Behandling af persondata

Her kan du læse om Danmarks Frie Forskningsfonds behandling af dine persondata.

Danmarks Frie Forskningsfond behandler personoplysninger i forbindelse med ansøgninger og i en række forskellige situationer med henblik på at varetage de opgaver, som fonden er sat i verden for at løse.

Det betyder, at fonden som led i sine opgaver får oplysninger om personer, der er identificeret eller kan identificeres. Der kan være tale om såkaldte ’almindelige oplysninger’, f.eks. når ansøgere, borgere, pressen, virksomheder, interesseorganisationer eller andre myndigheder kontakter fonden, og der i henvendelsen fremgår kontaktoplysninger, som er nødvendige for at fonden kan vende tilbage til vedkommende. Der kan også være tale om såkaldte ’følsomme oplysninger’, f.eks. oplysninger om en persons helbred, der indgår i en sag, som er rejst for fonden, ligesom der kan være tale om andre typer af oplysninger om personer. Personoplysninger indgår således i fondens arbejde i mange sammenhænge.

Her kan du læse mere om fondens behandling af personoplysninger. 

Kontakt med pressen, virksomheder, interesseorganisationer, andre myndigheder mv.

Fonden behandler personoplysninger i forbindelse med kontakten med fondens interessenter mv.

Fonden har en bred kontakt med bl.a. pressen, virksomheder, interesseorganisationer og andre myndigheder. Kontakten indebærer behandling af personoplysninger, bl.a. kontaktoplysninger på de personer, som fonden har kontakt til.

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger
Formålet med behandling af personoplysninger er at kunne varetage kontakten med interessenter mv. Hvor der behandles andre personoplysninger end kontaktoplysninger, vil formålet afhænge af den konkrete sag.

Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger som led i fondens kontakt med interessenter mv. er i mange tilfælde databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e, hvorefter fonden kan behandle almindelige personoplysninger, når behandlingen er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave, der henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som fonden har fået pålagt.

Kategorier af registrerede personer
Fonden behandler personoplysninger om den person, som fonden er i kontakt med. Afhængigt af den konkrete henvendelse kan der også behandles oplysninger om bipersoner.

Kategorier af personoplysninger
Fonden behandler kontaktoplysninger på den person, som fonden er i kontakt med. Afhængigt af den konkrete sag kan der også være tale om behandling af andre typer af oplysninger.

Videregivelse af personoplysninger
Fonden videregiver nogle gange personoplysninger til Styrelsen for Forskning og Uddannelse eller til Uddannelses- og Forskningsministeriets departement med henblik på faglig sparring og orientering. Det bemærkes, at fondens databeskyttelsesrådgiver tilsvarende kan kontaktes som anført under ’generel information’

Hvor kommer personoplysningerne fra?
Det afhænger af den konkrete sag, hvor oplysningerne stammer fra, men personoplysninger kan f.eks. stamme fra en person, der henvender sig til fonden.

Opbevaring af personoplysninger
Dokumenter med personoplysninger journaliseres efter offentlighedslovens regler og afleveres til arkivmyndighederne efter arkivlovgivningens regler (ca. hvert 5. år). Efter aflevering til arkivmyndighederne bevarer fonden en kopi i ca. 5 år afhængigt af den samtidige arkivperiode, hvorefter oplysningerne slettes i fonden.

Henvendelser fra borgere og ansøgere

Fonden behandler personoplysninger, når borgere og ansøgere henvender sig til fonden.

Fonden modtager henvendelser fra borgere og ansøgere om mange forskellige forhold vedrørende virkemidler, ansøgninger, forskning, uddannelse mv., herunder ofte om forhold som vedrører de personer, der kontakter fonden. Der behandles personoplysninger med henblik på at besvare henvendelserne.

Formålet med og retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger
Formålet med behandling af personoplysninger er at kunne besvare den konkrete henvendelse.

Retsgrundlaget for fondens besvarelse af henvendelser fra borgere er i mange tilfælde uskrevne retsgrundsætninger og principper for god forvaltningsskik, hvorefter fonden som udgangspunkt skal vejlede eller i øvrigt besvare henvendelser, som rettes til fonden. En vejledningsforpligtelse følger i afgørelsessager - derudover af forvaltningslovens § 7, når henvendelsen vedrører spørgsmål inden for myndighedens område.

Kategorier af registrerede personer
Fonden behandler personoplysninger om den person, der henvender sig. Afhængigt af den konkrete henvendelse kan der også behandles oplysninger om bipersoner.

Kategorier af personoplysninger
Fonden behandler kontaktoplysninger på den person, der henvender sig med henblik på at kunne besvare henvendelsen.

Det kan også være nødvendigt at behandle andre personoplysninger med henblik på at besvare henvendelsen, typisk hvis sådanne oplysninger er nævnt i henvendelsen. Der vil ofte være tale om almindelige oplysninger, men afhængigt af henvendelsen kan der også være tale om følsomme oplysninger.

Videregivelse af personoplysninger
Fonden videregiver nogle gange personoplysninger til fx eksterne bedømmere. Fonden videregiver også nogle gange personoplysninger til Styrelsen for Forskning og Uddannelse eller til Uddannelses- og Forskningsministeriets departement med henblik på faglig sparring og udpegning af medlemmer til bestyrelse, faglige råd og udvalg.

Det bemærkes, at fondens databeskyttelsesrådgiver tilsvarende kan kontaktes som anført under ’generel information’.

Hvor kommer personoplysningerne fra?
Personoplysninger stammer normalt fra den person, der henvender sig til fonden.

Opbevaring af personoplysninger
Dokumenter med personoplysninger journaliseres efter offentlighedslovens regler og afleveres til arkivmyndighederne efter arkivlovgivningens regler (ca. hvert 5. år). Efter aflevering til arkivmyndighederne bevarer fonden en kopi i ca. 5 år afhængigt af den samtidige arkivperiode, hvorefter oplysningerne slettes i fonden.

Rådgivningssager

Fonden behandler personoplysninger, når fonden yder forskningsfaglig rådgivning.

Fonden yder forskningsfaglig rådgivning til uddannelses- og forskningsministeren, Folketinget og andre, der har et ønske om at rekvirere rådgivning. Der behandles personoplysninger med henblik på at yde den pågældende rådgivning.

Formålet med og retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger
Formålet med behandling af personoplysninger er at kunne yde forskningsfaglig rådgivning.

Ved rådgivning til uddannelses- og forskningsministeren, Folketinget og ministre er retsgrundlaget § 4, stk. 2, i lov nr. 384 af 26. april 2017 om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond med senere ændringer. Retsgrundlaget ved andre rådgivningssager vil i de fleste tilfælde være uskrevne retsgrundsætninger og principper for god forvaltningsskik, hvorefter fonden som udgangspunkt skal vejlede eller i øvrigt besvare henvendelser, som rettes til fonden.

Kategorier af registrerede personer
Fonden behandler personoplysninger om den person, der henvender sig for at få rådgivning. Det kan også være nødvendigt at behandle personoplysninger om andre kategorier af personer med henblik på at kunne yde den pågældende rådgivning.

Kategorier af personoplysninger
Fonden behandler kontaktoplysninger på den person, der henvender sig med henblik på at Danmarks Frie Forskningsfond kan yde rådgivning - og/eller oplysninger fra personer/institutioner, som indstiller forskere til f.eks. råd, udvalg og priser.

Det kan også være nødvendigt at behandle andre personoplysninger med henblik på at besvare henvendelsen, typisk hvis sådanne oplysninger er nævnt i henvendelsen. Der vil ofte være tale om almindelige oplysninger, men afhængigt af henvendelsen kan der også være tale om følsomme oplysninger.

Videregivelse af personoplysninger
Fonden videregiver nogle gange personoplysninger til Styrelsen for Forskning og Uddannelse eller til Uddannelses- og Forskningsministeriets departement med henblik på faglig sparring og udpegning af medlemmer til udvalg m.v. Det bemærkes, at fondens databeskyttelsesrådgiver tilsvarende kan kontaktes som anført under ’generel information’.

Hvor kommer personoplysningerne fra?
Personoplysninger stammer normalt fra den person, der henvender sig til fonden.

Opbevaring af personoplysninger
Dokumenter med personoplysninger journaliseres efter offentlighedslovens regler og afleveres til arkivmyndighederne efter arkivlovgivningens regler (ca. hvert 5. år). Efter aflevering til arkivmyndighederne bevarer fonden en kopi i ca. 5 år afhængigt af den samtidige arkivperiode, hvorefter oplysningerne slettes i fonden.

Anmodninger om aktindsigt

Fonden behandler personoplysninger i forbindelse med behandling af anmodninger om aktindsigt.

Fonden modtager anmodninger om aktindsigt efter offentlighedsloven, miljøoplysningsloven og forvaltningsloven. Der behandles personoplysninger med henblik på at besvare anmodningerne.

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger
Formålet med behandling af personoplysninger er at kunne besvare anmodningen om aktindsigt.

Ved parters aktindsigt i afgørelsessager er retsgrundlaget forvaltningslovens kapitel 4. Retsgrundlaget ved andre behandlinger af sager om aktindsigt vil i de fleste tilfælde være offentlighedsloven. Ved aktindsigt i miljøoplysninger er retsgrundlaget miljøoplysningsloven.

Kategorier af registrerede personer
Fonden behandler personoplysninger om den person, der anmoder om aktindsigt.
Afhængigt af den konkrete henvendelse kan der også behandles oplysninger om bipersoner, typisk hvis andre personer nævnes i det materiale, der anmodes om aktindsigt i.

Kategorier af personoplysninger
Fonden behandler kontaktoplysninger på den person, der henvender sig.

Det kan også være nødvendigt at behandle andre personoplysninger med henblik på at besvare henvendelsen, typisk hvis andre personoplysninger nævnes i det materiale, der anmodes om aktindsigt i. Der vil ofte være tale om almindelige oplysninger, men afhængigt af henvendelsen kan der også være tale om følsomme oplysninger.

Videregivelse af personoplysninger
Personoplysninger om bipersoner videregives i visse tilfælde til den, der anmoder om aktindsigt.

Hvor kommer personoplysningerne fra?
Kontaktoplysninger stammer fra den person, der henvender sig til fonden. Ved andre typer oplysninger afhænger det af den konkrete sag, hvor oplysningerne stammer fra.

Opbevaring af personoplysninger
Dokumenter med personoplysninger journaliseres efter offentlighedslovens regler og afleveres til arkivmyndighederne efter arkivlovgivningens regler (ca. hvert 5. år). Efter aflevering til arkivmyndighederne bevarer fonden en kopi i ca. 5 år afhængigt af den samtidige arkivperiode, hvorefter oplysningerne slettes i fonden.

Henvendelser om registreredes rettigheder

Fonden behandler personoplysninger i forbindelse med behandling af henvendelser om registreredes rettigheder.

Fonden modtager henvendelser vedrørende registreredes rettigheder efter databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven, f.eks. om indsigt i fondens behandling af personoplysninger. Der behandles personoplysninger med henblik på at besvare anmodningerne.

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger
Formålet med behandling af personoplysninger er at kunne besvare henvendelsen.

Retsgrundlaget for behandling af henvendelser om registreredes rettigheder er databeskyttelsesforordningens kapitel 3 og databeskyttelseslovens kapitel 6.

Kategorier af registrerede personer
Fonden behandler personoplysninger om den person, der henvender sig vedrørende registreredes rettigheder.

Kategorier af personoplysninger
Fonden behandler kontaktoplysninger på den person, der henvender sig.

Der kan også behandles andre personoplysninger, f.eks. hvis der er tale om en anmodning om indsigt i en behandling af oplysninger, hvor det vil være nødvendigt at behandle de pågældende oplysninger med henblik på at give indsigt. Der kan afhængigt af sagen både være tale om almindelige oplysninger og om følsomme oplysninger.

Videregivelse af personoplysninger
Der videregives som udgangspunkt ikke oplysninger til andre end den person, der henvender sig.

Hvor kommer personoplysningerne fra?
Kontaktoplysninger stammer fra den person, der henvender sig til fonden. Ved andre typer oplysninger afhænger det af den konkrete sag, hvor oplysningerne stammer fra.

Opbevaring af personoplysninger
Dokumenter med personoplysninger journaliseres efter offentlighedslovens regler og afleveres til arkivmyndighederne efter arkivlovgivningens regler (ca. hvert 5. år). Efter aflevering til arkivmyndighederne bevarer fonden en kopi i ca. 5 år afhængigt af den samtidige arkivperiode, hvorefter oplysningerne slettes i fonden.

Udpegning af medlemmer til bestyrelse, faglige råd, udvalg, paneler, arbejdsgrupper m.v.

Fonden behandler personoplysninger i forbindelse med udpegning af medlemmer til bestyrelse, faglige råd, udvalg, paneler, arbejdsgrupper mv.

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger
Formålet med behandling af personoplysninger er at kunne udpege et medlem til det pågældende faglige råd, udvalg, panel, arbejdsgruppe mv.

Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger som led i udpegningen af medlemmer til udvalg, arbejdsgrupper mv. er normalt databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e, hvorefter fonden kan behandle almindelige personoplysninger, når behandlingen er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave, der henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som fonden har fået pålagt. Opgaven med at udpege medlemmer til udvalg, arbejdsgrupper m.v. følger i visse tilfælde af konkrete lovbestemmelser.

Kategorier af registrerede personer
Fonden behandler personoplysninger om personer, som udpeges eller overvejes udpeget til et udvalg, arbejdsgruppe mv.

Kategorier af personoplysninger
Fonden behandler kontaktoplysninger, CV og andre almindelige oplysninger med henblik på at kunne udpege medlemmer til udvalg, arbejdsgrupper mv.

Videregivelse af personoplysninger
Fonden videregiver nogle gange personoplysninger til Styrelsen for Forskning og Uddannelse eller til Uddannelses- og Forskningsministeriets departement med henblik på faglig sparring og udpegning af medlemmer til bestyrelse, faglige råd og udvalg. Det bemærkes, at fondens databeskyttelsesrådgiver tilsvarende kan kontaktes som anført under ’generel information’.

Hvor kommer personoplysningerne fra?
Personoplysninger kan stamme fra forskellige kilder. Der vil ofte være tale om offentligt tilgængelige oplysninger. Visse oplysninger kan indhentes fra den person, der udpeges.

Opbevaring af personoplysninger
Dokumenter med personoplysninger journaliseres efter offentlighedslovens regler og afleveres til arkivmyndighederne efter arkivlovgivningens regler (ca. hvert 5. år). Efter aflevering til arkivmyndighederne bevarer fonden en kopi i ca. 5 år afhængigt af den samtidige arkivperiode, hvorefter oplysningerne slettes i fonden.

Statistik, undersøgelser og videnskabelige formål

Fonden behandler personoplysninger i forbindelse med undersøgelser, statistiske rapporter og videnskabelige formål.

Danmarks Frie Forskningsfond foretager i en række sammenhænge undersøgelser om forhold inden for fondens område. Der behandles personoplysninger som led i undersøgelserne. Personoplysningerne er ofte pseudonymiserede, således at oplysningerne ikke umiddelbart kan henføres til personer i undersøgelserne. 

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger
Formålet med behandling af personoplysninger er at kunne afdække forskningsområder og virkemidler og gennemføre statistisk undersøgelse om et givent emne.

Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger som led i statistiske undersøgelser er databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e, og databeskyttelseslovens § 10. I visse tilfælde er retsgrundlaget databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a, om samtykke.

Kategorier af registrerede personer
Fonden behandler personoplysninger om forskellige kategorier af personer, herunder forskere på forsknings- og uddannelsesinstitutioner mv.

Kategorier af personoplysninger
Fonden behandler forskellige typer af oplysninger som led i undersøgelser, f.eks. oplysninger relateret til uddannelse, karriere, bevillingsstørrelse, forskningsområde, virkemiddel og bevillingsstatus etc. Der er er tale om almindelige oplysninger. 

Videregivelse af personoplysninger
Fonden videregiver i visse tilfælde personoplysninger til Uddannelses- og Forskningsministeriets departement, Styrelsen for Forskning og Uddannelse eller Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte i forbindelse med undersøgelser. Endvidere videregiver Fonden i visse tilfælde personoplysninger til konsulent- og analysefirmaer.  Oplysningerne anvendes alene til statistiske, videnskabelige formål og undersøgelser og tjener samfundets interesser.

Det bemærkes, at fondens databeskyttelsesrådgiver tilsvarende kan kontaktes som anført under ’generel information’.

Hvor kommer personoplysningerne fra?
Personoplysningerne stammer fra ansøgningssystemet e-grant, uddannelsesinstitutioner eller Danmarks Statistik.

Opbevaring af personoplysninger
Tidsrummet for opbevaring af personoplysninger afhænger af formålet med den konkrete undersøgelse. Oplysninger slettes tidligst muligt, uden at formålet forspildes.

Retten til at trække samtykke tilbage
Når behandlingen er baseret på samtykke fra den registrerede, kan samtykket til enhver tid trækkes tilbage ved at kontakte styrelsen herom. Hvis samtykket trækkes tilbage, påvirker det ikke lovligheden af behandlingen af personoplysninger frem til tidspunktet for tilbagetrækningen. 

Generel information

Regler for behandling af personoplysninger

Fondens behandling af personoplysninger sker efter reglerne i databeskyttelsesforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger mv.) og databeskyttelsesloven (lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger). 

Dataansvarlig
Danmarks Frie Forskningsfond er dataansvarlig for de behandlinger af personoplysninger, som fonden foretager i forbindelse med de sagstyper, som er beskrevet. Kontakt til fonden sker via:

Sekretariatet for Danmarks Frie Forskningsfond
Styrelsen for Forskning og Uddannelse
Asylgade 7
5000 Odense C
Tlf: +45 3544 6200 I tidsrum: mandag-torsdag: 9.00-16.00 og fredag: 9.00-15.00

E-mail: DFFsekretariatet@ufm.dk 

Databeskyttelsesrådgiver
Fonden har en databeskyttelsesrådgiver, som bl.a. rådgiver fonden om reglerne for behandling af personoplysninger. Fondens databeskyttelsesrådgiver kan kontaktes på følgende måder:
Mail: dpo@ufm.dk
Telefon: 72 31 89 09
Brev: Uddannelses- og Forskningsministeriet, Postboks 2135, 1015 København K, “att. databeskyttelsesrådgiver”.

Spørgsmål til fondens behandling af personoplysninger
Hvis du har spørgsmål til fondens behandling af dine personoplysninger i forbindelse med en konkret sag, kan du kontakte den relevante sagsbehandler eller fondens databeskyttelsesrådgiver. Kontaktoplysninger på den relevante sagsbehandler vil normalt fremgå af sagen. Databeskyttelsesrådgiverens kontaktoplysninger fremgår ovenfor.

Klage
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, fonden behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk  

 

Dine rettigheder

Hvis dine personoplysninger behandles af fonden, har du en række rettigheder. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, ud over oplysningspligten, skal du kontakte fonden, som også kan give dig nærmere informationer om dine rettigheder.

Rettigheder omhandler:

Oplysningspligt
Fonden skal i mange tilfælde give dig en række oplysninger, når dine personoplysninger indsamles af fonden. Oplysningerne fremgår for visse typer af sager af disse sider.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til indsigt i behandlingen af dine oplysninger. Dette betyder, at du med visse undtagelser har ret til at få at vide, om fonden behandler oplysninger om dig, samt i givet fald se oplysningerne.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Fonden skal behandle rigtige og ajourførte oplysninger. Skulle det vise sig, at fonden behandler oplysninger om dig, som ikke er rigtige, har du ret til at få oplysningerne rettet. 

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for fondens almindelige generelle sletning. Det bemærkes dog, at fonden som offentlig myndighed er underlagt regler, som betyder, at fonden i mange tilfælde ikke må slette de oplysninger, der behandles.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må fonden fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.  

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod fondens ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. Det bemærkes dog, at rettigheden i de fleste tilfælde ikke vil gælde behandlinger hos offentlige myndigheder, herunder fonden. 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder på https://www.datatilsynet.dk/ 

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

DFF behandler dine personoplysninger afhængigt af oplysningernes anvendelse.

I forbindelse med deltagelse i arrangementer behandles oplysningerne med følgende formål: udarbejdelse af navneskilte, deltagerlister og til oversigt over antal gæster med henblik på forplejning. I forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve og/eller pressemeddelelser behandles oplysningerne med henblik på at kunne udsende kommunikation om relevante emner til vores interessenter.

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a om samtykke.

Kategorier af personoplysninger

Deltagelse i arrangementer: DFF behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: Navn, e-mailadresse, stillingsbetegnelse og arbejdsplads.

Nyhedsbreve og/eller pressemeddelelser fra DFF: DFF behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: den tilmeldte e-mailadresse.

Hvor dine personoplysninger stammer fra

Deltagelse i arrangementer: Dine oplysninger stammer fra et givent arrangements tilmeldingsmodul eller fra din indmelding pr. mail og vil, såfremt din indmelding er uklar eller fejlbehæftet, blive valideret eksternt gennem din arbejdsplads hjemmeside eller direkte kontakt til dig.

Nyhedsbreve og/eller pressemeddelelser fra DFF: Dine oplysninger stammer fra DFF’s tilmeldingsmodul på www.dff.dk

Opbevaring af dine personoplysninger

Udsendelse af invitationer og anden kommunikation fra DFF sker gennem databasen Vocast.dk, hvor dine personoplysninger lagres. Personoplysningerne deles ikke med øvrige parter. Personoplysningerne slettes, hvis du afmelder dig nyhedsbrevene og/eller pressemeddelelserne.

Dokumenter med personoplysninger journaliseres efter offentlighedslovens regler og afleveres til arkivmyndighederne efter arkivlovgivningens regler (hvert 5. år). Efter aflevering til arkivmyndighederne bevares en kopi i ministeriet op til 5 år, hvorefter oplysningerne slettes i ministeriet.

Udsendelse af tilfredshedsundersøgelser (via Inquisite)

Udsendelse af tilfredshedsundersøgelser i forhold til sekretariatets arbejde samt indsamling af besvarelser sker i overensstemmelse med gældende lovgivning. Udsendelse sker på baggrund af persondataforordningens artikel 6 stk. 1 litra a om samtykke. Besvarelsen er anonym, og falder derfor uden for forordningens anvendelsesområde.

Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. 

Hvis du ønsker dine oplysninger slettet i forbindelse med DFF’s kommunikation, skal du afmelde dig nyhedsbrev og/eller pressemeddelelse. Følg vejledningen nedenfor.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Afmelde nyhedsbreve og/eller pressemeddelelser - Hvad skal du gøre?

Hvis du fortsat ønsker at modtage invitationer, nyhedsbreve og/eller pressemeddelelser, skal du ikke foretage dig yderligere. Hvis du ønsker at framelde dig kommunikation fra DFF, kan du gøre det her: https://unsubscribe.presscloud.com/nr/#/preferences/561914101713374