslåede kandidat skal give skriftligt samtykke til, at Danmarks Frie Forskningsfond databehandler vedkommendes personoplysninger, som det står beskrevet i notatet Information om dine rettigheder ved behandling af personoplysninger som foreslået kandidat til Danmarks Frie Forskningsfond og som forslagsstiller (filnavn: DFF-Udpegning - Information om dine rettigheder ved behandling af personoplysninger). Der skal derfor indsendes et underskrevet og skannet pdf-dokument Samtykkeerklæring for kandidater foreslået til Danmarks Frie Forskningsfonds bestyrelse og faglige forskningsråd (filnavn: DFF-Samtykke til brug af kandidatens personoplysninger) jf. ovenfor.


Yderligere information

 

DFF-Samtykke til brug af kandidatens personoplysninger.

Proces når medlemmer af faglige råd og bestyrelsen søger bevilling.

Procedure for udpegning.


Kontorchef Jesper Risom, tlf. +45 7231 8300, e-mail: jspr@ufm.dk

Spørgsmål vedr. udpegning af medlemmer til de faglige forskningsråd kan rettes til fuldmægtig Vibeke Kalsbeek, tlf. +45 7231 8335, e-mail: DFF_forvaltning@ufm.dk

 

 

24. marts 2020

Foto: Danmarks Frie Forskningsfond