Kontaktoplysninger

Michelle Schollert.

Forskningsinstitution

Københavns Universitet, Biologisk Institut, og VU University Amsterdam, Department of Ecological Science.

Forskningsprojekt

Resorption af næringsstoffer i arktiske planter, varierende årlige vejrforhold og klimaforandringer. 

Forskertalent

Michelle Schollert

Ph.d, født 1985

Fagområde

Terrestrisk økologi, plante-økofysiologi.

Hvad handler dit projekt om? 

Næringsstof-resorption i planter er en proces, hvor næringsstoffer, såsom kvælstof og fosfor, overføres fra blade og fine rødder, som visner i efteråret, til andre plantedele. På den måde bevarer planten sine næringsstoffer og sikrer sin overlevelse og vækst. Det er især en vigtig mekanisme i næringsfattige miljøer, såsom i arktiske områder. Med en meget kort sommersæson og en stor variation i tidspunktet for frost om efteråret, er arktiske planter vant til et liv på kanten. Jeg mener derfor, at tidspunktet for, hvornår resorptionen sker, er afgørende for en plantes succes og konkurrenceevne. Mens nogle arter vil have en strategi, hvor de forsætter med at være aktive så længe som muligt, vil andre arter skynde sig at resorbere sine næringsstoffer for ikke at risikere tab inden frosten sætter ind. Jeg vil undersøge, hvilken indvirkning de forskellige plantestrategier sammen med årlig variation i efterårsvejr har på plantesammensætning og næringsstofkredsløb i den arktiske tundra. Samtidig vil jeg undersøge, hvordan tidspunktet for arternes resorption ændres, hvis de udsættes for klimaforandringer. 

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Da jeg under mit speciale i biologi kom til Nordøstgrønland for første gang, blev jeg enormt fascineret af den uspolerede arktiske natur. Samtidig blev det endnu mere tydeligt for mig, hvor sårbart det arktiske miljø kan være overfor menneskelig påvirkning. Under mit ph.d.-studium fik jeg igen muligheden for at lave feltarbejde i Grønland. Jeg forskede her i frigivelsen af flygtige organiske forbindelser fra planter i relation til ændringer i klimaet. Det er vigtigt for mig, at der er et globalt aspekt i min forskning, og derfor bliver klimaforandringer også ved med at spille en rolle i mit arbejde. 

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

For at finde tidspunktet for, hvornår resorptionen sker, skal en stor mængde plantemateriale indsamles. Det resulterer i en stor arbejdsbyrde både i felten og i laboratoriet. Til sidst i projektet vil jeg lave en model, som kan forudse, hvilken indvirkning resorption har på plantesammensætning og næringsstofkredsløb på lang sigt. Det kan udgøre en udfordring, da modellen afhænger af resultaterne fra de øvrige dele af projektet. Da jeg ikke har modelleringserfaring fra tidligere, vil denne del samtidig være en personlig udfordring, hvor jeg i højere grad må benytte mig af mine samarbejdspartneres ekspertise. Projektet vil producere ny viden omkring indvirkningen af klimaforandringer på næringsstofkredsløb og plantediversitet i arktiske egne og kan bane vejen for en ny retning indenfor forskning i næringsstof-resorption. 

Hvilke perspektiver vurderer du selv, at din forskning på sigt kan have for det omgivende samfund?

Fremtiden byder især på store klimaforandringer i de arktiske egne, og dette projekt bidrager til vores forståelse af konsekvenserne af disse forandringer. Projektet vil ydermere indgå i et program, hvor unge vil få muligheden for at deltage i ”ekspeditioner” til Arktis. På denne måde kan projektet være med til at vække interessen for Arktis og bidrage til en øget viden om de miljømæssige problematikker, som knytter sig til området. Til trods for at projektet udgør bare en lille brik i et større puslespil, kan det være med til at opfordre beslutningstagere til at handle i forhold til de globale klimaforandringer. 

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

At blive udvalgt til at indgå i Sapere Aude-programmet er først og fremmest en kæmpe anerkendelse af min forskning. Sammen med det individuelle postdoc-stipendium fra Det Frie Forskningsråd giver bevillingen mig en helt unik mulighed for at udvide min viden og erfaring indenfor arktisk forskning og for at samarbejde med absolut topforskere på VU University Amsterdam. Bevillingen gør det muligt for mig at styrke og udbygge mit internationale forskningsnetværk og kan være en vigtig døråbner i min fremtidige forskerkarriere. 

Forskningsprojektets videnskabelige titel

Resorption and changing yearly climatic events. 

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg er gift med Jeroen, som er ornitolog. Vi er lige blevet forældre til en lille søn, hvilket for tiden er ret altoverskyggende. Jeg drømmer om en dag at kunne introducere min søn til Arktis og håber, at han vil vokse op og forstå, hvorfor vores natur er vigtig at bevare. 

Gymnasium og bopælskommune

Student fra Greve Gymnasium og bopæl i København.