Copenhagen Business School

Fagområde

Management and economics

Forskningsleder

Marcus M. Larsen

Professor (mso)

Projekttitel

Firm Formalization and Sustainable Development

Hvad handler dit projekt om?

Formålet med dette projekt er at undersøge om virksomheders formalisering er forbundet med bæredygtig udvikling. Selvom officielle udviklingsprogrammer fremhæver virksomheders formalisering som en vigtig brik i at skabe bæredygtig udvikling, så foreligger der meget lidt bevismateriale som kan dokumentere denne påstand. For at belyse dette emne, vil dette projekt etablere et samarbejde med en gruppe økonomer fra Makerere University i Kampala. Vi vil foretage et felteksperiment hvor tilfældigt udvalgte grupper af uregistrerede Ugandiske virksomheder vil modtage en kort erhvervsuddannelse omkring bæredygtige arbejdsmetoder samt information om formaliseringsprocessen, og efterfølgende blive sammenlignet med virksomheder, som ikke vil modtage interventionerne. Dette projekt har derfor potentiale til at bidrage med vigtige teoretiske og empiriske indsigter til gavn for både fremtidig forskning og samfundsdebatten om, hvordan formalisering er forbundet med bæredygtig udvikling.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Jeg har altid været fascineret af den uformelle økonomi. For eksempel arbejdede jeg i 2008 som praktikant i en zambisk organisation for arbejdere den uformelle økonomi. Her lærte jeg om deres kamp for at få enderne til at mødes, men også deres iværksættertankegang i at klare sig med de ressourcer, der er til rådighed. De sidste fire år har jeg ledet et projekt finansieret af Carlsbergfonden for bedre at forstå, hvordan virksomheder i en række uformelle økonomiske sammenhænge strukturerer deres organisationer. Gennem dette arbejde er det blevet klart, at uformelle virksomheder anvender meget heterogene strategier til at klare de udfordringer, der er afledt af betydelige institutionelle tomrum. Vi har også erfaret, hvordan mange uformelle virksomheder stræber efter at formalisere og opnå legitimitet, men er tilbageholdt af stor usikkerhed og begrænset viden om fremtidsudsigter.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Mens megen forskning udforsker forskellige aspekter af økonomisk uformalitet, så er vores viden om forholdet mellem formalisering og bæredygtig udvikling fortsat begrænset. Det antages ofte, at virksomheder er i stand til at foretage en rationel beregning af omkostninger og fordele ved formalisering, og derved kan vurdere, om det er umagen værd at indføre bæredygtige forretningsprincipper. Dog er dette synspunkt i modstrid med vigtige adfærdsantagelser, der ligger til grund for, hvordan vigtige strategiske beslutninger (såsom om man skal formalisere eller ej, at overholde regler, at ændre eller vedtage visse forretningsprincipper) træffes. Desuden er det uklart, om formalisering bidrager til nye bæredygtige forretningsprincipper. Vi vil foretage en tværfaglig tilgang ved at a) kombinere indsigter fra udviklingsøkonomi og ledelsesforskning for at udvikle teori om, hvordan virksomhedens formalisering kan føre til vedtagelsen af bæredygtig forretningspraksis; og b) indsamle empiri gennem felteksperimenter i Uganda bestående af randomiserede kontrollerede forsøg (RCT) med specifikke interventioner, der kan inducere formalisering og bæredygtig vækst.

Hvilke perspektiver vurderer du selv, at din forskning på sigt kan have for det omgivende samfund?

Den samfundsmæssige tilstedeværelse og påvirkning af den uformelle økonomi i udviklingslandene er uundgåelig. Nylige skøn tyder på, at omkring 90 % af den samlede arbejdsstyrke i Afrika syd for Sahara arbejder i den uformelle økonomi. Uformel økonomisk aktivitet er mere udbredt i lande med dysfunktionelle institutioner og ineffektive sociale systemer, og er ofte forbundet med underrapporteret og ukontrolleret beskæftigelse, skatteundvigelse, ukontrollerede emissioner og miljøforringelse. Dette projekt kan bidrage til en mere nuanceret forståelse af, hvorvidt og hvordan forholdet mellem virksomhedsformalisering og bæredygtig vækst kan induceres. Da mange officielle udviklingspolitikker er rettet mod at løfte virksomheder ud af uformalitet, kan evidensen, der formidles fra vores projekt, bidrage med en mere præcis og direkte implementerbar tilgang til at skabe formalisering og bæredygtig vækst.

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Bevillingen vil give mig mulighed for at opbygge et stærkt forskerhold dedikeret til at udføre forskning i verdensklasse om dynamikken i den uformelle økonomi. På længere sigt vil bevillingen være med til at positionere mig til at konkurrere om projekter på ERC-niveau og andre store finansieringsmuligheder.

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg er født og opvokset i Norge, men har været i Danmark siden 2004. Jeg bor sammen med min partner og to børn på 3 og 5 år i et gammelt hus i en lille landsby i Vestskoven uden for København. Mens jeg nyder dansk kultur, savner jeg den norske natur.

Bopælskommune

Albertslund

Gymnasium

Dønski Videregående Skole (Norge)