Forskningsprojektets videnskabelige titel

DIGIBASE: Imagining Digital Power and the Power of Digital Imagination in Business and Society Encounters

Forskningsinstitution

Copenhagen Business School

Department of Management, Society and Communication, Copenhagen Business School

Fagområde

Media and communication studies

Forskningsleder

Julie Uldam

Lektor

Projekttitel

Imagining Digital Power and the Power of Digital Imagination in Business and Society Encounters

Hvad handler dit projekt om?

Projektet undersøger betydningen af forestillinger om digitale medier for dialog mellem virksomheder og civilsamfundsorganisationer. I en tid hvor klimakrisen sætter nyt fokus på virksomheders ansvar og bæredygtighed, er det afgørende at forstå digitale mediers potentiale for at give civilsamfundet magt til at holde dem til ansvar. Digitale medier ses ofte som demokratiserende, ikke mindst pga. deres potentiale for at sociale bevægelser gennem online kampagner kan påvirke virksomheder til at tage ansvar. Men skandaler som Cambridge Analyticas misbrug af Facebook-brugeres data har skabt usikkerhed om, hvilken slags dataindsamling digitale medier muliggør, og hvordan data bliver analyseret og brugt. Det gør, at vores forestillinger om digitale medier er præget af mistillid. Det kan begrænse kritik og demokratisk debat, fordi vores forestillinger om det digitale påvirker vores digitale handlinger. F.eks. kan virksomheders frygt for angreb på deres omdømme øge deres fokus på indsamling af data om deres kritikere på bekostning af dialog om nye veje for bæredygtig forretning. Samtidig kan civilsamfundsorganisationers frygt for virksomheders overvågning afholde dem fra at forsøge at påvirke dem til at tage samfundsmæssigt ansvar. F.eks. har online kampagner mod brug af palmeolie tidligere resulteret i repressalier fra fødevaregiganten Nestlé. Projektet går bag om disse handlinger og afdækker ved hjælp af etnografiske og deltagende metoder de forestillinger, som ligger til grund for virksomheders og civilsamfundsorganisationers brug af digitale medier i kampen om at definere virksomheders ansvar i en tid med klimakrise.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Digitale medier er blevet mødt med optimisme af både forskere og medier, som har fokuseret på deres muligheder for at fremme dialog. Men der er stort set ingen dialog mellem virksomheder og sociale bevægelser på digitale medieplatforme. I stedet bliver relationerne mellem virksomheder og sociale bevægelser ofte beskrevet som en kamp mellem David og Goliat, mens det bliver tydeligere og tydeligere, at digitale medieplatforme såsom Facebook favoriserer de magtfulde. Det har vakt min interesse for forståelserne og antagelserne bag virksomheders og sociale bevægelsers brug – og ikke-brug – af digitale medier.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Forskning har belyst virksomheders og civilsamfundsorganisationers strategiske arbejde med og på digitale medier. Men vi ved stort set ikke noget om antagelserne og forventningerne bag dette strategiarbejde. Eksempelvis kan det være, at virksomheder antager, at en invitation til dialog på digitale medieplatforme blot vil resultere i kritik, og det kan være, at sociale bevægelser antager, at kritik af virksomheder på digitale medieplatforme blot vil resultere i overvågning og repressalier. Men vi ved ikke, om det er deres antagelser. Derfor trækker dette projekt på civilsamfundsstudier, virksomhedsstudier og medieforskning for at undersøge disse antagelser og forventninger, disse digitale forestillinger. Disse indsigter opnås gennem etnografiske og deltagende metoder, som sætter magtrelationer og etik i centrum for projektets metodologi.

Hvilke perspektiver vurderer du selv, at din forskning på sigt kan have for det omgivende samfund?

Indsigt i virksomheders og sociale bevægelsers antagelser og forestillinger om digitale medier og hinanden – forståelser og antagelser som måske bygger på frygt og mistillid – kan hjælpe til at finde en vej fremad fra mistillid hen mod dialog. Vi ved fra tidligere forskning, at sociale bevægelser udgør vigtige sfærer for vidensproduktion bl.a. om mulige håndteringer af klimakrisen. Ved at overkomme hindringer for dialog, bidrager projektet til offentlig viden og debat om, hvordan vi kan finde veje fra mistillid og polarisering hen mod dialog og samarbejde om mere bæredygtige virksomhedspraksisser i forhold til klimakrisen.

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Sapere Aude-bevillingen spiller en central rolle i mit arbejde for at etablere et internationalt forskningsmiljø, som bringer civilsamfundsstudier, virksomhedsstudier og medieforskning sammen for at undersøge samspillet mellem medier, magt og det imaginære og flytte grænserne for forskning i relationer mellem samfund og virksomheder og samfundsmæssige udfordringer såsom klimakrisen.

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg har en baggrund som aktiv i civilsamfundsinitiativer omkring klimaretfærdighed. Det er vigtigt for mig at prøve at bidrage til en retfærdig og bæredygtig verden for alle, ikke mindst som mor til et 4-årigt barn.

Bopælskommune

København

Gymnasium

Frederiksberg Gymnasium