Kontaktoplysninger

Lasse Folke Henriksen

Forskningsinstitution

Copenhagen Business School, Department of Business and Politics.

Forskningsprojekt

Netværks betydning for rekruttering af erhvervslivets ledelseslag og konsekvenser for ulighedsdynamikker i samfundet.

Forskertalent

Lasse Folke Kikkert Henriksen

Adjunkt, ph.d, født 1982

Fagområde

Sociologi og International Politisk Økonomi.

Hvad handler dit projekt om?

Projektet sætter fokus på erhvervs-ledere som magtfulde beslutnings-tagere i samfundsøkonomien og undersøger, hvordan og i hvilket omfang de bruger deres sociale netværk til at konsolidere deres magt. Projektet gør et pionerarbejde ved som det første af sin slags at anvende registerdatabaser fra Danmarks Statistik til at konstruere historiske netværksdata over ledelseslaget i dansk erhvervsliv. Netværksanalyse bruges til at undersøge brugen af uddannelses-, karriere- og familie-netværk i bestyrelsesrekruttering og til at belyse forholdet mellem erhvervslederes plads i disse netværk og deres løn- og formuedannelse. Ved at sætte fokus på netværk bidrager projektet blandt andet til den sociologiske uligheds- og mobilitets-forskning, som ellers typisk har fokus på uddannelsesveje og ikke netværk.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Min interesse for netværk som begreb og metode opstod under min kandidatuddannelse på Sociologisk Institut, Københavns Universitet, hvor jeg fik interesse for den ’nye økonomisk sociologi’, hvor netop netværk står som et centralt begreb. Samtidig kommer jeg fra en politisk økonomisk tradition, hvor markedet og økonomien må og skal ses som et politisk rum, hvor magtkampe udspiller sig. Jeg har desuden en langstrakt interessere i at forstå klasse- og ulighedsdynamikker i senmoderne samfund. Støtten fra DFF giver mig mulighed for at kombinere de forskningsinteresser.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Projektets største udfordringer er metodiske. Dels skal der udvikles metoder til kvalitetssikring af de registerbaserede netværksdata, og dels skal eksisterende statistiske netværksmodeller tilpasses disse uprøvede data. Hvis projektets hypotese om at personlige netværk tages i anvendelse, når bestyrelsesposter skal besættes, betyder det, at vi yderligere må revurdere den fremherskende forestilling om, at Danmark er et åbent samfund, hvor beslutningsmagt følger kompetencer. Projektet vil potentielt bidrage til at belyse nye ulighedsskabende mekanismer.

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Projektet gør brug af de nyeste metoder inden netværksanalyse, hvor mulighederne for faglig sparring herhjemme desværre er begrænsede. Et udlandsophold ved Stanford University i USA sætter mig i kontakt med nogle af verdens førende netværksforskere og giver mulighed for sparring og udveksling med faglige kapaciteter på højeste niveau.

Forskningsprojektets videnskabelige titel

Weak Ties and Corporate Network Power: A Longitudinal Study.

Lidt om mennesket bag forskeren

Ferie og weekend bruges med venner og familie i et fritidskollektiv på Møn. Jeg elsker at spille fodbold, dyrke yoga og sejle.

Gymnasium

Student fra Køge Gymnasium.