Kontaktoplysninger

Oscar Salemink. Telefon: 3532 4472, e-mail: o.salemink@anthro.ku.dk.    

Forskningsinstitution

Københavns Universitet, Institut for Antropologi.

Forskningsprojekt

Europa set udefra – Fem nye stormagters redefinering af det europæiske.

Topforsker

Oscar Salemink

Professor, født 1958

Fagområde

Antropologi, Historie.

Hvad handler dit projekt om?

Europa begyndte først at definere sig selv som et selvstændigt kontinent i det 16. og 17. århundrede, da europæere rejste til Afrika, Asien og Amerika og indsamlede genstande fra disse steder. Disse genstande kom til at danne basis for opdelingen og klassificeringen af verden, hvilket blandt andet kom til udtryk i og igennem museerne. I denne opdeling og klassificering havde Europa en dominerende position. Nu er Europa ved at miste sin dominans, og andre lande er, ved hjælp af museer og udstillinger, i gang med at klassificere verden på en ny måde. Dette projekt ser på en nær fremtid, hvor Europa ikke længere definerer sig selv og verden, men i stedet er defineret af andre regioner. Dette gør projektet ved at se på, hvordan Europa som idé defineres og klassificeres på museer i Japan, Brasilien, Kina, Indien og Sydafrika.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Som antropolog og historiker har jeg foretaget størstedelen af min forskning om Vietnam og Sydøstasien. For mere end 20 år siden deltog jeg i et UNESCO ekspertmøde om ”Intangible Cultural Heritage” (Kulturarv) i Vietnam. Efterfølgende redigerede jeg UNESCOs første bog om ICH (2001). I dag står kulturarv - både som idé og praksis - stærkt i Vietnam og Sydøstasien, hvilket ansporede mig til igen at forske i, hvad man kunne kalde ”arvsliggørelsen af kultur”. Den stigende interesse for kulturarv er overalt, og jeg begyndte at bemærke sammenhængene, ikke blot over tid – som kulturarv der refererer til fortiden og peger mod fremtiden – men også i rumlig forstand, eftersom kulturgenstande ikke skal betragtes isoleret, men må ses i en global sammenhæng, selv når de refererer til specifikke steder.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Det er vigtigt, at vi betragter og lytter til, hvad kulturelle objekter ”fortæller” os. Det gør vi ved at analysere, hvordan mennesker klassificerer og udstiller objekter i forhold til andre mennesker og steder - med andre ord ved at se på, hvordan disse objekter skaber identiteter. Analysen foretager vi gennem en kompleks sammenligning henover tid - mellem den tidlige moderne æra, da Europa fik sin dominerende rolle, og den nuværende periode, hvor Europa er udfordret af Japan og BRICS-landene. Vi laver en tilsvarende rumlig sammenligning, der undersøger, hvordan nye globale hierarkier opstår i museumssamlinger, klassificeringer og udstillinger uden for Europa. Til det formål har vi udarbejdet en omfattende metodisk strategi. Vores forventninger er, at dette projekts resultater vil give et glimt af en nær fremtid, hvor Europa ikke længere er globalt dominerende, men i stadig større grad vil være genstand for de måder, hvorpå nye stormagter definerer Europas plads i verden.

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

I min antropologiske karriere har jeg lagt meget arbejde i at forstå ét bestemt sted, nemlig Vietnam og landets sammenhæng med andre lande og regioner. Dette projekt giver mig mulighed for at designe og gennemføre et omfattende globalt projekt og samtidig udvikle en ny idé. Det vil også give mig mulighed for at igangsætte interdisciplinær forskning ved at trække på museums-antropologi, kulturstudier, kulturarvsstudier og museums-studier på en baggrund af brede, historiske forandringer i den globale politiske økonomi. Dette vil styrke bredden i min forskning gennem en udvidelse af mit geografiske fokus og mine fagdisciplinære- og teoretiske bidrag - i særdeleshed, hvad angår Europa.

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg har altid været interesseret i historie, kunst og at rejse. Dette projekt bringer disse personlige interesser ind i mit virke som antropolog. Eftersom min egen forskning i dette projekt (der udføres af et team af forskere) vil foregå i Kina, giver det mig mulighed for at rette min opmærksomhed mod dette land, der altid har fascineret mig - verdens mest folkerige land og et fremvoksende kraftcenter, der vil indtage en prominent plads i det globale hierarki i en ikke særlig fjern fremtid.

Gymnasium og bopælskommune

Student fra Stedelijk Gymnasium (City Grammar School), Nijmegen, Nederlandene og bopæl i København.

Forskningsprojektets titel

Global Europe: Constituting Europe from the outside in through artefacts/ Europa udefra ind: Hvordan en verdensdel konstitueres igennem kulturgenstande.