Behandling af personoplysninger

Oplysning om Danmarks Frie Forskningsfonds behandling af personoplysninger i forbindelse med indkaldelse og indstilling af kandidater til posten som forskningsleder af Opdatering af magtudredningen.

Indsamling af kontakt- og personoplysninger

Der er blevet offentliggjort en indkaldelse af forslag til posten som forskningsleder af forskningsprojektet Opdatering af magtudredningen på hvilken baggrund, du er blevet foreslået som kandidat eller har foreslået en kandidat. Du har/er blevet registreret via en digital portal og for dig som kandidat, er der endvidere vedhæftet et CV, motivation og en samtykkeerklæring.

Nedenfor oplyses du om behandlingen af dine personoplysninger jf. artikel 13 i databeskyttelsesforordningen ”Oplysningspligt ved indsamling af personoplysninger hos den registrerede.” 

Dataansvarlig

Danmarks Frie Forskningsfond (DFF) er dataansvarlig for de behandlinger af personoplysninger, som DFF foretager i forbindelse med DFF’s indstilling af dit kandidatur/dit forslag til kandidat til posten som forskningsleder af forskningsprojektet Opdatering af magtudredningen.

DFF’s kontaktoplysninger er: 

Danmarks Frie Forskningsfond
Asylgade 7
5000 Odense C
CVR: 19918440
Telefon: +45 3544 6200
E-mail: dff@ufm.dk
Hjemmeside: www.dff.dk 
Sikker mail: Send Digital Post til Danmarks Frie Forskningsfond

Hvis du har spørgsmål til DFF’s behandling af dine personoplysninger i forbindelse med indstillingen af kandidater til uddannelses- og forskningsministeren, kan du kontakte den relevante sagsbehandler. Kontaktoplysninger på den relevante sagsbehandler vil normalt fremgå af sagen. 

Kontaktoplysninger til databeskyttelsesrådgiver

DFF’s databeskyttelsesrådgiver overvåger blandt andet overholdelsen af databeskyttelsesforordningen og rådgiver om fondens behandling af personoplysninger.

Du kan kontakte DFF’s databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

Uddannelses- og Forskningsministeriet
Postboks 2135
1015 København K
att. Databeskyttelsesrådgiver
Telefon: +45 3392 9700
E-mail: dpo@ufm.dk

Formål og retsgrundlag

Dine personoplysninger behandles med henblik på, at DFF kan indstille kandidater til uddannelses- og forskningsministeren.

Retsgrundlaget for DFF's behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e, hvorefter behandlingen er lovlig hvis:
  • ”Artikel 6 […] e) behandling er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt.” 
 • Det følger af databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 3, litra b, at grundlaget for behandling i henhold til artikel 6, stk. 1, litra e skal fremgå af:
  • ”Artikel 6 […] b) medlemsstaternes nationale ret, som den dataansvarlige er underlagt.”
 • Databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra g, hvorefter behandling af følsomme personoplysninger er lovlig hvis:
  • "Artikel 9 […] g) behandling er nødvendig af hensyn til væsentlige samfundsinteresser på grundlag af EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret og står i rimeligt forhold til det mål, der forfølges, respekterer det væsentligste indhold af retten til databeskyttelse og sikrer passende og specifikke foranstaltninger til beskyttelse af den registreredes grundlæggende rettigheder og interesser."

Retsgrundlag for behandling af dine personoplysninger i henhold til national ret er de bestemmelser, som fremgår af lov nr. 384 af 26. april 2017 om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond (loven).

Danmarks Frie Forskningsfond har i henhold til loven som hovedformål at styrke kvaliteten af dansk forskning ved at give tilskud inden for sin almindelige bevilling til konkrete forskningsaktiviteter baseret på forskernes egne initiativer, herunder at udvikle det forskningsfaglige niveau i Danmark og at styrke formidlingen af forskningsresultater. Fonden har endvidere til formål at rådgive uddannelses- og forskningsministeren, Folketinget og øvrige ministre om forskning inden for alle videnskabelige forskningsområder, hvorfor fonden som et led i sin rådgivning og formidling løbende udarbejder analyser og statistiske undersøgelser. 

Kategorier af personoplysninger

DFF behandler personoplysninger, der er registreret via en digital portal og for dig som kandidat, oplysninger i dit CV og samtykkeerklæring.

Der behandles i udgangspunktet alene almindelige personoplysninger (artikel 6), herunder:

 • Identifikationsoplysninger (navn, adresse og fødselsdato)
 • Kontaktoplysninger
 • Oplysninger om uddannelsessted eller ansættelsessted
 • Oplysninger om uddannelse
 • Oplysninger om orlovsperioder
 • Dit CPR-nummer, hvis det er oplyst i CV’et.

I forbindelse med angivelse af orlovsperioder angivet i CV’et kan det forekomme, at DFF også behandler følsomme personoplysninger som f.eks. helbredsoplysninger. DFF indhenter ikke selv følsomme personoplysninger.

Hvor kommer personoplysningerne fra?

DFF behandler de personoplysninger, der er registreret via en digital portal og for dig som kandidat, oplysninger i dit CV, motivation og samtykkeerklæring.

Videregivelse af dine personoplysninger

Dine personoplysninger som forslagsstiller til/foreslået til posten som forskningsleder af forskningsprojektet Opdatering af magtudredningen vil blive videregivet til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, til Uddannelses- og Forskningsministeriet og til DFF’s bestyrelse.

Dine personoplysninger kan blive videregivet til eksterne bedømmere i de nordiske lande.

Overførsel til modtagere i tredjelande

Der overføres ikke personoplysninger til tredjelande.

Opbevaring af personoplysninger

Dokumenter med personoplysninger journaliseres efter offentlighedslovens regler og afleveres til arkivmyndighederne efter arkivlovgivningens regler (hvert 5. år).

Retten til at trække dit samtykke tilbage

Du har som kandidat til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage ved at kontakte DFF herom. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af behandlingen af dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke frem til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. 

Dine rettigheder

Oplysningspligt
Fonden skal i mange tilfælde give dig en række oplysninger, når dine personoplysninger indsamles af fonden. 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til indsigt i behandlingen af dine oplysninger. Dette betyder, at du med visse undtagelser har ret til at få at vide, om fonden behandler oplysninger om dig, samt i givet fald se oplysningerne.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Fonden skal behandle rigtige og ajourførte oplysninger. Skulle det vise sig, at fonden behandler oplysninger om dig, som ikke er rigtige, har du ret til at få oplysningerne rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for fondens almindelige generelle sletning. Det bemærkes dog, at fonden som offentlig myndighed er underlagt regler, som betyder, at fonden i mange tilfælde ikke må slette de oplysninger, der behandles.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må fonden fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod fondens ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. Det bemærkes dog, at rettigheden i de fleste tilfælde ikke vil gælde behandlinger hos offentlige myndigheder, herunder fonden. 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder på https://www.datatilsynet.dk/

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, DFF behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.