Kontaktoplysninger

Ditte Andersen.

Forskningsinstitution

SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, afdeling for Socialpolitik og Velfærd. 

Forskningsprojekt

Narratives of criminal youth: A qualitative study contributing to the sociology of storytelling.

Forskertalent

Ditte Andersen

Postdoc, ph.d, født 1980

Fagområde

Sociologi

Forskningsprojekt

Mødet mellem udsatte unge og velfærdsstaten: Narrative effekter i institutionelle grænseregioner.

Hvad handler dit projekt om?

Unge, der befinder sig på kanten af det danske samfund, f.eks. fordi de er hjemløse, kriminelle eller har et stofmisbrug, møder typisk velfærds-staten i form af professionelle fra flere forskellige typer af institutioner. Vi savner viden om, hvordan unge og professionelle interagerer i grænse-regionerne mellem medicinske, retslige og socialpædagogiske institutioner. Dette projekt belyser samspillet mellem individuelle narrativer og de statslige kontrol- og velfærdsprogrammer, der er målrettet unge med sammensatte problemer. Det er vigtigt, fordi vi ved, at narrativer har stor betydning for, hvordan individer tænker og handler, men vi ved ikke ret meget om, hvordan narrativer bliver påvirket i mødet med velfærdsstaten og slet ikke i de institutionelle grænseregioner.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Som andre sociologer er jeg nysgerrig i forhold til, hvordan vi mennesker organiserer os og bliver organiseret, hvordan organiseringsformer ændrer sig over tid, og hvilke konsekvenser det har for os. Jeg kan ikke sige, hvordan den interesse opstod. Det er bare virkelig spændende, synes jeg. At jeg blev særligt optaget af sociale organiseringsformer i velfærdsinstitutioner hænger sammen med det privilegium, at jeg i min studietid fik mulighed for at arbejde med Professor Margaretha Järvinen. Det var meget inspirerende og har formet mine forskningsinteresser i retning af mødet mellem system og klient. I løbet af det etnografiske feltarbejde, jeg gennemførte på stofmisbrugsbehandlingsinstitutioner i min ph.d., fik jeg især lyst til at undersøge nærmere, hvilken betydning det har, når unge og professionelle mødes på tværs af systemgrænser.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Der er (mindst) to store udfordringer. Den første er overvejende praktisk. Jeg skal skaffe data fra det, jeg kalder institutionelle grænseregioner. I min projektbeskrivelse har jeg beskrevet, at jeg vil videofilme netværksmøder, hvor unge og professionelle fra forskellige institutioner deltager. Her er jeg afhængig af, at unge og flere professionelle fra forskellige institutioner på samme tid samtykker. Den anden udfordring er metodisk. Jeg vil gerne belyse, hvordan narrativer har betydning for individers faktiske handlen. Det er svært. Tidligere forskning har beskrevet denne påvirkning fra narrativer til handlen som narrative effekter, men der findes ikke rigtig anvisninger til at indfange dem. Det vil være værdifuldt, hvis dette projekt kunne bidrage med mere viden om sammenhængen mellem individers narrativer og handlen, samt hvilken rolle mødet med velfærdsstaten spiller i den forbindelse.

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Med Sapere Aude får jeg mulighed for selv at komme mere på udlandsophold, blandt andet til Cambridge, og få besøg på SFI fra internationalt førende forskere. Derudover håber jeg også, at Sapere Aude kan være med til at løfte projektet fra at være et individuelt projekt til at være en del af et større kollektivt og internationalt funderet program. Blandt andet planlægger jeg et internationalt symposium for omkring 30 forskere i juni 2018, som forhåbentlig kan være et bidrag til en ny forskningstradition med fokus på samspillet mellem individers narrativer og handlinger og statslige kontrol- og velfærdsprogrammer målrettet unge med sammensatte problemer.

Forskningsprojektets videnskabelige titel

Narratives of criminal youth: A qualitative study contributing to the sociology of storytelling.

Lidt om mennesket bag forskeren

Mennesket bag forskeren? Forskere er vel forhåbentlig mennesker? Som forsker er jeg et menneske, der er gift og har to børn. Jeg har også forældre, to brødre og en masse anden dejlig familie, hvoraf det meste bor på Bornholm. Så vi er tit derovre på fødeøen.

Gymnasium og bopælskommune

Student fra Bornholms Gymnasium og bopæl i København.