Hvad kan du søge?

Sapere Aude: DFF-Forskningsleder

Sapere Aude: DFF-Forskningsleder sigter mod at give dygtige, yngre forskere mulighed for at gå i dybden med vigtige forskningsidéer. Virkemidlet sigter desuden mod at fremme mobiliteten mellem forskningsmiljøer samt styrke forskerens netværk og karriere. Målgruppen er særligt talentfulde yngre forskere, som er parat til at lede et forskningsprojekt med flere deltagere på højt internationalt niveau.

Sapere Aude: DFF-Forskningsleder henvender sig til meget talentfulde unge forskere, der på tidspunktet for udløbet af ansøgningsfristen inden for de seneste 8 år har opnået ph.d.-graden eller har opnået kvalifikationer, der kan sidestilles med den (f.eks. positiv adjunktbedømmelse), og som har demonstreret evne til original forskning på højt internationalt niveau. Det er datoen på ph.d.-beviset, der bliver anvendt, eller - hvis denne ikke fremgår - datoen for diplomets udstedelse. Du kan søge, hvis du er dansk statsborger i Danmark eller ansat i udlandet eller udenlandsk statsborger. Din ansøgning vil som alle andre blive vurderet ud fra, om det ansøgte projekt gavner dansk forskning.

DFF forventer, at et Sapere Aude: DFF-Forskningsleder-forløb ruster bevillingshaver til at søge et ERC Starting Grant/Consolidator Grant/Advanced Grant eller tilsvarende internationale virkemidler.

DFF-Forskningsprojekt 1 og 2

Danmarks Frie Forskningsfond udbyder to typer af forskningsprojekter.

DFF-Forskningsprojekt 1

For at fremme kvaliteten af dansk forskning yder Danmarks Frie Forskningsfond (DFF) støtte til forskningsprojekter inden for en økonomisk ramme på op til 2.000.000 kr. ekskl. overhead og op til tre års varighed. Et DFF-Forskningsprojekt 1 er kendetegnet ved en klar og afgrænset problemformulering, hvor forskningsaktiviteterne forventes at være af høj international kvalitet. Ansøgeren skal have selvstændig forskningserfaring svarende til typisk 3 år eller mere efter opnåelsen af ph.d.-grad (eller opnåelse af tilsvarende kvalifikationer). Ansøgerens hidtidige resultater vil blive vurderet i relation til vedkommendes karriereforløb  og i relation til de videnskabelige udfordringer i det ansøgte projekt.

DFF-Forskningsprojekt 2

For at fremme kvaliteten og udvikle samarbejdet i dansk forskning giver DFF støtte til forskningsprojekter udført af flere forskere (herunder postdoc og ph.d. studerende) inden for en økonomisk ramme på mellem 2.000.000 kr. og 4.300.000 kr. ekskl. overhead. Et DFF-Forskningsprojekt 2 er ofte kendetegnet ved et koordineret og forpligtende samarbejde om en velafgrænset, fælles problemformulering, men det kan også være et projekt formuleret af en enkelt forsker til gennemførelse i dennes forskergruppe, når der argumenteres for, at projektet er særligt ambitiøst og ressourcekrævende, og at målet ikke kan nås gennem et DFF Forskningsprojekt 1. Forskningsaktiviteterne skal have potentiale til at opnå synergi mellem eventuelle delprojekter, indeholde internationalt samarbejde (hvis relevant) og være af høj international kvalitet.

Ansøger skal have gennemført et postdoc- eller adjunktforløb (eller tilsvarende) eller for læger tilsvarende postgraduat forskningsforløb. Ansøgerens hidtidige resultater vil blive vurderet i relation til vedkommendes karriereforløb og i relation til de videnskabelige udfordringer i det ansøgte projekt.

DFF-Forskningsprojekt 1 og 2 (tematisk forskning)

Danmarks Frie Forskningsfond skal udmønte midler til tematisk forskning inden for områderne:
Digitale teknologier (FORSK2025)
Mennesker og samfund (FORSK2025)

Forskning inden for de to områder, som Danmarks Frie Forskningsfond skal udmønte, kan i bred forstand bidrage til at skabe værdi i samfundet på kortere eller længere sigt og sigter mod at understøtte den offentlige sektors muligheder for effektivt at skabe bedre rammer for mennesker og samfund, samt udvikle generisk viden og talentmasse inden for digitale teknologier, som er afgørende for at understøtte og udbygge Danmarks position som digitalt foregangsland.

Virkemidler som kan søges til tematisk forskning 2019

DFF-Forskningsprojekt 1 (tematisk)
Formål: For at fremme kvaliteten af dansk forskning giver DFF midler til forskningsprojekter inden for en økonomisk ramme på op til 2.000.000 kr. ekskl. overhead.
Et DFF-Forskningsprojekt 1 er kendetegnet ved en klar og afgrænset problemformulering, hvor forskningsaktiviteterne forventes at være af høj international kvalitet. Varigheden af et DFF-Forskningsprojekt 1 er typisk 3 år, men med mulighed for at søge om et projekt af op til 4 års varighed, hvis der indgår ph.d.-studerende i projektet.

DFF-Forskningsprojekt 2 (tematisk)
Formål: For at fremme kvaliteten og udvikle samarbejdet i dansk forskning giver DFF midler til forskningsprojekter udført af flere forskere (herunder postdockandidater og ph.d.-studerende) af op til 4½ års varighed på mellem 2.000.000 kr. og 4.100.000 kr. ekskl. overhead.

DFF–Dansk ERC-støtteprogram 

DFF–DANSK ERC-STØTTEPROGRAM har til formål at styrke talentfulde yngre forskeres muligheder for at få bevillinger fra ERC.

DFF–Dansk ERC-støtteprogram søger at styrke talentfulde yngre forskeres muligheder for at få bevillinger fra ERC (European Research Council) til excellent og banebrydende forskning baseret på forskernes egne ideer inden for alle forskningsfelter. Hensigten er at give forskerne mulighed for at forbedre deres ansøgning, som ERC har vurderet til at være af høj kvalitet, men alligevel ikke har haft mulighed for at finansiere. 

Der kan søges om bevillinger på op til 35.000 kr. pr. måned ekskl. overhead.  Bevillingen kan gives til det antal måneder, som er nødvendig for at forbedre ansøgningen, dog maksimalt 24 måneder.

Ansøgninger til DFF—Dansk ERC-støtteprogram modtages og behandles løbende i 2019 gennem tre ansøgningsrunder. 

DFF-International Postdoc

En DFF-International Postdoc sigter mod at styrke yngre talentfulde forskeres internationale mobilitet, samt udvikle og fastholde forskerkompetence hos forskere i begyndelsen af deres forskerkarriere. Hensigten er, at stipendiaten gennem projektet konsoliderer sin selvstændige, faglige profil ved selvstændigt at gennemføre et konkret forskningsprojekt ved en forskningsinstitution i udlandet.

Et DFF-International Postdoc-projekt skal være af 2 års varighed.

Rådsspecifikke forhold:

Hvis du søger DFF │Natur og Univers skal du tilbringe hele den 2-årige stipendieperiode i udlandet.

Hvis du søger DFF | Samfund og Erhverv skal du minimum tilbringe 18 sammenhængende måneder i udlandet. Du kan tilbringe op til 6 sammenhængende måneder i starten eller slutningen af projektperioden ved en dansk forskningsinstitution.

Hvis du søger DFF | Teknologi og Produktion, DFF | Sundhed og Sygdom og DFF | Kultur og Kommunikation skal du minimum tilbringe 12 sammenhængende måneder ved en udenlansk forskningsinstitution. Du kan tilbringe op til 6 måneder i starten og/eller op til 12 måneder i slutningen af projektperioden ved en dansk forskningsinstitution.

Om ansøger

Forskere, der har erhvervet ph.d.-graden eller har kvalifikationer, som kan sidestilles med ph.d.-graden (fx positiv adjunktbedømmelse), kan søge om DFF- International Postdoc. Bemærk, at din ph.d. grad skal være erhvervet fra en dansk institution. DFF lægger vægt på, at ansøger er i begyndelsen af sin forskningskarriere og at ansøgers ph.d.-alder ved ansøgningsfristens udløb derfor ikke må overstige 3 år. Der blive taget hensyn til eventuelle orlovsperioder såsom barsels-, forældre-, syge- eller plejeorlov, militærtjeneste, humanitært hjælpearbejde mv. Derudover kan der blive taget hensyn til helt særlige, faglige forhold som fx kliniske ophold eller lignende, der er en nødvendig del af et karriereforløb, og hvor tiden til forskning har været meget begrænset. I forbindelse med barselsorlov efter erhvervelse af ph.d.-graden vil ph.d.-ancienniteten blive fratrukket faktisk antal afholdte orlovsuger gange 2. Barselsorlovsperioden, med angivelse af præcise datoer, skal oplyses i ansøgers CV.

Forskeruddannelse uden for universiteterne (ph.d.)

DFF udmønter en særlig bevilling på finansloven, der er øremærket forskeruddannelse på offentlige forskningsinstitutioner uden for universiteterne. DFF bemærker, at rådet ikke generelt yder støtte til individuelle ph.d.-stipendier. Du kan derfor ikke søge om støtte til individuelle ph.d.-stipendier på universiteterne.

Ph.d.-stipendierne har til formål at skal styrke forskeruddannelse på offentlige, danske forskningsinstitutioner uden for universiteterne. Virkemidlet omfatter statslige forskningsinstitutioner uden for universiteterne, sektorforskningsinstitutioner, professionshøjskoler, erhvervsakademier samt statslige arkiver, biblioteker og museer. Virkemidlet omfatter derimod ikke statsanerkendte museer, GTS-institutter, sygehuse m.fl.

Du kan ansøge om et ph.d.-stipendium, hvis du har en kandidatuddannelse og har tilsagn fra en af virkemidlet omfattet institution om, at de vil stå for værtskabet, hvis du opnår en bevilling. Hver institution kan maksimalt give tre tilsagn om værtskab. Tilsagn til det enkelte projekt bliver givet i form af underskrift på projektbudgettet. Det er institutionen, der afgør, hvilke tre kandidater den vil give tilsagn om værtskab.

Hvis værtsinstitutionen ikke selvstændigt tildeler ph.d.-grader, skal du indskrives ved en dansk ph.d.-gradsudstedende institution og tilknyttes en af institutionens ph.d.-skoler. Det er en forudsætning for bevilling, at du indskrives ved en ph.d.-skole, og at der bliver udarbejdet en samarbejdsaftale mellem dig som ansøger, værtsinstitution og den ph.d.-gradsudstedende institution. Samarbejdsaftalen skal ikke inkluderes i ansøgningen, men skal indsendes i tilfælde af bevilling til DFF's orientering. Hovedvejleder skal være anerkendt forsker og ansat ved den ph.d.-gradsudstedende institution, hvor du skal indskrives. Kun værtsinstitutionen kan fungere som administrator af bevillingen – også når ph.d.-uddannelsen foregår på et universitet eller en anden ph.d.-gradsudstedende institution. Ansøger skal have formidlet kontakt mellem indskrivningsinstitution og sted for projektets udførelse, før ansøgningen bliver indsendt.

Forskernetværk | Kultur og Kommunikation

Formålet med Forskernetværk | Kultur og Kommunikation er at bidrage til at styrke geografisk og institutionelt spredte forskningsområder. Rådet støtter også netværk, der senere kan resultere i større projekter eller større tværgående forskergrupper på tværs af institutionsgrænser, herunder mellem kulturforskningsinstitutioner og universiteter. Rådet støtter kun forskernetværk, der er bredt funderet i danske og udenlandske forskningsinstitutioner.

Ansøgergruppen skal som minimum bestå af to forskere, hvoraf den ene mindst skal være på lektor/seniorforskerniveau. Der skal på forhånd være udpeget én leder, der er ansøger og hermed bevillingsansvarlig overfor rådet. Der bliver kun givet støtte til oprettelse af nye forskernetværk.

Tidsskrifter | Kultur og Kommunikation

For at støtte udbredelsen af humanistisk forskning gennem videnskabelige tidsskrifter, både trykte og elektroniske, giver Danmarks Frie Forskningsfond | Kultur og Kommunikation støtte til både eksisterende og nyoprettede tidsskrifter af høj videnskabelig værdi, der tilstræber international udbredelse. Der tages dog hensyn til, at visse områder af den humanistiske forskning fortrinsvis henvender sig til danske læsere. Bevillinger til tidsskrifter gives som en underskudsgaranti.

Som ansøger skal du være den ansvarshavende redaktør og på mindst lektor-/seniorforskerniveau. Det er også et krav, at redaktionen eller redaktionskomiteen er sammensat af aktive forskere fra mindst to forskellige videnskabelige institutioner i Danmark.

En forudsætning for støtte er, at tidsskriftet benytter fagfæller uden for redaktionen til bedømmelse af artiklernes videnskabelige kvalitet. Skal et etableret tidsskrift opnå støtte, må det have en for fagfeltet rimelig udbredelse. Vurderingen heraf sker for elektroniske tidsskrifters vedkommende ved en konkret vurdering af omfang og videnskabelig tyngde. For papirtidsskrifter kræves normalt mindst 200 abonnenter. Der gives kun støtte til tidsskrifter, der forsyner alle artikler med et resumé på et internationalt anvendeligt sprog (engelsk, tysk, fransk eller spansk). Ligeledes gives kun støtte til tidsskrifter, der ikke udbetaler forfatterhonorar. Rådet støtter ikke populærvidenskabelige tidsskrifter.

Forskningsophold i udlandet | Samfund og Erhverv

For at fremme internationaliseringen af dansk forskning giver Danmarks Frie Forskningsfond | Samfund og Erhverv støtte til et sammenhængende forskningsophold over 3 måneders varighed i udlandet ved en udenlandsk institution. Ansøgningen skal indsendes af den forsker, der skal på det foreslåede forskningsophold. Du skal have opnået ph.d.-graden eller tilsvarende kvalifikationer gennem din forskning. Ansøger skal være ansat ved en forskningsinstitution i Danmark.

Rådet giver alene støtte til forskningsophold over 3 måneders varighed til gennemførelse af et forskningsprojekt i udlandet ved en udenlandsk institution. Du kan søge støtte, hvis du gennem forskningsopholdet ønsker at indgå i forpligtende og konkret forskningssamarbejde med udenlandske partnere eller opnå adgang til arkiver, biblioteker, institutter og lign. Der kan søges om op til 300.000 kr. ekskl. overhead, og der kan ikke søges om dækning af VIP-løn.

Rådet anbefaler, at forskere, der søger Forskningsophold i udlandet | Samfund og Erhverv i udlandet, så vidt muligt sikrer sig en dansk institutionstilknytning, hvorefter den danske institution administrerer bevillingen.

Delestillinger | Sundhed og Sygdom

DFF | Sundhed og Sygdom giver frikøb fra ansættelse i klinisk stilling, således at op til 6 måneder om året i op til 3 år tilegnes et forskningsprojekt, og den øvrige tid tilbringes i en klinisk ansættelse lønnet af den institution, hvor den kliniske ansættelse finder sted.

Ansøgningen skal indsendes af den person, der ønsker at blive ansat i delestillingen. Du kan søge om midler til en periode på mindst 1 år og højst 3 år, og den samlede bevillingsperiode kan ikke overstige 3 år. Du kan udelukkende søge om støtte til løn til dig selv i de op til 6 måneder om året, som du anvender på forskningsprojektet. Det betyder således, at rådet finansierer hele din løn i forskningstiden. Du kan ikke søge om tilskud til drift.

Der gives fortrinsvis forskningsmidler til læger, tandlæger og dyrlæger, der har opnået ph.d.-graden eller tilsvarende kvalifikationer via deres forskning. Ansøger skal på ansættelsestidspunktet have sin ansættelse i en klinisk stilling, hvor ansættelsen ikke giver mulighed for forskning i arbejdstiden. Forskningsaktiviteten skal ikke nødvendigvis udføres på den kliniske afdeling, men rådet forudsætter, at bevillingen administreres af den institution, hvor den kliniske ansættelse finder sted. Bemærk, at rådet prioriterer ansøgninger, hvor ansøger i sin kliniske ansættelse er ansat til patientbehandling.

Skolarstipendier | Sundhed og Sygdom

Danmarks Frie Forskningsfond | Sundhed og Sygdom giver støtte til skolarstipendier af et semesters varighed med henblik på at give de mest talentfulde studerende mulighed for at beskæftige sig med videnskabeligt arbejde og skærpe interessen for en videre videnskabelig karriere.

Ansøgninger om skolarstipendier skal indsendes af den studerendes vejleder. Du skal som vejleder normalt have opnået ph.d.-graden eller tilsvarende kvalifikationer via din forskning. Rådet lægger vægt på, at du har vejledererfaring og har en selvstændig forskningsprofil. Rådet tilstræber en spredning af de tildelte skolarstipendier ud over forskningsmiljøerne for at opnå en bred rekruttering til den sundhedsvidenskabelige forskning. Rådet vil derfor kun give støtte til én studerende pr. vejleder ad gangen, således at der ikke er tidsmæssigt overlap mellem to studerende i den del af perioden, der finansieres af rådet.

Graduate Research Opportunities Worldwide (GROW)

Danmarks Frie Forskningsfond (DFF) har i 2015 indgået en aftale med National Science Foundation (NSF) om forskningsprogrammet Graduate Research Opportunities Worldwide (GROW). GROW-programmet fungerer som en supplerende bevilling til NSF’s forskeruddannelsesprogram Graduate Research Fellowship Program, der leder til en forskningsbaseret kandidat- eller ph.d.-grad. NSF dækker samfundsvidenskab, naturvidenskab og ingeniørvidenskab.

Forskere, som har en Sapere Aude: DFF-Forskningsleder, Sapere Aude: DFF-Topforsker eller DFF-Forskningsprojekt 1, 2 eller 3 bevilling, har mulighed for at opnå supplerende bevilling fra DFF til et kortvarigt værtsskab af 2-12 måneders varighed for kandidat- og ph.d.-studerende, der er tilknyttet National Science Foundations Graduate Research Fellowship Program. Den supplerende bevilling skal bidrage til stipendiatens deltagelse i internationalt forskningssamarbejde og internationalisering af dansk forskning.