Kontaktoplysninger

Mette Løvschal

Forskningsinstitution

Aarhus Universitet, Institut for Kultur og Samfund, Afdeling for Arkæologi og Interacting Minds Centre.

Forskningsprojekt

Tid og kausalitet – komplekse, tidslige dynamikker i landskabets forandring (2.-1. årt. f.Kr.)

Forskertalent

Mette Løvschal

Adjunkt, ph.d, født 1984

Fagområde

Arkæologi

Hvad handler dit projekt om?

Projektet forsøger at revidere traditionelle kausale modeller for, hvordan kulturelle langtidsforandringer foregår og mere specifikt at udvikle en ny forståelse af, hvorfor de tidligste landskabsparcelleringer opstår og spreder sig i Nordeuropa. Selvom tilsynekomsten af dette fænomen udgør en af de mest omfattende forandringer af landskabet i forhistorien, ved vi generelt meget lidt om hvordan, hvor hurtigt og hvorfor landskabsgrænserne materialiserer sig. Projektet er baseret på et nyt datasæt, der både er ekstremt stort og samtidig består af en række detaljerede dateringssekvenser samt arkæologiske og naturvidenskabelige data. Dette giver helt nye muligheder for at sammenligne kulturelle tendenser på makroniveau med kronologiske observationer, herunder grænsernes temporale kvaliteter og materielle genesis, på lokalt niveau. Tilsammen vil det gøre det muligt at udvikle en ny forståelse af ikke-lineære, kulturhistoriske årsagsforhold, som både er ny inden for arkæologien og som potentielt har en bred akademisk relevans.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Jeg har gennem mit studie en lang interesse for at studere teknologiske langtidsforandringer, og hvordan forskellige tidsligheder er forankret i og udfolder sig i landskabet. I den forbindelse er fysiske grænser et ekstremt interessant fænomen, fordi de er en så uadskillelig del af det at være menneske, har eksisteret gennem årtusinder og samtidigt er i stærk acceleration over store dele af verden. Alligevel er de et ekstremt underbelyst fænomen inden for arkæologien og forklares ofte udelukkende ud fra generaliserede evolutionære modeller. Men ser man nærmere på grænsernes materielle genesis og tilsynekomst, er der tale om langt mere komplekse fænomener, som kræver tilsvarende komplekse forklaringer.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Projektet er vokset ud af den tendens, der lige nu vinder frem inden for en bred vifte af fagfelter, nemlig forskningen i ekstremt store datasæt. På den ene side åbner disse nye data op for, at forhistoriske kulturelle ændringer kan have foregået på en helt anden måde, end vi ellers normalt forestiller os. På den anden side rejser deres håndtering en række spørgsmål til modellernes udsagnsværdi på mindre geografisk skala og de kausale forhold, der ligger til grund for forskellige kronologiske mønstre. Arkæologien har her en række særlige udfordringer, fordi arkæologiske data ofte er stærkt fragmenterede og forbundet med store dateringsmæssige usikkerheder, hvilket bevirker, at mange af disse data ikke anvendes. Dette projekt er et målrettet forsøg på at håndtere disse udfordringer metodisk og teoretisk ved dels at kombinere mange forskellige typer arkæologiske data, dels at afsøge en dybere teoretisk forståelse af non-lineære, kulturhistoriske årsagsforhold, som er ny inden for arkæologien og potentielt har en bred akademisk relevans.

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Den økonomiske støtte fra programmet gør det muligt at inkorporere den fremmeste forskning inden for socialt netværk og statistik i de arkæologiske modeller. Med bevillingen kan jeg forlænge mit postdoc-stipendium med et forskningssamarbejde på UCSD sammen med nogle af spydspidserne inden for kulturel evolution, menneskets adfærd og udforskningen af kausale relationer i ekstremt store datasæt. Endvidere giver programmet mig mulighed for at foretage en række naturvidenskabelige analyser, som vil booste mit datagrundlag og bibringe med meget komplekse tidslige dynamikker i grænsernes materielle tilsynekomst. Disse tiltag vil styrke projektet betragteligt og forhåbentlig være med til at fronte dette forskningsfelt internationalt.

Forskningsprojektets videnskabelige titel

Time and causality: a nonlinear approach to prehistoric landscape change.

Lidt om mennesket bag forskeren

Når jeg ikke arbejder, bruger jeg en del tid på at fotografere landskaber, og jeg opholder mig meget ude. Jeg lytter altid til og spiller selv dansk og irsk folkemusik, jazz og elektronisk musik. Gør mig umage med det meste, går ud så ofte jeg kan, danser og løber langt.

Gymnasium og bopælskommune

Student fra Favrskov Gymnasium og bopæl i Aarhus kommune.