Spørgsmål og svar

Gode råd

 

1) Start din ansøgning i e-grant i god tid inden ansøgningsfristen – du kan oprette din ansøgning uden at indsende den, og du kan altid gå tilbage og rette i ansøgningen indtil fristen.

2) Læs opslaget grundigt igennem – her kan du finde svar på mange spørgsmål.

3) Hvis du har adgang til en forskerstøtteenhed på din institution, bør du bruge den – den kan være behjælpelig med mange svar. Hvis du ikke kan finde svar i denne sektion eller opslaget, er du altid velkommen til at kontakte Danmarks Frie Forskningsfonds sekretariat på telefon +45 7231 8200 på hverdage kl. 9.00 – 12.00 eller på mail DFF-opslag@ufm.dk.

 

FAQ - Ansøgningsmuligheder

Hvad kan jeg ansøge om forskningsmidler til i Danmarks Frie Forskningsfond?

Danmarks Frie Forskningsfond giver bevillinger til fri, forskerinitieret forskning inden for alle videnskabelige discipliner. Fonden støtter konkrete og tidsbegrænsede forskningsaktiviteter, som ikke er en fortsættelse af allerede igangværende forskning, gerne med internationale aspekter. Se mere i afsnittet ”Hvad kan du søge forskningsmidler til?” i det gældende opslag.

Hvornår er næste deadline for virkemidlerne?

Deadlines for de forskellige virkemidler kan du finde i det gældende opslag. Hvis du ønsker besked på mail, når nye opslag offentliggøres, kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev nederst på denne side.

Kan jeg ansøge flere faglige forskningsråd i Danmarks Frie Forskningsfond samtidigt?

Du kan ansøge om forskningsmidler til dit projekt fra flere faglige råd samtidigt, hvis du mener, at det emnemæssigt ikke kan afgrænses til ét råd. Du kan også søge om at få din ansøgning behandlet tværrådsligt. For detaljeret vejledning, se afsnittet ”Grænseflader mellem de faglige råd” samt afsnittet ”Hvordan søger du flere faglige råd i DFF?” i det gældende opslag.

Kan jeg sende flere ansøgninger til det samme faglige forskningsråd?

Ja, det kan du godt. Hver ansøgning skal indsendes komplet udfyldt og med alle tilhørende bilag. Dette gælder både, hvis du ønsker at ansøge flere virkemidler i det samme faglige råd, eller hvis du ønsker at sende flere ansøgninger til det samme virkemiddel i det samme faglige råd.

DFF modtager ikke ansøgninger fra ansøgere, som inden for de seneste to år på ansøgningstidspunktet, er kendt videnskabeligt uredelig af Nævnet for Videnskabelig Uredelighed.

For nærmere vejledning, se afsnittet ”Hvordan søger du flere virkemidler i samme råd?” i det gældende opslag.

Kan jeg ansøge flere opslagsrunder i træk?

Ja, det kan du godt. Du kan både ansøge med et nyt projekt og med et tidligere ansøgt projekt, der ikke har opnået bevilling. Det anbefales dog, at du læser tidligere afslag grundigt, inden du beslutter, om du vil genansøge.

DFF modtager ikke ansøgninger fra ansøgere, som inden for de seneste to år på ansøgningstidspunktet, er kendt videnskabeligt uredelig af Nævnet for Videnskabelig Uredelighed.

Hvis der er tale om en genansøgning, skal du beskrive eventuelle ændringer i forhold til din tidligere ansøgning, når du ansøger via e-grant.

Kan jeg ansøge om midler eller deltage i ansøgninger, selv om jeg ikke er dansk statsborger?

Ja. Danmarks Frie Forskningsfond har til formål at fremme og styrke dansk forskning i bred forstand. Fonden stiller derfor ikke krav til ansøgeres statsborgerskab, forskningsinstitutionernes hjemsted eller en bestemt geografisk lokalitet for udførelsen af de ansøgte forskningsaktiviteter. I alle tilfælde vil din ansøgning blive vurderet ud fra opslagets vurderingskriterier, herunder om projektet gavner dansk forskning. Fonden betragter forskellighed som en ressource. Alle kan derfor ansøge om midler uanset køn, religion, etnisk baggrund eller politisk overbevisning.

Hvad er en ’positiv adjunktbedømmelse’?

For hovedparten af DFF’s virkemidler stilles der krav om, at ansøger har opnået en ph.d.-grad eller kvalifikationer, der kan sidestilles med denne, f.eks. en positiv adjunktbedømmelse.

Dette gælder for alle DFF’s virkemidler med to undtagelser: For at søge om Forskeruddannelse uden for universiteterne (ph.d.) er kravet en fuldført kandidatuddannelse eller tilsvarende kvalifikationer og for DFF-International Postdoc er det et krav, at ansøger har opnået en ph.d.-grad eller forventer at aflevere sin afhandling inden 6 måneder efter ansøgningsfristen eller har tilsvarende kvalifikationer.

Adjunktbedømmelsen vil udelukkende være relevant i ganske særlige tilfælde, hvor ansøger ikke har en ph.d.-grad, men alligevel menes at besidde tilsvarende kvalifikationer, f.eks. i kraft af en adjunktstilling. I disse tilfælde kan en positiv adjunktbedømmelse tjene som ’erstatning’ for en ph.d.-grad

Med ’positiv adjunktbedømmelse’ menes der, at ansøger er blevet bedømt kvalificeret til at varetage en adjunktstilling. Denne bedømmelse kan være i form af en ansættelse eller anden type bekræftelse. I det tilfælde at ansøger allerede besidder/tidligere har besat en adjunktansættelse, er man i princippet blevet bedømt kvalificeret til at kunne varetage stillingen. Her kan en bekræftelse på ansættelsen fungere som dokumentation. Alternativt kan bedømmelsen udgøres af en bekræftelse på, at den pågældende er bedømt kvalificeret til at varetage stillingen, uagtet om man er blevet ansat i en stilling som adjunkt.

Kan jeg ansøge om penge til et ph.d.-stipendium?

Danmarks Frie Forskningsfond finansierer ikke selvstændige ph.d.-stipendier med undtagelse af virkemidlet Forskeruddannelse uden for universiteterne (ph.d.). Der kan dog ansøges om midler til ansættelse af ph.d.-studerende i Sapere Aude: DFF-Forskningsleder samt i DFF-Forskningsprojekt 1 og 2. For vejledning om ph.d.-stipendier, se afsnittene for de enkelte virkemidler i det gældende opslag.

Hvilke krav stiller Danmarks Frie Forskningsfond til internationalisering i ansøgningerne?

Internationalisering og forskermobilitet indgår i rådenes vurdering af ansøgningerne. Danmarks Frie Forskningsfond ønsker at styrke og videreudvikle internationaliseringen af dansk forskning og ser derfor gerne, at ansøgninger til fonden omfatter internationale aktiviteter. Målet er, at de bedste forskere og forskergrupper får mulighed for at koordinere og udvikle deres forskningssamarbejde på tværs af landegrænser, og at talentfulde forskere får mulighed for at tilbringe en periode af deres forskerkarriere i udlandet. Aspekter af internationalisering kan derfor indgå i ansøgninger til alle Danmarks Frie Forskningsfonds virkemidler.

Du kan læse mere om vurderingskriterierne i det gældende opslag. 

Hvornår kan mit projekt tidligst/senest gå i gang?

Tidligste og seneste startdatoer for de enkelte virkemidler fremgår af oversigten i afsnittet ”Ansøgningsfrister og starttidspunkter for projekter” i det gældende opslag.

FAQ - Den Bibliometriske Forskningsindikator (BFI)

Hvad er BFI?

Den Bibliometriske Forskningsindikator er en del af den performancebaserede finansieringsmodel for nye basismidler til universiteterne. Med BFI fordeles midler på baggrund af fordelingen af forskningspublikationer til universiteterne.

Opgørelsen af publikationer bygger på universiteternes registrering af publikationer i forskningsregistreringssystemet PURE, der én gang om året optælles, hvorefter publikationerne tildeles point i BFI-systemet.

BFI fordeler midler på universitetsniveau inden for fire hovedområder: Humaniora, samfundsvidenskab, natur- og teknisk videnskab samt sundhedsvidenskab.

BFI-listerne

BFI-listerne indeholder de tidsskrifter, bog- og konferenceserier samt forlag, som det udløser BFI-point at udgive sin forskning i. BFI-listerne er inddelt i ”BFI-listen for serier” (indeholder tidsskrifter, bogserier og konferenceserier) og ”BFI-listen for forlag” (indeholder forlag). Begge lister er dynamiske, hvilket vil sige, at der foretages løbende opdateringer og ændringer i dem så nye publikationskanaler hurtigt bliver optaget og udløser point til universiteterne.

De nyeste og mest opdaterede lister findes i BFI-systemet (https://bfi.fi.dk). For at komme ind i systemet, skal man oprette sig selv som bruger. Man angiver sin e-mailadresse som brugernavn og får en aktiveringsmail, hvor man kan lave et password. BFI-listerne findes under fanen ”Forslag”, hvor man både kan søge på det enkelte tidsskrift og få en komplet liste, ved at søge bredt på kanaler på BFI-listen for serier eller BFI-listen for forlag.

Hvilket BFI-niveau?

Du skal som ansøger angive BFI-niveau eller Journal impact factor (JIF) for dine væsentligste publikationer.

Hvis du vælger at angive BFI, tænkes ikke på BFI-niveau for publikationen eller dine scores. Der tænkes udelukkende på, at du skal angive BFI-niveau (f.eks. BFI: 1, BFI: 2 eller BFI: 3) for det forlag eller tidsskrift, som har udgivet publikationen.  

Det vil sige, at niveauet anføres for den journal/det tidsskrift eller det forlag, hvor artikel/monografi/bog er publiceret.

BFI-niveauet for tidsskrifter, bogserier og konferenceserier finder du i den liste, der hedder BFI-liste for serier.

BFI-niveauet for forlag finder du i den liste, der hedder BFI-listen for forlag.

Impact factor

Du skal som ansøger angive BFI-niveau eller Journal impact factor (JIF) for dine væsentligste publikationer.

Hvis du vælger i din publikationsliste at oplyse JIF, er det op til dig selv at finde oplysningen, der oftest vil fremgå af selve tidsskriftets hjemmeside, hvis dette er indekseret i Web of Science.

JIF anføres for den journal/det tidsskrift, hvori artiklen er publiceret.

 

FAQ - Specifikke virkemidler

Hvordan beregnes Ph.d. alder?

Ph.d.-alderen beregnes som tidsforløbet mellem erhvervelsen af ph.d.-graden (den dato, der fremgår af underskriften på ph.d.-beviset) og frem til virkemidlets ansøgningsfrist.

Det fremgår af opslaget, at postdocs, som indlejres i Sapere Aude: DFF-Forskningsleder, DFF-Forskningsprojekt 1 og DFF-Forskningsprojekt 2, skal have opnået ph.d.-graden inden for de sidste 4 år på tidspunktet for udløbet af ansøgningsfristen. Der gælder samme krav for postdocs, som ikke kan navngives i ansøgningen. Dette krav vil fremgå af et eventuelt bevillingsbrev.

For DFF-International Postdoc er der krav om, at ansøgers ph.d.-alder ved ansøgningsfristens udløb ikke må overstige 3 år.

Danmarks Frie Forskningsfond tager generelt hensyn til eventuelle orlovsperioder såsom barsels-, forældre-, syge- eller plejeorlov, militærtjeneste, humanitært hjælpearbejde mv. efter erhvervelse af ph.d.-graden.

Når det drejer sig om barselsorlov kan der fratrækkes antallet af afholdte orlovsuger ganget med 2 fra ph.d.-alderen. F.eks. kan der ved 1 uges barsel, trækkes 2 uger fra ph.d.-alderen. Orlovsperioden, med angivelse af præcise datoer, skal oplyses i postdoc-kandidatens CV.

Derudover kan der blive taget hensyn til helt særlige faglige forhold som f.eks. kliniske ophold eller lignende, der er en nødvendig del af et karriereforløb, og hvor tiden til forskning har været meget begrænset.

Du kan læse mere om krav til ph.d.-alder i de enkelte afsnit for hvert virkemiddel i det gældende opslag.

 
Forskeruddannelse uden for universiteterne (ph.d.)

Hvilke institutioner er omfattet af virkemidlet Forskeruddannelse uden for universiteterne (ph.d.)?

Virkemidlet omfatter statslige forskningsinstitutioner uden for universiteterne, sektorforskningsinstitutioner (NFA, VIVE og Statens Serum Institut), professionshøjskoler (se dem her), erhvervsakademier (se dem her) samt statslige arkiver, biblioteker og museer (se listen over statslige museer her).

Virkemidlet omfatter derimod ikke statsanerkendte museer, GTS-institutter, sygehuse m.fl.

Kan man ansøge om midler til bivejleder under virkemidlet Forskeruddannelse uden for universiteterne (ph.d.)?

Ja, du kan ansøge om midler til bivejleder. Udgifterne til bivejleder skal skrives på som en særlig post i budgettet.

En bivejleder kan eksempelvis komme fra værtsinstitutionen og kan dermed være en god måde at sikre de faglige rammer for projektet på.  Det er dog ikke noget krav, at der er tilknyttet en bivejleder til projektet. Lønnen til hovedvejleder dækkes af den uddannelsestakst på 50.000 kr. eller 80.000 kr., der kan ansøges om til projektet per fulde projektår.

For nærmere vejledning, se afsnittet ”Forskeruddannelse uden for universiteterne (ph.d.)” i det gældende opslag samt afsnittet ”Hvad er satsen for uddannelsestilskud/taxametertilskud?” på denne side under fanen ”Økonomi og budget”.

Kan man ansøge virkemidlet Forskeruddannelse uden for universiteterne (ph.d.) uden at have opnået kandidatgraden først?

Nej, du skal kunne fremvise et komplet karakterblad, hvor samtlige karakterer for din kandidateksamen (inkl. specialekarakteren) fremgår på ansøgningstidspunktet. Det er ikke nok at kunne fremvise en forhåndsgodkendelse af specialet. 

Hvad er en samarbejdsaftale?

Det fremgår i opslaget, at hvis værtsinstitutionen ikke selvstændigt tildeler ph.d.-grader, skal du som ansøger indskrives ved en dansk ph.d.-gradsudstedende institution og tilknyttes en af denne institutions ph.d.-skoler. Det er en forudsætning for bevilling, at du indskrives ved en ph.d.-skole, og at der bliver udarbejdet en samarbejdsaftale mellem dig som ansøger, værtsinstitutionen og den ph.d.-gradsudstedende institution. Samarbejdsaftalen skal inkluderes i ansøgningen.

Samarbejdsaftalen vil indgå i DFF's ansøgningsbehandling og tjener at sandsynliggøre, at der foreligger et forpligtende samarbejde mellem ansøger, værtsinstitutionen og den ph.d.-gradsudstedende institution i tilfælde af bevilling. Samarbejdsaftalen skal særligt dokumentere, at du som ph.d.-studerende vil blive indskrevet på en ph.d.-skole. Det nærmere indhold af samarbejdsaftalen aftales mellem dig som ansøger, værtsinstitutionen og den ph.d.gradsudstedende institution.

 
International Postdoc

Hvad kan jeg få støtte til, når jeg søger virkemidlet DFF-International Postdoc?

Du kan søge om op til 1.350.000 kr. ekskl. overhead. Du kan som ansøger søge om midler til én ud- og hjemrejse som en del af denne beløbsramme.

Derudover kan du kan søge om forhøjelse af bevillingen til tilskud på 55.000 kr. pr. barn/partner pr. år for den periode, hvor de pågældende opholder sig sammen med dig i udlandet. Ud- og hjemrejse for medfølgende børn/partner forventes dækket af bevillingsforhøjelsen.

Du kan læse nærmere i det gældende opslag.

Kan man ansøge om virkemidlet DFF-International Postdoc uden at have opnået ph.d.-graden først?

Ja. Du kan som ph.d.-studerende ansøge, hvis du vedlægger en erklæring fra vejleder om aflevering af ph.d.-afhandlingen inden for 6 måneder efter ansøgningsfristen. Hvis du modtager bevilling, bortfalder den, hvis tidspunktet for aflevering af afhandlingen ikke overholdes.

Du skal være opmærksom på, at dit ph.d.-bevis skal være modtaget i Uddannelses- og Forskningsministeriet, inden den første udbetaling af en bevilling kan ske. For nærmere vejledning, se afsnittet om DFF-International Postdoc i det gældende opslag.

Kan jeg ansøge om virkemidlet DFF-International Postdoc med en ph.d.-grad fra en ikke-dansk institution?

Nej, din ph.d.-grad skal være erhvervet fra en dansk institution. Det vil sige, at du ikke kan ansøge om DFF-International Postdoc, hvis dette krav ikke er opfyldt. Det gælder også, selvom du er dansk statsborger og har tilknytning til en dansk institution.

Må jeg ansøge om ophold på en udenlandsk forskningsinstitution, hvor jeg allerede har opholdt mig tidligere?

Ja, det må du godt. Du kan som ansøger ikke søge om ophold på en udenlandsk forskningsinstitution, hvor du på ansøgningstidspunktet allerede opholder dig og har gjort det i et år eller mere. Det vil sige, at du godt kan søge om ophold på en forskningsinstitution, hvor du tidligere har opholdt dig i et år eller mere, så længe du ikke opholder dig der på ansøgningstidspunktet, eller hvis du på ansøgningstidspunktet har opholdt dig der i mindre end et år.

 
Skolarstipendier | Sundhed og sygdom

Kan jeg ansøge om et skolarstipendium til en studerende på bachelorniveau?

Nej, det kan du ikke. Skolarstipendiet er til studerende på en sundhedsvidenskabelig  kandidatuddannelse, som ikke har mulighed for at bruge mere end 6 måneder på specialet.

Se øvrige ansøgningskrav til skolarstipendier i det gældende opslag. 

Forskningsprojekt 1 og 2

Kan jeg som ph.d. eller postdoc være hovedansøger på Forskningsprojekt 1 og 2?

Ja, det kan du godt.

Du skal dog være opmærksom på, at du som ansøger til Forskningsprojekt 1 skal have selvstændig forskningserfaring svarende til typisk 3 år eller mere, efter du har opnået din ph.d.-grad.

Som ansøger til Forskningsprojekt 2 skal du have betydelig selvstændig forskningserfaring på højt internationalt niveau, typisk svarende til 5 år eller mere, efter du har opnået din ph.d.-grad.

Skal jeg have navngivne postdoc- og ph.d.-kandidater?

Nej, du behøver ikke have navngivne ph.d.- eller postdoc-kandidater i din ansøgning.

Du skal blot være opmærksom på, at du skal redegøre for den påtænkte rekrutteringsproces, hvis du ansøger om midler til unavngivne ph.d.- og postdoc-kandidater.

Det kan være en fordel at ansøge med navngivne kandidater, hvis du har den/de helt rigtige kandidat(er) til forskningsprojektet. I så fald skal du huske at vedlægge kandidaternes CV og publikationsliste.

 
Sapere Aude

Kan jeg som ph.d. eller postdoc søge en Sapere Aude-bevilling?

Ja, det kan du godt.

Du skal på tidspunktet for udløbet af ansøgningsfristen have opnået ph.d.-graden eller tilsvarende kvalifikationer inden for de seneste 8 år.

Virkemidlet sigter mod at give excellente, yngre forskere, der har demonstreret evne til original forskning på højt, internationalt niveau, mulighed for at styrke og udvikle deres forskningsideer.

Kan jeg ansøge om Sapere Aude, hvis jeg på ansøgningstidspunktet ikke er fastansat eller har tilknytning til en dansk institution?

Ja, det kan du godt.

Virkemidlet henvender sig både til danske og udenlandske forskere, og det er ikke et krav, at du er fastansat ved en institution på ansøgningstidspunktet. Dog skal du have en administrerende institution, som bl.a. skal underskrive bilaget ”Budgetunderskrift”. Det indgår også i vurderingen af din ansøgning, om aktiviteterne gavner dansk forskning.

Sapere Aude: DFF-Forskningsleder styrker desuden muligheden for, at excellente yngre forskere efter udlandsophold kan vende tilbage til en dansk forskningsinstitution. 

 

FAQ - Ansøgning via e-grant

Når du har fundet ud af, hvilket virkemiddel der passer til din idé, og om du opfylder kravene i opslaget, kan du gå i gang med at skrive din ansøgning. Det foregår altid i webportalen e-grant. Først skal du oprette dig som bruger og vælge virkemiddel. I DFF’s opslag finder du en vejledning til e-grant.

Support til e-grant: support.e-grant@ufm.dk eller (+45) 3392 9190 på hverdage mellem 9-12.

FAQ - Bilag til brug ved ansøgning

Hvor finder jeg skabeloner til bilag?

For følgende to bilag skal du anvende Danmarks Frie Forskningsfonds skabeloner:

  • Budget
  • Budgetunderskrifter

Budget-skabelonen kan kun downloades fra ansøgningsblanketten i e-grant, efter du har påbegyndt din ansøgning.

Budgetunderskrifter-skabelonen kan du downloade her:

Skabeloner

Det er en forudsætning for bevilling, at projektets budgetoplysninger er godkendt, stemplet og underskrevet, både af den administrerende institutions ledelse og af ansøger selv. Den administrerende institution er den institution eller virksomhed, der afholder og bogfører det ansøgte projekts/hovedansøgers udgifter i projektperioden.

Der findes ikke obligatoriske skabeloner til de øvrige bilag, men du skal opfylde de krav, som fremgår af det gældende opslag. Vær særligt opmærksom på, at der er sidebegrænsninger for flere af bilagene.

Danmarks Frie Forskningsfond stiller en skabelon til udarbejdelse af projektbeskrivelsen til rådighed, som overholder de gældende formelle krav (skabeloner). Anvender du ikke vores skabelon til din projektbeskrivelse, er det meget vigtigt, at du er opmærksom på de formelle krav. Du finder kravene i det gældende opslag.

Skal jeg sende flere bilag end angivet i opslaget?

Nej, du skal kun indsende de bilag, der er angivet i opslaget.

Bilag, der ikke er nævnt i bilagsoversigten for det pågældende virkemiddel, bliver ikke inddraget i behandlingen.

Du kan se, hvilke bilag du skal vedlægge og hvilke bilag du kan vedlægge din ansøgning, i det aktuelle opslag under afsnittet ”Oversigt over bilag til ansøgningen”.

Hvad skal projektbeskrivelsen indeholde?

Det fremgår af det gældende opslag, hvad projektbeskrivelsen skal indeholde. Vær opmærksom på, at der kan være forskelle mellem de enkelte virkemidler, og at sidebegrænsningen også kan variere fra virkemiddel til virkemiddel.

Projektbeskrivelsen skal ikke indeholde en populærvidenskabelig beskrivelse eller et summary. Disse skal anføres i ansøgningsblanketten i e-grant. For nærmere vejledning, se det gældende opslag.

Hvordan skal publikationslister udformes?

Kravene til publikationslisten fremgår af det gældende opslag. Du opfordres til at læse disse krav grundigt, inden du udformer din publikationsliste.

Bemærk, at der kan være rådsspecifikke krav til publikationslisten.

FAQ - Økonomi og budget 

Da institutionen er lukket kan jeg ikke få underskrift på mit budget. Kan jeg indsende uden underskrift?

I lyset af udmeldingen den 11. marts 2020 om tiltag for at begrænse coronasmitten, er der opstået en særlig situation. Det betyder, at du kan indsende ansøgning uden underskrift på budgettet: Det gælder midlertidig kun for ansøgninger med ansøgningsfrist 2. april 2020 (fristen er udskudt fra 26. marts 2020).  Hvis det besluttes, at du skal have en bevilling, vil sekretariat indhente underskriften, inden du kan få bevillingsbrevet.

Hvordan udfylder jeg et budget for mit projekt?

Du skal bruge Danmarks Frie Forskningsfonds budgetskabelon. Budgetskabelonerne er ikke ens for alle virkemidler. Du finder den korrekte budgetskabelon ved at oprette en ansøgning i e-grant til det ønskede virkemiddel. Under trinnet ”Upload budget” skal du downloade skabelonen og siden uploade den i udfyldt stand til din ansøgning.

Husk, at der også skal vedlægges en bekræftelse af budgettet. Det er en forudsætning for bevilling, at projektets budgetoplysninger er godkendt, stemplet og underskrevet både af den administrerende institutions ledelse og af ansøger selv. Den administrerende institution er defineret som den institution eller virksomhed, der afholder og bogfører det ansøgte projekts/hovedansøgers udgifter i projektperioden.

Sekretariatet for Danmarks Frie Forskningsfond anbefaler kraftigt, at du påbegynder din ansøgning og dit budget i god tid – gerne flere uger inden ansøgningsfristen. Du kan uden problemer oprette en ansøgning og gemme dine indtastninger uden at indsende. På samme måde kan du downloade budgetskabelonen, arbejde i den og først senere uploade den til din ansøgning.

Din ansøgning kan blive afvist uden forudgående realitetsbehandling, hvis du ikke indsender et budget udarbejdet i Danmarks Frie Forskningsfonds budgetskabelon for virkemidlet.

Du kan læse mere om budgettet i det aktuelle opslag under ”Budgettet”.

Hvor meget kan jeg ansøge om, og hvor meget bør jeg ansøge om?

Alle Danmarks Frie Forskningsfonds virkemidler har en øvre beløbsgrænse for, hvor meget du kan ansøge om. Nogle virkemidler har også en nedre beløbsgrænse eller et fast beløb, som gives til alle bevillingsmodtagere. Du kan finde beløbsrammen i oversigten over virkemidler i det aktuelle opslag.

Beløbsrammen angives altid eksklusive overhead/administrationsbidrag. Hvis der indgår institutioner i projektet, som er berettiget til overhead/administrationsbidrag, kan ansøger maksimalt ansøge om den øvre beløbsgrænse plus overhead/administrationsbidrag, der bliver beregnet som en fast procentdel af bevillingen. Vær opmærksom på, at ikke alle institutioner er berettiget til overhead.

Du bør altid ansøge om det beløb – inden for beløbsrammen – som du skal bruge for at gennemføre projektet. Vær omhyggelig med at angive, hvordan pengene skal bruges, ved i budgettet at anføre hver enkelt post.

Du skal være opmærksom på, at de faglige råd kan beskære et ansøgningsbudget, hvis de vurderer, at visse budgetdele ikke er tilstrækkeligt begrundede eller ikke er nødvendige for at gennemføre projektet. Rådene kan også give afslag på en ansøgning, hvis der ikke er proportionalitet mellem projektets omkostninger og det forventede videnskabelige udbytte.

Hvor detaljerede skal budgetoplysningerne være?

Oplysningerne skal være så detaljerede, at de faglige råd tydeligt kan se a) hvad de ansøgte midler skal bruges til, b) at udgifterne direkte kan henføres til det søgte projekt og c) at udgifterne er relevante og nødvendige for at gennemføre projektet.

Hvad er overhead/administrationsbidrag, og hvordan skal jeg beregne det?

Danmarks Frie Forskningsfond giver overhead/administrationsbidrag til at dække de indirekte omkostninger, der er forbundet med at gennemføre et forskningsprojekt. Det vil sige, udgifter som ikke direkte kan henføres til det konkrete projekt.

Det kan f.eks. være fællesudgifter til husleje, lokaler, bøger, almindelig arbejds-PC, generel software, administration mv.

Overhead/administrationsbidrag bliver beregnet som en fast procentdel af bevillingen. F.eks. gives der 44 % i overhead/administrationsbidrag til danske universiteter, 20 % i overhead til danske GTS-institutter og 3,1 % til danske offentlige sygehuse og statsanerkendte danske museer.

Vær opmærksom på, at ikke alle institutioner er berettiget til overhead. F.eks. gives der ikke overhead til udenlandske institutioner. For nærmere vejledning, se afsnittet ”Overhead/administrationsbidrag” i det gældende opslag.

Hvordan finder jeg ud af øvrige deltageres løn?

Danmarks Frie Forskningsfond forudsætter, at lønberegning sker efter bestemmelse for videnskabeligt personale i overenskomsten mellem AC og Finansministeriet. VIP-deltagere, der bliver aflønnet af bevillingen, er omfattet af stillingsstrukturen for videnskabeligt personale ved de højere uddannelsesinstitutioner eller stillingsstrukturen for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved sektorforskningsinstitutioner.

Du kan således ansøge om løn til navngivne VIP-deltagere i forhold til den indplacering på lønskalaen, som vedkommende har eller vil få på sit ansættelsessted, samt eventuelle forventede tillæg i løbet af projektperioden. Lønberegningen skal dokumenteres så præcist som muligt med henvisning til aktuelt lønniveau for forskere, som er i ansættelse på ansøgningstidspunktet, eller lønberegning for forskere, der skal nyansættes for en bevilling fra Danmarks Frie Forskningsfond.

Vi anbefaler, at du inddrager den administrerende institution med henblik på lønberegning eller vedlægger en kopi af seneste lønseddel, hvis personen allerede er ansat og f.eks. har tillæg i forhold til den rene skalaløn.

Hvad er satsen for uddannelsestakster?

Ansøgere kan ansøge om uddannelsestakster i forbindelse med ansøgning om støtte til ph.d.-stipendier, der finansieres af fonden. Uddannelsestilskuddet udgør et fast tilskud på 50.000 kr. årligt for humaniora og samfundsvidenskab (FKK og FSE) og 80.000 kr. årligt for teknologi og produktion, naturvidenskab og sundhedsvidenskab (FTP, FNU og FSS).

Beløbet er til værtsinstitutionens disposition og dækker også de fulde udgifter til aflønning af ph.d.-vejleder. For nærmere vejledning, se det gældende opslag.

Kan jeg ansøge om støtte til udgifter til Open Access?

Danmarks Frie Forskningsfond stiller ikke krav om gylden Open Access og giver derfor ikke midler til dette formål. Det betyder, at du ikke kan medtage udgifter til Open Access i dit budget. For nærmere vejledning se afsnittet ”Open Access” i det gældende opslag.

Danmarks Frie Forskningsfond har i fællesskab med Danmarks Grundforskningsfond og Innovationsfonden en Open Access-politik. Du kan læse mere om vores open access-politik her.

Kan jeg ansøge Danmarks Frie Forskningsfond om penge til dele af et projekt?

Danmarks Frie Forskningsfond støtter kun projekter, der kan gennemføres med fondens bevilling - enten DFF-bevillingen i sig selv eller sammenlagt med eventuel allerede opnået delfinansiering, som skal fremgå af ansøgningens budget. Det vil sige, at Danmarks Frie Forskningsfond ikke støtter projekter, hvis fulde finansiering afhænger af yderligere finansiering fra anden side, som der på ansøgningstidspunktet ikke er opnået tilsagn om.

Du kan således godt have modtaget tilsagn om støtte fra anden side inden du ansøger Danmarks Frie Forskningsfond om bevilling. Eventuel medfinansiering fra din egen eller andre deltagende institutioner skal fremgå i budgettet under ”co-financing” (grøn celle).

Eventuelle bidrag til projektet fra kilder, der ikke deltager aktivt i projektet, skal fremgå i budgettet under ”funding from other sources” (orange celle).

Du har pligt til at oplyse i dit budget, om du modtager støtte fra anden side til projektet. Hvis du modtager hel eller delvis støtte til det ansøgte projekt fra anden side, efter du har indsendt din ansøgning, er du forpligtet til at give Danmarks Frie Forskningsfond besked herom inden for 14 dage.

Kan Danmarks Frie Forskningsfond hjælpe med skatterelaterede spørgsmål til bevillingerne?

Nej, du bedes kontakte skattemyndighederne eller en privat rådgiver/revisor, da Danmarks Frie Forskningsfond og sekretariatet for fonden ikke har mulighed for at afklare beskatningsspørgsmål.

Hvad sker der med min ret til dagpenge, hvis jeg rejser uden for Danmark i forbindelse med et forskningsprojekt finansieret af Danmarks Frie Forskningsfond?

Danmarks Frie Forskningsfond vejleder ikke om dagpengeregler. Vi anbefaler, at du kontakter din a-kasse for rådgivning, inden du indsender din ansøgning til Danmarks Frie Forskningsfond.

Vær opmærksom på lovændring om arbejdsløshedsforsikring fra 1. januar 2019.

FAQ - Indsendelse af ansøgning 

Kan jeg ændre i min ansøgning efter den er indsendt? 

Hvis du finder fejl eller mangler i din ansøgning, efter du har indsendt den, men inden ansøgningsfristen, kan du ændre i din ansøgning. For at gøre dette, skal den indsendte ansøgning først låses op. Dette gøres ved, at du (1) logger på e-grant, (2) finder din ansøgning i oversigten under ’Ansøgninger’ og dernæst ’indsendte’, (3) åbner den pågældende ansøgning og (4) låser ansøgningen op under trinnet ’Administration’. Efter rettelserne er foretaget, skal ansøgningen indsendes på ny.

Bemærk, at Danmarks Frie Forskningsfond udelukkende vil behandle den senest indsendte ansøgning, som fonden har modtaget før ansøgningsfristen, og at rådets behandling først sker efter ansøgningsfristens udløb.

Efter ansøgningsfristen er det ikke længere muligt at ændre i ansøgningen, og Danmarks Frie Forskningsfond modtager ikke eftersendte bilag eller ændringer. Dog skal Danmarks Frie Forskningsfond informeres i tilfælde af, at du modtager bevilling fra anden side, eller hvis centrale personer, f.eks. en navngiven ph.d. eller postdoc, forhindres i at deltage i det ansøgte projekt.

Hvorfor står min ansøgnings status stadig som ”Indsendt”?

Efter du har indsendt din ansøgning, vil din ansøgnings status vises som ’indsendt’ i e-grant under hele behandlingsforløbet, lige til du får besked om, at der i e-grant ligger brev om fondens beslutning om bevilling, venteliste eller afslag.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har eller får en bevilling fra anden side?

Du er forpligtet til at oplyse både i din ansøgning og i dit budgetskemaet, om du modtager økonomisk støtte fra anden side til det ansøgte projekt.

Hvis du modtager hel eller delvis støtte fra anden side til et projekt, som du har ansøgt Danmarks Frie Forskningsfond om midler til, er du forpligtet til at give Danmarks Frie Forskningsfond besked inden for 14 dage. Pligten til at give besked gælder også, hvis du modtager støtte til dit projekt fra et af DFF’s andre virkemidler. I denne besked skal du oplyse om beløbsstørrelse, projektperioden, og om bevillingen er øremærket specifikke poster. Beskeden skal sendes til DFF-opslag@ufm.dk.

Jeg ønsker at annullere/tilbagetrække en indsendt ansøgning. Hvad gør jeg?

Hvis du ønsker at annullere eller tilbagetrække en indsendt ansøgning, skal du henvende dig på DFF-opslag@ufm.dk. I mailen skal du oplyse dit ønske om at annullere/tilbagetrække ansøgningen, titlen på din ansøgning og sagsnummeret, så det tydeligt fremgår, hvilken ansøgning det drejer sig om.

Hjælp til e-grant

På Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside kan du finde flere oplysninger om brugen af e-grant, herunder svar på ofte stillede spørgsmål.

Du har også mulighed for at kontakte ministeriets e-grant support på mailadressen support.e-grant@ufm.dk eller på tlf. +45 3392 9190 i tidsrummet 9:00 - 12:00. På dage med ansøgningsfrist er supporten åben frem til kl. 14:00.

Du kan finde ofte stillede spørgsmål og svar til e-grant her.

FAQ - Behandlingsprocedure og bedømmelse 

Hvor finder jeg behandlingsprocedurerne for de enkelte virkemidler? 

De enkelte virkemidlers behandlingsprocedurer finder du i det gældende opslag under afsnittet ”Hvordan behandles og vurderes ansøgningen?”.

Jeg har indsendt min ansøgning. Hvornår og hvordan får jeg svar?

Behandlingstidspunkterne for de enkelte virkemidler fremgår af tabellen i afsnittet ”Hvad kan du ansøge forskningsmidler til?” i det gældende opslag.

Kort efter det faglige råd har truffet en beslutning, vil du få en kort meddelelse om, hvorvidt du har fået bevilling eller ej. Nogle uger efter det faglige råds afgørelse offentliggøres en oversigt over ansøgere/projekter, der har opnået bevilling, på Danmarks Frie Forskningsfonds hjemmeside.

1 til 2 måneder efter rådets afgørelse vil du som ansøger få yderligere besked i form af et bevillings- eller afslagsbrev i e-grant om det faglige råds afgørelse. Du adviseres af en mail fra fonden, når brevet ligger klar på e-grant. Brevet vil indeholde en kort begrundelse, hvis du får afslag.

Hvordan bliver min ansøgning behandlet?

Danmarks Frie Forskningsfond behandler din ansøgning efter den plan, der fremgår af afsnittet "Hvordan behandles og vurderes ansøgningen?" i det gældende opslag.

I det gældende opslag vil du også kunne læse rådenes vurderingskriterier, som er beskrevet i afsnittet ”Fondens vurdering og vurderingskriterier”. Her vil det bl.a. fremgå, at rådene lægger vægt på projektets kvalitet, ansøgers kvalifikationer og om det ansøgte projekt gavner dansk forskning. Bemærk, at der kan være virkemiddelspecifikke vurderingskriterier.

Bemærk, at alle habile medlemmer af det faglige råd, som din ansøgning behandles i, deltager i den endelige vurdering og prioritering af de enkelte ansøgninger. Projektbeskrivelsen skal derfor være udformet, så den er forståelig for hele dette råd. Vurderes et rådsmedlem inhabil i forhold til en given ansøgning, deltager vedkommende ikke i behandlingen af den pågældende ansøgning.

Hvornår gives der administrativt afslag?

Det vil fremgå af det gældende opslag, hvilke krav der skal opfyldes, for at din ansøgning realitetsbehandles. Du opfordres til at læse disse krav grundigt igennem, inden du indsender din ansøgning. Hvis disse krav ikke overholdes, vil du modtage et administrativt afslag (jf. §4 og §5 i BEK 1154 af 16. oktober 2017 om bevillingsfunktionen mv. under Danmarks Frie Forskningsfond).

Hvis din ansøgning opfylder de gældende formkrav, vil den blive fagligt realitetsbehandlet af Danmarks Frie Forskningsfond på det foreliggende grundlag.

Danmarks Frie Forskningsfond indhenter ikke yderligere oplysninger hos dig efter ansøgningsfristen. Du kan heller ikke indsende supplerende materialer efter fristens udløb – heller ikke hvis de manglende oplysninger betyder, at ansøgningen bliver administrativt afvist.

Du er dog forpligtet til at informere Danmarks Frie Forskningsfond, hvis væsentlige forudsætninger for projektets gennemførelse ikke længere er opfyldt, eller hvis du modtager bevilling fra anden side.

Der er fortrolige elementer i min ansøgning. Hvordan behandles de?

Danmarks Frie Forskningsfond, såvel som de eksterne bedømmere, din ansøgning eventuelt bliver sendt til, arbejder under instruks om fortrolig omgang med ansøgningsmateriale og viden opnået herigennem.

Oplysninger om ansøgere, som ikke har modtaget bevilling, bliver kun offentliggjort, hvis der, efter offentlighedsloven, ansøges om og gives aktindsigt i f.eks. lister over, hvem der har søgt og til hvad (ansøgeres navne og projekttitler). Ansøger skal derfor være opmærksom på, at ansøgningens titel ikke bør indeholde oplysninger, der ønskes hemmeligholdt.

En indsendt ansøgning er i sin helhed omfattet af offentlighedslovens bestemmelser. Skulle udlevering ske i medfør af offentlighedsloven, vil det foregå inden for denne lovs rammer.

Kommer min ansøgning i ekstern bedømmelse?

Det er ikke alle ansøgninger, som kommer i ekstern bedømmelse. Dette afhænger bl.a. af, hvilket virkemiddel du ansøger, samt hvorvidt fonden i forvejen har den relevante ekspertise til at vurdere din ansøgning. Du kan læse mere om ekstern bedømmelse i afsnittet ”Hvordan behandles og vurderes ansøgningen” i det gældende opslag.

Anvender Danmarks Frie Forskningsfond karens?

Loven om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond (Lov 384 af 26. april 2017) giver fonden mulighed for at anvende karens. En eventuel karensperiode vil fremgå i det gældende opslag.

FAQ - Efter du er blevet bevilliget forskningsmidler 

Jeg har modtaget en bevilling. Hvad nu?

Alle spørgsmål og ændringsanmodninger til din bevilling skal rettes til bevillingsadministrationen i Uddannelses- og Forskningsministeriet. Bevillingsadministrationen kan kontaktes på bevilling@ufm.dk eller tlf. +45 3392 9200 på hverdage i tidsrummet 9-12.

Du kan finde skemaer og vejledninger mv. til forløbet som bevillingshaver hos Danmarks Frie Forskningsfond her

Der vil i tilfælde af et reduceret bevillingsbeløb fremgå en begrundelsen for reduktionen i bevillingsbrevet.

Jeg har modtaget støtte til det ansøgte projekt fra anden kilde. Hvad gør jeg nu?

Hvis du modtager hel eller delvis støtte til det ansøgte projekt fra anden side, er du forpligtet på at give DFF besked inden for 14 dage.

Støtte kan være i form af finansiering fra andre kilder.

Delvis støtte kan dække over tilfælde, hvor du har indsendt en ansøgning til andre fonde, hvor indholdet ikke er fuldstændig det samme som det hos DFF søgte projekt, men hvor der er et overlap i de arbejdspakker eller driftsudgifter og udstyr, der søges om.

DFF kan kræve, at du indsender dokumentation i form af bevillingsbrevet og ansøgningen til den fond du har fået bevilling fra, for at afgøre, om der er tale om et emnemæssigt overlap mellem de to projekter, og som dokumentation på hvilke budgetposter der skal beskæres. 

Min ansøgning er kommet på venteliste. Hvad nu?

Det er ikke en garanti for bevilling, hvis din ansøgning kommer på venteliste.

Du vil modtage et bevillings- eller afslagsbrev, så snart vi i sekretariatet ved, om Danmarks Frie Forskningsfond kan finansiere projektet – senest ved behandlingsårets udgang.

Kontaktoplysninger

Du kan finde kontaktoplysninger på Danmarks Frie Forskningsfond her.

Kontaktoplysninger/Spørgsmål og svar vedr. e-grant support kan du finde her.

Kontaktoplysninger/Spørgsmål og svar vedr. Bevillingsenheden kan du finde her.