Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, København Universitet

Fagområde

Geologi

Forskningsleder

Kristoffer Szilas

Adjunk, født 1982

Projekttitel

Reevaluering af pladetektonik på den tidlige Jord

Hvad handler dit projekt om?

Dette forskningsprojekt har til formål at undersøge geologiske processer, der fandt sted på Jorden for omkring tre milliarder år siden, og som er bevaret i form af bjergarter i det sydvestlige Grønland. Hidtil har stort set al forskning antaget, at de pladetektoniske processer, man observerer i nutiden, også fandt sted dengang. Den nyeste forskning på området giver dog anledning til at kigge nærmere på de antagelser, man har gjort i tidligere studier af Grønlands ældste bjergarter. Jeg vil i dette projekt dels indsamle helt nye geokemiske data, som mangler for at få afdækket alle relevante parametre. Desuden vil jeg modellere både de magmatiske og metamorfe processer og integrere informationen fra disse i en helt ny termodynamisk model. Denne information skal bruges til at teste en alternativ forklaring på de observerede bjergarter i regionen, hvilket kan give os et mere præcist billede af Jordens tidlige geologiske udvikling. Dette har implikationer for vores forståelse for planeters generelle udvikling og for de geologiske processer, der danner grundlaget for liv.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Min familie har altid vandret meget i bjerge, hvilket gav mig en tidlig interesse for mineraler og geologiske processer. Det var derfor et let valg, da jeg skulle beslutte mig for hvilken uddannelse, jeg ville tage. Desuden har jeg været så heldig at få mulighed for at lave en masse feltarbejde i Grønland i min studietid i samarbejde med GEUS og mineral efterforskningsselskaber. Det gav mig et stærk fundament til at fortsætte min interesse for geologi igennem forskning netop om Grønlands geologiske udvikling.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Det vil blive udfordrende at udvikle en konsistent termodynamisk model for disse gamle bjergarter i Grønland. Det kan dog lade sig gøre ved at starte med et grundigt arbejde, hvor vi tester både de oprindelige geologiske betingelser, samt den efterfølgende udvikling. Perspektiverne i dette projekt er at give os ny viden om Jordens tidlige geologiske processer, hvilket også har implikationer for vores forståelse af planetens generelle udvikling og potentiale for liv.

Hvilke perspektiver vurderer du selv, at din forskning på sigt kan have for det omgivende samfund?

Denne region af Grønland indeholder store forekomster af samfundsmæssigt vittige mineraler, som blandt andet kan bruges til produktion af glasfiber til vindmøller samt sjældne metaller, der er vigtige for den grønne omstilling. Derfor vil et spin-off af denne grundforskning være, at vi bedre forstår de mekanismer, der ligger til grund for bestemte mineralakkumulationer. Dette kan på sigt skabe lokale arbejdspladser indenfor mineindustrien og kan skabe infrastruktur, der kan understøtte turisme i regionen.

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

For det første er det en stor anerkendelse af mit felt og af mig som forsker. Det vil sikre, at jeg fortsat vil være i stand til at lave lige præcis den grundvidenskabelige forskning, som jeg brænder for. Det er et kæmpe privilegium og noget, som jeg er meget bevidst om at leve op til. Sapere Aude-bevillingen vil desuden konsolidere min forskningsgruppe som værende én af de ledende bidragsydere inden for dette felt.

Lidt om mennesket bag forskeren

Min familien er et vigtigt fundament for, at jeg kan arbejde hårdt og fokuseret med forskning og undervisning i dagligdagen. Når jeg kommer hjem til min hustru, Lea, vores søn, Sebastian (5 år), og vores datter, Freya (2 år), kan jeg slappe af og tænke på noget helt andet. Desuden bruger vi meget tid i naturen, fordi det styrker børnenes nysgerrighed og kreativitet og virker afstressende på os alle. Jeg har tidligere været en meget aktiv bjergbestiger, og selvom der ikke længere er tid til det, sørger jeg alligevel for at holde mig fysisk i form. Det giver mig mulighed for at koble af og få ro og stabilitet ind i en ellers hektisk hverdag.

Bopælskommune

Roskilde

Gymnasium

Nykøbing Katedralskole