Arts, Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet

Fagområde

Uddannelsesvidenskab

Forskningsleder

Katja Brøgger

Ph.D., Lektor

Projekttitel

Asserting the Nation: Comparative studies on the rise of neo-nationalism in higher education. The case of continental Europe

Hvad handler dit projekt om?

Projektet undersøger ny-nationalismens betydning for national og europæisk universitetspolitik. Siden 1999 har europæisk videregående uddannelse gennemgået en omfattende harmonisering på tværs af lande. Gennem denne harmonisering har EU skabt et ’Europæisk Område for Videregående Uddannelse’. Imidlertid har vi de seneste år set en markant opblomstring af nye former for nationalisme, der ønsker at tilbageerobre uddannelse som et nationalt, ’etnisk-territorielt’ domæne. I projektet sammenligner vi, hvordan ny-nationalismen har påvirket universitetspolitikken i henholdsvis Polen, Frankrig og Danmark. Vi undersøger også hvilke tiltag EU de senere år har lavet for at modvirke disse ny-nationale bevægelser. I tillæg hertil har jeg fået en unik mulighed for at udvide projektet med en undersøgelse af Storbritannien og Brexit gennem en bevilling fra Inge Lehmann programmet.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Jeg har siden jeg studerende Idéhistorie for mange år siden interesseret mig for det universitetspolitiske område. Gennem min forskning i harmoniseringen af videregående uddannelse i Europa, er det kommet til at stå klart for mig, at vi i dag er vidner til et opbrud i den internationale dagsorden, som vi endnu ikke kender konsekvenserne af. Vi kan se, at opkomsten af nyere former for nationalisme, der udspiller sig i tiden efter den kolde krig og er i opposition til både EU og migration, også har ramt det universitetspolitiske område. Europas universiteter ser ud til i stigende grad at blive spændt ud mellem overnationale ambitioner om mere europæisk integration og nationale, protektionistiske dagsordener. Jeg er blevet optaget af disse markante ændringer og de mulige konsekvenser for studerende, ansatte på universiteterne, arbejdskraften i Europa og ikke mindst universiteternes rolle og frihed.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Projektet undersøger tre forskellige lande og EU som politisk system. Det inddrager, udover to juniorforskere, et større netværk af internationale forskere fra Frankrig, Polen og USA. Så omfattende komparative studier med flere deltagere kræver en stærk projektledelse og koordinering. Her ser jeg meget frem til at kunne trække på den ledelseserfaring, jeg i forvejen har. Endvidere er det projektets ambition at bidrage med betragtninger over den forskellighed, hvormed fænomenet ny-nationalisme udspiller sig i Europa. Derfor er projektet også designet til at kunne frembringe kontekstsensitiv viden om emnet, så vi kan forstå den nationale specificitet. Når vi undersøger de enkelte lande bliver det derfor afgørende, at vi formår at arbejde etisk med komparationen, så vi respekterer diversitet og undgår priviligeringer.

Hvilke perspektiver vurderer du selv, at din forskning på sigt kan have for det omgivende samfund?

Projektets teoretiske og empiriske bidrag er ny viden om opkomsten og effekterne af ny-nationalismen på det universitetspolitiske område, herunder en teoretisering af universiteternes politiske betydning i spændet mellem det internationale og det nationale. Projektets bidrag til forskningsfeltet er et dansk førerskab gennem den første store internationale komparative undersøgelse af ny-nationalismens betydning for universitetspolitik. Endelig er projektets politiske bidrag til det omgivende samfund at give viden til både europæiske og danske beslutningstagere, tænketanke og NGO’er, som kan kvalificere diskussioner og beslutninger, der vedrører universiteternes rolle og frihed i vores samfund samt infrastrukturen for udveksling af viden og talent i Europa.

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Bevillingen er en vigtig anerkendelse af min forskning. At blive en del af Sapere Aude programmet, og i tillæg hertil Inge Lehmann programmet, vil give mig mulighed for at lede et stort internationalt forskningsprojekt, som vil bidrage afgørende til de politiske studier af universiteterne på både europæisk og nationalt plan. Det vil også give mig mulighed for at styrke det forskningsprogram, jeg leder på Aarhus Universitet, Policy Futures, som jeg har bygget op over de seneste år. Endelig vil det åbne døre for at søge nye bevillinger, give mig mulighed for at videreudvikle og styrke mit internationale samarbejde og dermed også min og Danmarks position i det internationale forskningsfelt.

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg bor i København og bruger det meste af min fritid på min familie og mine venner. Indimellem forsøger jeg dog også at finde lidt tid til frivilligt arbejde, som jeg gennem mange år har været glad for at have ved siden af min forskerkarriere.

Bopælskommune

København

Gymnasium

Risskov Gymnasium