Skabeloner til ansøgning

DFF - Projektbeskrivelse

Din ansøgning skal altid indeholde en projektbeskrivelse.

Projektbeskrivelsen må højst fylde det antal sider, der er angivet under hvert virkemiddel ekskl. kortfattet referenceliste – uanset om der er figurer med eller ej.

Du skal bruge Times New Roman, skriftstørrelse 12, mindst 2 cm margen til højre, venstre, top og bund og en linjeafstand på 1,5.


DFF’s projektbeskrivelsesskabelon er sat op, så den overfylder disse krav:

Bemærk at resume for projektet alene skal indgå i ansøgningsblanketten (under sektionen ”Titel og fagligt indhold”). Således skal resumeet ikke indgå i projektbeskrivelsen.

Du skal i ansøgningsblankettens sektion ”Bekræftelse” bekræfte, at du har anvendt projektbeskrivelses-skabelonen, og at du har overholdt det maksimalt antal tilladte sider, inden du kan indsende din ansøgning. Rådet vil se bort fra den del af en projektbeskrivelse, der strækker sig ud over de angivne omfangskrav.

DFF - Budgetunderskrifter

Danmarks Frie Forskningsfonds bilag til bekræftelse af budget skal vedlægges alle ansøgninger til DFF.

Det er en forudsætning for bevilling, at projektets budgetoplysninger er godkendt, stemplet og underskrevet både af den administrerende institutions ledelse og af ansøger selv. Den administrerende institution er defineret som den institution eller virksomhed, der afholder og bogfører det ansøgte projekts/hovedansøgers udgifter i projektperioden. 

Stempel og underskrifter skal fremgå i skabelonen.

DFF - Fagkoder til ansøgninger

Oversigt over fagkoder der skal angives i forbindelse med ansøgninger til Danmarks Frie Forskningsfond.

Du skal i ansøgningsblanketten tilføje op til 5 fagkoder i prioriteret rækkefølge svarende til det/de faglige felter, der er mest relevante i forhold til det ansøgte projekt.

Du skal anvende fagkoder på ”Level 2” eller ”Level 3” fra den inddeling, der fremgår af fagkodeoversigten.

DFF - Erklæring om støtte under de minimis-forordningen

Tilskud fra rådene/fond til private virksomheder skal gives i overensstemmelse med EU’s regler for statsstøtte (for yderligere information se Statsstøttehåndbogen). Som udgangspunkt gives rådenes/fondens tilskud til private virksomheder som såkaldt de minimis-støtte, jf. EU-Kommissionens forordning (EU) Nr. 1407/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsområde på de minimis-støtte som offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende den 24. december 2013.

Den modtagende virksomhed kan over en periode på 3 år maksimalt modtage i alt €200.000 i de minimis-støtte. Hvis en ansøger er en virksomhed, eller dele af støtten forudsættes videregivet fra ansøger til en medansøger i form af en virksomhed, skal erklæring om de minimis-støtte udfyldes, underskrives og vedlægges som bilag til ansøgningen

DFF - Kultur og Kommunikation - Økonomiskabelon

Danmarks Frie Forskningsfonds økonomiskabelon skal vedlægges ansøgninger til virkemidlet Tidsskrifter | Kultur og Kommunikation.

DFF - Bekræftelse af ansættelsens indhold

Denne blanket skal udfyldes, underskrives og stemples af den institution, hvor ansøger er ansat under udførelsen af projektet beskrevet i ansøgning til Inge Lehmann-programmet 2022. Blanketten skal vedlægges i PDF-format som bilag til ansøgningen.