Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab (NorS) 

 

Forskningsleder

Andreas Candefors Stæhr

Postdoc, ph.d., født 1983

Fagområde

Sociolingvistik; sprogbrug og sociale medier

Projekt

Sprog og sociale medier i familien

Hvad handler dit projekt om? 

Projektet handler om sociale mediers kommunikative funktioner i familien. Det belyses gennem etnografiske observationer og analyser af forskellige familiemedlemmers hverdagssprogbrug og omkring sociale medier. Projektets data indsamles i ti familier, der er udvalgt på baggrund af tre måneders etnografi blandt unge i to gymnasieklasser i København. Gennem en analyse af, hvordan disse familier rent faktisk bruger og taler om sociale medier, undersøger projektet endvidere, hvordan sociale medier påvirker familiesocialisering – nærmere betegnet de sproglige og sociale aktiviteter og kulturer, der konstituerer en familie. Projektet biddrager således med ny viden om, hvordan sociale medier påvirker måden at være familie på i dag. Projektet tilbyder ikke kun ny viden til forskning, men vil ligeledes kunne frembringe en betydelig viden om sociale medier og familieliv generelt.     

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Jeg har egentlig aldrig været specielt interesseret i medier som teknologi. Jeg interesserer mig mere for, hvordan medier anvendes socialt mellem mennesker. Denne interesse opstod, da jeg i forbindelse med mit feltarbejde på en københavnsk folkeskole i 2009 erfarede, hvordan de unge tog Facebook til sig. Jeg indså, at hvis jeg skulle undersøge unges hverdagskommunikation, blev jeg også nødt til at være til stede her. Siden da har min forskning handlet om sammenhængene mellem online og offline hverdagsliv. 

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt? 

Sociale medier er for længst blevet en veletableret del af mange menneskers hverdagskommunikation og sociale liv. Det gælder i høj grad også inden for familien. På trods af dette har vi stadig kun meget begrænset viden om, hvilke kommunikative funktioner sociale medier udfylder i familien. For at belyse det skal vi vide noget om familiers digitale kommunikationskulturer, hvilke muligheder (og begrænsninger) sociale medier tilbyder for sociale roller og identitetsmuligheder i familien, hvordan sociale medier styrker (og udfordrer) familierelationer og familienetværker, og endelig hvilke ideologier der findes i familiemedlemmers fortællinger om medie- og familieliv. Det er en metodisk udfordring at belyse alle disse aspekter, men muligt gennem et forskningsdesign, der involverer sproglig etnografi og interaktionsanalyser af sproglige data, indsamlet på tværs af online og offline hverdagssituationer. 

Hvilke perspektiver vurderer du selv, at din forskning på sigt kan have for det omgivende samfund?

Mange af de vejledninger og retningslinjer, der findes til forældre og unge om brug af sociale medier, er udformet på baggrund af viden fra store spørgeskemaundersøgelser, interviews eller observeret mediebrug. Derfor ved vi en masse om, hvad folk de siger, de gør, når de bruger medier, men en sådan rapporteret mediebrug stemmer ikke altid over ens med, hvad folk rent faktisk gør, når de bruger sociale medier. I mit projekt undersøger vi både, hvad familier siger om sociale medier (indhold), hvordan de siger det (ideologi), og hvad de rent faktisk gør, når de bruger social medier (praksis). Således får vi en nuanceret viden om forholdet mellem rapporteret og faktisk mediebrug, som på sigt kan informere rådgivende instanser i arbejdet med at give familier vejledning om brug af sociale medier. 

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Som ikke-fastansat forsker på mit institut betyder bevillingen rent praktisk, at jeg kan fortsætte med at forske inden for det område, jeg finder absolut mest interessant – nemlig hverdagssprogbrug og omkring sociale medier. Sapere Aude-programmets internationale udsyn betyder også, at jeg nu har mulighed for at forstærke, videreudvikle og skabe nye faglige netværker i udlandet. Desuden betyder denne bevilling, at jeg får lov til at samarbejde med nogle af de bedste forskere inden for mit felt – både herhjemme og i udlandet. 

Lidt om mennesket bag forskeren

Musik betyder meget for mig. Jeg har ofte musik i ørerne, når jeg arbejder. Eksempelvis er denne tekst skrevet til lyden af ”Loney Dear” og ”The War on Drugs”. Jeg elsker at gå til koncerter og jeg har mødt gode venner gennem min interesse for musikken. Når jeg ikke lytter til musik, har jeg lyden af mine to børn – Ask på 4 år og Esther på 6 måneder. Efter at have fået børn har jeg genfundet min passion for at lege – særligt Lego er et hit for tiden. Ligesom med musikken er det at lege med mine børn en god måde at koble af fra en travl hverdag. Når børnene bliver lidt større, drømmer jeg om at genoptage min passion for at rejse – familien skal med, naturligvis. 

Gymnasium og bopælskommune

Student fra Bornholms Amtsgymnasium og bosat i København.