Institut for Geoscience, Aarhus Universitet

Fagområde

Hydrogeophysics

Forskningsleder

Denys Grombacher

Lektor

Projekttitel

Finding drinking water in data-poor regions

Hvad handler dit projekt om?

Omkring 800 millioner mennesker mangler adgang til den mest basale drikkevandsforsyning, og mange af de mennesker er afhængige af vandkilder med en høj risiko for forurening. I mange tilfælde er grundvand en attraktiv mulighed for at imødekomme deres daglige vandbehov, da grundvand oftest er mindre udsat for forurening end overfladevand. Men at lokalisere grundvandsressourcerne kan ofte være svært – især i datafattige områder, hvor der kun er ringe eller ingen eksisterende viden om de lokale grundvandssystemer. De sørgelige realiteter er, at det under de omstændigheder er svært at finde de sikre steder at bore, når man søger efter kilder til drikkevand. Målet med projektet er at skabe et omkostningseffektivt kortlægningsredskab, der kan øge muligheden for at finde de rigtige steder at foretage vandboringer i disse datafattige områder. Derfor vil jeg udvikle nye billedskabende metoder til overflade nuklear magnetisk resonans (NMR) teknikken, som er en ikke invasiv teknologi, der kan afbilde grundvandssystemer udelukkende fra jordoverfladen. Målet er at sikre, at NMR-målinger kan udføres ved et potentielt borested inden boring, så man kan være sikker på, at der er grundvandskilder på stedet.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Jeg blev interesseret i geofysik, fordi det gav mig mulighed for at rejse til spændende steder, jeg ellers aldrig ville kunne komme til at besøge. Jeg får lejlighed til at arbejde med fysikbaserede problemer, men i en konkret form, hvor jeg får mulighed for at bygge instrumenter og teste dem i felten. Jeg nyder at arbejde i et dynamisk forskningsmiljø, der kræver numerisk modellering, instrumentudvikling og feltarbejde.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Projektets største udfordring bliver at sikre, at billeder i høj opløsning af undergrunden stadig kan produceres med de foreslåede pulssekvenser. Disse sekvenser giver mulighed for potentielt signifikante forbedringer i signalkvaliteten, men for at have værdi skal de også kunne levere billeder i høj opløsning. Den anden udfordring bliver, om grundvandsstrømningerne kan udledes med NMR metoden. Hvis det kan påvises, at der er en robust sammenhæng til grundvandsstrømmene, vil det give værdifuld indsigt for datadrevne arbejdsgange til en bæredygtig forvaltning af grundvandsressourcerne.

Hvilke perspektiver vurderer du selv, at din forskning på sigt kan have for det omgivende samfund?

Den foreslåede, billedskabende metode vil kunne levere et omkostningseffektivt og hurtigt kortlægningsredskab, der kan øge sikkerheden for, at der er grundvand til stede, før man borer. Metoden har et stort potentiale for at øge sandsynligheden for, at der succesfuldt kan udføres vandboringer i datafattige områder. Et hurtigt værktøj som NMR til kortlægning af grundvandsressourcer vil ligeledes være et værdifuldt supplement til andre kortlægningsmetoder. Det kan bidrage til at afgrænse de grundvandsmodeller, der forudsiger grundvandssystemernes ageren, og bidrage med værdifuldt input til en datadrevet, bæredygtig forvaltningspraksis for grundvandsressourcerne.

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Sapere Aude programmet giver mig mulighed for at samle det forskerteam, der er nødvendigt for at gå efter målet om at udvikle værktøjer, der kan hjælpe med at løse de vandproblemer, som udviklingslandene står overfor. Det vil sikre ressourcer til at bygge nye former for instrumenter og udføre validering i felten, men det vil også blive muligt at anvende teknologien i flere feltkampagner i Afrika, hvor jeg vil få mulighed for at demonstrere den værdi, denne type teknologi kan bibringe til udvælgelse af steder til vandboring i de datafattige regioner.

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg voksede op i Edmonton i Canada og brugte det meste af min tid på at spille hockey, fiske og snowboarde. Jeg fik min bachelorgrad i Honors Astrophysics på University of Alberta i Canada. Efter at have arbejdet i laserlaboratorier under studierne blev jeg klar over, at jeg gerne ville arbejde mere udenfor, så jeg skiftede retning til geofysik. Jeg fik min PhD grad på Stanford University, hvor jeg fokuserede på anvendelsen af nuklear magnetisk resonans til karakterisering af grundvand. Jeg flyttede til Aarhus i 2016 for at begynde min postdoc-forskning og har siden boet i Aarhus sammen med min kone og vores treårige datter.

Bopælskommune

Aarhus

Gymnasium

Beaumont Composite High School, Alberta, Canada