Kontaktoplysninger

Francesco Violante. Telefon: 8716 6076, 2398 9734, e-mail

Forskningsinstitution

Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences, Institut for Økonomi, Center for Research in Econometric Analysis of Time Series (CREATES).

Forskningsprojekt

Varians- og korrelationsrisikopræmier: Prisfastsættelse af uventede ændringer af finansielle aktivers prisudsving. 

Forskertalent

Francesco Violante

Adjunkt, ph.d, født 1978

Fagområde

Økonometri 

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Interessen for området kommer fra praktikere og forskere og er udsprunget af problemet med at prisfastsætte risikoen for ændringer af finansielle aktivers prisudsving. Sådanne udsving, målt ved varians- og korrelationsrisiko, er afgørende for risikostyring, porteføljestyring og prisfastsættelse af finansielle aktiver. Det skyldes især udviklingen i handelen med nye finansielle derivater, der tillader spekulation og risikoafdækning. Bevidnet af den seneste finansielle krise kan varians- og korrelationsrisici få vigtige konsekvenser for hele økonomien. Egenskaberne af disse risici, deres udvikling over tid og sammenhængen med bagvedliggende økonomiske faktorer er stadig uklare og kræver yderligere undersøgelser; dette giver nye og udfordrende forskningsmuligheder. 

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Da risiko og volatilitet ikke kan observeres direkte, er estimering af varians- og korrelationspræmier i sagens natur problematisk. Den usikkerhed, der karakteriserer de empiriske resultater i litteraturen, stammer fra detektering af forkerte sammenhænge og skyldes i høj grad en række problemer, der påvirker den måde, præmier enten er blevet defineret på, konstrueret, modelleret og/eller estimeret. Mit mål er at opbygge en type af fleksible og strukturelle tidsseriemodeller for finansielle aktivers prisvariabilitet. De skal isolere de strukturelle komponenter, hvortil priserne gennem markedet er tilknyttet, nemlig varians- og korrelationsrisici. De mere ambitiøse aspekter af dette projekt er at gøre brug af metoder baseret på signal extraction og inddragelse af interaktioner, ikke-lineariteter og diskontinuiteter - med særlig vægt på strukturelle brud, regimeskift, trends, cykliske komponenter og spillover-effekter. Det vil således være vigtigt at replicere kompleks dynamik og interdependens, som endnu ikke er udforsket til dato. 

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Sapere Aude-bevillingen er en stor personlig opnåelse, der klart vil konsolidere og øge min akademiske karriere som forsker. Det giver mig muligheden for at forlænge mit ophold på forskningscentret CREATES, Aarhus Universitet, for yderligere seks måneder, og det giver mig mulighed for at udvide min forskningsmæssige horisont betydelig. 

Forskningsprojektets titel

The Price of Risk. 

Fødested, gymnasium og bopælskommune

Født i Rom, Italien, student fra Liceo Scientifico E. Marini, Italien og bopæl i Aarhus.