Forskningsleder

Pernille Juhl

Associate Professor

Projekttitel

(Re)configuration of parenthood

Hvad handler dit projekt om?

Projektet handler om forældreskab og om hvordan betingelserne for forældreskab formes af såvel politiske, institutionelle og subjektive aspekter. Et politisk fokus på tidlig indsats har medført, at danske daginstitutioner for nyligt har fået til opgave at understøtte forældre i at styrke de yngste børns læring i hjemmet - hjemmelæringsmiljøet. Der er tale om en international tendens, men det er helt nyt i dansk kontekst, at forældre får ansvar for små børns læring, og dermed at familielivet bliver ramme om en institutionel dagsorden. Det skaber nye betingelser for familielivet og for samarbejdet mellem familie og daginstitution og dermed nye betingelser for forældreskab. I projektet problematiseres det, at der fokuseres ensidigt på familien som hjemmelæringsmiljø, mens familien som kompleks hverdagslivskontekst, ikke er genstand for forskningsmæssig opmærksomhed. Der mangler således viden om, hvordan institutionelle læringsdagsordener får betydning for familiers hverdagsliv og for forældreskab. Én risiko er, at fokus på hjemmelæringsmiljø forstærker ulighed, fordi forældre har forskellige betingelser for at organisere læringsaktiviteter. Gennem policy analyse, survey og etnografiske studier i danske familier bidrager projektet med viden om forældres perspektiver på, hvordan forældreskab forstås og gøres under forandrede betingelser.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Lige siden mit speciale og senere i min ph.d. afhandling har jeg været optaget af, hvordan de interventioner, der iværksættes i familier for eksempelvis at bekæmpe ulighed og skabe bedre livschancer for børn ofte har utilsigtede konsekvenser og endda kan komme til at forstærke uligheden. Jeg har derfor i min forskning været optaget af at blive klogere på det hverdagsliv, forældreskab udspiller sig i for netop bedre at kunne forstå, hvordan forskellige former for interventioner og politiske dagsordener om tidlig indsats griber ind i og får forskellige betydninger for forskellige familier.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Projektet består af tre dele, som hver især producerer forskellige former for empiri. Der er tale om et integreret design med ét samlet forskningsspørgsmål på tværs af forskellige epistemologier i et mixed method studie. Teamet består foruden mig af en post doc, to ph.d, studerende og en anden seniorforsker. Derudover er der et internationalt board bestående af seks forskere, der tilsammen repræsenterer førende forskningsmiljøer på feltet. I projektet er der ambitiøse mål om at bidrage med teoretisk udvikling af forældreskab gennem en tæt dialog med et rigt og sammensat empirisk materiale. Både designet med forskellige metodologier, de teoriudviklende ambitioner og det store team kræver en stærk projektledelse og meget koordinering for at sikre progression og en klar synergi mellem projektets dele. Samtidig kræver det en kontinuerlig indsats at arbejde med et integreret design og samtidig have klart afgrænsede bidrag fra de forskellige dele - blandt andet for at sikre, at de ph.d. studerende kan få mulighed for at levere unikke bidrag. Her ser jeg frem til at kunne trække på den ledelseserfaring, jeg har i forvejen og på min strukturerede arbejdsform.

Hvilke perspektiver vurderer du selv, at din forskning på sigt kan have for det omgivende samfund?

Projektets analyser vil bidrage med vigtig viden om, hvordan forældreskab udspiller sig i familien men i høj grad også i mødet med andre kontekster som for eksempel daginstitutioner og dermed også formes af politiske og institutionelle dagsordener. Sådanne dagsordener om for eksempel tidlig indsats griber ind i og får varierende betydning for forskellige familier. Projektet vil med sit fokus på hverdagslivet på tværs af kontekster kunne bidrage med nye perspektiver på, hvordan forældreskab kan teoretiseres i krydsfeltet mellem policy, institutionelle forbindelser og subjektive orienteringer. Det er aspekter, der tilsammen udgør betingelser for forældreskab, og som ofte udforskes og forstås adskilt men som må forstås i en sammenhæng for at få en mere præcis teoretisk forståelse af forældreskab. Den viden vil udover at være et bidrag til forskningsfeltet kunne danne grobund for at kvalificere det professionelle arbejde målrettet familier.

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Bevillingen er en vigtig anerkendelse af min forskning og af det forskningsfelt, jeg er en del af. Det vil give mig mulighed for at etablere og konsolidere forskningssamarbejder med førende internationale forskningsmiljøer - for eksempel gennem de planlagte forskningsophold og fælles publikationer med excellente forskere. Projektet vil derudover give mig mulighed for at bygge et forskningsfelt op, som er større end mig selv og som kan skabe synlighed omkring familieforskning. Endelig vil det åbne døre for at søge nye bevillinger, og styrke både min, RUC's og Danmarks position i det internationale forskningsfelt.

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg bor i København med mine tre børn, og jeg bruger det meste af min fritid sammen med venner og familie. Derudover prøver jeg at finde tid til at holde min løbetræning ved lige, og jeg holder af at læse skønlitteratur.

Bopælskommune

København

Gymnasium

Virum Gymnasium