Fagområde

Internationale Udviklingsstudier/International Development Studies

Forskningsleder

Mette Fog Olwig

Associate Professor

Projekttitel

Universal Aspirations vs. Geopolitical Divides: Imagining the World as a “Post-Millennial” in the SDG Era

Hvad handler dit projekt om?

Unge fra hele verden konfronteres i dag med udfordringer, der går på tværs af landegrænser – for eksempel klimaændringer og COVID-19 pandemien. Disse udfordringer betegnes ofte som globale og FNs Verdensmål lægger op til, at de skal løses gennem globale partnerskaber. I tråd med denne forestilling om globale partnerskaber har unge over hele verden allerede mobiliseret sig til klimakamp gennem koordinerede aktioner som skolestrejke for klimaet. Men i modsætning til forestillinger om ligestillede globale partnerskaber har disse unge meget forskellige lokale levevilkår på grund af sociale og økonomiske uligheder. Dette projekt fokuserer på unge, der er optaget af at finde løsninger på globale udfordringer, men lever i områder af verden med vidt forskellige livsbetingelser. Konkret vil projektet se på unge i Tanzania og Danmark – to lande der har været i et ulige udviklingspartnerskab i næsten 60 år. Projektet vil undersøge, hvorledes disse unge forholder sig til modsætningsforholdet mellem universelle aspirationer, der bygger på forestillinger om globale løsninger og lige partnerskaber, og geopolitiske skel der formes af hierarkier og ulige magtforhold.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Jeg underviser unge studerende fra hele verden, der interesser sig for verdensomspændende udfordringer og derfor har valgt at læse Internationale Udviklingsstudier på Roskilde Universitet. FNs Verdensmål er blevet rost for at have omdefineret udvikling så det er blevet et spørgsmål om bæredygtighed, der er relevant for alle lande i verden. Dette har ført til en global forestilling om global forbundethed, globale partnerskaber og globale generationer. Men mine studerende kommer fra vidt forskellige steder og har forskelligartede socialøkonomiske baggrunde. I lyset af denne diversitet er jeg blevet interesseret i at udforske, hvorvidt unge i dag ser sig selv som en del af en global generation, og hvad det betyder for hvordan de opfatter deres ansvar og fremtidige muligheder for at engagere sig i verden politisk, økonomisk og socialt.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Globale forestillinger er globale i to betydninger. De cirkulerer mellem lande og kan derfor blive dominerende i hele verden. Men de implicerer også en idé om, at det globale udgør en egentlig platform for handling, selvom handling kun kan ske specifikke steder. Mens der er forsket meget i konsekvenserne af, at verden er blevet mere og mere forbundet, og at visse opfattelser er blevet dominerende globalt, er der kun begrænset forskning i, hvad det betyder at man nu har en antagelse om, at det er muligt at agere globalt, og hvordan denne forestilling påvirker nutidens ungdom. Dette projekt tager denne forskningsmæssige udfordring op og udforsker mere specifikt ideen om en global generation som igennem adgang til teknologi og sociale medier har dannet en fælles bevidsthed på tværs af landegrænser, og som kan mobiliseres af internationale organisationer som FN. Ved at opbygge et teoretisk fundament for en mere nuanceret analyse af globaliserede diskurser bidrager projektet til forskning i globale generationer, globale partnerskaber og globale rammer for handling, såsom Verdensmålene. Det er nyskabende, fordi det vil udvikle en ny teoretisk forståelse af de relationelle geopolitiske konsekvenser af globale forestillinger. Samtidig er projektet innovativt, fordi det gennem en ”multi-sited” metode kan undersøge hvordan unge er påvirket både af forestillinger der cirkulerer globalt og af deres konkrete oplevelser de specifikke steder, hvor de bor.

Hvilke perspektiver vurderer du selv, at din forskning på sigt kan have for det omgivende samfund?

Mit projekt belyser, hvilken rolle globale forestillinger spiller med hensyn til, hvordan unge i det globale Nord og det globale Syd opfatter deres ansvar og fremtidige muligheder og udfordringer. Projektets spørgsmål er vigtige for at forstå hvordan og hvorfor unge i forskellige dele af verden engagerer sig i, eller distancerer sig fra, arbejdet med at løse verdensomspændende udfordringer. Derudover kan min forskning bidrage til at nuancere den offentlige debat omkring bæredygtig udvikling og idéen om det globale, og skabe viden, der kan være nyttig for virksomheder, offentlige myndigheder og NGO’er, der arbejder med Verdensmålene.

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Det er en stor ære at indgå i Sapere Aude-programmet. Bevillingen kommer på et tidspunkt i min karriere hvor jeg i mere end ti år har forsket i sammenspillet mellem diskurs og praksis i bæredygtig udvikling. Den giver mig derfor mulighed for at gentænke mit forskningsfelt på en innovativ og ny måde med et stærkt forskerteam, samtidig med at jeg kan styrke mit internationale netværk og samarbejde.

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg er opvokset i Københavns indre by, men har tilbragt store dele af min barndom og ungdom udenlands meget forskellige steder i verden – primært i Caribien, USA, Storbritannien, Sverige, Norge og Indien. I forbindelse med min forskning har jeg derudover opholdt mig i længere tid i Vietnam, Ghana og Tanzania. Dette har formet mig som forsker og menneske. I min fritid nyder jeg min mands fusionskulinariske eksperimenter, at lege med vores to små børn og at gå tur med vores hund på Amager Fælled.

Bopælskommune

København

Gymnasium

Trondheim Katedralskole (International Baccalaureate)/Trondheim Cathedral School (International Baccalaureate)