Sådan behandler DFF din ansøgning

Sådan træffer fonden beslutning om din ansøgning

DFF træffer beslutning, om din ansøgning skal have bevilling på grundlag af:

  • ansøgningen, du har indsendt
  • evt. ekstern bedømmelse og partshøringssvar
  • rådets eller rådenes bedømmelse af ansøgningen i overensstemmelse med vurderingskriterierne i DFF's opslag.

Projektets videnskabelige kvalitet og ansøgers kvalifikationer er de væsentligste vurderingskriterier ved rådets bedømmelse af din ansøgning, og rådet vurderer i alle tilfælde om dit projekt gavner dansk forskning. Der vil altid være tale om en konkret helhedsvurdering, hvor der inddrages flere relevante kriterier. Du kan se de øvrige vurderingskriterier i DFF’s opslag afsnit 3.

hvornår får du svar på din ansøgning?

Behandlingstiden for din ansøgning varierer afhængigt af, hvilket virkemiddel du har søgt. I DFF’s opslag kapitel 5.7, kan du se behandlingstidspunkterne for de virkemidler, der udbydes af alle fem faglige forskningsråd.

Fonden offentliggør en oversigt på rådets hjemmeside over ansøgere, der har fået bevilling ca. 3 uger efter behandlingstidspunktet. Alle ansøgere modtager et brev med rådets afgørelse via e-grant 1 – 2 måneder efter behandlingstidspunktet. Hvis du får afslag, vil brevet indeholde en kort begrundelse.

Ekstern bedømmelse

International ekstern bedømmelse er en udvidelse af Danmarks Frie Forskningsfonds beslutningsgrundlag og er vejledende. Rådet træffer den endelige afgørelse om bevilling på baggrund af sin vurdering af ansøgningerne og en prioritering af det samlede ansøgningsfelt.

DFF har tilsluttet sig Global Summit on Merit Review og følger erklæringens principper for god brug af eksterne bedømmelse.

Sådan identificerer Danmarks Frie Forskningsfond eksterne bedømmere

Danmarks Frie Forskningsfond bestræber sig på at finde eksterne bedømmere, der er kompetente forskere med bred faglig ekspertise.  De faglige forskningsråds valg af bedømmere sker ud fra en samlet vurdering af egnede bedømmere, deres tilgængelighed inden for tidsfristerne, og om bedømmelsen skal ske ved individuel bedømmelse eller i et bedømmerpanel. I enkelte tilfælde kan det vise sig umuligt at finde kvalificerede eksterne bedømmere indenfor behandlingsfristerne.

Ekstern bedømmelse kan ske ved enten individuel bedømmelse, hvor ansøgningen bedømmes af typisk to forskere uafhængigt af hinanden, eller i et bedømmerpanel, hvor flere forskere mødes for at drøfte flere ansøgninger og blive enige om samlede bedømmelser.

Når DFF spørger forskere, om de vil være eksterne bedømmere, præciserer fonden altid
• rådets inhabilitetsregler
• at ansøgningsmaterialet er fortroligt
• at ansøger bliver gjort bekendt med bedømmelsen og bedømmernes identitet
• at ansøger får mulighed for at kommentere eventuelle fejl og fakta og misforståelser i bedømmelsen

Du kan se i DFF’s opslag afsnit 5.6, hvilke ansøgninger der aktuelt sendes i ekstern bedømmelse. Ansøgninger, hvor et rådsmedlem er ansøger eller indgår blandt de øvrige VIP-deltagere i en ansøgning på over 1 mio. kr. ekskl. overhead, sendes dog altid i ekstern bedømmelse. 

Du har mulighed for at tilkendegive i e-grant blanketten, hvis der er en forsker, som du ikke ønsker anvendt ved ekstern bedømmelse af din ansøgning.

Behandling af tværfaglige ansøgninger

Danmarks Frie Forskningsråd lægger vægt på, at tværvidenskabelige ansøgninger har mulighed for at opnå bevilling som ansøgninger, der ligger indenfor en enkelt videnskabelig disciplin.

De fem faglige råd varetager hver især den tværfaglighed, der ligger inden for rådenes faglige grænser. Ansøgninger, der går på tværs af de faglige råds grænser, varetages i et samarbejde mellem de faglige råd og koordineres af et tværrådsligt udvalg bestående af formændene fra de fem faglige råd.

Hvis du i din ansøgning har angivet, at du ønsker ansøgningen behandlet i flere råd, vil den blive forelagt det tværrådslige udvalg, der træffer beslutning om, hvordan ansøgningen skal behandles. Tilsvarende vil ansøgninger sendt til ét råd blive forelagt det tværrådslige udvalg, hvis det søgte råd vurderer, at ansøgningens forskningsindhold helt eller delvist henhører under et andet råd.

Få mere at vide om behandlingen af tværrådslige ansøgninger i DFF’s opslag afsnit 5.5

Her kan du se medlemmerne af det Tværrådslige Udvalg