Nyhed

Vær med til at sikre stærke kompetencer til Danmarks Frie Forskningsfond i 2021

Ekstraordinær indkaldelse af forslag til nyt medlem af Danmarks Frie Forskningsfond | Teknologi og Produktion pr. 1. januar 2021. Frist tirsdag 1. september 2020 kl. 16.00.

Bestyrelsen for Danmarks Frie Forskningsfond indkalder hermed forslag til ét medlem af Danmarks Frie Forskningsfond | Teknologi og Produktion med frist tirsdag den 1. september 2020 kl. 16.00.

Der er tidligere på året efter normal procedure indkaldt forslag til 32 medlemmer af Danmarks Frie Forskningsfonds faglige forskningsråd. Baggrunden for den nye indkaldelse er, at yderligere ét medlem af Danmarks Frie Forskningsfond | Teknologi og Produktion vil udtræde af rådet med udgangen af året.

For at sikre god faglig dækning i Danmarks Frie Forskningsfond | Teknologi og Produktion pr. 1. januar 2021 indkaldes derfor ekstraordinært forslag til ét nyt medlem.

Den ledige plads i Danmarks Frie Forskningsfond | Teknologi og Produktion er inden for følgende områder:

  • Miljøkemi/miljøteknologi, herunder affalds- og ressourcesystemer, energiteknologi og -systemer, biosystemer og cirkulær økonomi

Bemærk at der for den enkelte kandidat forventes, at vedkommende så vidt muligt har kompetencer og viden inden for alle nævnte områder.

Det skal bemærkes, at udpegningen sker under hensynstagen til den samlede sammensætning af rådet.

Bestyrelsen for Danmarks Frie Forskningsfond forventes at udpege det nye medlem på møde den 30. september 2020.

Danmarks Frie Forskningsfond

Danmarks Frie Forskningsfond har en fondsfunktion og en rådgivningsfunktion. Fonden har til opgave at støtte dansk forskning baseret på forskernes egne initiativer og har derudover mulighed for at udmønte midler til tematisk forskning. Fondens rådgivning sker efter anmodning eller på eget initiativ. Derudover skal fonden bidrage til at styrke formidlingen og anvendelsen af forskningsresultater. 

Danmarks Frie Forskningsfond består af en bestyrelse (en formand og otte med-lemmer) og fem faglige forskningsråd (12-18 medlemmer). De fem faglige forskningsråd er:

  • DFF | Kultur og Kommunikation
  • DFF | Natur og Univers
  • DFF | Samfund og Erhverv
  • DFF | Sundhed og Sygdom
  • DFF | Teknologi og Produktion

Krav til kandidater

Samtlige 84 medlemmer af Danmarks Frie Forskningsfond skal være anerkendte forskere, dvs. personer der i en årrække på videnskabeligt plan aktivt har beskæftiget sig med forskning, og som er på mindst lektor- eller seniorforskerniveau.

Samtlige medlemmer af Danmarks Frie Forskningsfond udpeges i deres personlige egenskab, og der lægges vægt på en bred erfaring inden for både dansk og international forskning. Danmarks Frie Forskningsfond ser gerne flere fondsmedlemmer med baggrund fra erhvervslivet. Medlemmerne til de faglige forskningsråd udpeges, så der i det enkelte råd opnås bred faglig dækning inden for fondens virke.

Der ønskes forslag til kandidater med:

  • International erfaring
  • Tværfaglig forskningserfaring
  • Baggrund fra erhvervslivet
  • Bred forskningsmæssig erfaring, da medlemmerne også bør kunne vurdere ansøgninger uden for eget primære ekspertiseområde

Møder i bestyrelsen og forskningsråd foregår på dansk. Det er derfor en forudsætning, at rådsmedlemmer kan læse og forstå dansk, mens skriftlige og mundtlige bidrag til rådsdrøftelsen for rådsmedlemmer, der foretrækker det, kan foregå på engelsk.

Medlemmer af Danmarks Frie Forskningsfond kan ikke samtidig sidde i Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd, bestyrelsen for Danmarks Grundforskningsfond eller bestyrelsen for Danmarks Innovationsfond. Fondsmedlemmer kan ikke sidde i bestyrelsen og et fagligt forskningsråd samtidigt.

Ligestilling

Danmarks Frie Forskningsfond skal jf. fondsloven tilstræbe en ligelig kønssammensætning ved udpegningen af medlemmer til de faglige forskningsråd. Bestyrelsen anmoder derfor om, at der indsendes forslag af både kvinder og mænd til den ledige post.

Indsendelse af forslag

Forslag sendes elektronisk sammen med kandidatens CV og publikationsliste (i én pdf-fil navngivet med kandidatens og forslagsstillerens navn; se nedenfor) og en samtykkeerklæring fra kandidaten om brug af persondata (en pdf-fil navngivet med kandidatens og forslagsstillerens navn; se nedenfor). Følgende informationer skal være ved hånden, inden forslag kan sendes ind elektronisk: Kandidatens navn, som det fremgår af CV’et (korrekt angivet med æ, ø og å), fødselsår, universitetsgrad, e-mailadresse, stilling, titulering (spørg kandidaten, hvordan vedkommende vil tituleres) og ansættelsessted. Derudover skal man have sikret sig, at kandidaten kan læse og forstå dansk, mens skriftlige og mundtlige bidrag til rådsdrøftelsen for rådsmedlemmer, der foretrækker det, kan foregå på engelsk, jf. ’Krav til kandidaten’ ovenfor.

Link til elektronisk fremsendelse af forslag

Alle kandidater skal være adspurgt, inden forslag indsendes.

CV og publikationsliste skal være på dansk eller engelsk.

CV’et (maks. to sider) skal indeholde den foreslåede persons nøjagtige institutionsadresse (på dansk for danske institutioner evt. i parentes efter det engelske navn i et engelsksproget CV) og oplysninger om uddannelse, beskæftigelse, hædersbevisninger, akademiske resultater, forskningsmæssige nøgleområder, projektledelse og vejledning. CV’et må ikke indeholde fortrolige oplysninger (f.eks. CPR-nummer), og orlovsperioder undtaget barsels- og adoptionsorlov angives uden yderligere specificering.

Publikationslisten skal indeholde udførlige referencer til publikationer fra de seneste fem år og gerne opdelt på peer reviewed og øvrige videnskabelige indlæg samt angivelse af det fulde antal publikationer.

Pdf-filen med CV og publikationsliste navngives først med kandidatens navn (K) og dernæst navnet på forslagsstilleren (F), således at navnet bliver ’CV-K indstillet af F.pdf’.

Formularen Samtykkeerklæring for kandidater foreslået til Danmarks Frie Forskningsfonds bestyrelse og faglige forskningsråd (Filnavn: DFF-Samtykke til brug af kandidatens personoplysninger) underskrives af kandidaten, dateres og skannes. Pdf-filen navngives først med kandidatens navn (K) og dernæst navnet på forslagsstilleren (F), således at navnet bliver ’Samtykke-K indstillet af F.pdf’. Formularen er vedlagt indkaldelsen og ligger endvidere på DFF’s hjemmeside.

Kandidater uden samtykkeerklæring til brug af kandidatens personoplysninger vil ikke komme i betragtning.

Forslagene skal være Styrelsen for Forskning og Uddannelse i hænde senest tirsdag den 1. september 2020 kl. 16.00.

Videre proces

Udpegning

Bestyrelsen for Danmarks Frie Forskningsfond vil udpege rådsmedlemmet til den ledige plads i DFF | Teknologi og Produktion på møde d. 30. september 2020. Det forventes, at det udpegede rådsmedlem får besked om sin udpegning inden for tre uger med henblik på indtrædelse i fonden pr. 1. januar 2021. De første rådsmøder forventes at blive afholdt ultimo januar/primo februar 2021.

Behandling af personoplysninger

Danmarks Frie Forskningsfond behandler de personoplysninger, der indsendes, elektronisk, herunder kandidatens CV. Personoplysningerne vil blive sendt til DFF | Teknologi og Produktion og til DFF’s bestyrelse. 

Kandidatens samtykke

Den foreslåede kandidat skal give skriftligt samtykke til, at Danmarks Frie Forskningsfond databehandler vedkommendes personoplysninger. Der skal derfor indsendes et underskrevet og skannet pdf-dokument Samtykkeerklæring for kandidater foreslået til Danmarks Frie Forskningsfonds bestyrelse og faglige forskningsråd (filnavn: DFF-Samtykke til brug af kandidatens personoplysninger). Det fremgår af samtykkeerklæringen, hvad der skrives under på.

Yderligere information

 

DFF-Samtykke til brug af kandidatens personoplysninger.

Proces, når medlemmer af faglige råd og bestyrelsen søger bevilling.

Yderligere oplysninger

Spørgsmål kan rettes til fuldmægtig Vibeke Kalsbeek (+45 7231 8335, DFF_forvaltning@ufm.dk).

8. juli 2020

Foto: Alexander Abero, Unsplash