Pressemeddelelse

Danmarks Frie Forskningsfond får nye kræfter i bestyrelse og råd per 1. januar 2019

Uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers har udpeget professorerne Lone Gram og Birgit Schiøtt til bestyrelsen for Danmarks Frie Forskningsfond, mens professor David Dreyer Lassen overtager bestyrelsesposten efter professor Peter Munk Christiansen. Bestyrelsen har udpeget 25 nye medlemmer til de forskningsfaglige råd, mens 20 medlemmer genudpeges. Nye formænd, som skal stå i spidsen for de faglige forskningsråd, er også fundet.

25 nye rådsmedlemmer er udpeget til fondens faglige forskningsråd og skal med deres ekspertviden bidrage til at identificere de mest originale idéer og initiativer i dansk forskning. 20 siddende medlemmer genudpeges. Derudover tiltræder to nye bestyrelsesmedlemmer og en ny bestyrelsesformand.

Således bliver fonden igen fuldtallig fra årsskiftet med henholdsvis ni bestyrelsesmedlemmer og 75 rådsmedlemmer fordelt på fem faglige forskningsråd.

Pressemeddelelse: David Dreyer Lassen ny bestyrelsesformand for Danmarks Frie Forskningsfond

Liste over medlemmer i Danmarks Frie Forskningsfond pr. 1. januar 2019 (pdf)
Med udpegningen af 25 nye rådsmedlemmer sikrer Danmarks Frie Forskningsfond nye kræfter til fondens fortsatte arbejde med at udvælge og finansiere de bedste forskningsidéer.

De skal sammen med fondens øvrige medlemmer fordele risikovillige midler i størrelsesordenen knap 1,1 milliard kroner i 2019 til den forskerinitierede frie forskning inden for grundforskning såvel som anvendelsesorienteret forskning, og 130 millioner kroner til tematisk forskning inden for områderne Mennesker og samfund og Nye digitale teknologier. Fonden rådgiver endvidere uddannelses- og forskningsministeren, Folketinget og regeringen i forskningsspørgsmål.

Nye medlemmer indtræder i bestyrelsen

De nye bestyrelsesmedlemmer Lone Gram og Birgit Schiøtt afløser Jane Hvolbæk Nielsen, Institutdirektør, DTU fysik, og Henrik Toft Sørensen, professor ved Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet, og formand for Det Koordinerende Organ for Registerforskning (KOR).

Lone Gram har kendskab til fonden som tidligere formand for forskningsrådet for Natur og Univers og kommer fra DTU Bioengineering, Institut for Bioteknologi og Biomedicin. Derudover forestår hun ledelsen af grundforskningscentret Center of Excellence for Microbial Secondary Metabolites, mens Birgit Schiøtt er leder af Institut for kemi ved Aarhus Universitet.

Sammen med øvrige seks bestyrelsesmedlemmer og ny bestyrelsesformand David Dreyer Lassen skal de lede Danmarks Frie Forskningsfond ind i 2019, hvor fonden står over for at skulle løfte kapacitetsopbygningen af nye forskningsområder og bidrage til udvikling af nye styrkepositioner i dansk forskning.

Nye formænd for de faglige forskningsråd

Forskningsrådet for Sundhed og Sygdom får professor Kirsten Grønbæk, overlæge på Hæmatologisk afdeling, Rigshosptialet og Institut for Klinisk Medicin (IKM), Københavns Universitet, i spidsen som formand, mens forskningsrådet for Natur og Univers får professor Michael Møller Hansen, Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet, som formand.

Professor Søren Serritzlew kommer fra Statskundskab ved Aarhus Universitet og bliver formand for forskningsrådet for Samfund og Erhverv, mens professor Hanne Frøkiær fra Institut for Veterinær- og husdyrvidenskab, Københavns Universitet, overtager formandsposten for forskningsrådet for Teknologi og Produktion. Lektor Dorthe Gert Simonsen forbliver formand for forskningsrådet for Kultur og Kommunikation.

Beskikkelsesperiode

De nye bestyrelsesmedlemmer er udpeget af ministeren i deres personlige egenskab efter åbent opslag og indstilling fra forskningsmiljøerne, mens nye rådsmedlemmer er udpeget af Danmarks Frie Forskningsfonds bestyrelse i deres personlige egenskab efter åbent opslag og indstilling fra forskningsmiljøerne.

Tiltrædelse sker per 1. januar 2019 for en firårig periode med mulighed for forlængelse i yderligere to år.

Som følge af Lov om Danmarks Frie Forskningsfond per 1. juli 2017 udpeger Danmarks Frie Forskningsfonds bestyrelse rådenes medlemmer og formænd og vælger næstformanden i bestyrelsen ved førstkommende møde i det nye år.

19. december 2018