Spørgsmål og svar

FAQ - Ansøgningsmuligheder

Hvad kan jeg søge om forskningsmidler til i Danmarks Frie Forskningsfond?

Danmarks Frie Forskningsfond giver bevillinger til fri, forskerinitieret forskning inden for alle videnskabelige discipliner. Fonden støtter konkrete og tidsbegrænsede forskningsaktiviteter, gerne med internationale aspekter. Se mere i afsnittet ” Hvad kan du søge forskningsmidler til?” i det gældende opslag.

Kan jeg søge flere faglige forskningsråd i Danmarks Frie Forskningsfond samtidig?

Du kan ansøge om forskningsmidler til dit projekt fra flere faglige råd samtidigt, hvis du mener, at det emnemæssigt ikke kan afgrænses til et råd. For detaljeret vejledning, se afsnittet ”Grænseflader mellem de faglige råd” samt afsnit 5.3 ”Hvordan søger du flere faglige råd i Danmarks Frie Forskningsfond” i det gældende opslag.

Kan jeg sende flere ansøgninger til det samme faglige forskningsråd?

Ja, det kan du godt. Du skal udfylde en separat, komplet ansøgning til hvert ansøgt virkemiddel. Dette gælder både, hvis du ønsker at søge flere virkemidler i det samme faglige råd, eller hvis du ønsker at sende flere ansøgninger til det samme virkemiddel i det samme faglige råd. For nærmere vejledning, se afsnit 5.2 ”Hvordan søger du flere virkemidler i samme råd” i det pågældende opslag.

Kan jeg søge midler eller deltage i ansøgninger, selv om jeg ikke er dansk statsborger?

Ja. Danmarks Frie Forskningsfond har til formål at fremme og styrke dansk forskning defineret i bred forstand. Fonden stiller derfor ikke krav til ansøgeres statsborgerskab, forskningsinstitutionernes hjemsted eller til en bestemt geografisk lokalitet for udførelsen af de ansøgte forskningsaktiviteter. I alle tilfælde vil din ansøgning blive vurderet ud fra opslagets vurderingskriterier, herunder om projektet gavner dansk forskning. Fonden betragter forskellighed som en ressource, og alle kan søge om midler uanset køn, religion, etnisk baggrund eller politisk overbevisning.

Kan jeg søge om penge til et ph.d.-stipendium?

Danmarks Frie Forskningsfond finansierer ikke selvstændige ph.d.-stipendier med undtagelse af virkemidlet "Forskeruddannelse uden for universiteterne (ph.d.)". Men der kan søges om midler til ansættelse af ph.d.-studerende i Sapere Aude: DFF-Forskningsleder samt i DFF-Forskningsprojekt 1 og 2. For vejledning om ph.d.-stipendier, se afsnittene om de enkelte virkemidler i det gældende opslag.

Hvordan beregnes ph.d.-alder i Sapere Aude: DFF-Forskningsleder, DFF-Forskningsprojekt 1, DFF-Forskningsprojekt 2 og DFF-International Postdoc?

Ph.d.-alderen beregnes fra tidspunktet for udløbet af ansøgningsfristen. Det fremgår af opslaget, at postdocs, som indlejres i Sapere Aude: DFF-Forskningsleder, DFF-Forskningsprojekt 1 og DFF-Forskningsprojekt 2 skal have opnået ph.d.-graden inden for de sidste 4 år på tidspunktet for udløbet af ansøgningsfristen. Der gælder samme krav for postdocs, som ikke kan navngives i ansøgningen. Dette krav vil fremgå af et eventuelt bevillingsbrev. For ansøgere til DFF-International Postdoc er der krav om, at ansøgers ph.d.-alder ved ansøgningsfristens udløb ikke må overstige 3 år.

Danmarks Frie Forskningsfond tager generelt hensyn til eventuelle orlovsperioder såsom barsels-, forældre-, syge- eller plejeorlov, militærtjeneste, humanitært hjælpearbejde m.v. Orlovsperioden, med angivelse af præcise datoer, skal oplyses i dit CV. I forbindelse med barselsorlov efter erhvervelse af ph.d.-graden vil ph.d.-ancienniteten blive fratrukket det faktiske antal afholdte orlovsuger ganget med 2. Derudover kan der blive taget hensyn til helt særlige faglige forhold som f.eks. kliniske ophold eller lignende, der er en nødvendig del af et karriereforløb, og hvor tiden til forskning har været meget begrænset.

Du kan læse mere om krav til ph.d.-alder i de enkelte afsnit for hvert virkemiddel i det gældende opslag.

Hvornår kan mit projekt tidligst/senest gå i gang?

Tidligste og seneste startdatoer for de enkelte virkemidler fremgår af oversigten i afsnittet ”Ansøgningsfrister og starttidspunkter for projekter?” i det gældende opslag. Her er også angivet, hvornår rådet forventer at behandle din ansøgning.

FAQ - Specifikke virkemidler

Hvilke institutioner er omfattet af virkemidlet ”Forskeruddannelse uden for universiteterne (ph.d.)”?

Kravene er beskrevet i afsnit 2.5 i det gældende opslag. Her fremgår det bl.a., at virkemidlet berører institutioner uden for universiteterne, der har hjemmel til at udføre tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed, og er omfattet af reglerne om tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed i Finansministeriets budgetvejledning. Dermed omfatter virkemidlet statslige forskningsinstitutioner, sektorforskningsinstitutioner, professionshøjskoler, erhvervsakademier samt statslige arkiver, biblioteker og museer. Virkemidlet omfatter derimod ikke statsanerkendte museer, GTS-institutter, sygehuse m.fl.

For nærmere vejledning anbefales det, at ansøger kontakter institutionens økonomi- eller HR-afdeling og spørger om, hvorvidt institutionen er omfattet af reglerne om tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed i Finansministeriets budgetvejledning, samt om institutionen har hjemmel til at udføre tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed. Begge dele skal være opfyldt for at institutionen er omfattet af virkemidlet.

Kan du ikke få et klart svar fra institutionen, er du velkommen til at kontakte Sekretariatet for Danmarks Frie Forskningsfond på mail: DFF-opslag@ufm.dk. Ved henvendelse til sekretariatet bedes du medsende institutionens vedtægter eller lovgrundlag, så vil sekretariatet undersøge sagen og vende tilbage.

Kan man søge om midler til bivejleder under virkemidlet ”Forskeruddannelse uden for universiteterne (ph.d.)”?

Ja, du kan søge om midler til bivejleder, og udgifterne skal skrives på som en særlig post i budgettet. En bivejleder kan eksempelvis komme fra værtsinstitutionen og kan dermed være en god måde at sikre de faglige rammer for projektet.  Det er dog ikke noget krav, at der tilknyttes en bivejleder til projektet. Lønnen til hovedvejleder dækkes af den uddannelsestakst på 50.000 kr. eller 80.000 kr., der kan søges til projektet. For nærmere vejledning, se afsnittet ”Forskeruddannelse uden for universiteterne (ph.d.)” i det gældende opslag.

Kan man søge virkemidlet ”Forskeruddannelse uden for universiteterne (ph.d.)” uden at have opnået kandidatgraden først?

Nej, du skal kunne fremvise et komplet karakterblad, hvor samtlige karakterer for din kandidateksamen (inkl. specialekarakteren) fremgår på ansøgningstidspunktet. Det er ikke nok at kunne fremvise en forhåndsgodkendelse af specialet. 

Hvordan beregner jeg løn i forbindelse med virkemidlet ”DFF-International Postdoc"?

Ved efterårets ansøgningsfrist kan der søges om et fast beløb på 1,3 mio.kr. til dækning af dine personlige udgifter i den 2-årige projektperiode, se bilag C.4.1. i det gældende opslag. Beløbet er beregnet på baggrund af principperne i AC-overenskomsten ved indplacering på basisløntrin 8 inkl. pension og feriegodtgørelse samt ferieafregning for et sidste ferieoptjeningsår under bevillingen. Bemærk, at der er tale om en bevilling og ikke et ansættelsesforhold, samt at du ikke kan søge om løn til andre VIP-deltagere.

Kan man søge virkemidlet ”DFF-International Postdoc” uden at have opnået ph.d.-graden først?

Ja. Du kan som ph.d.-studerende søge, hvis du vedlægger en erklæring fra vejleder om aflevering af ph.d.-afhandlingen inden for 6 måneder efter ansøgningsfristen. Hvis du modtager bevilling, bortfalder den, hvis tidspunktet for aflevering af afhandlingen ikke overholdes. Du skal være opmærksom på, at dit ph.d.-bevis skal være modtaget i Uddannelses- og Forskningsministeriet, inden den første udbetaling af en bevilling kan ske. For nærmere vejledning, se afsnittet om ”DFF-International Postdoc” i det gældende opslag.

FAQ - Ansøgning via e-grant

Når du har fundet ud af, hvilket virkemiddel der passer til din idé, og om du opfylder kravene i opslaget, kan du gå i gang med at skrive din ansøgning. Det foregår altid i webportalen e-grant. Først skal du oprette dig som bruger og vælge virkemiddel. I DFF’s opslag finder du en vejledning til e-grant.

Support til e-grant: support.e-grant@ufm.dk eller (+45) 3392 9190 på hverdage mellem 9-12.

 

FAQ - Bilag til brug ved ansøgning

Hvor finder jeg skabeloner til bilag?

Bilagsskabelonerne kan tilgås fra ansøgningsblanketten i e-grant. For nærmere vejledning om brugen af e-grant, se bilag B i det gældende opslag.

Danmarks Frie Forskningsfonds to bilag som skal downloades her og vedlægges alle ansøgninger er:

Det er en forudsætning for bevilling, at projektets budgetoplysninger er godkendt, stemplet og underskrevet både af den administrerende institutions ledelse og af ansøger selv. Den administrerende institution er defineret som den institution eller virksomhed, der afholder og bogfører det ansøgte projekts/hovedansøgers udgifter i projektperioden. 

Skal jeg sende flere bilag end angivet i opslaget?

Nej, du skal kun indsende de bilag, der er angivet i opslaget. Bilag, der ikke er nævnt i listen under hvert virkemiddel, bliver ikke inddraget i behandlingen, og vi har ikke mulighed for at modtage supplerende bilag efter ansøgningsfristen. Du er dog forpligtet til at informere Danmarks Frie Forskningsfond, hvis væsentlige forudsætninger for projektets gennemførelse ikke længere er opfyldt, eller hvis du modtager bevilling fra anden side. 

Gives der administrativt afslag på ansøgninger, der f.eks. mangler et CV for hovedansøger?

Ja. CV for hovedansøger er et af de formkrav, som skal være opfyldt, for at din ansøgning kan blive fagligt realitetsbehandlet i Danmarks Frie Forskningsfond. De øvrige formkrav er beskrevet i afsnit 3.2 i det gældende opslag. Du opfordres til at læse disse krav grundigt igennem, inden du indsender din ansøgning.

Hvis din ansøgning opfylder de gældende formkrav, vil den blive fagligt realitetsbehandlet af Danmarks Frie Forskningsfond på det foreliggende grundlag. Det betyder, at Danmarks Frie Forskningsfond efter ansøgningsfristen og under sagens behandling ikke indhenter yderligere oplysninger hos dig i form af supplerende ansøgningsmateriale. Det betyder også, at Det Frie Forskningsfond ikke modtager supplerende ansøgningsmateriale efter fristens udløb.

Du er dog forpligtet til at informere Danmarks Frie Forskningsfond, hvis væsentlige forudsætninger for projektets gennemførelse ikke længere er opfyldt, eller hvis du modtager bevilling fra anden side. Hvis din ansøgning ikke opfylder de gældende formkrav, vil den blive afvist uden forudgående realitetsbehandling, jf. § 5 og § 4 i BEK 322 af 30. marts 2014 om bevillingsfunktionen m.v. under Danmarks Frie Forskningsfond. Du vil i det tilfælde modtage et administrativt afslag.

Hvordan skal publikationslister udformes?

Kravene til publikationslisten fremgår af opslagets afsnit 3.3. Du opfordres til at læse disse krav grundigt igennem, inden du udformer din publikationsliste. Bemærk, at der er visse rådsspecifikke krav til publikationslisten. Det fremgår bl.a. af afsnit 3.3, at:

  • publikationslisten kun må omfatte arbejder, der er publicerede eller accepterede til publicering
  • ansøgers / anden VIP-deltagers navn skal markeres med fed skrift i den enkelte artikels forfatterliste
  • rækkefølgen af forfattere i den enkelte artikels forfatterliste skal angives præcist som i den publicerede artikel, dvs. der må f.eks. ikke byttes rundt på delte førsteforfatterskaber
  • alle medforfattere så vidt muligt skal angives for hver artikel
  • publikationslisten skal opbygges systematisk, f.eks. kronologisk, og inddeles i kategorier (peer-reviewed publikationer, ikke peer-reviewed publikationer samt patentreferencer)
  • du skal markere dine 10 vigtigste arbejder/patenter/bidrag med * i publikationslisten.

Skal den populærvidenskabelige beskrivelse inkluderes i projektbeskrivelsen?

Nej, det skal den ikke. Den skal kun anføres i e-ansøgningsblankettens særlige sektion til "Populærvidenskabelig beskrivelse". For nærmere vejledning, se afsnittet ”Generelle krav til din ansøgning” i det gældende opslag.  

FAQ - Økonomi, budget og udformning af ansøgning

Hvad er satsen for uddannelsestilskud/taxametertilskud?

Der kan søges om uddannelsestilskud i forbindelse med ansøgning om støtte til ph.d.-stipendier. Uddannelsestilskuddet udgør et fast tilskud på 50.000 kr. årligt for humaniora og samfundsvidenskab og 80.000 kr. årligt for teknik og produktion, naturvidenskab og sundhedsvidenskab. Beløbet er til værtsinstitutionens disposition og dækker de fulde udgifter i forbindelse med stipendiet, dvs. aflønning af ph.d.-vejleder, kurser, kortvarige rejser, studieophold ved andre institutioner m.v. For nærmere vejledning, se Bilag C.4 ”Hvad kan du søge om forskningsmidler til?” i det gældende opslag.

Hvad er overhead/administrationsbidrag, og hvordan skal jeg beregne det?

Danmarks Frie Forskningsfond giver overhead/administrationsbidrag til at dække de indirekte omkostninger, der er forbundet med at gennemføre et forskningsprojekt, men som ikke direkte kan henføres til det konkrete projekt. Det kan f.eks. være fællesudgifter til husleje, lokaler, administration m.v. Overhead/administrationsbidrag bliver beregnet som en fast procentdel af bevillingen. F.eks. gives der 44 % i overhead/administrationsbidrag til danske universiteter, 20 % i overhead til danske GTS-institutter og 3,1 % til danske offentlige sygehuse og statsanerkendte danske museer. Vær opmærksom på, at ikke alle institutioner er berettiget til overhead. F.eks. gives der ikke overhead til udenlandske institutioner. For nærmere vejledning, se Bilag C.5 ”Overhead/administrationsbidrag” i det gældende opslag.

Kan Uddannelses- og Forskningsministeriet hjælpe med skatterelaterede spørgsmål til bevillingerne?

Nej, du bedes kontakte skattemyndighederne eller en privat rådgiver/revisor, da Uddannelses- og Forskningsministeriet ikke har mulighed for at afklare beskatningsspørgsmål.

Hvor detaljerede skal budgetoplysningerne være?

Oplysningerne skal være så detaljerede, at de faglige råd tydeligt kan se a) hvad de ansøgte midler påtænkes brugt til, b) at udgifterne direkte kan henføres til det søgte projekt og c) at udgifterne er relevante og nødvendige for at gennemføre projektet. Omvendt bør oplysningerne ikke være så detaljerede, at de redegør for hver en krone og øre.

Din ansøgning vil blive afvist uden forudgående realitetsbehandling, hvis du ikke indsender et budget på Danmarks Frie Forskningsfonds budgetskabelon. Budgetskabelonen findes ved at oprette en ansøgning til det ønskede virkemiddel i e-grant. Gennem ansøgningsblanketten under trinet ”Budget” kan budgetskabelonen downloades, udfyldes og uploades igen. For nærmere vejledning, se afsnittet Bilag C: ”Hvordan laver jeg et budget?” i det gældende opslag.

Husk at der også skal vedlægges en bekræftelse af budget. Det er en forudsætning for bevilling, at projektets budgetoplysninger er godkendt, stemplet og underskrevet både af den administrerende institutions ledelse og af ansøger selv. Den administrerende institution er defineret som den institution eller virksomhed, der afholder og bogfører det ansøgte projekts/hovedansøgers udgifter i projektperioden. 

 

Hvordan finder jeg ud af øvrige deltageres løn?

Danmarks Frie Forskningsfond forudsætter, at lønberegning sker efter bestemmelse for videnskabeligt personale i overenskomsten mellem AC og Finansministeriet. VIP-deltagere, der bliver aflønnet af rådet, er omfattet af stillingsstrukturen for videnskabeligt personale ved de højere uddannelsesinstitutioner eller stillingsstrukturen for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved sektorforskningsinstitutioner.

Du kan således søge løn til navngivne VIP-deltagere i forhold til den aktuelle indplacering, vedkommende har eller vil få på sit ansættelsessted, samt eventuelle forventede tillæg i løbet af projektperioden. Lønberegningen skal dokumenteres så præcist som muligt med henvisning til aktuelt lønniveau for forskere i ansættelse ved ansøgningstidspunktet eller lønberegning for forskere, der skal nyansættes for en bevilling fra Danmarks Frie Forskningsfond. Det anbefales derfor, at du inddrager den administrerende institution med henblik på eventuel lønberegning eller vedlægger en kopi af seneste lønseddel, hvis du allerede er ansat.

Kan jeg søge om støtte til udgifter til Open Access?

Danmarks Frie Forskningsfond stiller ikke krav om gylden Open Access og giver derfor ikke midler til dette formål. Det betyder, at du ikke kan medtage udgifter til Open Access i dit budget. For nærmere vejledning, se Bilag A: ”Betingelser og vilkår" i det gældende opslag. Danmarks Frie Forskningsfond har i fællesskab med Danmarks Grundforskningsfond og Innovationsfonden en Open Access-politik. Du kan læse mere om Open Access-politikken her.

Økonomiskabelon for FKK Tidsskrifter  | Kultur og Kommunikation

FAQ - Indsendelse af ansøgning og bedømmelsesprocedurer

Jeg har indsendt min ansøgning, men har opdaget en fejl. Kan jeg nå at ændre i ansøgningen?

Hvis du finder fejl i din ansøgning, efter du har indsendt den, men FØR ansøgningsfristens udløb, kan du nå at rette fejlen ved at logge dig på e-grant og finde ansøgningen i oversigten ”Ansøgninger”/”Indsendte”. Den indsendte ansøgning (FØR ansøgningsfristens udløb) skal derefter låses op. Dette sker under trinet ”Administration”. Efter rettelser er foretaget, kan ansøgningen indsendes på ny. Bemærk, at Danmarks Frie Forskningsfond alene vil behandle den senest indsendte ansøgning, og at rådets behandling først sker efter ansøgningsfristens udløb.

På www.e-grant.dk kan du finde flere oplysninger om brugen af portalen, herunder svar på typiske spørgsmål. Du har også mulighed for at få telefonisk eller skriftlig support fra ministeriets e-grant helpdesk, som kan kontaktes på support.e-grant@ufm.dk eller tlf. +45 3392 9190 mellem 9-12 (på dage med ansøgningsfrist er helpdesken åben frem til kl. 16:00).

Jeg har indsendt min ansøgning. Hvornår og hvordan får jeg svar?

Behandlingstidspunkter for de enkelte virkemidler fremgår af tabellen i afsnittet ”Hvad kan du søge forskningsmidler til?” i det gældende opslag. Danmarks Frie Forskningsfond offentliggør en oversigt over de ansøgere, der har opnået bevilling ca. 2 uger efter rådets afgørelse. Oplysninger om ansøgere, som ikke har modtaget bevilling, bliver kun offentliggjort i det omfang, der søges om aktindsigt efter offentlighedsloven i f.eks. lister over, hvem der har søgt og til hvad (ansøgeres navne og projekttitler). Ansøger skal derfor være opmærksom på, at ansøgningens titel ikke bør indeholde oplysninger om aktiviteter, som ønskes hemmeligholdt. Du vil som ansøger få yderlig besked om rådets afgørelse 1-2 måneder efter rådets afgørelse i form af et bevillingsbrev eller et afslag, som vil blive sendt til din e-grant-profil. Du adviseres af en e-mail fra fonden. Fondens afslag vil indeholde en kort begrundelse.

Hvordan bliver min ansøgning behandlet?

Danmarks Frie Forskningsfond behandler din ansøgning efter den plan, der fremgår af afsnittet "Hvordan behandles og vurderes ansøgningen?" i det gældende opslag. Rådenes vurderingskriterier er beskrevet i afsnit 5.2 i det gældende opslag, og her fremgår det bl.a., at rådene i sin vurdering lægger vægt på projektets kvalitet og ansøgers kvalifikationer samt om det ansøgte projekt gavner dansk forskning. Bemærk samtidig, at der kan være virkemiddelsspecifikke vurderingskriterier, og derfor opfordres du som ansøger til at læse alle relevante dele af opslaget som led i arbejdet med ansøgningen.

Ved udformningen af projektbeskrivelsen er det vigtigt, at du er opmærksom på, at alle medlemmer af det faglige råd, din ansøgning behandles i, deltager i den endelige vurdering og prioritering af de enkelte ansøgninger. Projektbeskrivelsen skal derfor være udformet, så den er forståelig for hele dette råd. Hvis et rådsmedlem erklæres inhabil i forhold til en given ansøgning, deltager vedkommende dog ikke i behandlingen af den pågældende ansøgning.

Kommer min ansøgning i ekstern bedømmelse?

Det er ikke alle ansøgninger, som kommer i ekstern bedømmelse. Dette afhænger bl.a. af, hvilket virkemiddel du søger, samt hvorvidt fonden i forvejen har den relevante ekspertise til at vurdere din ansøgning. Du kan læse mere om ekstern bedømmelse i afsnit 5.1 ”Danmarks Frie Forskningsfonds behandlingsprocedurer” i det gældende opslag.

Hvem kan jeg kontakte ved spørgsmål til min ansøgning?

Danmarks Frie Forskningsfonds sekretariat giver gerne telefonisk og skriftlig vejledning om formelle forhold om opslaget og ansøgningsproceduren. Du kan kontakte sekretariatet på tlf. +45 7231 8200 alle hverdage fra 10:00-14:00 eller via e-mail: DFF-opslag@ufm.dk. Du har desuden mulighed for at få yderligere telefonisk support i tidsrummet 9:00 til 16:00 på dage med ansøgningsfrist.

Hvis du har spørgsmål til brugen af e-grant eller tekniske spørgsmål om indsendelse af din ansøgning, kan du kontakte vores e-grant helpdesk på telefon +45 3392 9190 på hverdage i tidsrummet 9-12 eller support.e-grant@ufm.dk.  Du har desuden mulighed for at få yderligere telefonisk support i tidsrummet 9-16 på dage med ansøgningsfrist.

Anvender Danmarks Frie Forskningsfond karens?

Loven om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond (L 384 af 26. april 2017) giver fonden mulighed for at anvende karens.  Danmarks Frie Forskningsfond har besluttet, at fonden ikke anvender karens i det aktuelle opslag for E2017/F2018.

FAQ - Efter du er blevet bevilliget forskningsmidler

Jeg har modtaget en bevilling. Hvad nu?

Alle spørgsmål til din bevilling skal rettes til bevillingsadministrationen i Uddannelses- og Forskningsministeriet, som kan kontaktes på bevilling@ufm.dk eller tlf. +45 3392 9200 på hverdage i tidsrummet 9-12. Du kan finde skemaer og vejledninger m.v. til forløbet som DFF-bevillingshaver her

Danmarks Frie Forskningsfonds logo til brug ved f.eks. konferencer

Du kan hente Danmarks Frie Forskningsfonds logoer til brug for præsentationer m.v. her

Infomøde om DFF opslag 2018

Der blev afholdt infomøder på Århus Universitet, Aalborg Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Roskilde Universitet og Københavns Universitet i august 2018. Her kan den engelske præsentation downloades (pdf)