Behandling af persondata

Her kan du læse om Danmarks Frie Forskningsfonds behandling af dine persondata.

Danmarks Frie Forskningsfond behandler personoplysninger i forbindelse med ansøgninger og i en række forskellige situationer med henblik på at varetage de opgaver, som fonden er sat i verden for at løse.

Det betyder, at fonden som led i sine opgaver får oplysninger om personer, der er identificeret eller kan identificeres. Der kan være tale om såkaldte ’almindelige oplysninger’, f.eks. når ansøgere, borgere, pressen, virksomheder, interesseorganisationer eller andre myndigheder kontakter fonden, og der i henvendelsen fremgår kontaktoplysninger, som er nødvendige for at fonden kan vende tilbage til vedkommende. Der kan også være tale om såkaldte ’følsomme oplysninger’, f.eks. oplysninger om en persons helbred, der indgår i en sag, som er rejst for fonden, ligesom der kan være tale om andre typer af oplysninger om personer. Personoplysninger indgår således i fondens arbejde i mange sammenhænge.

Her kan du læse mere om fondens behandling af personoplysninger

 

Generelle informationer

Regler for behandling af personoplysninger
Fondens behandling af personoplysninger sker efter reglerne i databeskyttelsesforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger mv.) og databeskyttelsesloven (lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger). 

Dataansvarlig
Danmarks Frie Forskningsfond er dataansvarlig for de behandlinger af personoplysninger, som fonden foretager i forbindelse med de sagstyper, som er beskrevet. Kontakt til fonden sker via:

Sekretariatet for Danmarks Frie Forskningsfond
Styrelsen for Forskning og Uddannelse
Asylgade 7
5000 Odense C
Tlf: +45 3544 6200 I tidsrum: mandag-torsdag: 9.00-16.00 og fredag: 9.00-15.00

E-mail: DFFsekretariatet@ufm.dk 

Databeskyttelsesrådgiver
Fonden har en databeskyttelsesrådgiver, som bl.a. rådgiver fonden om reglerne for behandling af personoplysninger. Fondens databeskyttelsesrådgiver kan kontaktes på følgende måder:
Mail: dpo@ufm.dk
Telefon: 72 31 89 09
Brev: Uddannelses- og Forskningsministeriet, Postboks 2135, 1015 København K, “att. databeskyttelsesrådgiver”.

Spørgsmål til fondens behandling af personoplysninger
Hvis du har spørgsmål til fondens behandling af dine personoplysninger i forbindelse med en konkret sag, kan du kontakte den relevante sagsbehandler eller fondens databeskyttelsesrådgiver. Kontaktoplysninger på den relevante sagsbehandler vil normalt fremgå af sagen. Databeskyttelsesrådgiverens kontaktoplysninger fremgår ovenfor.

Klage
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, fonden behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk  

 

Dine rettigheder

Hvis dine personoplysninger behandles af fonden, har du en række rettigheder. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, ud over oplysningspligten, skal du kontakte fonden, som også kan give dig nærmere informationer om dine rettigheder.

Rettigheder omhandler:

Oplysningspligt
Fonden skal i mange tilfælde give dig en række oplysninger, når dine personoplysninger indsamles af fonden. Oplysningerne fremgår for visse typer af sager af disse sider.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til indsigt i behandlingen af dine oplysninger. Dette betyder, at du med visse undtagelser har ret til at få at vide, om fonden behandler oplysninger om dig, samt i givet fald se oplysningerne.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Fonden skal behandle rigtige og ajourførte oplysninger. Skulle det vise sig, at fonden behandler oplysninger om dig, som ikke er rigtige, har du ret til at få oplysningerne rettet. 

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for fondens almindelige generelle sletning. Det bemærkes dog, at fonden som offentlig myndighed er underlagt regler, som betyder, at fonden i mange tilfælde ikke må slette de oplysninger, der behandles.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må fonden fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.  

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod fondens ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. Det bemærkes dog, at rettigheden i de fleste tilfælde ikke vil gælde behandlinger hos offentlige myndigheder, herunder fonden. 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder på https://www.datatilsynet.dk/ 

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

DFF behandler dine personoplysninger afhængigt af oplysningernes anvendelse.

I forbindelse med deltagelse i arrangementer behandles oplysningerne med følgende formål: udarbejdelse af navneskilte, deltagerlister og til oversigt over antal gæster med henblik på forplejning. I forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve og/eller pressemeddelelser behandles oplysningerne med henblik på at kunne udsende kommunikation om relevante emner til vores interessenter.

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a om samtykke.

Kategorier af personoplysninger

Deltagelse i arrangementer: DFF behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: Navn, e-mailadresse, stillingsbetegnelse og arbejdsplads.

Nyhedsbreve og/eller pressemeddelelser fra DFF: DFF behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: den tilmeldte e-mailadresse.

Hvor dine personoplysninger stammer fra

Deltagelse i arrangementer: Dine oplysninger stammer fra et givent arrangements tilmeldingsmodul eller fra din indmelding pr. mail og vil, såfremt din indmelding er uklar eller fejlbehæftet, blive valideret eksternt gennem din arbejdsplads hjemmeside eller direkte kontakt til dig.

Nyhedsbreve og/eller pressemeddelelser fra DFF: Dine oplysninger stammer fra DFF’s tilmeldingsmodul på www.dff.dk

Opbevaring af dine personoplysninger

Udsendelse af invitationer og anden kommunikation fra DFF sker gennem databasen Vocast.dk, hvor dine personoplysninger lagres. Personoplysningerne deles ikke med øvrige parter. Personoplysningerne slettes, hvis du afmelder dig nyhedsbrevene og/eller pressemeddelelserne.

Dokumenter med personoplysninger journaliseres efter offentlighedslovens regler og afleveres til arkivmyndighederne efter arkivlovgivningens regler (hvert 5. år). Efter aflevering til arkivmyndighederne bevares en kopi i ministeriet op til 5 år, hvorefter oplysningerne slettes i ministeriet.

Udsendelse af tilfredshedsundersøgelser (via Inquisite)

Udsendelse af tilfredshedsundersøgelser i forhold til sekretariatets arbejde samt indsamling af besvarelser sker i overensstemmelse med gældende lovgivning. Udsendelse sker på baggrund af persondataforordningens artikel 6 stk. 1 litra a om samtykke. Besvarelsen er anonym, og falder derfor uden for forordningens anvendelsesområde.

Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. 

Hvis du ønsker dine oplysninger slettet i forbindelse med DFF’s kommunikation, skal du afmelde dig nyhedsbrev og/eller pressemeddelelse. Følg vejledningen nedenfor.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Afmelde nyhedsbreve og/eller pressemeddelelser - Hvad skal du gøre?

Hvis du fortsat ønsker at modtage invitationer, nyhedsbreve og/eller pressemeddelelser, skal du ikke foretage dig yderligere. Hvis du ønsker at framelde dig kommunikation fra DFF, kan du gøre det her: https://unsubscribe.presscloud.com/nr/#/preferences/561914101713374