Pressemeddelelse

Sapere Aude elitesatsning: Forskningsledere accelererer hurtigere karrieren og igangsætter cutting edge-forskning

Pilotevaluering af Danmarks Frie Forskningsfonds elitesatsning viser, at Sapere Aude forskningsledere opnår et professorat hurtigere end deres fagfæller, som ikke får bevilling. Forskningslederne er samtidig med til at styrke hjemtag af forskningsmidler og løfte talentkultur og excellence i forskningsmiljøerne. Evalueringen viser også, at der mangler kvinder på forskningslederniveau.

Danmarks Frie Forskningsfonds elitesatsning booster dygtige forskeres karriereudvikling og styrker den originale frontløberforskning og forskernes mulighed for at hjemtage midler fra blandt andet EU.

Karrieremæssigt avancerer Sapere Aude forskningsledere på kortere tid og bidrager til at løfte talentkultur og excellence i de forskningsmiljøer, de er en del af.

Høj motivation og karriereboost

Høj motivation for at gennemføre fri forskning på internationalt niveau, stærke meritter og erfaringen som forskningsleder fører hurtigere til fastansættelse som professor end det er tilfældet for fagfæller, som ikke bevilges penge gennem initiativet, viser evalueringen foretaget af IRIS Group for Danmarks Frie Forskningsfond.

42 procent, som på bevillingstidspunktet er lektorer, opnår efterfølgende fastansættelse i et professorat, til forskel fra fagfæller.

84 procent af forskerne svarer, at motivationen for at søge en Sapere Aude forskningslederbevilling beror på et ønske om selvstændigt at forfølge forskningsambitioner.

Hjemtag

Evalueringen viser også, at virkemidlet stiller de rigtige rammevilkår og incitamenter for at udvikle danske forskeres konkurrenceevne til rådighed.

Initiativets relevans og indretning i forhold til at fremme excellence, forskningsnybrud og hjemtag af excellencemidler understøtter forskningsledernes mulighed for hjemtag fra Det Europæiske Forskningsråd.

Evalueringen viser en stigning på hjemtaget på 12 procentpoint fra 3 procent til 15 procent efter en forskningslederbevilling.

Samlet set betoner forskningslederne, at en Sapere Aude bevilling øger deres chance for at hjemtage eksterne midler, fordi bevillingen er garant for forskningshøjde og dokumenterer forskningslederevner, som blandt andet er en forudsætning for at opnå finansiering fra Det Europæiske Forskningsråd.

Ny forskning får fodfæste, men ikke nok

Pilotevalueringen bygger blandt andet på cirka 400 surveybesvarelser og kvalitative interviews med fokus på Sapere Aude modtagere fra programstart i 2010. Det er endnu for tidligt at evaluere Sapere Aude initiativets samlede effekter og pilotevalueringen er foretaget på et relativt tidligt stadie i initiativets levetid.

Formålet med evalueringen er at kortlægge effekter af initiativet for forskningen og samfundet og skabe gennemsigtighed om forskningsledernes karriereveje og færden i forskningssystemet nationalt og internationalt.

Blandt andet viser evalueringen behov for bedre karriereafklaring og rammevilkår i systemet før og efter bevillingen til at videreføre forskningen. 56 procent af de adspurgte forskningsledere efterlyser desuden, at universiteterne stiller uddannelse i forskningsledelse til rådighed.

Bestyrelsesformand Peter Munk Christiansen siger:
- Evalueringen viser, at vi har formået at ramme nogle af de dygtigste forskere. Det indebærer, at den frie forskningsidé, som de har søsat og sat lederskab bag, får fodfæste i systemet og baner vejen for rigtig mange gode ting for dansk forskning og samfundet bredt. Der er mange eksempler på, at Sapere Aude initiativet fostrer kommende centerforskningsledere og bidrager til at igangsætte løfterig forskning inden for f.eks. big data og kvanteteknologi. Men der er basis for yderligere dialog fonde og universiteter imellem med henblik på at gribe den nye forskning og forskningslederne endnu bedre i et mere finmasket system.

Original frontløberforskning

Pilotevalueringen viser, at Sapere Aude forskningslederne arbejder med original frontløberforskning.

Det er eksempelvis nye individuelle behandlingsformer inden for diabetes og kræft, fremtidens nanomaterialer og supercomputere, samt nye indsigter om store offentlige reformers virkning og ny viden om kulturelle og historiske aspekter, der har berøring med samfundsudviklingen. Mange Sapere Aude projekter fokuserer på at finde løsninger på samfundsudfordringer f.eks. vedrørende sundhed, klima og uddannelse, og for mange af projekterne sker dette med et tværvidenskabeligt fokus.

Forskningslederne betoner på tværs af hovedområder især bevillingens størrelse, fleksibilitet og tidshorisont som det, der har givet dem mulighed for at gennemføre et større og længerevarende "high-risk-high-gain" forskningsprojekt, hvilket er afgørende i forhold til at generere nye banebrydende forskningsresultater.

For få kvinder på forskningslederniveau

Evalueringen peger på, at der mangler kvinder på forskningslederniveau, som med fordel kunne benytte fondens eliteinitiativ som et springbræt til en international og national forskningskarriere.

Skævvridningen i kønsfordelingen mellem mandlige og kvindelige Sapere Aude forskningsledere er afspejlet i ansøgningsbunken.

- Vi så gerne, at flere kvindelige forskere bliver forskningsledere. Netop fordi Sapere Aude initiativet så markant understøtter karrieregearing, er det vigtigt at opfordre flere kvinder til at søge fondens elitesatsning. Diversitet i fondens bevillingsprofil er en væsentlig komponent til at sikre excellence og originalitet i dansk forskning, siger bestyrelsesformand Peter Munk Christiansen.

Yderligere oplysninger
Bestyrelsesformand, professor Peter Munk Christiansen, Danmarks Frie Forskningsfond, tlf. 3011 5340, e-mail: pmc@ps.au.dk
Enhedsleder Vibeke Grønvall Kristensen, tlf. 7231 8390, e-mail: vgk@ufm.dk
Pressekonsulent Mette Lynge Hansen, tlf. 7231 8465, e-mail: met@ufm.dk

22. marts 2018