Forskningsprojektets videnskabelige titel

Mechanistic Models for Fair Science

Forskningsinstitution

IT-Universitetet i København

NERDS, IT-Universitetet

Fagområde

Network Science, Computational Social Science, Data Science

Kontaktinfo

Email: rsin@itu.dk

Forskningsleder

Roberta Sinatra

Lektor

Projekttitel

Mechanistic Models for Fair Science

Hvad handler dit projekt om?

Mit projekt handler om at kvantificere bias indenfor videnskaberne med fokus på indikatorer og algoritmer. I dag anvender vi algoritmer og indikatorer til at søge, sortere og rangliste videnskabelig information, hvilket gør vores liv meget lettere. Problemet er bare, at udkommet af disse algoritmer er baseret på citationer, som igen er rodfæstet i menneskelig bias. Og dermed er algoritmerne uvægerligt også præget af bias. Det skaber ulighed, skaber alvorlig bekymring for diskriminering og har negativ indvirkning på økonomisk vækst. Der er eksempelvis overvældende videnskabeligt funderet bevis for, at kvinder generelt opnår færre citationer end mænd med publikationer med samme videnskabelig kvalitet. Generelt er citationer forvansket af faktorer, som ingenting har at gøre med kvalitet såsom køn, etnicitet og institutionstilknytning. I dette projekt vil jeg anvende massive dataset over publikationer til at studere de matematiske dynamiske processer der leder til ulighed i citationer. Vi planlægger at afdække de kvantitative bias-mekanismer, som med baggrund i samme videnskabelige kvalitet leder til vidt forskellige udkomme hvad angår citationer. Vi planlægger at anvende denne kvantitative forståelse af bias-mekanismer til at skabe mere retfærdige indikatorer og algoritmer og til at kvantificere fairness i den akademiske verden i Danmark.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Som fysikstuderende havde jeg et valgfag i ”network science”. Og jeg blev meget fascineret da jeg opdagede, at de smukke og elegante principper fra fysik, statistik og matematik kan anvendes til at forstå mange komplekse systemer fra virkelighedens verden – fra samfundsmæssige forhold til den menneskelige hjerne. Med tiden blev jeg særligt interesseret i at forstå et specifikt socialt system, nemlig videnskab. Jeg tager de videnskabelige metoder og anvender dem på videnskaben selv med henblik på at kunne etablere en systematisk kvantitativ ramme, som kan bruges til at få kæmpe datamængder til at give mening og til at identificere de mønstre, som ligger bag.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Indikatorer og algoritmer baseret på publikationer og citationsdata er fundamentale for videnskabelige fremskridt og for det moderne samfund. Men siden disse data er produceret af mennesker, er de rodfæstet i menneskelig bias. Udfordringen er at udrede bias og kvalitet i disse data for at kunne fortsætte med at anvende indikatorer og algoritmer, men på en fair måde. Vi har ansvar for at skabe et system, hvor lige muligheder ikke undermineres af vore egne bias eller af dårligt designede algoritmer.

Hvilke perspektiver vurderer du selv, at din forskning på sigt kan have for det omgivende samfund?

Vi ved alle, at bias eksisterer. Alligevel har vi på nuværende tidspunkt ingen kvantitativ forståelse af bias-mekanismernes langsigtede effekt på videnskabelig anerkendelse og succes. På lang sigt forventer jeg, at den forsknings, der kommer ud af projektet, vil gøre os i stand til studere og analysere uligheder i succes - ikke kun indenfor videnskaberne men også på mange andre felter, hvor vi nemt bliver partiske, når vi vil kvantificere et udkomme. Det vil hjælpe os til at kunne få øje på talent og til at allokere ressourcer mere retfærdigt – og i sidste ende til at skabe et mere fair samfund.

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Sapere Aude-bevillingen har meget stor betydning for min forskningskarriere. Bevillingen frigør de ressourcer, der er nødvendige for at kunne takle et vigtigt videnskabeligt problem af stor samfundsmæssig betydning. Samtidig gør bevillingen det muligt at etablere en dynamisk forskningsgruppe af talentfulde phd-studerende og postdocs, som får mulighed for at forske på højt internationalt niveau. Og endelig forventer jeg, at den prestige, som knytter sig til Sapere Aude-programmet, vil forstærke mulighederne for at tiltrække eksterne bevillinger fra både nationale og internationale kilder.

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg er italiener og gift med en østriger og sammen har vi en datter. Før vi flyttede til Danmark, har vi boet i Italien, Østrig, USA og Ungarn. Derhjemme taler vi tre sprog i familien, og vi er i gang med at lære et fjerde, nemlig dansk. Når jeg ikke arbejder, elsker jeg at bage og se kvalitetsserier og dokumentarer. Og så har jeg selvfølgelig et meget passioneret forhold til fairness og lighed indenfor videnskab.

Bopælskommune

Frederiksberg

Gymnasium

Liceo Scientifico Ettore Majorana, Caltagirone (Italy)