Kontaktoplysninger

Peter Norman Sørensen. Telefon: 3532 3056, e-mail: peter.norman.sorensen@econ.ku.dk.

Forskningsinstitution

Københavns Universitet, Økonomisk Institut.

Forskningsprojekt

Fordele og ulemper ved en skat på finansielle transaktioner.

Topforsker

Peter Norman Sørensen

Professor, født 1968

 

Fagområde

Økonomi og finansiering.

Hvad handler dit projekt om?

Forskningsprojektet kaster nyt lys over spørgsmålet, om en mindre skat på finansielle transaktioner er til større gavn end ulempe. Dette gøres ved at drage en ny parallel til andre adfærdspåvirkende skatter, så som grønne afgifter. I finansielle markeder er det udbredt, at forskellige handlende besidder forskellig information. Denne asymmetri i informationen kan begrænse de enkelte handlere – hvem ønsker at købe en aktie af en sælger, der ved noget dårligt om aktiens værdi? En transaktionsskat kan under visse omstændigheder reducere handelen således, at der bliver en lavere grad af asymmetrisk information og dermed en lavere risiko for at begå en dårlig handel. Tages skattens provenu i betragtning, kan beskatningen samlet forbedre samfundets velfærd. Argumentet beror på detaljer om markedernes funktion, og projektet skal først og fremmest udrede disse detaljers rolle.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Mine interesser for økonomi, finansiering, spil og information går langt tilbage. Jeg har været så heldig, at kombinationen af disse områder står centralt i økonomisk og finansiel forskning.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

En væsentlig udfordring er at skabe et godt samspil imellem to teoretiske strømninger inden for økonomi. På den ene side teori om beskatning, der korrigerer markedsfejl. På den anden side teori om handel på finansielle markeder med fokus på information og mellemhandlere. Det bliver en udfordring at samle ideerne i en enhed uden at måtte give køb på vigtige indsigter fra hver af de to strømninger. Fremadrettet, kan forskningen danne grundlag for videre resultater om beskatning i alle former for markeder, præget af asymmetrisk information, ikke kun finansielle markeder.

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Selve støtten fra programmet sætter skub i projektet, der dels er på den internationale forskningsfront rent teknisk, dels beskæftiger sig med et emne, der nyder aktuel bevågenhed i international politik. Koncentrationen af kræfter om det nye projekt skaber grobund for en internationalt stærk forskningsgruppe i samspil med tværfaglige og internationale forskningsgrupper, jeg allerede indgår i.

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg er gift og har to drenge på 12 og 14 år. Jeg bruger det meste af min fritid med familien, men spiller også amatørmusik.

Gymnasium og bopælskommune

Student fra Nørre Gymnasium og bopæl i København.

Forskningsprojektets titel

Beskatning af transaktioner i imperfekte finansielle markeder.