Nyhed

Vær med til at sikre stærke kræfter til Danmarks Frie Forskningsfond

Indkaldelse af forslag til 6 bestyrelsesmedlemmer og 9 medlemmer af Danmarks Frie Forskningsfonds faglige forskningsråd. Frist for forslag mandag 29. april 2019 kl. 16.00

Styrelsen for Forskning og Uddannelse indkalder hermed forslag til bestyrelsesmedlemmer og på vegne af Danmarks Frie Forskningsfond medlemmer til de faglige forskningsråd under fonden. 

Bestyrelsesmedlemmer

Udpegningsperioden for i alt seks bestyrelsesmedlemmer udløber ved udgangen af 2019. Tre af bestyrelsesmedlemmer kan genudpeges for to år mere, hvorimod de resterende tre bestyrelsesmedlemmer ikke har mulighed for genudpegning.

Medlemmer af de faglige forskningsråd

Udpegningsperioden for fire medlemmer af de faglige forskningsråd (i loven omtalt som de stående udvalg) udløber ved udgangen af 2019 uden mulighed for genudpegning og yderligere tre medlemmer ønsker ikke genbeskikkelse og udtræder med udgangen af 2019. To medlemmer af de faglige forskningsråd kan udpeges for to år mere.

Liste over fondens nuværende i alt 84 bestyrelses- og rådsmedlemmer vedhæftes her. Her er det markeret, hvem der har mulighed for genudpegning. Det skal understeges, at de nuværende medlemmer, som kan genudpeges, skal foreslås for at komme i betragtning. 

Danmarks Frie Forskningsfond

Danmarks Frie Forskningsfond har en fondsfunktion og en rådgivningsfunktion. Fonden har til opgave at støtte dansk forskning baseret på forskernes egne initiativer og har derudover mulighed for at udmønte midler til tematisk forskning. Fondens rådgivning sker efter anmodning eller på eget initiativ. Derudover skal fonden bidrage til at styrke formidlingen og anvendelsen af forskningsresultater.

Danmarks Frie Forskningsfond består af en bestyrelse (en formand og otte med-lemmer) og fem faglige forskningsråd (12-18 medlemmer). De fem faglige forskningsråd er: 

 • DFF | Kultur og Kommunikation
 • DFF | Natur og Univers
 • DFF | Samfund og Erhverv
 • DFF | Sundhed og Sygdom
 • DFF | Teknologi og Produktion

Krav til kandidater

Samtlige 84 medlemmer af Danmarks Frie Forskningsfond skal være anerkendte forskere, dvs. personer der i en årrække på videnskabeligt plan aktivt har beskæftiget sig med forskning, og som er på mindst lektor- eller seniorforskerniveau. 

Samtlige medlemmer af Danmarks Frie Forskningsfond udpeges i deres personlige egenskab, og der lægges vægt på en bred erfaring inden for både dansk og international forskning. Styrelsen for Forskning og Uddannelse og Danmarks Frie Forskningsfond ser gerne flere fondsmedlemmer med baggrund fra erhvervslivet. Medlemmerne til de faglige forskningsråd udpeges, så der i det enkelte råd opnås bred faglig dækning inden for fondens virke.

Der ønskes forslag til kandidater med:

 • International erfaring
 • Tværfaglig forskningserfaring
 • Baggrund fra erhvervslivet
 • For medlemmer til de faglige forskningsråd lægges der endvidere vægt på bred forskningsmæssig erfaring, da medlemmerne også bør kunne vurdere ansøgninger uden for eget primære ekspertiseområde 

Møder i bestyrelsen og forskningsråd foregår på dansk. Det er derfor en forudsætning, at rådsmedlemmer kan læse og forstå dansk, mens skriftlige og mundtlige bidrag til rådsdrøftelsen for rådsmedlemmer, der foretrækker det, kan foregå på engelsk.

Ligestilling

Uddannelses- og forskningsministerens udpegning af medlemmer af Danmarks Frie Forskningsfonds bestyrelse er omfattet af bestemmelserne om offentlige udvalg, kommissioner og lignende i lov om ligestilling af kvinder og mænd. I forhold til de faglige forskningsråd skal Danmarks Frie Forskningsfond jf. fondsloven tilstræbe en ligelig kønssammensætning ved udpegningen af medlemmer. På baggrund af ovenstående anmoder Styrelsen for Forskning og Uddannelse og Danmarks Frie Forskningsfond om, at der indsendes forslag om både kvinder og mænd til alle ledige poster.

Efterspurgte kompetencer i de faglige forskningsråd 

Til DFF | Kultur og Kommunikation ønskes særligt forslag til medlemmer inden for følgende fagområde:

 • Nyere historie (efter 1750) 

Til DFF | Natur og Univers ønskes særligt forslag til medlemmer inden for følgende fagområde:

 • Matematik

Til DFF| Samfund og Erhverv ønskes særligt forslag til medlemmer inden for følgende fagområde:

 • Retsvidenskaben i hele sin bredde, med særlig fokus på retsvidenskabelige teorier og metoder, eventuelt inklusiv retssociologi 

Til DFF | Sundhed og Sygdom ønskes særligt forslag til medlemmer inden for følgende fagområder:

 • Basal neurobiologi
 • Epidemiologi og folkesundhed
 • Basal molekylærbiologi
 • Klinisk neurologi*
 • Molekylær biologi og genetik*

Til DFF | Teknologi og Produktion ønskes særligt forslag til medlemmer inden for fagområdet nedenfor. Bemærk at der for den enkelte kandidat, som foreslås til fagområdet, efterspørges kompetencer inden for alle de angivne felter (angivet i parentes) inden for fagområdet:

 • Mikrobiologi (mikrobiologi inkl. antibiotikaresistens samt mikrobiologi relateret til nanoteknologi og bioteknologi)

*Genudpegning af rådsmedlem med det angivne fagområde er mulig

Indsendelse af forslag til bestyrelsesmedlemmer og medlemmer af de faglige forskningsråd

Forslag sendes elektronisk, hvor man også uploader kandidatens CV og publikationsliste (i én pdf-fil navngivet med kandidatens og forslagsstillerens navn; se nedenfor) og en samtykkeerklæring fra kandidaten om brug af persondata (en pdf-fil navngivet med kandidatens og forslagsstillerens navn; se nedenfor). Man skal have følgende informationer ved hånden, inden man sender sit forslag ind elektronisk: Kandidatens navn, som det fremgår af CV’et (korrekt angivet med æ, ø og å), fødselsår, universitetsgrad, e-mailadresse, stilling, titulering (spørg kandidaten, hvordan vedkommende vil tituleres) og ansættelsessted.

Link til elektronisk fremsendelse af forslag 

Alle kandidater skal være adspurgt, inden forslag indsendes.

CV og publikationsliste skal være på dansk eller engelsk.

CV’et (maks. to sider) skal indeholde den foreslåede persons nøjagtige institutionsadresse (på dansk for danske institutioner evt. i parentes efter det engelske navn i et engelsksproget CV) og oplysninger om uddannelse, beskæftigelse, hædersbevisninger, akademiske resultater, forskningsmæssige nøgleområder, projektledelse og vejledning.

Publikationslisten skal indeholde udførlige referencer til publikationer fra de seneste fem år og gerne opdelt på peer reviewed og øvrige videnskabelige indlæg samt angivelse af det fulde antal publikationer.

Pdf-filen med CV og publikationsliste navngives først med kandidatens navn (K) og dernæst navnet på forslagsstilleren (F), således at navnet bliver ’CV-K indstillet af F.pdf’.

Formularen DFF-Samtykke til brug af kandidatens personoplysninger underskrives af kandidaten, dateres og skannes. Pdf-filen navngives først med kandidatens navn (K) og dernæst navnet på forslagsstilleren (F), således at navnet bliver ’Samtykke-K indstillet af F.pdf’. Formularen er vedlagt indkaldelsen og ligger endvidere på DFF’s hjemmeside.

Kandidater uden samtykkeerklæring til brug af kandidatens personoplysninger vil ikke komme i betragtning.

Forslagene skal være Styrelsen for Forskning og Uddannelse i hænde senest mandag den 29. april 2019 kl. 16.00.

Videre proces

Udpegning af bestyrelsesmedlemmer

De indkomne forslag til posterne som bestyrelsesmedlemmer vil blive forelagt uddannelses- og forskningsministeren, som udpeger/eventuelt genudpeger bestyrelsesmedlemmer. Det forventes, at de udpegede/genudpegede får besked senest primo november 2019 med henblik på indtrædelse i fonden pr. 1. januar 2020. Det første bestyrelsesmøde forventes at blive afholdt ultimo januar 2020.

Udpegning af medlemmer til de faglige forskningsråd

Bestyrelsen for Danmarks Frie Forskningsfond vil udpege/eventuelt genudpege rådsmedlemmer til de aktuelle ni pladser. Det forventes, at de udpegede/genudpegede rådsmedlemmer får besked om deres udpegning senest primo september med henblik på indtrædelse i fonden pr. 1. januar 2020. De første rådsmøder forventes at blive afholdt ultimo januar/primo februar 2020.

Yderligere oplysninger

Information om dine rettigheder ved behandling af personoplysninger.

Samtykke til brug af kandidatens personoplysninger.

Proces når medlemmer af faglige råd og bestyrelsen søger bevilling.

Procedure for udpegning.

Spørgsmål vedr. udpegning af bestyrelsesmedlemmer kan rettes til fuldmægtig Michael Sandgreen (+45 7231 8896, misa@ufm.dk).

Spørgsmål vedr. udpegning af medlemmer til de faglige forskningsråd – eller generelle spørgsmål vedr. Danmarks Frie Forskningsfond – kan rettes til fuldmægtig Vibeke Kalsbeek (+45 7231 8335, DFF_forvaltning@fi.dk). 

14. marts 2019