Hvad kan du søge?

Sapere Aude: DFF-Forskningsleder

Sapere Aude: DFF-Forskningsleder sigter mod at give excellente, yngre forskere, dvs. forskere, der har præsteret forskning i toppen inden for deres felt, mulighed for at udvikle og styrke deres forskningsideer. Virkemidlet sigter desuden mod at fremme mobilitet internationalt og nationalt mellem forskningsmiljøer og at styrke netværk og karriere. Målgruppen er de dygtigste forskere, som gennem projektet samler en kreds af forskere og/eller forskerstuderende for at gennemføre et forskningsprojekt på højt internationalt niveau. Sapere Aude: DFF-Forskningsleder styrker desuden muligheden for, at excellente, yngre forskere efter udlandsophold kan vende tilbage til en dansk forskningsinstitution.

Sapere Aude: DFF-Forskningsleder sigter mod at give excellente, yngre forskere, dvs. forskere, der har præsteret forskning i toppen inden for deres felt, mulighed for at udvikle og styrke deres forskningsideer. Virkemidlet sigter desuden mod at fremme mobilitet internationalt og nationalt mellem forskningsmiljøer og at styrke netværk og karriere. Målgruppen er de dygtigste forskere, som gennem projektet samler en kreds af forskere og/eller forskerstuderende for at gennemføre et forskningsprojekt på højt internationalt niveau. Sapere Aude: DFF-Forskningsleder styrker desuden muligheden for, at excellente, yngre forskere efter udlandsophold kan vende tilbage til en dansk forskningsinstitution.

DFF forventer, at et Sapere Aude: DFF-Forskningsleder-forløb ruster bevillingshaver til at søge et ERC Starting Grant/Consolidator Grant/Advanced Grant eller tilsvarende internationale virkemidler.

Ansøgeren skal selv udforme og indsende ansøgningen.

Du kan som ansøger ikke søge til ophold på en udenlandsk forskningsinstitution, hvor du på ansøgningstidspunktet allerede opholder dig, og hvis du har gjort det i det seneste år eller mere.

DFF-Forskningsprojekt1 og 2

Danmarks Frie Forskningsfond udbyder to typer af forskningsprojekter.

DFF-Forskningsprojekt1

For at fremme kvaliteten af dansk forskning yder Danmarks Frie Forskningsfond (DFF) støtte til forskningsprojekter inden for en økonomisk ramme på op til 2.000.000 kr. ekskl. overhead.Et DFF-Forskningsprojekt1 er kendetegnet ved en klar og afgrænset problemformulering, hvor forskningsaktiviteterne forventes at være af høj international kvalitet. Varigheden af et DFF-Forskningsprojekt1 er typisk 3 år, men med mulighed for at søge om et projekt af op til 4 års varighed, hvis der indgår ph.d.-studerende i projektet.

Ansøgeren skal have selvstændig forskningserfaring svarende til typisk 3 år eller mere efter opnåelsen af ph.d.-grad (eller opnåelse af tilsvarende kvalifikationer). Ansøgerens hidtidige resultater vil blive vurderet i relation til vedkommendes karriereforløb  og i relation til de videnskabelige udfordringer i det ansøgte projekt.

DFF-Forskningsprojekt2

For at fremme kvaliteten og udvikle samarbejdet i dansk forskning giver DFF midler til forskningsprojekter udført af flere forskere (herunder postdoc-kandidater og ph.d.-studerende) af op til 4½ års varighed på mellem 2.000.000 kr. og 4.300.000 kr. ekskl. overhead. Et DFF-Forskningsprojekt2 er ofte kendetegnet ved at være et koordineret og forpligtende samarbejde om en velafgrænset, fælles problemformulering, men det kan også være et projekt formuleret af en enkelt forsker til gennemførelse i dennes forskergruppe, når der argumenteres for, at projektet er særligt ambitiøst og ressourcekrævende, og at målet ikke kan nås gennem et DFF-Forskningsprojekt1. Forskningsaktiviteterne skal skabe synergi mellem eventuelle delprojekter, indeholde internationalt samarbejde (hvis relevant) og være af høj international kvalitet.

Ansøgeren skal have betydelig, selvstændig forskningserfaring på højt internationalt niveau og typisk svarende til 5 år eller mere efter opnåelsen af ph.d.-grad (eller opnåelsen af tilsvarende kvalifikationer). Ansøgerens hidtidige resultater vil blive vurderet i relation til dit karriereforløb og i relation til de videnskabelige udfordringer i det ansøgte projekt. Hvis ansøgeren ikke er lektor eller lektorbedømt og søger midler til forskeruddannelse som en del af det samlede projekt, skal der redegøres for, hvordan vejledningen kan gennemføres, og hvordan den forskerstuderendes faglige tilknytning til projektet bliver sikret.

DFF-Forskningsprojekt1 og 2 (tematisk forskning)

Danmarks Frie Forskningsfond skal udmønte midler til tematisk forskning inden for områderne:
Digitale teknologier (FORSK2025)
Mennesker og samfund (FORSK2025)

Forskning inden for de to områder, som Danmarks Frie Forskningsfond skal udmønte, kan i bred forstand bidrage til at skabe værdi i samfundet på kortere eller længere sigt og sigter mod at understøtte den offentlige sektors muligheder for effektivt at skabe bedre rammer for mennesker og samfund, samt udvikle generisk viden og talentmasse inden for digitale teknologier, som er afgørende for at understøtte og udbygge Danmarks position som digitalt foregangsland.

Virkemidler som kan søges til tematisk forskning 2019

DFF-Forskningsprojekt1 (tematisk)
Formål: For at fremme kvaliteten af dansk forskning giver DFF midler til forskningsprojekter inden for en økonomisk ramme på op til 2.000.000 kr. ekskl. overhead.
Et DFF-Forskningsprojekt 1 er kendetegnet ved en klar og afgrænset problemformulering, hvor forskningsaktiviteterne forventes at være af høj international kvalitet. Varigheden af et DFF-Forskningsprojekt 1 er typisk 3 år, men med mulighed for at søge om et projekt af op til 4 års varighed, hvis der indgår ph.d.-studerende i projektet.

DFF-Forskningsprojekt2 (tematisk)
Formål: For at fremme kvaliteten og udvikle samarbejdet i dansk forskning giver DFF midler til forskningsprojekter udført af flere forskere (herunder postdockandidater og ph.d.-studerende) af op til 4½ års varighed på mellem 2.000.000 kr. og 4.100.000 kr. ekskl. overhead.
Et DFF-Forskningsprojekt2 er ofte kendetegnet ved at være et koordineret og forpligtende samarbejde om en velafgrænset, fælles problemformulering, men det kan også være et projekt formuleret af en enkelt forsker til gennemførelse i dennes forskergruppe, når der argumenteres for, at projektet er særligt ambitiøst og ressourcekrævende, og at målet ikke kan nås gennem et DFF-Forskningsprojekt1. Forskningsaktiviteterne skal skabe synergi mellem eventuelle delprojekter, indeholde internationalt samarbejde (hvis relevant) og være af høj international kvalitet.

DFF–Dansk ERC-støtteprogram 

DFF–DANSK ERC-STØTTEPROGRAM har til formål at styrke talentfulde yngre forskeres muligheder for at få bevillinger fra ERC.

DFF–Dansk ERC-støtteprogram søger at styrke talentfulde yngre forskeres muligheder for at få bevillinger fra ERC (European Research Council) til excellent og banebrydende forskning baseret på forskernes egne ideer inden for alle forskningsfelter. Hensigten er at give forskerne mulighed for at forbedre deres ansøgning, som ERC har vurderet til at være af høj kvalitet, men alligevel ikke har haft mulighed for at finansiere. 

Der kan søges om bevillinger på op til 35.000 kr. pr. måned ekskl. overhead.  Bevillingen kan gives til det antal måneder, som er nødvendig for at forbedre ansøgningen, dog maksimalt 24 måneder.

Ansøgninger til DFF—Dansk ERC-støtteprogram modtages og behandles løbende i 2019 gennem tre ansøgningsrunder. 

DFF-International Postdoc

DFF-International Postdoc sigter mod at styrke yngre talentfulde forskeres internationale mobilitet samt at udvikle forskerkompetence hos forskere i begyndelsen af deres forskerkarriere. Hensigten er, at stipendiaten gennem projektet konsoliderer sin selvstændige, faglige profil ved selvstændigt at gennemføre et konkret forskningsprojekt ved en forskningsinstitution i udlandet. Stipendiet er på i alt 1,3 mio. kr. fordelt over to år.

Rådsspecifikke forhold:

Hvis du søger DFF │Natur og Univers skal du tilbringe hele den 2-årige stipendieperiode i udlandet.

Hvis du søger DFF | Samfund og Erhverv skal du minimum tilbringe 18 sammenhængende måneder i udlandet. Du kan tilbringe op til 6 sammenhængende måneder i starten eller slutningen af projektperioden ved en dansk forskningsinstitution.

Hvis du søger DFF | Teknologi og Produktion, DFF | Sundhed og Sygdom og DFF | Kultur og Kommunikation skal du minimum tilbringe 12 sammenhængende måneder ved en udenlansk forskningsinstitution. Du kan tilbringe op til 6 måneder i starten og/eller op til 12 måneder i slutningen af projektperioden ved en dansk forskningsinstitution.

Om ansøger

Forskere skal have en ph.d.-grad eller forvente at aflevere afhandling inden 6 måneder efter ansøgningsfristen eller have kvalifikationer, som kan sidestilles med ph.d.-graden (f.eks. positiv adjunktbedømmelse) for at søge om DFF-International Postdoc. Ph.d.-graden skal være erhvervet fra en dansk institution.

DFF lægger vægt på, at ansøger er i begyndelsen af sin forskningskarriere og at ansøgers ph.d.-alder ved ansøgningsfristens udløb derfor ikke må overstige 3 år. Der blive taget hensyn til eventuelle orlovsperioder såsom barsels-, forældre-, syge- eller plejeorlov, militærtjeneste, humanitært hjælpearbejde mv.  I forbindelse med barselsorlov efter erhvervelse af ph.d.-graden vil ph.d.-ancienniteten blive fratrukket faktisk antal afholdte orlovsuger gange 2. Barselsorlovsperioden, med angivelse af præcise datoer, skal oplyses i ansøgers CV.
Derudover kan der blive taget hensyn til helt særlige, faglige forhold som fx kliniske ophold eller lignende, der er en nødvendig del af et karriereforløb, og hvor tiden til forskning har været meget begrænset.

Forskeruddannelse uden for universiteterne (ph.d.)

DFF udmønter en særlig bevilling på finansloven, der er øremærket forskeruddannelse på offentlige forskningsinstitutioner uden for universiteterne.
I 2019 er der ca. 21 mio. kr. til rådighed, svarende til 8-9 stipendier. Der kan søges om op til 1.800.000 kr. ekskl. overhead pr. stipendium. Bemærk, at fonden ikke generelt yder støtte til individuelle ph.d.-stipendier. Du kan derfor ikke søge om midler til individuelle ph.d.-stipendier til udførelse ved universiteterne.

Ph.d.-stipendierne har til formål at skal styrke forskeruddannelse på offentlige, danske forskningsinstitutioner uden for universiteterne. Virkemidlet omfatter statslige forskningsinstitutioner uden for universiteterne, sektorforskningsinstitutioner, professionshøjskoler, erhvervsakademier samt statslige arkiver, biblioteker og museer. Virkemidlet omfatter derimod ikke statsanerkendte museer, GTS-institutter, sygehuse m.fl.

Du kan ansøge om et ph.d.-stipendium, hvis du har en kandidatuddannelse og har tilsagn fra en af virkemidlet omfattet institution om, at de vil stå for værtskabet, hvis du opnår en bevilling. Hver institution kan maksimalt give tre tilsagn om værtskab. Tilsagn til det enkelte projekt bliver givet i form af underskrift på projektbudgettet. Det er institutionen, der afgør, hvilke tre kandidater den vil give tilsagn om værtskab. Hvis værtsinstitutionen ikke selvstændigt tildeler ph.d.-grader, skal du indskrives ved en dansk ph.d.-gradsudstedende institution og tilknyttes en af institutionens ph.d.-skoler. Det er en forudsætning for bevilling, at du indskrives ved en ph.d.-skole, og at der bliver udarbejdet en samarbejdsaftale mellem dig som ansøger, værtsinstitution og den ph.d.-gradsudstedende institution. Samarbejdsaftalen skal ikke inkluderes i ansøgningen, men skal i tilfælde af bevilling indsendes til DFF's orientering. Hovedvejleder skal være anerkendt forsker og ansat ved den ph.d.-gradsudstedende institution, hvor du skal indskrives. Kun værtsinstitutionen kan fungere som administrator af bevillingen – også når ph.d.-uddannelsen foregår på et universitet eller en anden ph.d.-gradsudstedende institution. Ansøger skal have formidlet kontakt mellem indskrivningsinstitution og sted for projektets udførelse, før ansøgningen bliver indsendt. 

Forskernetværk | Kultur og Kommunikation

Dette virkemiddel udbydes kun af DFF | Kultur og Kommunikation. Formålet med Forskernetværk | Kultur og Kommunikation er at styrke et bredt funderet samarbejde mellem geografisk og institutionelt spredte danske og gerne internationale forskningsmiljøer. Netværket forventes at samarbejde om afgrænsede forskningstemaer og udfordringer. Ved bedømmelsen lægges der vægt på idégrundlagets originalitet og netværkets forventede bidrag til videnskabelig udvikling. Der bliver kun givet støtte til oprettelse af nye forskernetværk.

En bevilling til et forskernetværk kan maksimalt være på 850.000 kr. i alt (ekskl. overhead) og højst vare 3 år.

Ansøgergruppen skal som minimum bestå af to forskere, hvoraf den ene mindst skal være på lektor/seniorforskerniveau. Der skal på forhånd være udpeget én leder, der er ansøger og hermed bevillingsansvarlig overfor rådet. Der bliver kun givet støtte til oprettelse af nye forskernetværk.

Tidsskrifter | Kultur og Kommunikation

For at støtte udbredelsen af humanistisk forskning gennem videnskabelige tidsskrifter, der udgives digitalt, giver DFF | Kultur og Kommunikation støtte til både eksisterende og nyoprettede tidsskrifter af høj, videnskabelig værdi, der tilstræber international udbredelse. Der tages dog hensyn til, at visse områder af den humanistiske forskning fortrinsvis henvender sig til danske læsere. Bevillinger til tidsskrifter gives som en underskudsgaranti.

Som ansøger skal du være den ansvarshavende redaktør og på mindst lektor-/seniorforskerniveau. Det er også et krav, at redaktionen eller redaktionskomiteen er sammensat af aktive forskere fra mindst to forskellige, videnskabelige institutioner i Danmark.

En forudsætning for støtte er, at tidsskriftet benytter fagfæller uden for redaktionen til bedømmelse af artiklernes videnskabelige kvalitet. Skal et etableret tidsskrift opnå støtte, må det have en for fagfeltet rimelig udbredelse. Tidsskriftets udbredelse, omfang og videnskabelige tyngde er de vigtigste kriterier ved tildeling af midler. Der gives kun støtte til tidsskrifter, der forsyner alle artikler med et resumé på et internationalt anvendeligt sprog (engelsk, tysk, fransk eller spansk). Ligeledes gives kun støtte til tidsskrifter, der ikke udbetaler forfatterhonorar. Rådet støtter ikke populærvidenskabelige tidsskrifter. 

Forskningsophold i udlandet | Samfund og Erhverv

Dette virkemiddel udbydes kun af DFF | Samfund og Erhverv. For at fremme internationaliseringen af samfundsvidenskabelig forskning giver DFF | Samfund og Erhverv bevilling til et sammenhængende forskningsophold af mindst 3 måneders varighed i udlandet ved en udenlandsk forskningsinstitution. Opholdet skal tage udgangspunkt i konkrete forskningsaktiviteter inden for feltet samfund og erhverv og bidrage til dette gennem styrkede internationale samarbejder eller netværk og indsamling af data.

Der kan søges om op til 300.000 kr. ekskl. overhead. Der kan ikke søges om dækning af VIP-løn

Ansøgningen skal indsendes af den forsker, der skal på det foreslåede forskningsophold. Du skal have opnået ph.d.-graden eller tilsvarende kvalifikationer gennem din forskning. Du skal være ansat ved en forskningsinstitution i Danmark.

Delestillinger | Sundhed og Sygdom

DFF | Sundhed og Sygdom giver frikøb fra ansættelse i klinisk stilling, således at op til 6 måneder om året i op til 3 år tilegnes et forskningsprojekt, og den øvrige tid tilbringes i en klinisk ansættelse lønnet af den institution, hvor den kliniske ansættelse finder sted.

Ansøgningen skal indsendes af den person, der ønsker at blive ansat i delestillingen. Du kan søge om midler til en periode på mindst 1 år og højst 3 år. Den samlede bevillingsperiode kan ikke overstige 3 år. Du kan udelukkende søge om støtte til løn til dig selv i de op til 6 måneder om året, som du anvender på forskningsprojektet. Det betyder således, at rådet finansierer hele din løn i forskningstiden. Du kan ikke søge om tilskud til drift.

Der gives fortrinsvis forskningsmidler til læger, tandlæger og dyrlæger, der har opnået ph.d.-graden eller tilsvarende kvalifikationer via deres forskning. Ansøger skal på ansættelsestidspunktet have sin ansættelse i en klinisk stilling, hvor ansættelsen ikke giver mulighed for forskning i arbejdstiden. Forskningsaktiviteten skal ikke nødvendigvis udføres på den kliniske afdeling, men rådet forudsætter, at bevillingen administreres af den institution, hvor den kliniske ansættelse finder sted. Bemærk, at rådet prioriterer ansøgninger, hvor ansøger i sin kliniske ansættelse er ansat til patientbehandling.

Skolarstipendier | Sundhed og Sygdom

Danmarks Frie Forskningsfond | Sundhed og Sygdom giver støtte til skolarstipendier af 6-12 måneders varighed med henblik på at give de mest talentfulde studerende mulighed for at beskæftige sig med videnskabeligt arbejde og skærpe interessen for en videre videnskabelig karriere. Der tildeles et fast beløb på 100.000 kr. (ekskl. overhead/administrationsbidrag).

Det er et krav, at den studerende gennemfører et forskningsprojekt på to semestres varighed, hvor det forventes, at den studerende skal være på orlov eller i et undervisningsfrit semester, der har forskning som hovedindhold. Såfremt særlige forhold gør, at det ikke lader sig gøre for den studerende at tage orlov i et semester, skal der redegøres for det i ansøgningen.

Ansøgninger om skolarstipendier skal indsendes af den studerendes vejleder. Du skal som vejleder normalt have opnået ph.d.-graden eller tilsvarende kvalifikationer via din forskning. Rådet lægger vægt på, at du har vejledererfaring og har en selvstændig forskningsprofil.

Rådet tilstræber en spredning af de tildelte skolarstipendier ud over forskningsmiljøerne for at opnå en bred rekruttering til den sundhedsvidenskabelige forskning. Rådet vil derfor kun give støtte til én studerende pr. vejleder ad gangen, således at der ikke er tidsmæssigt overlap mellem to studerende i den del af perioden, der finansieres af rådet.

Graduate Research Opportunities Worldwide (GROW)

Danmarks Frie Forskningsfond (DFF) har i 2015 indgået en aftale med National Science Foundation (NSF) om forskningsprogrammet Graduate Research Opportunities Worldwide (GROW). GROW-programmet fungerer som en supplerende bevilling til NSF’s forskeruddannelsesprogram Graduate Research Fellowship Program, der leder til en forskningsbaseret kandidat- eller ph.d.-grad. NSF dækker samfundsvidenskab, naturvidenskab og ingeniørvidenskab.

Forskere, som har en bevilling til et af virkemidlerne Sapere Aude: DFF-Forskningsleder, Sapere Aude: DFF-Topforsker eller DFF-Forskningsprojekt1 eller 2, har mulighed for at opnå supplerende bevilling fra DFF til et kortvarigt værtsskab af 2-12 måneders varighed for kandidat- og ph.d.-studerende, der er tilknyttet National Science Foundations Graduate Research Fellowship Program. Den supplerende bevilling skal bidrage til stipendiatens deltagelse i internationalt forskningssamarbejde og internationalisering af dansk forskning.

Et DFF-GROW stipendium kan kun søges af NSF-stipendiater.