Forskningsleder

Philip Francis Thomsen

Associate Professor

Projekttitel

Pollinate-X - Historical and current insights to pollinator decline

Hvad handler dit projekt om?

Vilde bestøvere som bier og sommerfugle har oplevet massiv tilbagegang pga. ødelæggelse af levesteder, ændring af arealanvendelse og mangel på blomster i landskabet. De underliggende mønstre er dog stadig ikke grundigt undersøgt, og især bestøveres historiske fødesøgning på blomster er svært at undersøge. Insekter i naturhistoriske museer indsamlet gennem mere end hundrede år, udgør dog her en vigtig kilde til viden – særligt hvis dette kombineres med moderne DNA sekventerings-teknologi. Dette projekt vil analysere DNA fra pollen på insekter i museums-samlinger, og derved genskabe tidligere tiders bestøver-netværk og belyse historiske skift i arternes ressourceforbrug. Dernæst vil digitalisering af historiske planteregistre blive brugt til at undersøge, hvordan ændringer i plantediversiteten har påvirket bestøveres anvendelse af blomsterressourcer og potentielt bidraget til deres tilbagegang. Endelig vil miljø-DNA fra nutidige prøver blive anvendt til at undersøge effekten af den dokumenterede ændring i plantediversitet på forskellige samfund af bestøvende insekter og deres netværk.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Jeg har interesseret mig for naturen, siden jeg var barn, og insekter var min indgangsvinkel. Under biologistudiet blev min fascination af naturhistorie suppleret med DNA-baserede metoder til at belyse biologiske forskningsspørgsmål. Sammen med kolleger opdagede vi at DNA fra vandprøver kunne bruges til at undersøge artssammensætningen i et økosystem i både søer og havområder – den såkaldte miljøDNA (eDNA) metode. Siden er dette blevet et globalt forskningsområde hvor miljø-prøver som både vand, jord og blomster analyseres for DNA fra alverdens organismer til at belyse forskningsmæssige spørgsmål. Metoden bliver også i stigende grad anvendt i naturovervågningen. Jeg finder det meget inspirerende at se dette forskningsfelt udvikle sig så hurtigt, og er især optaget af hvordan metoden kan være med til at give os viden om arters udbredelse, som kan bruges ifbm. løsninger af den igangværende biodiversitetskrise.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

De største udfordringer består i at få DNA i tilstrækkelig mængde og kvalitet ud af prøver som har været opbevaret i museer gennem mange årtier. Hvis dette lykkes, er det imidlertid en ny måde at studere fortidige biologiske interaktioner på, hvilket også kan anvendes på mange andre grupper af organismer.

Hvilke perspektiver vurderer du selv, at din forskning på sigt kan have for det omgivende samfund?

Jeg tror, at metoderne som bliver udviklet i dette projekt, kan blive brugt til overvågning af insekter i fremtiden. Derved kan det være med til at forbedre vores indsats for arter og natur i tilbagegang - til glæde for de mennesker som interesserer sig for biodiversitet og livets mangfoldighed.

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Sapere Aude bevillingen er en kæmpe anerkendelse, som jeg er meget taknemmelig for, og det vil uden tvivl have stor indflydelse på min forskningskarriere. Det giver mig mulighed for at fokusere på min kerneinteresse og på forskning, jeg virkelig mener vil have betydning for fremtidige generationer. Jeg får mulighed for at ansætte en postdoc og en PhD og starte et tværfagligt samarbejde med førende internationale forskere.

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg bor med min kone og to børn. Foruden samvær med min skønne familie og venner er det især naturen jeg bruger meget tid på og i. Jeg står gerne tidligt op eller kører en omvej for at se en sjælden fugl. Lydbøger, podcasts og træning får også allokeret lidt af den sparsomme tid, der er tilovers.

Bopælskommune

Hellerup

Gymnasium

Aurehøj Gymnasium