Kontaktoplysninger

Karina Kim Egholm Elgaard. 

Forskningsinstitution

Københavns Universitet, Det Juridiske Fakultet, WELMA – Center for Retlige Studier i Marked og Velfærd. 

Forskningsprojekt

Bekæmpelse af momsunddragelse og beskyttelse af det indre marked i EU på området for fællesregistrering for moms i EU. 

Forskertalent

Karina Kim Egholm Elgaard

Adjunkt, ph.d, født 1977

Fagområde

Momsret og skatteret. 

Hvad handler dit projekt om?

Projektet vedrører det forhold, at de forskellige nationale implementeringer af fællesregistreringsreglerne for moms i EU er problematiske i forhold til momssvig og –unddragelse, konkurrenceforvridning og det indre markeds funktion. Formålet er derfor at undersøge de juridiske muligheder og løsninger med henblik på at bekæmpe momsunddragelse og beskytte det indre marked og det fælles momssystem i EU gennem en omfattende komparativ analyse af reglerne om fællesregistrering for moms i Danmark, fem udvalgte EU-lande samt Norge og New Zealand. I tilfælde af at reglerne må anses for at være i konflikt med grundlæggende principper i det fælles momssystem, er der risiko for, at reglerne udgør en trussel mod momssystemet og ultimativt det indre marked, idet momssystemet er en integreret del af virkeliggørelsen af det indre marked i EU. 

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

I forbindelse med mit ph.d.-projekt om interaktionen mellem momsretten og indkomstskatteretten berørte jeg i meget begrænset omfang reglerne om fællesregistrering for moms. Her opdagede jeg, at der var et virkelig interessant område, som var problematisk på flere fronter, og at de forskellige nationale regler gav anledning til en række traktatbrudssager anlagt af EU-Kommissionen. Jeg blev derfor nysgerrig efter at undersøge det nærmere, herunder at stille spørgsmålstegn ved realiteten i de anførte problemer og blive i stand til at vurdere, om fællesregistreringsreglerne helt grundlæggende hænger sammen med principperne i momssystemet.  

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Den store udfordring er gennemførelsen af den omfattende komparative analyse af fællesregistreringsreglerne i seks EU-lande og to lande udenfor EU, som ikke tidligere er foretaget, og at undersøge de mange fællesregistreringsmodeller, hvor der er risiko for momsunddragelse og konkurrenceforvridning. Løsningerne har samfundsmæssig betydning i Danmark og EU, idet løsningerne politisk og lovgivningsmæssigt vil kunne medvirke til at bekæmpe momsunddragelse og derved forøge EU-landenes momsindtægter. Udfordringen, som er mest ambitiøs og kompliceret, er at vurdere, hvorvidt reglerne må anses for at være i konflikt med grundlæggende principper i momssystemet, idet reglerne i så fald udgør en trussel mod momssystemet og det indre marked. Projektet vil kunne medføre initiativer til at undgå skadelige virkninger af momssystemet i tide. 

Hvilke perspektiver vurderer du selv, at din forskning på sigt kan have for det omgivende samfund?

Projektet har potentialet til at påvirke politiske og lovgivningsmæssige organer og institutioner både på nationalt niveau og EU-niveau på området for fællesregistrering for moms. Det kan således medføre forslag til ændringer af regler og/eller administrativ praksis m.v. som følge af projektets resultater. Den væsentligste samfundsmæssige virkning heraf vil være forøgede momsindtægter til staten/-erne og mindskelse af momstabet ved bl.a. momsunddragelse. I relation til forskningsbaseret undervisning er projektet direkte implementerbart i ethvert kursusfag i momsret enten som en fast del af pensum, undervisnings- eller eksamensopgaver, specialtema på en workshop etc. Virksomheder, advokater og rådgivere m.fl. vil opnå større viden om fællesregistreringsreglerne, og dermed blive bedre i stand til at agere inden for reglerne.   

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet

Sapere Aude-bevillingen vil betyde et kæmpe løft til min internationale forskerkarriere, idet bevillingen giver mulighed for flere forskningsophold i udlandet til University of Leeds, University of Münster, Victoria University of Wellington, Wirtschaftsuniversität Wien, Lund University og Handelshøyskolen BI. Det giver adgang til sparring med de dygtigste og mest anerkendte professorer i momsret i verden. Udover at forskningsopholdene bidrager væsentligt til at højne den internationale kvalitet af projektet, får jeg et bredt og stærkt internationalt netværk, der kan bane vejen for kommende internationale forskningssamarbejder.   

Forskningsprojektets videnskabelige titel

Combating Tax Avoidance and Protecting the Internal Market – EU VAT Grouping (COMBAT).    

Lidt om mennesket bag

Jeg er adopteret fra Sydkorea og kom til Danmark, da jeg var ca. to år gammel. I min barndom og ungdom læste jeg mange bøger, spillede klassisk klaver og spillede badminton. Jeg er gift med en mand, der er far til en meget sød datter med en sød kæreste, så jeg er pap-momsemor til to utroligt søde børnebørn. Min mand og jeg elsker at rejse, opleve nyt og se masser af kultur og natur. Når jeg får taget mig tid går jeg til fitness med en veninde, men ellers bliver motionen kun til havearbejde. Noget af den bedste positive energi jeg får er, når jeg går i operaen, i teateret og på kunstmuseum.     

Gymnasium og bopælskommune

Frederiksberg Studenterkursus og Roskilde Kommune.