Hvad kan du søge?

Sapere Aude: DFF-Forskningsleder

For at sætte fokus på styrkelse af forskeruddannelse og internationalisering udbyder DFF Sapere Aude (”Vov at vide”). Formålet er at udvikle de dygtigste forskertalenters evner og kompetencer nationalt og internationalt. Initiativet henvender sig både til danske og udenlandske forskere

Sapere Aude: DFF-Forskningsleder sigter mod at give excellente, yngre forskere, dvs. forskere, der har præsteret forskning i toppen inden for deres felt, mulighed for at udvikle og styrke deres forsknings-ideer. Virkemidlet sigter desuden mod at fremme karriere, mobilitet internationalt og nationalt mellem forskningsmiljøer og at styrke netværk. Målgruppen er de dygtigste forskere, som gennem projektet samler en kreds af forskere og/eller forskerstuderende for at gennemføre et forskningsprojekt på højt internationalt niveau. Sapere Aude: DFF-Forskningsleder styrker desuden muligheden for, at excellente, yngre forskere efter udlandsophold kan vende tilbage til en dansk forskningsinstitution.

DFF-Forskningsprojekt 1 og 2

Danmarks Frie Forskningsfond udbyder to typer af forskningsprojekter.

DFF-Forskningsprojekt 1

For at fremme kvaliteten af dansk forskning yder Danmarks Frie Forskningsfond (DFF) støtte til forskningsprojekter inden for en økonomisk ramme på op til 2.000.000 kr. ekskl. overhead.Et DFF-Forskningsprojekt1 er kendetegnet ved en klar og afgrænset problemformulering, hvor forskningsaktiviteterne forventes at være af høj international kvalitet. Varigheden af et DFF-Forskningsprojekt1 er typisk 3 år, men med mulighed for at søge om et projekt af op til 4 års varighed, hvis der indgår ph.d.-studerende i projektet.

Ansøgeren skal have selvstændig forskningserfaring svarende til typisk 3 år eller mere efter opnåelsen af ph.d.-grad (eller opnåelse af tilsvarende kvalifikationer). Ansøgerens hidtidige resultater vil blive vurderet i relation til vedkommendes karriereforløb  og i relation til de videnskabelige udfordringer i det ansøgte projekt.

DFF-Forskningsprojekt 2

For at fremme kvaliteten og udvikle samarbejdet i dansk forskning giver DFF midler til forskningsprojekter udført af flere forskere (herunder postdoc-kandidater og ph.d.-studerende) af op til 4½ års varighed på mellem 2.000.000 kr. og 4.300.000 kr. ekskl. overhead. Et DFF-Forskningsprojekt2 er ofte kendetegnet ved at være et koordineret og forpligtende samarbejde om en velafgrænset, fælles problemformulering, men det kan også være et projekt formuleret af en enkelt forsker til gennemførelse i dennes forskergruppe, når der argumenteres for, at projektet er særligt ambitiøst og ressourcekrævende, og at målet ikke kan nås gennem et DFF-Forskningsprojekt1. Forskningsaktiviteterne skal skabe synergi mellem eventuelle delprojekter, indeholde internationalt samarbejde (hvis relevant) og være af høj international kvalitet.

Ansøgeren skal have betydelig, selvstændig forskningserfaring på højt internationalt niveau og typisk svarende til 5 år eller mere efter opnåelsen af ph.d.-grad (eller opnåelsen af tilsvarende kvalifikationer). Ansøgerens hidtidige resultater vil blive vurderet i relation til dit karriereforløb og i relation til de videnskabelige udfordringer i det ansøgte projekt. Hvis ansøgeren ikke er lektor eller lektorbedømt og søger midler til forskeruddannelse som en del af det samlede projekt, skal der redegøres for, hvordan vejledningen kan gennemføres, og hvordan den forskerstuderendes faglige tilknytning til projektet bliver sikret.

 

DFF–Dansk ERC-støtteprogram 

Dette program kan kun søges af ansøgere, som for nyligt har fået afslag fra European Research Council (ERC) på en ansøgning til ”Starting Grant” eller "Consolidator Grant”, og hvis seneste ansøgning skal være nået til Trin 2. Der kan søges om midler til at forbedre den tidligere ansøgning. Man skal fortsat opfylde ERC´s krav for at kunne søge på det planlagte nye ansøgningstidspunkt.


DFF-International Postdoc

DFF-International Postdoc sigter mod at styrke yngre talentfulde forskeres internationale mobilitet samt at udvikle forskerkompetence hos forskere i begyndelsen af deres forskerkarriere. Hensigten er, at bevillingsmodtageren gennem projektet konsoliderer sin selvstændige, faglige profil ved selvstændigt at gennemføre et konkret forskningsprojekt ved en forskningsinstitution i udlandet.


Forskeruddannelse uden for universiteterne (ph.d.)

For at styrke forskeruddannelse på offentlige, danske forskningsinstitutioner uden for universiteterne, udmønter DFF en særlig bevilling på finansloven, der er øremærket Ph.d.-stipendier på offentlige forskningsinstitutioner uden for universiteterne.

Virkemidlet berører statslige forskningsinstitutioner uden for universiteterne og omfatter sektorforskningsinstitutioner, professionshøjskoler, erhvervsakademier samt statslige arkiver, biblioteker og museer. Virkemidlet omfatter derimod ikke statsanerkendte museer, GTS-institutter, sygehuse m.fl.

Bemærk, at fonden ikke generelt yder støtte til individuelle ph.d.-stipendier. Du kan derfor ikke søge om midler til individuelle ph.d.-stipendier til udførelse ved universiteterne.


Eksplorativt netværk | Kultur og Kommunikation

Dette virkemiddel udbydes kun af DFF | Kultur og Kommunikation. Formålet med virkemidlet er at styrke et bredt funderet samarbejde mellem forskelligartede danske og gerne internationale forskningsmiljøer.

Netværket forventes at udforske nye muligheder på tværs af institutioner, forskningstraditioner og videnskaber, dog med hovedvægt inden for DFF | Kultur og Kommunikations fagområder. Ved bedømmelsen lægges der vægt på idégrundlagets originalitet og netværkets potentiale til videnskabelig nytænkning. Der gives ikke midler til egentlige forskningsprojekter.

Som ansøger skal du være på mindst lektor/seniorforskerniveau. Ledelsen af netværket kan deles mellem flere parter, men der skal på forhånd være udpeget én leder, der er ansøger og hermed bevillingsansvarlig over
for rådet. Der bliver kun givet støtte til oprettelse af nye netværk.


Tidsskrifter | Kultur og Kommunikation

For at støtte udbredelsen af humanistisk forskning gennem videnskabelige tidsskrifter, der udgives digitalt, giver DFF | Kultur og Kommunikation støtte til både eksisterende og nyoprettede tidsskrifter af høj, videnskabelig værdi, der tilstræber international udbredelse. Der tages dog hensyn til, at visse områder af den humanistiske forskning fortrinsvis henvender sig til danske læsere. Bevillinger til tidsskrifter gives som en underskudsgaranti. En bevilling til Tidsskrifter | Kultur og Kommunikation skal søges uden overhead/administrationsbidrag.

  • Læs mere om Tidsskrifter | Kultur og Kommunikation i det aktuelle opslag.

Forskningsophold i udlandet | Samfund og Erhverv

For at fremme internationaliseringen af samfundsvidenskabelig forskning giver DFF | Samfund og Erhverv bevilling til et sammenhængende forskningsophold af mindst 3 måneders varighed i udlandet ved en udenlandsk forskningsinstitution. Opholdet skal tage udgangspunkt i konkrete forskningsaktiviteter inden for feltet samfund og erhverv og bidrage til dette gennem styrkede internationale samarbejder eller netværk og indsamling af data. For at fremme internationaliseringen af samfundsvidenskabelig forskning giver DFF | Samfund og Erhverv bevilling. Der kan ikke søges om dækning af VIP-løn.


Delestillinger | Sundhed og Sygdom

Delestillinger | Sundhed og Sygdom giver frikøb fra ansættelse i klinisk stilling (inklusive fra hoveduddannelsen), således at der årligt anvendes 20 – 50 % af arbejdstiden til forskning i op til 3 år, og den øvrige tid tilbringes i en klinisk ansættelse lønnet af den institution, hvor den kliniske ansættelse finder sted.

Skolarstipendier | Sundhed og Sygdom

Med henblik på at give de mest talentfulde studerende mulighed for at beskæftige sig med videnskabeligt arbejde og skærpe interessen for en videre videnskabelig karriere, giver DFF | Sundhed og Sygdom midler til skolarstipendier af 6-12 måneders varighed.