Kontaktoplysninger

Christina Wilkens Olesen. 

Forskningsinstitution

Københavns Universitet, Biologisk Institut og Yale University, Yale Medical School, Department of Cellular and Molecular Physiology. 

Forskningsprojekt

Transport af membranproteiner i nyre epitelceller – forståelse af nyrernes kompleksitet.

Forskertalent

Christina Wilkens Olesen

Ph.d, født 1986

Fagområde

Celle- og molekylærbiologi.

Hvad handler dit projekt om?

Mit projekt går ud på at undersøge og klarlægge de transportveje og mekanismer, der anvendes af membranproteiner under nyreudvikling. Udvikling af nyrerne er en kompliceret proces, og en fejl i denne udviklingsproces kan lede til nedsat nyrefunktion samt en lang række andre nyresygdomme. Nyrerne består af forskellige typer af epitelceller, der alle udviser stor variation i deres transport og organisering af membranproteiner. I projektet vil jeg anvende en anerkendt teknik, der gør det muligt at følge transporten af membranproteiner. Det er min forhåbning, at projektet vil bidrage til en større forståelse af, hvordan nyrerne udvikles, og hvordan de varetager deres vigtige funktioner i kroppen.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Min interesse for biologi opstod allerede i gymnasiet, og jeg var derfor ikke i tvivl om, at jeg skulle læse videre på biologistudiet på Københavns Universitet. Her fandt jeg hurtigt ud af, at det var indenfor det celle- og molekylærbiologiske område, at jeg gerne ville gøre karriere. Jeg skrev speciale om forskellige celle-signalerings mekanismer i brystkræftceller. Under mit ph.d.-forløb har jeg beskæftiget mig med proteintransport i epitelceller og er nu så heldig, at jeg kan forsætte min forskning i proteintransport under min postdoc.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Det at undersøge proteintransport på celleniveau er yderst kompliceret og kræver ofte avancerede mikroskopteknikker. Langt henad vejen vil basal mikroskopi være tilstrækkeligt for udførelsen af mit projekt, dog er det ikke utænkeligt, at nogle af delelementerne i projektet vil kræve mere avancerede mikroskopiteknikker, såsom de anerkendte superresolution mikroskopimetoder.  Udvikling af nyrerne er yderst kompliceret og kræver et tæt sammenspil mellem mange cellulære mekanismer. En klarlægning samt større forståelse af disse mekanismer vil være af stor betydning for udvikling af behandlingsmuligheder for patienter med nedsat nyrefunktion eller andre nyresygdomme.    

Hvilke perspektiver vurderer du selv, at din forskning på sigt kan have for det omgivende samfund?

De metoder, der anvendes i dette projekt til at undersøge transporten af membranproteiner under udvikling af nyrerne, er ikke specielt udbredt i Danmark, og mit mål er derfor at udbrede viden omkring anvendelsen af disse metoder herhjemme i Danmark. De anvendte metoder i projektet er ikke kun relevante for nyreforskningen, men kan anvendes i mange andre forskningsområder, og jeg håber derfor, at jeg kan bidrage til et større kendskab af disse metoder. 

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Først og fremmest er det en kæmpe anerkendelse af mit forskerpotentiale. Derudover vil det at være en del af Sapere Aude-programmet udgøre et godt fundament for min etablering som forsker i Danmark. Bevillingen vil gøre det muligt at inddrage avancerede mikroskopteknikker, der vil afhjælpe nogle af de forskningsmæssige udfordringer nævnt ovenfor. Ydermere vil bevillingen give mig mulighed for at deltage i flere internationale konferencer, der vil være af stor vigtighed for udvidelse og etablering af et godt internationalt netværk, samt give mig mulighed for at udbrede kendskabet til min forskning.     

Forskningsprojektets videnskabelige titel

Trafficking of membrane proteins in polarized renal epithelial cells. 

Lidt om mennesket bag forskeren

Hvor klichéagtigt det end lyder, så er forskningen min helt store hobby og passion. Min kæreste er selv forsker, hvilket er enormt dejligt, da vi ofte bruger hinanden som sparringspartner, og begge har en gensidig forståelse for, at forskningen fylder meget i vores liv. Når jeg ikke befinder mig i laboratoriet, holder jeg meget af at være sammen med familie og venner, der også er gode til at minde mig om, at der er et liv udenfor laboratoriet. Jeg holder meget af mine ugentlige løbeture, der giver mig et frirum i en ellers travl hverdag. 

Gymnasium og bopælskommune

Student fra Nærum Amtsgymnasium og bopæl på Østerbro i København.