Institut for Statskundskab, School of Business and Social Science.

Kontaktoplysninger

Lotte Bøgh Andersen.

Forskningsleder

Lotte Bøgh Andersen

Professor, født 1973

Fagområde

Statskundskab

Projekt

Ledelse i den offentlige sektor: Hvordan påvirker ledelse motivation og performance?

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Siden jeg uddannede mig i statskundskab, har jeg beskæftiget mig med, hvordan offentlige ydelser kunne blive bedre og billigere. Først undersøgte jeg bl.a., hvordan økonomiske incitamenter påvirker adfærd og motivation i den offentlige sektor, og denne forskning viste helt klart vigtigheden af ledelse. Samtidig har jeg også flere gange sammenlignet ansatte i den offentlige sektor med ansatte i private organisationer, hvilket har givet en dybere forståelse af de forskellige betingelser for ledelse. Mit forskningsfelt giver mig mulighed for at bidrage til en bedre offentlig sektor igennem øget viden om offentlig ledelse, forbedret ledelsesuddannelse og ultimativt offentlige ydelser af højere kvalitet til lavere omkostninger.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Der mangler i høj grad evidensbaseret viden om, hvordan man ledelsesmæssigt sikrer, at offentlige ydelser bliver så gode og billige som muligt. Det råder projektet bod på ved at undersøge, hvordan systematisk ledelsestræning påvirker ledernes grad af hhv. transaktions- og transformationsledelse, og hvordan dette igen påvirker organisatorisk performance. Transaktionsledelse anvender belønning og straf for at opnå den ønskede adfærd hos medarbejderne, mens transformationsledelse søger at påvirke medarbejdernes værdier og motivation. Projektet sammenligner også effekterne af ledelse i offentlige og private organisationer. Undersøgelsen gennemføres ved at fordele 360 ledere fra gymnasier, Skat og bankfilialer tilfældigt på fire grupper, hvor forsøgsgrupperne får et års træning i en af ledelsesformerne eller kombinationen deraf. Hovedudfordringen er den praktiske gennemførelse af eksperimentet, men det eksperimentelle design er samtidig projektets største fordel sammen med brugen af objektive performancedata.

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Ved at indgå i Sapere Aude-programmet får jeg mulighed for at lave forskning, der er endnu bedre, og for at udbygge mit internationale netværk. Jeg får også mulighed for at samle og lede en forskergruppe, hvor vi kombinerer forskellige videnskabelige discipliner og derved kommer længere forskningsmæssigt, end vi kunne hver især. Bevillingen og den styrkelse af mine projektlederevner, som forskningsprojektet vil give mig, vil også gøre det muligt for mig at lede et internationalt forskningsprojekt i fremtiden, hvor vi vil undersøge, om resultaterne fra projektet i Danmark gælder i en bredere kontekst. 

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg er gift med laboratorieleder Peter Hald, som jeg mødte, da jeg gjorde fast tjeneste som officer ved Jyske Ingeniørregiment. Nu er vi begge reserveofficerer og har to børn på hhv. 10 og 12 år. I fritiden dyrker vi meget sport, gerne sammen med vores børn: Løb, svømning, badminton og endelig styrketræning for at undgå computerskaderne.

Fødested, gymnasium og bopælskommune

Født i Randers, student fra Paderup Gymnasium og bopæl i Aarhus.