Institut for Statskundskab

Kontaktoplysninger

Jacob Gerner Hariri. 

 

 

Forskningsleder

Jacob Gerner Hariri

Lektor, ph.d, født 1978

Fagområde

Statskundskab, komparativ politik

Projekt

Borgen: På sporet af staten

Hvad handler dit projekt om?

I vores del af verden tager vi stabile og legitime stater for givet. I andre dele af verden er staten anderledes svag (f.eks. Haiti eller Sydsudan), og staten bliver måske endda udfordret af andre grupper (f.eks. de dele af Mellemøsten som ISIS kontrollerer). Projektet forsøger dels at forstå, hvorfor nogle politiske enheder har stabile stater, mens andre ikke har, og dels de langsigtede konsekvenser heraf. I projektet analyserer vi statsdannelse statistisk i det tidligt moderne Europa, fordi det giver os mulighed for at destillere den proces, hvor magten og voldskapaciteten blev centraliseret hos kongen, og staten faktisk opstod. Det gør det muligt for os i reneste form at analysere staten, som de fleste samfundsforskere forstår den – nemlig den organisation, der inden for et territorium har monopol på legitim anvendelse af vold.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Som kandidatstuderende studerede jeg på Harvard på et tidspunkt, hvor de førende forskere fokuserede meget på institutioner, der begrænser staten. Sådanne begrænsninger var en forudsætning for langsigtet økonomisk udvikling, lød det. I den forbindelse blev statens positive rolle lidt overset – herunder først og fremmest staten som garant for lov og orden. Siden jeg skrev speciale, har jeg ledt efter målbare indikatorer for ”staten” for at kunne undersøge statistisk, hvilken rolle staten spiller i økonomisk og politisk udvikling.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

For at kunne lave statistiske analyser i samfundsvidenskaben er vi nødt til først at omsætte komplekse og omdiskuterede begreber som ”stat” og ”demokrati” til tal. Til det formål findes der et væld af demokrati-indeks, der forsøger at sætte tal på, hvor demokratisk eller ej et land er. Omvendt findes der ikke rigtig nogen (gode) indikatorer for, hvor statsagtige en politisk enhed er. Og et af de grundlæggende formål med projektet er netop at levere en sådan målbar indikator, der tager den gængse definition af staten som voldsmonopol alvorligt. Det gør det muligt at lave mere præcise empiriske analyser af eksisterende teorier om årsager og konsekvenser af statsdannelse.

Hvilke perspektiver vurderer du selv, at din forskning på sigt kan have for det omgivende samfund?

Danmark har – ligesom store dele af verdenssamfundet – været involveret i statsbygning i blandt andet Afghanistan og Irak. Projektet bidrager med ny viden om, hvad staten er, hvordan den opstår, og hvilke konsekvenser statslig centralisering af magten har. Denne viden kan bruges til at raffinere de eksisterende teorier og, forhåbentlig også, informere statsbygning i praksis.

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Helt jordnært gør Sapere Aude-bevillingen det muligt for mig at gennemføre et meget lovende forskningsprojekt, som jeg ellers ikke ville have kunnet gennemføre. Bevillingen styrker mine bånd til internationale topforskere, ligesom jeg får mulighed for at rekruttere og lede et team af nogle af verdens mest talentfulde, unge forskere. Som forsker og forskningsleder giver bevillingen mig et uvurderligt skub fremad.

 

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg er gift og har to børn, en dreng på fem og en pige på to. Det går der heldigvis en del tid med.

Gymnasium og bopælskommune

Student fra Esbjerg Gymnasium og bopæl i Københavns Kommune.