Skabeloner til ansøgning

DFF - Projektbeskrivelse

Din ansøgning skal altid indeholde en projektbeskrivelse.

Projektbeskrivelsen, ekskl. reference-/litteraturliste, må højst fylde det antal sider og tegn, der er angivet under hvert virkemiddel – uanset om der er figurer/tabeller mv. med eller ej. Det angivne antal tegn under hvert virkemiddel er inkl. mellemrum, figurtekster, formler etc. Du skal bruge Times New Roman, skriftstørrelse 12, mindst 2 cm margen til højre, venstre, top og bund og en linjeafstand på 1,5. Tabeller, figurtekster og eventuelle fodnoter skal være læsbare ved anvendelse af skriftstørrelse 10 og linjeafstand 1. Der må ikke indgå links til eksternt materiale.

Referencer/litteraturliste skal uploades som et særskilt bilag og må kun indeholde bibliografiske henvisninger og ikke yderligere oplysninger i form af slutnoter.

Det anbefales, at du anvender DFF’s projektbeskrivelsesskabelon, som du kan finde nedenfor:

Bemærk, at resume for projektet alene skal indgå i ansøgningsblanketten (under sektionen ”Title and scientific content”). Således skal resumeet ikke indgå i projektbeskrivelsen.

Du skal i ansøgningsblankettens sektion ”Confirmation” bekræfte, at du har overholdt krav til projektbeskrivelsen, herunder det maksimale antal tilladte sider og anslag, inden du kan indsende din ansøgning.

Der vil blive foretaget automatisk validering af længden på projektbeskrivelsen, som indsendes. Hvis projektbeskrivelsen overskrider de fastsatte begrænsninger til antal sider eller antal tegn for det ansøgte virkemiddel, vil den blive udtaget til manuel kontrol. Ansøgninger med projektbeskrivelser, der strækker sig ud over de angivne omfangskrav, vil modtage administrativt afslag (jf. opslagets afsnit om krav for at din ansøgning bliver realitetsbehandlet).

Da forskellige tekstbehandlingsprogrammer kan benytte forskellige metoder til at tælle antal tegn, anbefaler DFF, at du benytter e-grant til at kontrollere, om din projektbeskrivelse ligger inden for det tilladte antal tegn. Ved afgørelsen af om et dokument er for langt eller ej, vil DFF altid lægge e-grants egen tegnoptælling til grund. DFF anbefaler derfor, at du som ansøger løbende genererer en PDF-fil af din projektbeskrivelse og uploader PDF-filen til ansøgningen. Hvis PDF-filen overskrider den fastsatte længde, vil du modtage en advarsel om, at det ikke overholder de fastsatte krav, og du får mulighed for at uploade en ny PDF-fil. Du kan alternativt anvende e-grants optællingsværktøj, uden at skulle oprette og navigere igennem en ansøgning. Optællingsværktøjet fortæller dig, hvor mange tegn e-grant har detekteret i den uploadede PDF-fil. Bemærk at denne komponent udelukkende er et PDF-optællingsværktøj, og at du ikke vil blive varslet omkring overskridelse af de fastsatte krav.

DFF - Budgetunderskrifter

Danmarks Frie Forskningsfonds bilag til bekræftelse af budget skal vedlægges alle ansøgninger til DFF.

Det er en forudsætning for bevilling, at projektets budgetoplysninger er godkendt, stemplet og underskrevet både af den administrerende institutions ledelse og af ansøger selv. Den administrerende institution er defineret som den institution eller virksomhed, der afholder og bogfører det ansøgte projekts/hovedansøgers udgifter i projektperioden. 

Stempel og underskrifter skal fremgå i skabelonen.

DFF - Fagkoder til ansøgninger

Oversigt over fagkoder der skal angives i forbindelse med ansøgninger til Danmarks Frie Forskningsfond.

Du skal i ansøgningsblanketten tilføje op til 5 fagkoder i prioriteret rækkefølge svarende til det/de faglige felter, der er mest relevante i forhold til det ansøgte projekt.

Du skal anvende fagkoder på ”Level 2” eller ”Level 3” fra den inddeling, der fremgår af fagkodeoversigten.

DFF - Erklæring om støtte under de minimis-forordningen

Tilskud fra rådene/fond til private virksomheder skal gives i overensstemmelse med EU’s regler for statsstøtte (for yderligere information se Statsstøttehåndbogen). Som udgangspunkt gives rådenes/fondens tilskud til private virksomheder som såkaldt de minimis-støtte, jf. EU-Kommissionens forordning (EU) Nr. 1407/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsområde på de minimis-støtte som offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende den 24. december 2013.

Den modtagende virksomhed kan over en periode på 3 år maksimalt modtage i alt €200.000 i de minimis-støtte. Hvis en ansøger er en virksomhed, eller dele af støtten forudsættes videregivet fra ansøger til en medansøger i form af en virksomhed, skal erklæring om de minimis-støtte udfyldes, underskrives og vedlægges som bilag til ansøgningen

DFF - Kultur og Kommunikation - Økonomiskabelon

Danmarks Frie Forskningsfonds økonomiskabelon skal vedlægges ansøgninger til virkemidlet Tidsskrifter | Kultur og Kommunikation.

DFF - Bekræftelse af ansættelsens indhold

Denne blanket skal udfyldes, underskrives og stemples af den institution, hvor ansøger er ansat under udførelsen af projektet beskrevet i ansøgning til Inge Lehmann-programmet 2022. Blanketten skal vedlægges i PDF-format som bilag til ansøgningen.

DFF - Optællingsværktøj til Projektbeskrivelse og CV for ansøger

For bilagene ”Projektbeskrivelse” og ”CV for ansøger” er der krav om et maksimalt antal sider og tegn. Da forskellige tekstbehandlingsprogrammer kan benytte forskellige metoder til at tælle antal tegn, anbefaler DFF, at du benytter e-grant til at kontrollere, om din ansøgning ligger inden for det tilladte antal tegn. Ved afgørelsen af om et dokument er for langt eller ej, vil DFF altid lægge e-grants egen tegnoptælling til grund. DFF anbefaler derfor, at du som ansøger løbende genererer en PDF-fil af dit CV samt projektbeskrivelse og uploader dokumenterne til din ansøgning eller e-grants optællingsværktøj.

Tilgå optællingsværktøjet her