Juridisk Fakultet, Center for Informations- og innovationsret, Københavns Universitet

Fagområde

Udbudsret

Forskningsleder

Carina Risvig Hamer

Lektor

Projekttitel

Safeguarding competition and equal access to Central Purchasing Bodies’ agreements

Hvad handler dit projekt om?

I Danmark køber den offentlige sektor for cirka 380 milliarder kroner om året, og der er en stigende tendens til at mange af disse indkøb sker via indkøbscentraler. Dette projekt handler netop om offentlige indkøb, der foretages via indkøbscentraler, og hvordan reglerne for området kan gøres klarere. Klare regler er med til at sikre, at offentlige midler udnyttes bedst muligt. Forskningsprojektet vil analysere de juridiske rammer for, hvordan aftaler bedst muligt etableres af indkøbscentraler. Projektet har fokus på, hvordan man i de enkelte aftaler sikrer ligebehandling af virksomheder, tilstrækkelig konkurrence om opgaven, og hvordan der laves fleksible aftaler, som er nemme at anvende for brugerne. Projektet ser desuden nærmere på det konkrete udbuds betydning for virksomhedernes muligheder for at samarbejde uden at komme i strid med konkurrencereglerne. Projektet vil bidrage til at skabe klarhed omkring reglerne for indgåelse af kontrakter via indkøbscentraler og se på nye måder at afholde konkurrencedygtige udbud på, der kan være med til at skabe bedre offentlige indkøb.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Mit første job som nyuddannet jurist i 2006 var i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Mit arbejdsområde var udbudsret - et spændende område, hvor man som jurist både skal have for øje, at reglerne sikrer ligebehandling af virksomheder, gennemsigtighed i udbudsproceduren og lige konkurrence om opgaven. Som forskningsdisciplin placerer udbudsretten sig både i EU-retten og i (dansk) forvaltningsret. Netop det forhold, at udbudsret både er national ret og EU-ret gør området interessant og udfordrende for mig.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

I projektet arbejder vi med at analysere udbudsreglerne og konkurrencereglerne fra tre perspektiver: 1) fra indkøbscentralerne, 2) fra virksomhederne og 3) fra de ordregivere, der anvender en indkøbscentrals aftaler. Den største udfordring i projektet bliver at sikre, at vores analyser og anbefalinger på tværs af de tre perspektiver kan arbejde sammen.

Hvilke perspektiver vurderer du selv, at din forskning på sigt kan have for det omgivende samfund?

Projektet vil bidrage til at skabe klarhed omkring reglerne for indgåelse af kontrakter via indkøbscentraler, og se på nye måder at afholde konkurrencedygtige udbud på. Projektet vil bidrage til at sikre større konkurrence om de offentlige kontrakter, og ultimativt, at de mange milliarder, der anvendes på offentlige indkøb, forvaltes bedst muligt.

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Sapere Aude bevillingen er en stor anerkendelse - både personligt, men også for juridisk forskning om offentlige kontrakter. Bevillingen giver mig mulighed for at etablere en forskningsgruppe inden for mit felt og gennemføre et spændende og vigtigt forskningsprojekt sammen med en række førende internationale forskere. Som led i projektet vil jeg få ansvar for flere yngre forskere, der er i starten af deres forskningskarriere. Sapere Aude giver mig dermed både mulighed for at sætte mit forskningsområde på dagsorden, og til at jeg kan bidrage til at nye talenter udvikles inden for dette felt.

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg bor på Islands brygge med min mand Michael og vores tre børn: Astrid på 7 år, Storm på 4 år og Sophie på 2 år. Weekenderne bruger vi i vores sommerhus i Veddinge Bakker, hvor vi nyder at få en travl hverdag lidt på afstand. Hele familien elsker at rejse - og børnene glæder sig allerede til at tage med på forskningsophold i Torino som led i mit forskningsprojekt.

Bopælskommune

København

Gymnasium

Alssundgymnasiet Sønderborg