Kontaktoplysninger

Anders Christian Rahbek

Forskningsinstitution

Københavns Universitet, Økonomisk Institut.

Forskningsprojekt

Bootstrapping af finansielle og makro-økonometriske modeller.

Topforsker

Anders Rahbek

Professor, ph.d, født 1965

Fagområde

Økonometri.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Det er af afgørende betydning for risikovurderinger, forudsigelser og økonomiske konsekvensberegninger indenfor finansiering og makroøkonomi, at den økonometriske modellering af data er så korrekt som mulig. Et velkendt problem ved den nuværende økonometriske praksis er, at man ved hjælp af såkaldt asymptotisk teori benytter approksimationer af statistiske fordelinger, som ofte ikke er gode f.eks. som følge af, at kun kortere tidsperioder analyseres eller som følge af empirisk set forkerte modelantagelser. Bootstrap virker som en yderst lovende mulighed for at forbedre den økonometriske modellering.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Projektet udvikler og implementerer et alternativ til eksisterende økonometri og bygger på en videreudvikling af den såkaldte bootstrap-teknik fra matematisk statistik. Ordet bootstrap – eller ”støvlerem” - henviser til, at empiriske data benyttes gentagne gange til at simulere relevante fordelinger og sandsynlighedsvurderinger. Det er tanken, at simulationerne, som bygger på et svært tilgængeligt metodisk grundlag, erstatter hidtidige anvendte approksimationer.  Nyere forskning, herunder også af de involverede forskere, tyder på, at netop bootstrap kan forbedre approksimationen af de nævnte fordelinger og dermed skabe basis for bedre og mere sikre analyser såsom ved konsekvensberegninger og risikovurderinger inden for finansiering og makroøkonomi. Projektet er computerintensivt og teoretisk set krævende og involverer derfor flere internationalt førende forskere inden for økonometri i Danmark og i udlandet.

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Umiddelbart en meget klar og tydeligt profilering som forsker. En enestående mulighed for at arbejde med international forskning i front. Derudover en forskningsmæssig forankring, som kan bruges nationalt, men også internationalt til at indgå i videre samarbejder med topforskere. Uden Sapere Aude-programmet vil det ikke være muligt at arbejde koncentreret med det beskrevne forskningsprojekt.

Lidt om mennesket bag forskeren

To børn (14 og 17 år) og gift med Pernille Rahbek. Meget glad for tennis og litteratur.

Fødested, gymnasium og bopælskommune

Født i Odense, student fra Niels Steensens Gymnasium og bopæl i Gentofte.

Forskningsprojektets videnskabelig titel

Developing and implementing new bootstrap methods for the econometric analysis of financial and macroeconomic time series data.

Kort populærvidenskabelig projektbeskrivelse:

Økonometrisk, eller statistisk, modellering af data over tid udgør et meget vigtigt grundlag for finansielle og makroøkonomiske analyser. Det er således af afgørende betydning for risikovurderinger og økonomiske konsekvensberegninger i det hele taget, at modelleringen af finansielle og økonomiske data er bedst mulig.

Et velkendt problem ved den nuværende praksis er, at man ved hjælp af såkaldt asymptotisk teori benytter approksimationer af statistiske fordelinger, men at disse approksimationer ofte ikke er gode, f.eks. som følge af at kun kortere tidsperioder analyseres eller der sker strukturelle skift i økonomien som i nyere tid. Dette projekt udvikler et alternativ, som bygger på en videreudvikling af den såkaldte ”bootstrap” teknik fra statistik. Bootstrap betyder støvlerem, og i praksis svarer bootstrap til, at man ”trækker sig selv op ved støvleremmen”, idet data benyttes gentagne gange til at simulere relevante sandsynlighedsvurderinger. Simulationerne, som bygger på et svært tilgængeligt metodisk grundlag, skal erstatte approksimationerne.

Nyere forskning, herunder også af de involverede forskere, tyder på, at netop bootstrap kan forbedre approksimationerne og dermed skabe basis for bedre og sikre analyser, f.eks. ved konsekvensberegninger og risikovurderinger. Projektet er computerintensivt og teoretisk set krævende og involverer derfor internationale topforskere fra Danmark og udlandet.