Forskningsprojektets videnskabelige titel

An Intellectual History of Global Inequality, 1960-2010

Forskningsinstitution

Aarhus Universitet

Institut for Kultur og Samfund, Afdeling for Filosofi og Idéhistorie 

Fagområde

Idéhistorie 

Kontaktinfo

Telefon 8716 2278
E-mail: idecoc@cas.au.dk

Forskningsleder

Christian Olaf Christiansen

Lektor, cand.mag., ph.d., født 1980

Projekt

Den Globale Uligheds Idéhistorie, 1960-2015 

Hvad handler dit projekt om? 

Hvad er sammenhængen mellem geografisk udgangspunkt (sted), og hvordan man har tænkt om international og global økonomisk ulighed? Mit projekt er et kvalitativt humanistisk forskningsprojekt, der anlægger et transnationalt perspektiv på ulighedstænkningens historie. Jeg vil undersøge fire lande (Argentina, Ghana, Indien, USA), fire puljer af offentlige intellektuelle (særligt økonomer), kombineret med enkelte feltstudier. Hvordan er international økonomisk ulighed blevet begrebsliggjort? Hvilke forventninger har der været til ulighedens udvikling? Blev økonomisk ulighed anset som værende legitim, retfærdig, nyttig? Min helt overordnede tese er, at der i perioden 1960-2015 er en tendens til at stedets betydning for ulighedstænkningen bliver mindre. 

Christian Olaf Christiansen - An Intellectual History.png

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Min forskning har i de seneste år bevæget sig fra amerikansk til international idéhistorie. Den røde tråd har været at undersøge tanker om, hvordan forskellige institutioner kan skabe velfærd (virksomheder, stater og menneskerettigheder). I mit seneste arbejde med den internationale fattigdomspolitiks idéhistorie, er jeg blevet meget optaget af sammenhængen mellem geografisk udgangspunkt og synet på international ulighed. Min interesse udspringer også af en formentlig ret almindelig udbredt nysgerrighed: Hvorfor er der så store forskelle på livsudfoldelsesmuligheder rundt om i verden?

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Jeg skal balancere den metodiske strenghed og systematik i vore undersøgelser med en sensibilitet over for det empiriske materiale, der også kan føre os i nye retninger. Jeg skal besvare vores forskningsspørgsmål og afprøve vores teser, samtidig med at nogle af vores forskningsresultater formentligt vil blive publicerede i form af case-baserede artikler, hvor vi stiller skarpt på afgrænsede perioder, lande og intellektuelle. Med dette projekt vil jeg vende verdenskortet på hovedet: Hvordan ser international økonomisk ulighed ud, hvis man har fødderne plantet i Ghana eller Indien frem for USA? Dermed vil projektet dels bidrage til ny forskning i global idé- og begrebshistorie, og dels vil projektet, i samarbejde med internationale kollegaer, skabe en unik tværkulturel og flersproglig viden om ulighedsbegreber.

Hvilke perspektiver vurderer du selv, at din forskning på sigt kan have for det omgivende samfund?

Mit projekt vil bidrage med en ny tværkulturel og transnational viden om, hvordan der historisk og aktuelt tænkes om ulighed i forskellige geografiske og kulturelle kontekster. Global ulighed udgør én af verdenssamfundet store udfordringer. I 2015 vedtog FN en række nye verdensmål, herunder at nedbringe uligheden i lande (national ulighed) og imellem lande (international ulighed). Som forskere kan vi bidrage med at levere vigtige input til disse debatter, ved at undersøge den kulturelle og idémæssige baggrund. Eksempelvis kan projektet være med til at belyse, hvordan en række forholdsvis fattige samfund i dag håndterer stigende national ulighed. Vi skal udfordre tendensen til, at stedets betydning tilsyneladende bliver mindre i en verden, der stadig er markant ulige, når man sammenligner Nord og Syd. 

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Jeg får en unik mulighed for at lede et forskningsprojekt, der også tæller tre juniorforskere. I fællesskab kan vi undersøge langt mere, end jeg ville kunne alene. Det giver endnu bedre muligheder for at levere forskningsresultater, der forhåbentligt kan vække international opsigt – både i det idéhistoriske forskningsfelt og i ulighedsforskningen i bredere forstand. Bevillingen giver mig mulighed for at udbygge mit internationale netværk, at hente international ekspertise til Danmark, at foretage spændende feltstudier ude i verden, og at opbygge en glimrende platform for yderligere forskning.  

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg bor i det sydlige Århus med min kæreste og vores tre dejlige børn på 9, 6 og 2 år. Arbejds- og familielivet tager langt det meste af min tid, men ellers holder jeg meget af at rejse, og at udforske såvel storbyer som naturen til fods eller på cykel. Jeg sætter også pris på god mad og vin. Jeg føler mig utroligt priviligeret over mit job som forsker og underviser, da der er et stort sammenfald mellem mine personlige og faglige interesser. Der venter hele tiden nye bøger, emner og perspektiver, der skal udforskes.    

Gymnasium og bopælskommune

Skive Gymnasium. Aarhus Kommune