Behandling af persondata

Her kan du læse om Danmarks Frie Forskningsfonds behandling af dine persondata.

Indholdsfortegnelse

Behandling af personoplysninger om dig som ansøger/bevillingshaver

2 Behandling af personoplysninger om dig som medlem af Danmarks Frie Forskningsfond (DFF)

3 Udpegning af medlemmer til Danmarks Frie Forskningsfond (DFF)’s bestyrelse og fem faglige forskningsråd

4 Udpegning af medlemmer til Danmarks Frie Forskningsfonds ad-hoc udvalg til udmøntning af tematisk forskning

5 Eksterne bedømmere

6 Indstillings- og rådgivningssager

7 Behandling af personoplysninger om dig som skattepligtig i en ansøgning om godkendelse af dine forskerkvalifikationer og din stillings indhold af forskningsarbejde (KSL §§ 48 E - 48 F)

8 Klager efter forvaltningsloven

9 Aktindsigtsanmodninger efter forvaltningsloven, herunder henvendelser fra parter i en konkret sag

10 Aktindsigtsanmodninger efter offentlighedsloven

11 Henvendelser fra borgere

12 Formidlingen af bevillinger og forskningscases

13 Deltagelse i Danmarks Frie Forskningsfonds arrangementer

14 Statistik, undersøgelser og videnskabelige formål

15 Udsendelse af nyhedsbreve og pressemeddelelser

16 Kontakt med pressen, virksomheder, interesseorganisationer, andre myndigheder mv.

 

1. Behandling af personoplysninger om dig som ansøger/ bevillingshaver

1.1 Indsamling af kontakt- og personoplysninger

Du har sendt dine kontakt- og personoplysninger til Danmarks Frie Forskningsfond (DFF) sammen med din fondsansøgning, og nedenfor oplyses du om DFF’s behandling af dine personoplysninger jf. artikel 13 i databeskyttelsesforordningen ”Oplysningspligt ved indsamling af personoplysninger hos den registrerede.”

Du er projektdeltager i en fondsansøgning til Danmarks Frie Forskningsfond (DFF), og dine personoplysninger er registeret i ansøgnings- og sagsbehandlingssystemet. DFF forudsætter, at ansøger har indhentet dit samtykke til, at dine personoplysninger videregives. Det er således ansøgers ansvar som formidler af tredjemandsdata at sikre de relevante samtykker. DFF har efter modtagelsen af ansøgningen sendt dig en orientering om, at du optræder som navngiven deltager i projektet, og om hvordan vi behandler dine personoplysninger.

 

1.2    Dataansvarlig

Danmarks Frie Forskningsfond (DFF) er dataansvarlig for de behandlinger af personoplysninger, som DFF foretager i forbindelse med behandlingen af din fondsansøgning/bevillingssag.

DFF’s kontaktoplysninger er: 
Danmarks Frie Forskningsfond
Asylgade 7
5000 Odense C
CVR: 19918440
Telefon: +45 3544 6200
E-mail: dff@ufm.dk
Hjemmeside: www.DFF.dk

Sikker mail: Send Digital Post til Danmarks Frie Forskningsfond

Hvis du har spørgsmål til DFF’s behandling af dine personoplysninger i forbindelse med din fondsansøgning/bevillingssag, kan du kontakte den relevante sagsbehandler. Kontaktoplysninger på den relevante sagsbehandler vil normalt fremgå af sagen i ansøgnings- og sagsbehandlingssystemet.

 

1.3    Kontaktoplysninger til databeskyttelsesrådgiver

DFF’s databeskyttelsesrådgiver overvåger blandt andet overholdelsen af databeskyttelsesforordningen og rådgiver om fondens behandling af personoplysninger.

Du kan kontakte DFF’s databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

Uddannelses- og Forskningsministeriet
Postboks 2135
1015 København K
att. Databeskyttelsesrådgiver
Telefon: +45 3392 9700
E-mail: dpo@ufm.dk

 

1.4    Formål og retsgrundlag

Dine personoplysninger behandles med henblik på behandling af din fondsansøgning og i tilfælde af en bevilling at udmønte og følge op på bevillingen efter gældende regler beskrevet i Vilkår for bevillinger. Derudover vil oplysningerne kunne indgå i udarbejdelsen af statistik og analyser.
Retsgrundlaget for DFF's behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Databeskyttelsesforordningens art. 45, stk. 1, hvorefter overførsel af personoplysninger til eksterne bedømmere i tredjelande er lovlig hvis:

”Artikel 45, stk. 1: Overførsel af personoplysninger til et tredjeland eller en international organisation kan finde sted, hvis Kommissionen har fastslået, at tredjelandet, et område eller en eller flere specifikke sektorer i dette tredjeland, eller den pågældende internationale organisation har et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau. En sådan overførsel kræver ikke specifik godkendelse.

 • Databeskyttelsesforordningens art. 49, stk. 1, litra e, hvorefter overførsel af personoplysninger til eksterne bedømmere i tredjelande er lovlig hvis:

”Artikel 49 […] e) overførslen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares. Dette overførselsgrundlag kan anvendes, når/hvis der er tale om enkeltstående og ikke-systematiske overførsler af personoplysninger i forhold til den konkrete og særlige situation.

Retsgrundlag for behandling af dine personoplysninger i henhold til national ret er de bestemmelser, som fremgår af lov nr. 384 af 26. april 2017 om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond (loven).

Danmarks Frie Forskningsfond har i henhold til loven som hovedformål at styrke kvaliteten af dansk forskning ved at give tilskud inden for sin almindelige bevilling til konkrete forskningsaktiviteter baseret på forskernes egne initiativer, herunder at udvikle det forskningsfaglige niveau i Danmark og at styrke formidlingen af forskningsresultater. Fonden har endvidere til formål at rådgive uddannelses – og forskningsministeren, Folketinget og øvrige ministre om forskning inden for alle videnskabelige forskningsområder, hvorfor fonden som et led i sin rådgivning og formidling løbende udarbejder analyser og statistiske undersøgelser. 

 

1.5    Kategorier af personoplysninger

DFF behandler personoplysninger, du har registeret i ansøgnings- og sagsbehandlingssystemet og i din fondsansøgning /personoplysninger sendt til din bevillingssag.

Der behandles i udgangspunktet alene almindelige personoplysninger (artikel 6), herunder:

 • Identifikationsoplysninger (navn, adresse og fødselsdato)
 • Kontaktoplysninger
 • Oplysninger om uddannelsessted eller ansættelsessted
 • Oplysninger om uddannelse
 • Oplysninger om orlovsperioder
 • Lønoplysninger
 • Dit CPR-nummer registreres i ansøgnings- og sagsbehandlingssystemet, men bruges alene til identifikation af dig.

I forbindelse med angivelse af orlovsperioder i fondsansøgningen og/eller ved eventuelle ændringsanmodninger til bevillingsgrundlaget for en bevilling kan det forekomme, at fonden også behandler følsomme personoplysninger som f.eks. helbredsoplysninger.

 

1.6    Hvor kommer personoplysningerne fra?

DFF behandler personoplysninger, du har registeret i den fondsansøgning, du har sendt ind via ansøgnings- og sagsbehandlingssystemet.

I tilfælde af en bevilling til din fondsansøgning behandler DFF personoplysninger, du som bevillingshaver sender til Bevillingsenheden i forbindelse med eventuelle ændringsanmodninger jf. Vilkår for bevillinger.


1.7    Videregivelse af dine personoplysninger

Dine personoplysninger som ansøger/bevillingshaver videregives til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen til brug for etablering og drift af en fondsdatabase over ansøgere og bevillingsmodtagere til offentlige forsknings- og innovationsmidler, herunder fra Danmarks Frie Forskningsfond. Du kan på styrelsens hjemmeside læse om behandling af personoplysninger i forbindelse med etableringen af fondsdatabasen:
https://ufm.dk/data/behandling-af-personoplysninger-i-uddannelses-og-forskningsstyrelsen/fondsdatabase

Dine personoplysninger kan endvidere videregives til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen til brug for forskning og statistik som et led i styrelsens samlede statistiske beredskab på forsknings- og innovationsområdet. Dine personoplysninger kan i forbindelse med analyser og statistik blive sendt til eksterne samarbejdspartnere (konsulentbureau, Danmarks Statistik, AcademiaNet osv.)  Der henvises endvidere til kapitel 14 ’Statistik, undersøgelser og videnskabelige formål. Personoplysningerne er pseudonymiserede, således at oplysningerne ikke umiddelbart kan henføres til personer i undersøgelserne.

Hvis din ansøgning imødekommes helt eller delvist, vil oplysning om dit og eventuelle øvrige projektdeltageres navne, sted for projektets udførelse, projektets titel og varighed, eventuelle nøgletal for bevillingen og bevillingens størrelse blive offentliggjort til brug for et samlet overblik over danske forskningsresultater og fremgå af DFF’s projektgalleri. Den populærvidenskabelige beskrivelse af projektet vil typisk blive offentliggjort de samme steder.


1.8    Overførsel til modtagere i tredjelande (lande uden for EU)

Dine personoplysninger vil blive sendt til individuelle eksterne bedømmere og panelmedlemmer i tredjelande uden for EU, jf. artikel 45 og 49 i databeskyttelsesforordningen.

De individuelle eksterne bedømmere og panelmedlemmerne tilgår din fondsansøgning med dine personoplysninger via ansøgnings- og sagsbehandlingssystemet.


1.9    Opbevaring af personoplysninger

Dokumenter med personoplysninger journaliseres efter offentlighedslovens regler og afleveres til arkivmyndighederne efter arkivlovgivningens regler (hvert 5. år).

 

1.10    Dine rettigheder


Oplysningsplig
t
Fonden skal i mange tilfælde give dig en række oplysninger, når dine personoplysninger indsamles af fonden.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til indsigt i behandlingen af dine oplysninger. Dette betyder, at du med visse undtagelser har ret til at få at vide, om fonden behandler oplysninger om dig, samt i givet fald se oplysningerne.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Fonden skal behandle rigtige og ajourførte oplysninger. Skulle det vise sig, at fonden behandler oplysninger om dig, som ikke er rigtige, har du ret til at få oplysningerne rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for fondens almindelige generelle sletning. Det bemærkes dog, at fonden som offentlig myndighed er underlagt regler, som betyder, at fonden i mange tilfælde ikke må slette de oplysninger, der behandles.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må fonden fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod fondens ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. Det bemærkes dog, at rettigheden i de fleste tilfælde ikke vil gælde behandlinger hos offentlige myndigheder, herunder fonden.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder på https://www.datatilsynet.dk/

 

1.11    Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, DFF behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.


2. Behandling af personoplysninger om dig som medlem af Danmarks Frie Forskningsfond (DFF)

 

2.1    Indsamling af kontakt- og personoplysninger

Du har sendt dine kontakt- og personoplysninger til Danmarks Frie Forskningsfond (DFF) i forbindelse med din udpegning til fonden/ad hoc-udvalg, og nedenfor oplyses du om DFF’s behandling af dine personoplysninger jf. artikel 13 i databeskyttelsesforordningen ”Oplysningspligt ved indsamling af personoplysninger hos den registrerede.”

 

2.2    Dataansvarlig

Danmarks Frie Forskningsfond (DFF) er dataansvarlig for de behandlinger af personoplysninger, som DFF foretager i forbindelse med dit virke som fondsmedlem af DFF.

DFF’s kontaktoplysninger er:

Danmarks Frie Forskningsfond
Asylgade 7
5000 Odense C
CVR: 19918440
Telefon: +45 3544 6200
E-mail: dff@ufm.dk
Hjemmeside: www.DFF.dk

Sikker mail: Send Digital Post til Danmarks Frie Forskningsfond

Hvis du har spørgsmål til DFF’s behandling af dine personoplysninger i forbindelse med dit medlemskab af DFF, kan du kontakte den relevante sagsbehandler. Kontaktoplysninger på den relevante sagsbehandler vil normalt fremgå af sagen.

 

2.3    Kontaktoplysninger til databeskyttelsesrådgiver

DFF’s databeskyttelsesrådgiver overvåger blandt andet overholdelsen af databeskyttelsesforordningen og rådgiver om fondens behandling af personoplysninger.

Du kan kontakte DFF’s databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:
 
Uddannelses- og Forskningsministeriet
Postboks 2135
1015 København K
att. Databeskyttelsesrådgiver
Telefon: +45 3392 9700
E-mail: dpo@ufm.dk

 

2.4    Formål og retsgrundlag

Dine personoplysninger behandles med henblik på dit virke for DFF og udbetaling af din godtgørelse.

Retsgrundlaget for DFF's behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e, hvorefter behandlingen er lovlig hvis:

”Artikel 6 […] e) behandling er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt.”

 • Det følger af databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 3, litra b, at grundlaget for behandling i henhold til artikel 6, stk. 1, litra e skal fremgå af:

”Artikel 6 […] b) medlemsstaternes nationale ret, som den dataansvarlige er underlagt.”

 • Databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra g, hvorefter behandling af følsomme personoplysninger er lovlig hvis:

"Artikel 9 […] g) behandling er nødvendig af hensyn til væsentlige samfundsinteresser på grundlag af EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret og står i rimeligt forhold til det mål, der forfølges, respekterer det væsentligste indhold af retten til databeskyttelse og sikrer passende og specifikke foranstaltninger til beskyttelse af den registreredes grundlæggende rettigheder og interesser."

Retsgrundlag for behandling af dine personoplysninger i henhold til national ret er de bestemmelser, som fremgår af lov nr. 384 af 26. april 2017 om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond (loven).

Danmarks Frie Forskningsfond har i henhold til loven som hovedformål at styrke kvaliteten af dansk forskning ved at give tilskud inden for sin almindelige bevilling til konkrete forskningsaktiviteter baseret på forskernes egne initiativer, herunder at udvikle det forskningsfaglige niveau i Danmark og at styrke formidlingen af forskningsresultater. Fonden har endvidere til formål at rådgive uddannelses – og forskningsministeren, Folketinget og øvrige ministre om forskning inden for alle videnskabelige forskningsområder, hvorfor fonden som et led i sin rådgivning og formidling løbende udarbejder analyser og statistiske undersøgelser.

 

2.5    Kategorier af personoplysninger

DFF behandler personoplysninger, du har registreret i ansøgnings- og sagsbehandlingssystemet eller har sendt via sikker mail.

Der behandles i udgangspunktet alene almindelige personoplysninger (artikel 6), herunder:

 • Identifikationsoplysninger (navn, adresse og fødselsdato)
 • Kontaktoplysninger
 • Oplysninger om uddannelsessted eller ansættelsessted
 • Oplysninger om uddannelse
 • Oplysninger om orlovsperioder
 • Bankoplysninger
 • CPR-nummer (fortrolig oplysning)
 • OECD-koder
 • Faglige stikord
 • Fagbeskrivelse

DFF kan behandle følsomme personoplysninger som f.eks. helbredsoplysninger, hvis du selv oplyser dette. DFF beder aldrig om helbredsoplysninger.

 

2.6    Hvor kommer personoplysningerne fra?

DFF behandler personoplysninger, du har sendt til sekretariatet via ansøgnings- og sagsbehandlingssystemet eller via sikker mail.

 

2.7    Videregivelse af dine personoplysninger

Dine personoplysninger videregives ikke.

 

2.8    Overførsel til modtagere i tredjelande (lande uden for EU)

Der overføres ikke personoplysninger til tredjelande.

 

2.9    Opbevaring af personoplysninger

Dokumenter med personoplysninger journaliseres efter offentlighedslovens regler og afleveres til arkivmyndighederne efter arkivlovgivningens regler (hvert 5. år).

 

2.10    Dine rettigheder


Oplysningsplig
t
Fonden skal i mange tilfælde give dig en række oplysninger, når dine personoplysninger indsamles af fonden

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til indsigt i behandlingen af dine oplysninger. Dette betyder, at du med visse undtagelser har ret til at få at vide, om fonden behandler oplysninger om dig, samt i givet fald se oplysningerne.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Fonden skal behandle rigtige og ajourførte oplysninger. Skulle det vise sig, at fonden behandler oplysninger om dig, som ikke er rigtige, har du ret til at få oplysningerne rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for fondens almindelige generelle sletning. Det bemærkes dog, at fonden som offentlig myndighed er underlagt regler, som betyder, at fonden i mange tilfælde ikke må slette de oplysninger, der behandles.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må fonden fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod fondens ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. Det bemærkes dog, at rettigheden i de fleste tilfælde ikke vil gælde behandlinger hos offentlige myndigheder, herunder fonden.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder på https://www.datatilsynet.dk/

 

2.11    Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, DFF behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.


3. Udpegning af medlemmer til Danmarks Frie Forskningsfond (DFF)’s bestyrelse og fem faglige forskningsråd

 

3.1    Indsamling af kontakt- og personoplysninger

Der er blevet offentliggjort en indkaldelse af forslag til nye medlemmer af Danmarks Frie Forskningsfond (DFF) på hvilken baggrund, du er blevet foreslået som kandidat eller har foreslået en kandidat. Du har/er blevet registreret via en digital portal og for dig som kandidat, er der endvidere vedhæftet et CV og en samtykkeerklæring.

Nedenfor oplyses du om behandlingen af dine personoplysninger jf. artikel 13 i databeskyttelsesforordningen ”Oplysningspligt ved indsamling af personoplysninger hos den registrerede.”

 

3.2    Dataansvarlig

DFF er dataansvarlig for de behandlinger af personoplysninger, som DFF foretager i forbindelse med behandlingen af dit kandidatur/dit forslag til kandidat til Danmarks Frie Forskningsfond.

DFF’s kontaktoplysninger er: 

Danmarks Frie Forskningsfond
Asylgade 7
5000 Odense C
CVR: 19918440
Telefon: +45 3544 6200
E-mail: dff@ufm.dk
Hjemmeside: www.DFF.dk


Hvis du har spørgsmål til DFF’s behandling af dine personoplysninger i forbindelse med udpegningen af medlemmer til DFF, kan du kontakte den relevante sagsbehandler. Kontaktoplysninger på den relevante sagsbehandler vil normalt fremgå af sagen.

 

3.3    Kontaktoplysninger til databeskyttelsesrådgiver

DFF’s databeskyttelsesrådgiver overvåger blandt andet overholdelsen af databeskyttelsesforordningen og rådgiver om fondens behandling af personoplysninger.

Du kan kontakte DFF’s databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

Uddannelses- og Forskningsministeriet
Postboks 2135
1015 København K
att. Databeskyttelsesrådgiver
Telefon: +45 3392 9700
E-mail: dpo@ufm.dk

 

3.4    Formål og retsgrundlag

Dine personoplysninger behandles med henblik på udpegning af DFF-medlemmer. DFF-medlemmer udpeges for en fireårig periode med mulighed for genudpegning i yderligere to år.

Retsgrundlaget for DFF's behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e, hvorefter behandlingen er lovlig hvis:

”Artikel 6 […] e) behandling er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt.”

 • Det følger af databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 3, litra b, at grundlaget for behandling i henhold til artikel 6, stk. 1, litra e skal fremgå af:

”Artikel 6 […] b) medlemsstaternes nationale ret, som den dataansvarlige er underlagt.”

 • Databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra g, hvorefter behandling af følsomme personoplysninger er lovlig hvis:

"Artikel 9 […] g) behandling er nødvendig af hensyn til væsentlige samfundsinteresser på grundlag af EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret og står i rimeligt forhold til det mål, der forfølges, respekterer det væsentligste indhold af retten til databeskyttelse og sikrer passende og specifikke foranstaltninger til beskyttelse af den registreredes grundlæggende rettigheder og interesser."

Retsgrundlag for behandling af dine personoplysninger i henhold til national ret er de bestemmelser, som fremgår af lov nr. 384 af 26. april 2017 om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond (loven).

Danmarks Frie Forskningsfond har i henhold til loven som hovedformål at styrke kvaliteten af dansk forskning ved at give tilskud inden for sin almindelige bevilling til konkrete forskningsaktiviteter baseret på forskernes egne initiativer, herunder at udvikle det forskningsfaglige niveau i Danmark og at styrke formidlingen af forskningsresultater. Fonden har endvidere til formål at rådgive uddannelses – og forskningsministeren, Folketinget og øvrige ministre om forskning inden for alle videnskabelige forskningsområder, hvorfor fonden som et led i sin rådgivning og formidling løbende udarbejder analyser og statistiske undersøgelser. 


3.5    Kategorier af personoplysninger

DFF behandler personoplysninger, der er registreret via en digital portal og for dig som kandidat, oplysninger i dit CV og samtykkeerklæring.

Der behandles i udgangspunktet alene almindelige personoplysninger (artikel 6), herunder:

 • Identifikationsoplysninger (navn, adresse og fødselsdato)
 • Kontaktoplysninger
 • Oplysninger om uddannelsessted eller ansættelsessted
 • Oplysninger om uddannelse
 • Oplysninger om orlovsperioder
 • Dit CPR-nummer, hvis det er oplyst i CV’et.

I forbindelse med angivelse af orlovsperioder angivet i CV’et kan det forekomme, at DFF også behandler følsomme personoplysninger som f.eks. helbredsoplysninger. DFF indhenter ikke selv følsomme personoplysninger.

 

3.6    Hvor kommer personoplysningerne fra?

DFF behandler de personoplysninger, der er registreret via en digital portal og for dig som kandidat, oplysninger i dit CV og samtykkeerklæring.

 

3.7    Videregivelse af dine personoplysninger

Hvis du er forslagsstiller til/foreslået til posten som DFF’s bestyrelsesformand vil dine personoplysninger blive videregivet til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, til Uddannelses- og Forskningsministeriet og til Regeringens ansættelsesudvalg.

Hvis du er forslagsstiller til/foreslået som menigt medlem af DFF’s bestyrelse vil dine personoplysninger blive videregivet til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen og til Uddannelses- og Forskningsministeriet. Dine personoplysninger kan endvidere blive videregivet til DFF’s bestyrelse.

Hvis du er forslagsstiller til/foreslået til de faglige forskningsråd vil dine oplysninger blive videregivet til DFF’s bestyrelse og til det respektive faglige forskningsråd.

3.8    Overførsel til modtagere i tredjelande

Der overføres ikke personoplysninger til tredjelande.

 

3.9    Opbevaring af personoplysninger

Dokumenter med personoplysninger journaliseres efter offentlighedslovens regler og afleveres til arkivmyndighederne efter arkivlovgivningens regler (hvert 5. år).

 

3.10    Retten til at trække dit samtykke tilbage

Du har som kandidat til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage ved at kontakte DFF herom. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af behandlingen af dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke frem til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

 

3.11    Dine rettigheder


Oplysningsplig
t
Fonden skal i mange tilfælde give dig en række oplysninger, når dine personoplysninger indsamles af fonden

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til indsigt i behandlingen af dine oplysninger. Dette betyder, at du med visse undtagelser har ret til at få at vide, om fonden behandler oplysninger om dig, samt i givet fald se oplysningerne.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Fonden skal behandle rigtige og ajourførte oplysninger. Skulle det vise sig, at fonden behandler oplysninger om dig, som ikke er rigtige, har du ret til at få oplysningerne rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for fondens almindelige generelle sletning. Det bemærkes dog, at fonden som offentlig myndighed er underlagt regler, som betyder, at fonden i mange tilfælde ikke må slette de oplysninger, der behandles.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må fonden fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod fondens ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. Det bemærkes dog, at rettigheden i de fleste tilfælde ikke vil gælde behandlinger hos offentlige myndigheder, herunder fonden.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder på https://www.datatilsynet.dk/

3.12    Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, DFF behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.


4.  Udpegning af medlemmer til Danmarks Frie Forskningsfonds ad-hoc udvalg til udmøntning af tematisk forskning

 

4.1    Indsamling af kontakt- og personoplysninger

Danmarks Frie Forskningsfond (DFF) har fundet dine kontaktoplysninger ad offentligt tilgængelige kanaler med henblik på anmodning om din deltagelse som medlem af et ad hoc-udvalg under DFF til at varetage udmøntningen af politisk afsatte midler til tematisk forskning.

Du oplyses nedenfor om DFF’s behandling af dine personoplysninger jf. artikel 14 ”Oplysningspligt, hvis personoplysninger ikke er indsamlet hos den registrerede”.

 

4.2    Dataansvarlig

Danmarks Frie Forskningsfond (DFF) er dataansvarlig for de behandlinger af personoplysninger, som DFF foretager i forbindelse med dit virke som midlertidigt medlem af DFF.

DFF’s kontaktoplysninger er:

Danmarks Frie Forskningsfond
Asylgade 7
5000 Odense C
CVR: 19918440
Telefon:+45  3544 6200
E-mail: dff@ufm.dk
Hjemmeside: www.DFF.dk
 

Hvis du har spørgsmål til DFF’s behandling af dine personoplysninger i forbindelse med udpegningen af medlemmer til DFF’s ad hoc-udvalg, kan du kontakte den relevante sagsbehandler. Kontaktoplysninger på den relevante sagsbehandler vil normalt fremgå af sagen.

 

4.3    Kontaktoplysninger til databeskyttelsesrådgiver

DFF’s databeskyttelsesrådgiver overvåger blandt andet overholdelsen af databeskyttelsesforordningen og rådgiver om fondens behandling af personoplysninger.

Du kan kontakte DFF’s databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

Uddannelses- og Forskningsministeriet
Postboks 2135
1015 København K
att. Databeskyttelsesrådgiver
Telefon: +45 3392 9700
E-mail: dpo@ufm.dk

 

4.4    Formål og retsgrundlag

Dine personoplysninger behandles med henblik på nedsættelse af ad hoc-udvalg under DFF til at varetage udmøntningen af politisk afsatte midler til tematisk forskning.

Retsgrundlaget for DFF's behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e, hvorefter behandlingen er lovlig hvis:

”Artikel 6 […] e) behandling er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt.”

 • Det følger af databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 3, litra b, at grundlaget for behandling i henhold til artikel 6, stk. 1, litra e skal fremgå af:

”Artikel 6 […] b) medlemsstaternes nationale ret, som den dataansvarlige er underlagt.”

 • Databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra g, hvorefter behandling af følsomme personoplysninger er lovlig hvis:

"Artikel 9 […] g) behandling er nødvendig af hensyn til væsentlige samfundsinteresser på grundlag af EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret og står i rimeligt forhold til det mål, der forfølges, respekterer det væsentligste indhold af retten til databeskyttelse og sikrer passende og specifikke foranstaltninger til beskyttelse af den registreredes grundlæggende rettigheder og interesser."

Retsgrundlag for behandling af dine personoplysninger i henhold til national ret er de bestemmelser, som fremgår af lov nr. 384 af 26. april 2017 om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond (loven).

Danmarks Frie Forskningsfond har i henhold til loven som hovedformål at styrke kvaliteten af dansk forskning ved at give tilskud inden for sin almindelige bevilling til konkrete forskningsaktiviteter baseret på forskernes egne initiativer, herunder at udvikle det forskningsfaglige niveau i Danmark og at styrke formidlingen af forskningsresultater. Fonden har endvidere til formål at rådgive uddannelses – og forskningsministeren, Folketinget og øvrige ministre om forskning inden for alle videnskabelige forskningsområder, hvorfor fonden som et led i sin rådgivning og formidling løbende udarbejder analyser og statistiske undersøgelser. 

 

4.5    Kategorier af personoplysninger

DFF behandler personoplysninger om dig, som er offentligt tilgængelige.

Der behandles i udgangspunktet alene almindelige personoplysninger (artikel 6), herunder:

 • Identifikationsoplysninger (navn, adresse og fødselsdato)
 • Kontaktoplysninger
 • Oplysninger om uddannelsessted eller ansættelsessted
 • Oplysninger om uddannelse

4.6    Hvor kommer personoplysningerne fra?

DFF behandler personoplysninger om dig, som er offentligt tilgængelige.

 

4.7    Videregivelse af dine personoplysninger

Dine personoplysninger videregives ikke.

 

4.8    Overførsel til modtagere i tredjelande (lande uden for EU)

Der overføres ikke personoplysninger til tredjelande.

 

4.9    Opbevaring af personoplysninger

Dokumenter med dine offentligt tilgængelige personoplysninger journaliseres efter offentlighedslovens regler og afleveres til arkivmyndighederne efter arkivlovgivningens regler (hvert 5. år).

 

4.10    Dine rettigheder


Oplysningsplig
t
Fonden skal i mange tilfælde give dig en række oplysninger, når dine personoplysninger indsamles af fonden.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til indsigt i behandlingen af dine oplysninger. Dette betyder, at du med visse undtagelser har ret til at få at vide, om fonden behandler oplysninger om dig, samt i givet fald se oplysningerne.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Fonden skal behandle rigtige og ajourførte oplysninger. Skulle det vise sig, at fonden behandler oplysninger om dig, som ikke er rigtige, har du ret til at få oplysningerne rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for fondens almindelige generelle sletning. Det bemærkes dog, at fonden som offentlig myndighed er underlagt regler, som betyder, at fonden i mange tilfælde ikke må slette de oplysninger, der behandles.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må fonden fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod fondens ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. Det bemærkes dog, at rettigheden i de fleste tilfælde ikke vil gælde behandlinger hos offentlige myndigheder, herunder fonden.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder på https://www.datatilsynet.dk/


4.11    Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, DFF behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

 

5. Eksterne bedømmere

 

5.1    Indsamling af kontakt- og personoplysninger

Danmarks Frie Forskningsfond (DFF) har fundet dine kontaktoplysninger ad offentligt tilgængelige kanaler med henblik på anmodning om din deltagelse som ekstern bedømmer for DFF enten som individuel ekstern bedømmer eller som panelmedlem. Du oplyses nedenfor om DFF’s behandling af dine personoplysninger jf. artikel 14 ”Oplysningspligt, hvis personoplysninger ikke er indsamlet hos den registrerede”.

Du har accepteret at være ekstern bedømmer for DFF og har sendt yderligere personoplysninger til DFF. For så vidt disse supplerende oplysninger oplyses du nedenfor om DFF’s behandling af dine personoplysninger jf. artikel 13 i databeskyttelsesforordningen ”Oplysningspligt ved indsamling af personoplysninger hos den registrerede.”

 

5.2    Dataansvarlig

Danmarks Frie Forskningsfond (DFF) er dataansvarlig for de behandlinger af personoplysninger, som DFF foretager i forbindelse med dit virke som fondsmedlem af DFF.

DFF’s kontaktoplysninger er:
Danmarks Frie Forskningsfond
Asylgade 7
5000 Odense C
CVR: 19918440
Telefon: +45 3544 6200
E-mail: dff@ufm.dk
Hjemmeside: www.DFF.dk
 

Hvis du har spørgsmål til DFF’s behandling af dine personoplysninger i din funktion af ekstern bedømmer, kan du kontakte den relevante sagsbehandler. Kontaktoplysninger på den relevante sagsbehandler vil normalt fremgå af sagen.

 

5.3    Kontaktoplysninger til databeskyttelsesrådgiver

DFF’s databeskyttelsesrådgiver overvåger blandt andet overholdelsen af databeskyttelsesforordningen og rådgiver om fondens behandling af personoplysninger.

Du kan kontakte DFF’s databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:
Uddannelses- og Forskningsministeriet
Postboks 2135
1015 København K
att. Databeskyttelsesrådgiver
Telefon: +45 3392 9700
E-mail: dpo@ufm.dk

 

5.4    Formål og retsgrundlag

Dine personoplysninger behandles med henblik på din funktion som ekstern bedømmer for DFF og i forbindelse med udbetaling af dit honorar.

Retsgrundlaget for DFF's behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e, hvorefter behandlingen er lovlig hvis:

”Artikel 6 […] e) behandling er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt.”

 • Det følger af databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 3, litra b, at grundlaget for behandling i henhold til artikel 6, stk. 1, litra e skal fremgå af:

”Artikel 6 […] b) medlemsstaternes nationale ret, som den dataansvarlige er underlagt.”

 • Databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra g, hvorefter behandling af følsomme personoplysninger er lovlig hvis:

"Artikel 9 […] g) behandling er nødvendig af hensyn til væsentlige samfundsinteresser på grundlag af EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret og står i rimeligt forhold til det mål, der forfølges, respekterer det væsentligste indhold af retten til databeskyttelse og sikrer passende og specifikke foranstaltninger til beskyttelse af den registreredes grundlæggende rettigheder og interesser."

Retsgrundlag for behandling af dine personoplysninger i henhold til national ret er de bestemmelser, som fremgår af lov nr. 384 af 26. april 2017 om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond (loven).

Danmarks Frie Forskningsfond har i henhold til loven som hovedformål at styrke kvaliteten af dansk forskning ved at give tilskud inden for sin almindelige bevilling til konkrete forskningsaktiviteter baseret på forskernes egne initiativer, herunder at udvikle det forskningsfaglige niveau i Danmark og at styrke formidlingen af forskningsresultater. Fonden har endvidere til formål at rådgive uddannelses – og forskningsministeren, Folketinget og øvrige ministre om forskning inden for alle videnskabelige forskningsområder, hvorfor fonden som et led i sin rådgivning og formidling løbende udarbejder analyser og statistiske undersøgelser. 


5.5    Kategorier af personoplysninger

DFF behandler personoplysninger om dig, som er offentligt tilgængelige, eller som du selv har sendt til sekretariatet.

Der behandles i udgangspunktet alene almindelige personoplysninger (artikel 6), herunder:

 • Identifikationsoplysninger (navn, adresse og fødselsdato)
 • Kontaktoplysninger
 • Oplysninger om uddannelsessted eller ansættelsessted
 • Oplysninger om uddannelse
 • Oplysninger om orlovsperioder
 • Bankoplysninger

DFF kan behandle følsomme personoplysninger som f.eks. helbredsoplysninger, hvis du selv oplyser dette.

 

5.6    Hvor kommer personoplysningerne fra?

DFF behandler personoplysninger om dig, som er offentligt tilgængelige, eller som du selv har sendt til sekretariatet.

 

5.7    Videregivelse af dine personoplysninger

Dine personoplysninger videregives ikke.

 

5.8    Overførsel til modtagere i tredjelande (lande uden for EU)

Der overføres ikke personoplysninger til tredjelande.

 

5.9    Opbevaring af personoplysninger

Dokumenter med personoplysninger journaliseres efter offentlighedslovens regler og afleveres til arkivmyndighederne efter arkivlovgivningens regler (hvert 5. år).

 

5.10    Dine rettigheder


Oplysningsplig
t
Fonden skal i mange tilfælde give dig en række oplysninger, når dine personoplysninger indsamles af fonden.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til indsigt i behandlingen af dine oplysninger. Dette betyder, at du med visse undtagelser har ret til at få at vide, om fonden behandler oplysninger om dig, samt i givet fald se oplysningerne.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Fonden skal behandle rigtige og ajourførte oplysninger. Skulle det vise sig, at fonden behandler oplysninger om dig, som ikke er rigtige, har du ret til at få oplysningerne rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for fondens almindelige generelle sletning. Det bemærkes dog, at fonden som offentlig myndighed er underlagt regler, som betyder, at fonden i mange tilfælde ikke må slette de oplysninger, der behandles.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må fonden fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod fondens ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. Det bemærkes dog, at rettigheden i de fleste tilfælde ikke vil gælde behandlinger hos offentlige myndigheder, herunder fonden.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder på https://www.datatilsynet.dk/

 

5.11    Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, DFF behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Oversættes til engelsk.

 

6. Indstillings- og rådgivningssager

 

6.1    Indsamling af kontakt- og personoplysninger

Danmarks Frie Forskningsfond (DFF) behandler personoplysninger, når fonden yder forskningsfaglig rådgivning.

DFF har foreslået/indstillet/udpeget dig i forhold til en konkret forskningsfaglig rådgivning, og du har derfor modtaget et brev om sagen. Du oplyses nedenfor om DFF’s behandling af dine personoplysninger jf. artikel 14 ”Oplysningspligt, hvis personoplysninger ikke er indsamlet hos den registrerede”.

DFF har foreslået/indstillet/udpeget dig i forhold til en konkret forskningsfaglig rådgivning, og du sagt ja til at lade dig foreslå/indstille/udpege. Du oplyses nedenfor om DFF’s behandling af dine personoplysninger jf. artikel 13 i databeskyttelsesforordningen ”Oplysningspligt ved indsamling af personoplysninger hos den registrerede”.

Det kan være nødvendigt at behandle personoplysninger om andre personer end dig for at kunne yde den pågældende rådgivning.

 

6.2    Dataansvarlig

Danmarks Frie Forskningsfond (DFF) er dataansvarlig for de behandlinger af personoplysninger, som DFF foretager i forbindelse med sin rådgivningsfunktion.

DFF’s kontaktoplysninger er:

Danmarks Frie Forskningsfond
Asylgade 7
5000 Odense C
CVR: 19918440
Telefon: 35446200
E-mail: dff@ufm.dk
Hjemmeside: www.DFF.dk
 

Hvis du har spørgsmål til DFF’s behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte den relevante sagsbehandler. Kontaktoplysninger på den relevante sagsbehandler vil normalt fremgå af sagen.

 

6.3    Kontaktoplysninger til databeskyttelsesrådgiver

DFF’s databeskyttelsesrådgiver overvåger blandt andet overholdelsen af databeskyttelsesforordningen og rådgiver om fondens behandling af personoplysninger. 

Du kan kontakte DFF’s databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

Uddannelses- og Forskningsministeriet
Postboks 2135
1015 København K
att. Databeskyttelsesrådgiver
Telefon: 3392 9700
E-mail: dpo@ufm.dk
 

 

6.4    Formål og retsgrundlag

Dine personoplysninger behandles som led i Danmarks Frie Forskningsfonds forskningsfaglige rådgivning til uddannelses- og forskningsministeren, Folketinget og andre, der har et ønske om at rekvirere rådgivning. Fonden giver rådgivningen efter anmodning eller på eget initiativ.

Retsgrundlaget for DFF's behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e, hvorefter behandlingen er lovlig hvis:

”Artikel 6 […] e) behandling er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt.”

 • Det følger af databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 3, litra b, at grundlaget for behandling i henhold til artikel 6, stk. 1, litra e skal fremgå af:

”Artikel 6 […] b) medlemsstaternes nationale ret, som den dataansvarlige er underlagt.”

 • Databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra g, hvorefter behandling af følsomme personoplysninger er lovlig hvis:

"Artikel 9 […] g) behandling er nødvendig af hensyn til væsentlige samfundsinteresser på grundlag af EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret og står i rimeligt forhold til det mål, der forfølges, respekterer det væsentligste indhold af retten til databeskyttelse og sikrer passende og specifikke foranstaltninger til beskyttelse af den registreredes grundlæggende rettigheder og interesser."

Retsgrundlag for behandling af dine personoplysninger i henhold til national ret er de bestemmelser, som fremgår af lov nr. 384 af 26. april 2017 om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond (loven).

Danmarks Frie Forskningsfond har i henhold til loven som hovedformål at styrke kvaliteten af dansk forskning ved at give tilskud inden for sin almindelige bevilling til konkrete forskningsaktiviteter baseret på forskernes egne initiativer, herunder at udvikle det forskningsfaglige niveau i Danmark og at styrke formidlingen af forskningsresultater. Fonden har endvidere til formål at rådgive uddannelses – og forskningsministeren, Folketinget og øvrige ministre om forskning inden for alle videnskabelige forskningsområder, hvorfor fonden som et led i sin rådgivning og formidling løbende udarbejder analyser og statistiske undersøgelser. 

Retsgrundlaget for andre rådgivningssager vil i de fleste tilfælde være uskrevne retsgrundsætninger og principper for god forvaltningsskik, hvorefter fonden som udgangspunkt skal vejlede eller i øvrigt besvare henvendelser, som rettes til fonden.

 

6.5    Kategorier af personoplysninger

DFF behandler personoplysninger om dig, som er offentligt tilgængelige, eller som du selv har sendt til sekretariatet.

Der behandles i udgangspunktet alene almindelige personoplysninger (artikel 6), herunder:

 • Identifikationsoplysninger (navn, adresse og fødselsdato)
 • Kontaktoplysninger
 • Oplysninger om uddannelsessted eller ansættelsessted
 • Oplysninger om uddannelse
 • Oplysninger om orlovsperioder
 • CPR-nummer (hvis du selv oplyser det i dit CV)

DFF kan behandle følsomme personoplysninger som f.eks. helbredsoplysninger, hvis du selv oplyser dette. DFF indhenter ikke selv følsomme personoplysninger.

 

6.6    Hvor kommer personoplysningerne fra?

DFF behandler personoplysninger om dig, som er offentligt tilgængelige, eller som du selv har sendt til sekretariatet.

 

6.7    Videregivelse af dine personoplysninger

DFF videregiver dine personoplysninger til rekvirenten af den forskningsfaglige rådgivning. Det vil fremgå af det brev, du har modtaget, hvem der har rekvireret rådgivningen.

 

6.8    Overførsel til modtagere i tredjelande

Der overføres ikke personoplysninger til tredjelande.

 

6.9    Opbevaring af personoplysninger

Dokumenter med personoplysninger journaliseres efter offentlighedslovens regler og afleveres til arkivmyndighederne efter arkivlovgivningens regler (hvert 5. år).

 

6.10    Dine rettigheder


Oplysningsplig
t
Fonden skal i mange tilfælde give dig en række oplysninger, når dine personoplysninger indsamles af fonden.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til indsigt i behandlingen af dine oplysninger. Dette betyder, at du med visse undtagelser har ret til at få at vide, om fonden behandler oplysninger om dig, samt i givet fald se oplysningerne.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Fonden skal behandle rigtige og ajourførte oplysninger. Skulle det vise sig, at fonden behandler oplysninger om dig, som ikke er rigtige, har du ret til at få oplysningerne rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for fondens almindelige generelle sletning. Det bemærkes dog, at fonden som offentlig myndighed er underlagt regler, som betyder, at fonden i mange tilfælde ikke må slette de oplysninger, der behandles.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må fonden fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod fondens ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. Det bemærkes dog, at rettigheden i de fleste tilfælde ikke vil gælde behandlinger hos offentlige myndigheder, herunder fonden.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder på https://www.datatilsynet.dk/

 

6.11    Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, DFF behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

7. Behandling af personoplysninger om dig som skattepligtig i en ansøgning om godkendelse af dine forskerkvalifikationer og din stillings indhold af forskningsarbejde (KSL §§ 48 E - 48 F)

 

7.1    Indsamling af kontakt- og personoplysninger

Du/dit ansættelsessted har sendt dine personoplysninger til Danmarks Frie Forskningsfond (DFF) sammen med en ansøgning om godkendelse af dine forskerkvalifikationer og din stillings indhold af forskningsarbejde (KSL §§ 48 E - 48 F). Nedenfor oplyses du om DFF’s behandling af dine personoplysninger jf. artikel 13 i databeskyttelsesforordningen ”Oplysningspligt ved indsamling af personoplysninger hos den registrerede” (når du selv har sendt ansøgning) eller artikel 14 ”Oplysningspligt, hvis personoplysninger ikke er indsamlet hos den registrerede” (når dit ansættelsessted har sendt ansøgningen samt en samtykkeerklæring fra dig).

 

7.2    Dataansvarlig

Danmarks Frie Forskningsfond (DFF) er dataansvarlig for de behandlinger af personoplysninger, som DFF foretager i forbindelse med behandlingen af ansøgningen om godkendelse af dine forskerkvalifikationer og din stillings indhold af forskningsarbejde.

DFF’s kontaktoplysninger er:

Danmarks Frie Forskningsfond
Asylgade 7
5000 Odense C
CVR: 19918440
Telefon: +45 3544 6200
E-mail: dff@ufm.dk
 

Hvis du har spørgsmål til DFF’s behandling af dine personoplysninger i forbindelse med ansøgningen om godkendelse af dine forskerkvalifikationer og/eller din stillings indhold af forskningsarbejde, kan du kontakte den relevante sagsbehandler. Kontaktoplysninger på den relevante sagsbehandler vil normalt fremgå af sagen.

 

7.3    Kontaktoplysninger til databeskyttelsesrådgiver

DFF’s databeskyttelsesrådgiver overvåger blandt andet overholdelsen af databeskyttelsesforordningen og rådgiver om fondens behandling af personoplysninger.

Du kan kontakte DFF’s databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

Uddannelses- og Forskningsministeriet
Postboks 2135
1015 København K
att. Databeskyttelsesrådgiver
Telefon: +45 3392 9700
E-mail: dpo@ufm.dk
 

Ansøgninger og henvendelser, der måtte indeholde personfølsomme oplysninger, kan indsendes via disse links:

Direkte link for virksomheder

Direkte link for borgere

Henvendelser uden personfølsomme oplysninger kan sendes  med e-mail til forskerskatteordning@ufm.dk.

 

7.4    Formål og retsgrundlag

Dine personoplysninger behandles med henblik på behandling af en ansøgning om godkendelse af dine forskerkvalifikationer og din stillings indhold af forskningsarbejde.

Retsgrundlaget for DFF's behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e, hvorefter behandlingen er lovlig hvis:

”Artikel 6 […] e) behandling er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt.”

 • Det følger af databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 3, litra b, at grundlaget for behandling i henhold til artikel 6, stk. 1, litra e skal fremgå af:

”Artikel 6 […] b) medlemsstaternes nationale ret, som den dataansvarlige er underlagt.”

 • Databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra g, hvorefter behandling af følsomme personoplysninger er lovlig hvis:

"Artikel 9 […] g) behandling er nødvendig af hensyn til væsentlige samfundsinteresser på grundlag af EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret og står i rimeligt forhold til det mål, der forfølges, respekterer det væsentligste indhold af retten til databeskyttelse og sikrer passende og specifikke foranstaltninger til beskyttelse af den registreredes grundlæggende rettigheder og interesser."

Retsgrundlag for behandling af dine personoplysninger i henhold til national ret er § 16 i om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond (lov nr. 384 af 26. april 2017) og Kildeskattelovens §§ 48 E - 48 F (LBK nr. 117 af 29. januar 2016).

 

7.5    Kategorier af personoplysninger

DFF behandler personoplysninger, der er registeret i ansøgningen om godkendelse af dine forskerkvalifikationer og din stillings indhold af forskningsarbejde.

Der behandles i udgangspunktet alene almindelige personoplysninger (artikel 6), eksempelvis:

 • Identifikationsoplysninger (navn, adresse og fødselsdato)
 • Kontaktoplysninger
 • Oplysninger om uddannelsessted eller ansættelsessted
 • Oplysninger om uddannelse
 • Oplysninger om orlovsperioder
 • Lønoplysninger
 • Ansættelseskontrakt, hvis det fremgår af materialet
 • Dit CPR-nummer

Det kan forekomme, at fonden også behandler følsomme personoplysninger som f.eks. helbredsoplysninger, hvis det fremgår af materialet.

 

7.6    Hvor kommer personoplysningerne fra?

DFF behandler personoplysninger, der er sendt med ansøgningen om godkendelse af dine forskerkvalifikationer og din stillings indhold af forskningsarbejde.

 

7.7    Videregivelse af dine personoplysninger

Dine personoplysninger videregives ikke.

 

7.8    Overførsel til modtagere i tredjelande (lande uden for EU)

Dine personoplysninger bliver ikke sendt til tredjelande uden for EU.

 

7.9    Opbevaring af personoplysninger

Dokumenter med personoplysninger journaliseres efter offentlighedslovens regler og afleveres til arkivmyndighederne efter arkivlovgivningens regler (hvert 5. år).

 

7.10    Retten til at trække dit samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage ved at kontakte DFF herom. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af behandlingen af dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke frem til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

 

7.11    Dine rettigheder

 
Oplysningspligt
Fonden skal i mange tilfælde give dig en række oplysninger, når dine personoplysninger indsamles af fonden.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til indsigt i behandlingen af dine oplysninger. Dette betyder, at du med visse undtagelser har ret til at få at vide, om fonden behandler oplysninger om dig, samt i givet fald se oplysningerne.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Fonden skal behandle rigtige og ajourførte oplysninger. Skulle det vise sig, at fonden behandler oplysninger om dig, som ikke er rigtige, har du ret til at få oplysningerne rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for fondens almindelige generelle sletning. Det bemærkes dog, at fonden som offentlig myndighed er underlagt regler, som betyder, at fonden i mange tilfælde ikke må slette de oplysninger, der behandles.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må fonden fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod fondens ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. Det bemærkes dog, at rettigheden i de fleste tilfælde ikke vil gælde behandlinger hos offentlige myndigheder, herunder fonden.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder på https://www.datatilsynet.dk/

 

7.12    Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, DFF behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Oversættes til engelsk

 

8. Klager efter forvaltningsloven

 

8.1    Indsamling af kontakt- og personoplysninger

Du har sendt dine kontakt- og personoplysninger til DFF sammen med din fondsansøgning/bevillingssag, som du nu som hovedansøger/bevillingshaver klager over. Nedenfor oplyses du om DFF’s behandling af dine personoplysninger jf. artikel 13 i databeskyttelsesforordningen ”Oplysningspligt ved indsamling af personoplysninger hos den registrerede.”

Du er navngivet part i den påklagede fondsansøgning/bevillingssag eller er nævnt med navn i klagen. Du oplyses nedenfor om DFF’s behandling af dine personoplysninger jf. artikel 14 ”Oplysningspligt, hvis personoplysninger ikke er indsamlet hos den registrerede”. DFF forudsætter, at hovedansøger/klager har indhentet dit samtykke til, at dine personoplysninger optræder i fondsansøgningen/bevillingssagen eller selve klagen og videregives med henblik på behandling af klagen. DFF har efter modtagelsen af ansøgningen sendt dig en orientering om, at du optræder som navngiven deltager i projektet.

Hvis DFF eller departementet har brug for oplysninger om dig, som ikke indgår i fondsansøgningen/bevillingssagen eller selve klagen, vil DFF efterspørge de manglende oplysninger og bede om dit samtykke til behandling af de supplerende personoplysninger.

 

8.2    Dataansvarlig

Danmarks Frie Forskningsfond (DFF) er dataansvarlig for de behandlinger af personoplysninger, som DFF foretager i forbindelse med behandlingen af din klage.

DFF’s kontaktoplysninger er:

Danmarks Frie Forskningsfond
Asylgade 7
5000 Odense C
CVR: 19918440
Telefon: +45 3544 6200
E-mail: dff@ufm.dk
Hjemmeside: www.DFF.dk
 

Hvis du har spørgsmål til DFF’s behandling af dine personoplysninger i forbindelse med klagesagen, kan du kontakte den relevante sagsbehandler. Kontaktoplysninger på den relevante sagsbehandler vil normalt fremgå af sagen.

 

8.3    Kontaktoplysninger til databeskyttelsesrådgiver

DFF’s databeskyttelsesrådgiver overvåger blandt andet overholdelsen af databeskyttelsesforordningen og rådgiver om fondens behandling af personoplysninger.

Du kan kontakte DFF’s databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

Uddannelses- og Forskningsministeriet
Postboks 2135
1015 København K
att. Databeskyttelsesrådgiver
Telefon: +45 3392 9700
E-mail: dpo@ufm.dk

 

8.4    Formål og retsgrundlag

Dine personoplysninger behandles med henblik på behandling af en klage over en afgørelse om bevilling, truffet af DFF, om afgørelser om karensperioder samt om afgørelser truffet af DFF i forbindelse med en bevilling.

Retsgrundlaget for DFF's behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e, hvorefter behandlingen er lovlig hvis:

”Artikel 6 […] e) behandling er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt.”

 • Det følger af databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 3, litra b, at grundlaget for behandling i henhold til artikel 6, stk. 1, litra e skal fremgå af:

”Artikel 6 […] b) medlemsstaternes nationale ret, som den dataansvarlige er underlagt.”

 • Databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra g, hvorefter behandling af følsomme personoplysninger er lovlig hvis:

"Artikel 9 […] g) behandling er nødvendig af hensyn til væsentlige samfundsinteresser på grundlag af EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret og står i rimeligt forhold til det mål, der forfølges, respekterer det væsentligste indhold af retten til databeskyttelse og sikrer passende og specifikke foranstaltninger til beskyttelse af den registreredes grundlæggende rettigheder og interesser."

Retsgrundlag for behandling af dine personoplysninger i henhold til national ret er de bestemmelser, som fremgår af lov nr. 384 af 26. april 2017 om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond (loven) samt Databeskyttelseslovens § 11 hvorefter offentlige myndigheder kan behandle oplysninger om personnummer med henblik på en entydig identifikation eller som journalnummer .

Danmarks Frie Forskningsfond har i henhold til loven som hovedformål at styrke kvaliteten af dansk forskning ved at give tilskud inden for sin almindelige bevilling til konkrete forskningsaktiviteter baseret på forskernes egne initiativer, herunder at udvikle det forskningsfaglige niveau i Danmark og at styrke formidlingen af forskningsresultater. Fonden har endvidere til formål at rådgive uddannelses – og forskningsministeren, Folketinget og øvrige ministre om forskning inden for alle videnskabelige forskningsområder, hvorfor fonden som et led i sin rådgivning og formidling løbende udarbejder analyser og statistiske undersøgelser. 

 

8.5    Kategorier af personoplysninger

DFF behandler personoplysninger, du har registeret i ansøgnings- og sagsbehandlingssystemet for din fondsansøgning, og for en eventuel bevillingssag de efterfølgende korrespondancer og dokumenter. Derudover personoplysninger, der er indsendt med klagen.

Der behandles i udgangspunktet alene almindelige personoplysninger (artikel 6), herunder:

 • Identifikationsoplysninger (navn, adresse og fødselsdato)
 • Kontaktoplysninger
 • Oplysninger om uddannelsessted eller ansættelsessted
 • Oplysninger om uddannelse
 • Oplysninger om orlovsperioder
 • Lønoplysninger
 • Dit CPR-nummer registreres i ansøgnings- og sagsbehandlingssystemet eller sendes med sikker mail, men bruges alene til identifikation af dig.

Hvis det fremgår af klagen, fondsansøgningen og/eller bevillingssagen, kan det forekomme, at fonden også behandler følsomme personoplysninger som f.eks. helbredsoplysninger. DFF indhenter ikke selv personfølsomme oplysninger.

 

8.6    Hvor kommer personoplysningerne fra?

DFF behandler personoplysninger, der er registeret i den fondsansøgning/bevillingssag, du/hovedansøger/bevillingshaver har sendt ind via ansøgnings- og sagsbehandlingssystemet samt de personoplysninger, du/hovedansøger/bevillingshaver har sendt via sikker mail sammen med klagen.

 

8.7    Videregivelse af dine personoplysninger

Hvis DFF beslutter at fastholde afgørelsen, sendes dine personoplysninger til Uddannelses- og Forskningsministeriets departement, fordi det er ministeriet, der som klageinstans skal behandle din klage over DFF´s afgørelse.

 

8.8    Overførsel til modtagere i tredjelande

Dine personoplysninger sendes ikke til tredjelande.

 

8.9    Opbevaring af personoplysninger

Dokumenter med personoplysninger journaliseres efter offentlighedslovens regler og afleveres til arkivmyndighederne efter arkivlovgivningens regler (hvert 5. år).

 

8.10    Retten til at dit samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage ved at kontakte DFF herom. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af behandlingen af dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke frem til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

 

8.11    Dine rettigheder


Oplysningsplig
t
Fonden skal i mange tilfælde give dig en række oplysninger, når dine personoplysninger indsamles af fonden.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til indsigt i behandlingen af dine oplysninger. Dette betyder, at du med visse undtagelser har ret til at få at vide, om fonden behandler oplysninger om dig, samt i givet fald se oplysningerne.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Fonden skal behandle rigtige og ajourførte oplysninger. Skulle det vise sig, at fonden behandler oplysninger om dig, som ikke er rigtige, har du ret til at få oplysningerne rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for fondens almindelige generelle sletning. Det bemærkes dog, at fonden som offentlig myndighed er underlagt regler, som betyder, at fonden i mange tilfælde ikke må slette de oplysninger, der behandles.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må fonden fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod fondens ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. Det bemærkes dog, at rettigheden i de fleste tilfælde ikke vil gælde behandlinger hos offentlige myndigheder, herunder fonden.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder på https://www.datatilsynet.dk/

 

8.12    Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, DFF behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

9.  Aktindsigtsanmodninger efter forvaltningsloven, herunder henvendelser fra parter i en konkret sag

 

9.1    Indsamling af kontakt- og personoplysninger

Du har sendt dine kontakt- og personoplysninger til Danmarks Frie Forskningsfond (DFF) sammen med din anmodning om aktindsigt eller anden henvendelse, der vedrører en konkret sag, du er part i. Derudover findes der personoplysninger om dig i den konkrete sag.

Nedenfor oplyses du om DFF’s behandling af dine personoplysninger jf. artikel 13 i databeskyttelsesforordningen ”Oplysningspligt ved indsamling af personoplysninger hos den registrerede.”.

Afhængigt af din henvendelse kan der også behandles oplysninger om andre personer, typisk hvis de nævnes i den konkrete sag eller i din henvendelse.

Du er navngivet part i den konkrete sag, der søges om aktindsigt i. Du oplyses nedenfor om DFF’s behandling af dine personoplysninger jf. artikel 14 ”Oplysningspligt, hvis personoplysninger ikke er indsamlet hos den registrerede”. Hvis aktindsigten vedrører en fondsansøgning/bevillingssag, forudsætter DFF, at hovedansøger før indsendelsen af fondsansøgningen har indhentet dit samtykke til, at dine personoplysninger videregives. DFF har efter modtagelsen af ansøgningen sendt dig en orientering om, at du optræder som navngiven deltager i projektet.

 

9.2    Dataansvarlig

Danmarks Frie Forskningsfond (DFF) er dataansvarlig for de behandlinger af personoplysninger, som DFF foretager i forbindelse med din henvendelse om en konkret sag, du er part i.

DFF’s kontaktoplysninger er:

Danmarks Frie Forskningsfond
Asylgade 7
5000 Odense C
CVR: 19918440
Telefon: + 45 35446200
E-mail: dff@ufm.dk
Hjemmeside: www.DFF.dk
 

Hvis du har spørgsmål til DFF’s behandling af dine personoplysninger i forbindelse med din henvendelse, kan du kontakte den relevante sagsbehandler. Kontaktoplysninger på den relevante sagsbehandler vil normalt fremgå af sagen.

 

9.3    Kontaktoplysninger til databeskyttelsesrådgiver

DFF’s databeskyttelsesrådgiver overvåger blandt andet overholdelsen af databeskyttelsesforordningen og rådgiver om fondens behandling af personoplysninger.

Du kan kontakte DFF’s databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

Uddannelses- og Forskningsministeriet
Postboks 2135
1015 København K
att. Databeskyttelsesrådgiver
Telefon: +45 3392 9700
E-mail: dpo@ufm.dk

 

9.4    Formål og retsgrundlag

Dine personoplysninger behandles med henblik på behandling af din henvendelse som part i en konkret sag.

Retsgrundlaget for DFF's behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e, hvorefter behandlingen er lovlig hvis:

”Artikel 6 […] e) behandling er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt.”

 • Det følger af databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 3, litra b, at grundlaget for behandling i henhold til artikel 6, stk. 1, litra e skal fremgå af:

”Artikel 6 […] b) medlemsstaternes nationale ret, som den dataansvarlige er underlagt.”

 • Databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra g, hvorefter behandling af følsomme personoplysninger er lovlig hvis:

"Artikel 9 […] g) behandling er nødvendig af hensyn til væsentlige samfundsinteresser på grundlag af EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret og står i rimeligt forhold til det mål, der forfølges, respekterer det væsentligste indhold af retten til databeskyttelse og sikrer passende og specifikke foranstaltninger til beskyttelse af den registreredes grundlæggende rettigheder og interesser."

Retsgrundlag for behandling af dine personoplysninger i henhold til national ret er de bestemmelser, som fremgår af lov nr. 384 af 26. april 2017 om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond (loven).

Danmarks Frie Forskningsfond har i henhold til loven som hovedformål at styrke kvaliteten af dansk forskning ved at give tilskud inden for sin almindelige bevilling til konkrete forskningsaktiviteter baseret på forskernes egne initiativer, herunder at udvikle det forskningsfaglige niveau i Danmark og at styrke formidlingen af forskningsresultater. Fonden har endvidere til formål at rådgive uddannelses – og forskningsministeren, Folketinget og øvrige ministre om forskning inden for alle videnskabelige forskningsområder, hvorfor fonden som et led i sin rådgivning og formidling løbende udarbejder analyser og statistiske undersøgelser. 

 

9.5    Kategorier af personoplysninger

DFF behandler de personoplysninger, du har sendt med din henvendelse, og de personoplysninger om dig og andre, der er registeret i ansøgnings- og sagsbehandlingssystemet for den konkrete sag, som din henvendelse vedrører, og som du er part i.

Der behandles i udgangspunktet alene almindelige personoplysninger (artikel 6), herunder:

 • Identifikationsoplysninger (navn, adresse og fødselsdato)
 • Kontaktoplysninger
 • Oplysninger om uddannelsessted eller ansættelsessted
 • Oplysninger om uddannelse
 • Oplysninger om orlovsperioder
 • Lønoplysninger

Det kan forekomme, at DFF behandler personfølsomme oplysninger som f.eks. helbredsoplysninger, hvis disse oplysninger optræder i din henvendelse eller i den konkrete sag.

 

9.6    Hvor kommer personoplysningerne fra?

DFF behandler de personoplysninger om dig og andre, der er registeret i den konkrete sag, din henvendelse vedrører, samt de personoplysninger, der fremgår af din henvendelse.

 

9.7    Videregivelse af dine personoplysninger

Personoplysninger om andre personer end dig i den sag, din henvendelse vedrører, videregives i visse tilfælde til dig.

 

9.8    Overførsel til modtagere i tredjelande

Dine personoplysninger sendes ikke til tredjelande. Personoplysninger om andre personer end dig videregives i visse tilfælde til dig jf. forrige afsnit. Det gælder også, hvis du er bosat i et tredjeland.

 

9.9    Opbevaring af personoplysninger

Dokumenter med personoplysninger journaliseres efter offentlighedslovens regler og afleveres til arkivmyndighederne efter arkivlovgivningens regler (hvert 5. år).

 

9.10    Dine rettigheder


Oplysningsplig
t
Fonden skal i mange tilfælde give dig en række oplysninger, når dine personoplysninger indsamles af fonden.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til indsigt i behandlingen af dine oplysninger. Dette betyder, at du med visse undtagelser har ret til at få at vide, om fonden behandler oplysninger om dig, samt i givet fald se oplysningerne.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Fonden skal behandle rigtige og ajourførte oplysninger. Skulle det vise sig, at fonden behandler oplysninger om dig, som ikke er rigtige, har du ret til at få oplysningerne rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for fondens almindelige generelle sletning. Det bemærkes dog, at fonden som offentlig myndighed er underlagt regler, som betyder, at fonden i mange tilfælde ikke må slette de oplysninger, der behandles.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må fonden fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod fondens ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. Det bemærkes dog, at rettigheden i de fleste tilfælde ikke vil gælde behandlinger hos offentlige myndigheder, herunder fonden.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder på https://www.datatilsynet.dk/ 

 

9.11    Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, DFF behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

10.  Aktindsigtsanmodninger efter offentlighedsloven

 

10.1    Indsamling af kontakt- og personoplysninger

Du har sendt dine kontakt- og personoplysninger til Danmarks Frie Forskningsfond (DFF) sammen med din anmodning om aktindsigt, og nedenfor oplyses du om DFF’s behandling af dine personoplysninger jf. artikel 13 i databeskyttelsesforordningen ”Oplysningspligt ved indsamling af personoplysninger hos den registrerede.”.

Der kan behandles visse personoplysninger om andre med henblik på at besvare din henvendelse.

Du er navngivet part i de konkrete sager, der søges om aktindsigt i. Du oplyses nedenfor om DFF’s behandling af dine personoplysninger jf. artikel 14 ”Oplysningspligt, hvis personoplysninger ikke er indsamlet hos den registrerede”. Hvis aktindsigten vedrører en fondsansøgning/bevillingssag, forudsætter DFF, at hovedansøger før indsendelsen af fondsansøgningen har indhentet dit samtykke til, at dine personoplysninger videregives, som anført i det opslag, der blev søgt efter. DFF har efter modtagelsen af ansøgningen sendt dig en orientering om, at du optræder som navngiven deltager i projektet.

 

10.2    Dataansvarlig

Danmarks Frie Forskningsfond (DFF) er dataansvarlig for de behandlinger af personoplysninger, som DFF foretager i forbindelse med din anmodning om aktindsigt.

DFF’s kontaktoplysninger er:

Danmarks Frie Forskningsfond
Asylgade 7
5000 Odense C
CVR: 19918440
Telefon: +45 3544 6200
E-mail: dff@ufm.dk
Hjemmeside: www.DFF.dk
 

Hvis du har spørgsmål til DFF’s behandling af dine personoplysninger i forbindelse med din anmodning om aktindsigt, kan du kontakte den relevante sagsbehandler. Kontaktoplysninger på den relevante sagsbehandler vil normalt fremgå af sagen.

 

10.3    Kontaktoplysninger til databeskyttelsesrådgiver

DFF’s databeskyttelsesrådgiver overvåger blandt andet overholdelsen af databeskyttelsesforordningen og rådgiver om fondens behandling af personoplysninger.

Du kan kontakte DFF’s databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

Uddannelses- og Forskningsministeriet
Postboks 2135
1015 København K
att. Databeskyttelsesrådgiver
Telefon: +45 3392 9700
E-mail: dpo@ufm.dk

 

10.4    Formål og retsgrundlag

Dine personoplysninger behandles med henblik på behandling af din anmodning om aktindsigt.

Retsgrundlaget for DFF's behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e, hvorefter behandlingen er lovlig hvis:

”Artikel 6 […] e) behandling er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt.”

 • Det følger af databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 3, litra b, at grundlaget for behandling i henhold til artikel 6, stk. 1, litra e skal fremgå af:

”Artikel 6 […] b) medlemsstaternes nationale ret, som den dataansvarlige er underlagt.”

 • Databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra g, hvorefter behandling af følsomme personoplysninger er lovlig hvis:

"Artikel 9 […] g) behandling er nødvendig af hensyn til væsentlige samfundsinteresser på grundlag af EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret og står i rimeligt forhold til det mål, der forfølges, respekterer det væsentligste indhold af retten til databeskyttelse og sikrer passende og specifikke foranstaltninger til beskyttelse af den registreredes grundlæggende rettigheder og interesser."

Retsgrundlag for behandling af dine personoplysninger i henhold til national ret er de bestemmelser, som fremgår af lov nr. 384 af 26. april 2017 om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond (loven).

Danmarks Frie Forskningsfond har i henhold til loven som hovedformål at styrke kvaliteten af dansk forskning ved at give tilskud inden for sin almindelige bevilling til konkrete forskningsaktiviteter baseret på forskernes egne initiativer, herunder at udvikle det forskningsfaglige niveau i Danmark og at styrke formidlingen af forskningsresultater. Fonden har endvidere til formål at rådgive uddannelses – og forskningsministeren, Folketinget og øvrige ministre om forskning inden for alle videnskabelige forskningsområder, hvorfor fonden som et led i sin rådgivning og formidling løbende udarbejder analyser og statistiske undersøgelser. 

 

10.5    Kategorier af personoplysninger

DFF behandler de personoplysninger, du har sendt i din anmodning om aktindsigt, og de personoplysninger, der er registeret i de sager, din anmodning om aktindsigt vedrører.

Der behandles i udgangspunktet alene almindelige personoplysninger (artikel 6), herunder:

 • Identifikationsoplysninger (navn, adresse og fødselsdato)
 • Kontaktoplysninger
 • Oplysninger om uddannelsessted eller ansættelsessted
 • Oplysninger om uddannelse
 • Oplysninger om orlovsperioder
 • Lønoplysninger

Det kan forekomme, at DFF behandler personfølsomme oplysninger som f.eks. helbredsoplysninger, hvis disse oplysninger optræder i din anmodning om aktindsigt, eller i de sager, der er relevante for aktindsigten.

 

10.6    Hvor kommer personoplysningerne fra?

DFF behandler de personoplysninger, du har sendt med din anmodning om aktindsigt, og de personoplysninger, der er registeret i ansøgnings- og sagsbehandlingssystemet for relevante sager i forhold til din aktindsigt.

 

10.7    Videregivelse af dine personoplysninger

Personoplysninger om andre personer end dig videregives i visse tilfælde til dig. Dine personoplysninger vil på anmodning blive videregivet til de personer, som din aktindsigt vedrører. 

 

10.8    Overførsel til modtagere i tredjelande

Der sendes ikke personoplysninger til tredjelande.

 

10.9    Opbevaring af personoplysninger

Dokumenter med personoplysninger journaliseres efter offentlighedslovens regler og afleveres til arkivmyndighederne efter arkivlovgivningens regler (hvert 5. år).

 

10.10    Dine rettigheder


Oplysningsplig
t
Fonden skal i mange tilfælde give dig en række oplysninger, når dine personoplysninger indsamles af fonden.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til indsigt i behandlingen af dine oplysninger. Dette betyder, at du med visse undtagelser har ret til at få at vide, om fonden behandler oplysninger om dig, samt i givet fald se oplysningerne.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Fonden skal behandle rigtige og ajourførte oplysninger. Skulle det vise sig, at fonden behandler oplysninger om dig, som ikke er rigtige, har du ret til at få oplysningerne rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for fondens almindelige generelle sletning. Det bemærkes dog, at fonden som offentlig myndighed er underlagt regler, som betyder, at fonden i mange tilfælde ikke må slette de oplysninger, der behandles.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må fonden fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod fondens ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. Det bemærkes dog, at rettigheden i de fleste tilfælde ikke vil gælde behandlinger hos offentlige myndigheder, herunder fonden.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder på https://www.datatilsynet.dk/

 

10.11    Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, DFF behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.


11. Henvendelser fra borgere

 

11.1    Indsamling af kontakt- og personoplysninger

Du har sendt dine kontakt- og personoplysninger til Danmarks Frie Forskningsfond (DFF) i forbindelse med en henvendelse til DFF, og du oplyses nedenfor om DFF’s behandling af dine personoplysninger jf. artikel 13 i databeskyttelsesforordningen ”Oplysningspligt ved indsamling af personoplysninger hos den registrerede.”.

Der kan behandles visse personoplysninger om andre med henblik på at besvare din henvendelse.

 

11.2    Dataansvarlig

Danmarks Frie Forskningsfond (DFF) er dataansvarlig for de behandlinger af personoplysninger, som DFF foretager i forbindelse med din henvendelse.

DFF’s kontaktoplysninger er:

Danmarks Frie Forskningsfond
Asylgade 7
5000 Odense C
CVR: 19918440
Telefon: 35446200
E-mail: dff@ufm.dk
Hjemmeside: www.DFF.dk
 

Hvis du har spørgsmål til DFF’s behandling af dine personoplysninger i forbindelse med din henvendelse, kan du kontakte den relevante sagsbehandler. Kontaktoplysninger på den relevante sagsbehandler vil normalt fremgå af sagen.

 

11.3    Kontaktoplysninger til databeskyttelsesrådgiver

DFF’s databeskyttelsesrådgiver overvåger blandt andet overholdelsen af databeskyttelsesforordningen og rådgiver om fondens behandling af personoplysninger.

Du kan kontakte DFF’s databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

Uddannelses- og Forskningsministeriet
Postboks 2135
1015 København K
att. Databeskyttelsesrådgiver
Telefon: 3392 9700
E-mail: dpo@ufm.dk

 

11.4    Formål og retsgrundlag

Formålet med behandling af personoplysninger er at kunne besvare din konkrete henvendelse.

Retsgrundlaget for DFF's behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e, hvorefter behandlingen er lovlig hvis:

”Artikel 6 […] e) behandling er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt.”

 • Det følger af databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 3, litra b, at grundlaget for behandling i henhold til artikel 6, stk. 1, litra e skal fremgå af:

”Artikel 6 […] b) medlemsstaternes nationale ret, som den dataansvarlige er underlagt.”

 • Databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra g, hvorefter behandling af følsomme personoplysninger er lovlig hvis:

"Artikel 9 […] g) behandling er nødvendig af hensyn til væsentlige samfundsinteresser på grundlag af EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret og står i rimeligt forhold til det mål, der forfølges, respekterer det væsentligste indhold af retten til databeskyttelse og sikrer passende og specifikke foranstaltninger til beskyttelse af den registreredes grundlæggende rettigheder og interesser."

Retsgrundlag for behandling af dine personoplysninger i henhold til national ret er de bestemmelser, som fremgår af lov nr. 384 af 26. april 2017 om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond (loven).

Danmarks Frie Forskningsfond har i henhold til loven som hovedformål at styrke kvaliteten af dansk forskning ved at give tilskud inden for sin almindelige bevilling til konkrete forskningsaktiviteter baseret på forskernes egne initiativer, herunder at udvikle det forskningsfaglige niveau i Danmark og at styrke formidlingen af forskningsresultater. Fonden har endvidere til formål at rådgive uddannelses – og forskningsministeren, Folketinget og øvrige ministre om forskning inden for alle videnskabelige forskningsområder, hvorfor fonden som et led i sin rådgivning og formidling løbende udarbejder analyser og statistiske undersøgelser. 

 

11.5    Kategorier af personoplysninger

DFF behandler de kontaktoplysninger på dig som borger, som du selv har sendt, med henblik på at kunne besvare din henvendelse. Det kan også være nødvendigt at behandle andre personoplysninger med henblik på at besvare henvendelsen, typisk hvis sådanne oplysninger er nævnt i henvendelsen. Der vil ofte være tale om almindelige oplysninger, men afhængigt af henvendelsen kan der også være tale om følsomme oplysninger.

 

11.6    Hvor kommer personoplysningerne fra?

DFF behandler de personoplysninger om dig og andre, der fremgår af din henvendelse, og de personoplysninger, der er registeret i de sager, din henvendelse vedrører.

 

11.7    Videregivelse af dine personoplysninger

Personoplysninger om andre personer end dig videregives i visse tilfælde til dig.

 

11.8    Overførsel til modtagere i tredjelande

Der sendes ikke personoplysninger til tredjelande.

 

11.9    Opbevaring af personoplysninger

Dokumenter med personoplysninger journaliseres efter offentlighedslovens regler og afleveres til arkivmyndighederne efter arkivlovgivningens regler (hvert 5. år).

 

11.10    Dine rettigheder


Oplysningsplig
t
Fonden skal i mange tilfælde give dig en række oplysninger, når dine personoplysninger indsamles af fonden.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til indsigt i behandlingen af dine oplysninger. Dette betyder, at du med visse undtagelser har ret til at få at vide, om fonden behandler oplysninger om dig, samt i givet fald se oplysningerne.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Fonden skal behandle rigtige og ajourførte oplysninger. Skulle det vise sig, at fonden behandler oplysninger om dig, som ikke er rigtige, har du ret til at få oplysningerne rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for fondens almindelige generelle sletning. Det bemærkes dog, at fonden som offentlig myndighed er underlagt regler, som betyder, at fonden i mange tilfælde ikke må slette de oplysninger, der behandles.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må fonden fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod fondens ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. Det bemærkes dog, at rettigheden i de fleste tilfælde ikke vil gælde behandlinger hos offentlige myndigheder, herunder fonden.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder på https://www.datatilsynet.dk/

 

11.11    Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, DFF behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

12. Formidlingen af bevillinger og forskningscases

 

12.1    Indsamling af kontakt- og personoplysninger

Du har sendt dine kontakt- og personoplysninger til Danmarks Frie Forskningsfond (DFF) sammen med din fondsansøgning, der har fået bevilling af DFF. Nedenfor oplyses du om DFF’s behandling af dine personoplysninger jf. artikel 13 i databeskyttelsesforordningen ”Oplysningspligt ved indsamling af personoplysninger hos den registrerede.”

Du er navngivet part i den bevilgede fondsansøgning, som der ønskes udarbejdet en case om. Du oplyses nedenfor om DFF’s behandling af dine personoplysninger jf. artikel 14 ”Oplysningspligt, hvis personoplysninger ikke er indsamlet hos den registrerede”. DFF forudsætter, at hovedansøger før indsendelsen af fondsansøgningen har indhentet dit samtykke til, at dine personoplysninger videregives.

 

12.2    Dataansvarlig

Danmarks Frie Forskningsfond (DFF) er dataansvarlig for de behandlinger af personoplysninger, som DFF foretager ved formidling af bevillinger og forskningscases.

DFF’s kontaktoplysninger er:

Danmarks Frie Forskningsfond
Asylgade 7
5000 Odense C
CVR: 19918440
Telefon: +45 3544 6200
E-mail: dff@ufm.dk
Hjemmeside: www.DFF.dk
 

Hvis du har spørgsmål til DFF’s behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte den relevante sagsbehandler. Kontaktoplysninger på den relevante sagsbehandler vil normalt fremgå af sagen.

 

12.3    Kontaktoplysninger til databeskyttelsesrådgiver

DFF’s databeskyttelsesrådgiver overvåger blandt andet overholdelsen af databeskyttelsesforordningen og rådgiver om fondens behandling af personoplysninger.

Du kan kontakte DFF’s databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

Uddannelses- og Forskningsministeriet
Postboks 2135
1015 København K
att. Databeskyttelsesrådgiver
Telefon: +45 3392 9700
E-mail: dpo@ufm.dk

 

12.4    Formål og retsgrundlag

Dine personoplysninger behandles med henblik på formidling af bevillinger og forskningscases som led i DFF’s arbejde for at styrke kvaliteten af dansk forskning ved at udbrede kendskabet til, hvem fonden tildeler penge samt udbrede kendskabet til den frie forskning generelt.

Som ansøger blev du i det opslag, du søgte i forhold til, gjort bekendt med DFF’s formidling af bevilgede projekter.

Retsgrundlaget for DFF's behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e, hvorefter behandlingen er lovlig hvis:

”Artikel 6 […] e) behandling er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt.”

 • Det følger af databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 3, litra b, at grundlaget for behandling i henhold til artikel 6, stk. 1, litra e skal fremgå af:

”Artikel 6 […] b) medlemsstaternes nationale ret, som den dataansvarlige er underlagt.”

 • Databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra g, hvorefter behandling af følsomme personoplysninger er lovlig hvis:

"Artikel 9 […] g) behandling er nødvendig af hensyn til væsentlige samfundsinteresser på grundlag af EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret og står i rimeligt forhold til det mål, der forfølges, respekterer det væsentligste indhold af retten til databeskyttelse og sikrer passende og specifikke foranstaltninger til beskyttelse af den registreredes grundlæggende rettigheder og interesser."

Retsgrundlag for behandling af dine personoplysninger i henhold til national ret er de bestemmelser, som fremgår af lov nr. 384 af 26. april 2017 om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond (loven).

Danmarks Frie Forskningsfond har i henhold til loven som hovedformål at styrke kvaliteten af dansk forskning ved at give tilskud inden for sin almindelige bevilling til konkrete forskningsaktiviteter baseret på forskernes egne initiativer, herunder at udvikle det forskningsfaglige niveau i Danmark og at styrke formidlingen af forskningsresultater. Fonden har endvidere til formål at rådgive uddannelses – og forskningsministeren, Folketinget og øvrige ministre om forskning inden for alle videnskabelige forskningsområder, hvorfor fonden som et led i sin rådgivning og formidling løbende udarbejder analyser og statistiske undersøgelser. 

 

12.5    Kategorier af personoplysninger

DFF behandler personoplysninger, der er registeret i ansøgnings- og sagsbehandlingssystemet på din ansøgning- og bevillingssag. 

Der behandles i udgangspunktet alene almindelige personoplysninger (artikel 6), herunder:

 • Navn
 • Ansættelsessted
 • Projekttitel
 • Bevilliget beløb

12.6    Hvor kommer personoplysningerne fra?

DFF behandler personoplysninger, du har registeret i ansøgnings- og sagsbehandlingssystemet for din fondsansøgning- og bevilling.

 

12.7    Videregivelse af dine personoplysninger

Hvis din ansøgning imødekommes helt eller delvist, vil oplysning om dit og eventuelle øvrige projektdeltageres navne, sted for projektets udførelse, projektets titel og varighed, eventuelle nøgletal for bevillingen og bevillingens størrelse blive offentliggjort til brug for et samlet overblik over danske forskningsresultater og fremgå af DFF’s projektgalleri. Den populærvidenskabelige beskrivelse af projektet vil typisk blive offentliggjort de samme steder.

I forbindelse med udarbejdelsen af forskningscases kan dine personoplysninger blive sendt til en journalist, der vil i indhente yderligere informationer hos dig vedr. dit projekt.

12.8    Overførsel til modtagere i tredjelande

Der overføres ikke oplysninger til tredjelande.

 

12.9    Opbevaring af personoplysninger

Dokumenter med personoplysninger journaliseres efter offentlighedslovens regler og afleveres til arkivmyndighederne efter arkivlovgivningens regler (hvert 5. år).

Bevillingshavere er blevet offentliggjort løbende på DFF’s hjemmeside fra 2013 og forskningscases løbende fra 2017. 

 

12.10    Dine rettigheder


Oplysningsplig
t
Fonden skal i mange tilfælde give dig en række oplysninger, når dine personoplysninger indsamles af fonden.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til indsigt i behandlingen af dine oplysninger. Dette betyder, at du med visse undtagelser har ret til at få at vide, om fonden behandler oplysninger om dig, samt i givet fald se oplysningerne.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Fonden skal behandle rigtige og ajourførte oplysninger. Skulle det vise sig, at fonden behandler oplysninger om dig, som ikke er rigtige, har du ret til at få oplysningerne rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for fondens almindelige generelle sletning. Det bemærkes dog, at fonden som offentlig myndighed er underlagt regler, som betyder, at fonden i mange tilfælde ikke må slette de oplysninger, der behandles.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må fonden fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod fondens ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. Det bemærkes dog, at rettigheden i de fleste tilfælde ikke vil gælde behandlinger hos offentlige myndigheder, herunder fonden.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder på https://www.datatilsynet.dk/

 

12.11    Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, DFF behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

13. Deltagelse i Danmarks Frie Forskningsfonds arrangementer

 

13.1    Indsamling af kontakt- og personoplysninger

Du har valgt at deltage i et arrangement arrangeret af Danmarks Frie Forskningsfond (DFF) og har i den anledning sendt dine personoplysninger til fonden. Nedenfor oplyses du om DFF’s behandling af dine personoplysninger jf. artikel 13 i databeskyttelsesforordningen ”Oplysningspligt ved indsamling af personoplysninger hos den registrerede.”.

 

13.2    Dataansvarlig

Danmarks Frie Forskningsfond (DFF) er dataansvarlig for de behandlinger af personoplysninger, som DFF foretager i forbindelse med din deltagelse i et DFF-arrangement.

DFF’s kontaktoplysninger er:

Danmarks Frie Forskningsfond
Asylgade 7
5000 Odense C
CVR: 19918440
Telefon: 35446200
E-mail: dff@ufm.dk
Hjemmeside: www.DFF.dk
 

Hvis du har spørgsmål til DFF’s behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte den relevante sagsbehandler. Kontaktoplysninger på den relevante sagsbehandler vil normalt fremgå af sagen.

 

13.3    Kontaktoplysninger til databeskyttelsesrådgiver

DFF’s databeskyttelsesrådgiver overvåger blandt andet overholdelsen af databeskyttelsesforordningen og rådgiver om fondens behandling af personoplysninger.

Du kan kontakte DFF’s databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

Uddannelses- og Forskningsministeriet
Postboks 2135
1015 København K
att. Databeskyttelsesrådgiver
Telefon: 3392 9700
E-mail: dpo@ufm.dk

 

13.4    Formål og retsgrundlag

Dine personoplysninger behandles med henblik på din deltagelse i et DFF arrangement.

Retsgrundlaget for DFF's behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e, hvorefter behandlingen er lovlig hvis:

”Artikel 6 […] e) behandling er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt.”

 • Det følger af databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 3, litra b, at grundlaget for behandling i henhold til artikel 6, stk. 1, litra e skal fremgå af:

”Artikel 6 […] b) medlemsstaternes nationale ret, som den dataansvarlige er underlagt.”

 • Databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra g, hvorefter behandling af følsomme personoplysninger er lovlig hvis:

"Artikel 9 […] g) behandling er nødvendig af hensyn til væsentlige samfundsinteresser på grundlag af EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret og står i rimeligt forhold til det mål, der forfølges, respekterer det væsentligste indhold af retten til databeskyttelse og sikrer passende og specifikke foranstaltninger til beskyttelse af den registreredes grundlæggende rettigheder og interesser."

Retsgrundlag for behandling af dine personoplysninger i henhold til national ret er de bestemmelser, som fremgår af lov nr. 384 af 26. april 2017 om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond (loven).

Danmarks Frie Forskningsfond har i henhold til loven som hovedformål at styrke kvaliteten af dansk forskning ved at give tilskud inden for sin almindelige bevilling til konkrete forskningsaktiviteter baseret på forskernes egne initiativer, herunder at udvikle det forskningsfaglige niveau i Danmark og at styrke formidlingen af forskningsresultater. Fonden har endvidere til formål at rådgive uddannelses – og forskningsministeren, Folketinget og øvrige ministre om forskning inden for alle videnskabelige forskningsområder, hvorfor fonden som et led i sin rådgivning og formidling løbende udarbejder analyser og statistiske undersøgelser. 

 

13.5    Kategorier af personoplysninger

DFF behandler personoplysninger, du har registeret via link på DFF’s hjemmeside.

Der behandles i udgangspunktet alene almindelige personoplysninger (artikel 6), herunder:

 • Navn
 • E-mailadresse
 • Stillingsbetegnelse
 • Arbejdsplads

 

13.6    Hvor kommer personoplysningerne fra?

Dine oplysninger har du selv angivet i et givent arrangements tilmeldingsmodul eller fra din indmelding pr. mail. Hvis din indmelding er uklar eller fejlbehæftet, vil den blive valideret eksternt gennem din arbejdsplads hjemmeside eller ved direkte kontakt til dig.

 

13.7    Videregivelse af dine personoplysninger

Dine personoplysninger behandles alene af DFF’s sekretariat og videregives ikke.

 

13.8    Overførsel til modtagere i tredjelande

Der overføres ikke oplysninger til tredjelande.

 

13.9    Opbevaring af personoplysninger

Dokumenter med personoplysninger journaliseres efter offentlighedslovens regler og afleveres til arkivmyndighederne efter arkivlovgivningens regler (hvert 5. år).

 

13.10    Dine rettigheder


Oplysningsplig
t
Fonden skal i mange tilfælde give dig en række oplysninger, når dine personoplysninger indsamles af fonden.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til indsigt i behandlingen af dine oplysninger. Dette betyder, at du med visse undtagelser har ret til at få at vide, om fonden behandler oplysninger om dig, samt i givet fald se oplysningerne.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Fonden skal behandle rigtige og ajourførte oplysninger. Skulle det vise sig, at fonden behandler oplysninger om dig, som ikke er rigtige, har du ret til at få oplysningerne rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for fondens almindelige generelle sletning. Det bemærkes dog, at fonden som offentlig myndighed er underlagt regler, som betyder, at fonden i mange tilfælde ikke må slette de oplysninger, der behandles.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må fonden fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod fondens ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. Det bemærkes dog, at rettigheden i de fleste tilfælde ikke vil gælde behandlinger hos offentlige myndigheder, herunder fonden.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder på https://www.datatilsynet.dk/

 

13.11    Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, DFF behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

14.  Statistik, undersøgelser og videnskabelige formål

 

14.1    Indsamling af kontakt- og personoplysninger

Danmarks Frie Forskningsfond (DFF) behandler de personoplysninger, du som DFF-medlem, ansøger, bevillingshaver, ekstern bedømmer, herunder panelmedlem eller andet selv har sendt til fonden via ansøgnings- og sagsbehandlingssystemet eller sikker mail, eller som fonden selv har indhentet om dig. Derudover kan der blive indsamlet oplysninger fra uddannelses- og forskningsinstitutioner, Den Danske Forskningsdatabase og Danmarks Statistik.

 

14.2    Dataansvarlig

Danmarks Frie Forskningsfond (DFF) er dataansvarlig for de behandlinger af personoplysninger, som DFF foretager i forbindelse med statistik, undersøgelser og videnskabelige formål.

DFF’s kontaktoplysninger er:

Danmarks Frie Forskningsfond
Asylgade 7
5000 Odense C
CVR: 19918440
Telefon: +45 3544 6200
E-mail: dff@ufm.dk
Hjemmeside: www.DFF.dk
 

Hvis du har spørgsmål til DFF’s behandling af dine personoplysninger i forbindelse med statistik, undersøgelser og videnskabelige formål, kan du kontakte den relevante sagsbehandler. Kontaktoplysninger på den relevante sagsbehandler vil normalt fremgå af sagen.

 

14.3    Kontaktoplysninger til databeskyttelsesrådgiver

DFF’s databeskyttelsesrådgiver overvåger blandt andet overholdelsen af databeskyttelsesforordningen og rådgiver om fondens behandling af personoplysninger.

Du kan kontakte DFF’s databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

Uddannelses- og Forskningsministeriet
Postboks 2135
1015 København K
att. Databeskyttelsesrådgiver
E-mail: dpo@ufm.dk
Telefon: +45 3392 9700

 

14.4    Formål og retsgrundlag

Danmarks Frie Forskningsfond (DFF) foretager i en række sammenhænge undersøgelser om forhold inden for fondens område. Som eksempel kan nævnes løbende statistik og analyser til årsrapporter og andre opgørelser som eksempelvis indgår som grundlag for fondens rådgivning til ministeriet og Folketinget. Der behandles personoplysninger som led i undersøgelserne. Personoplysningerne er ofte pseudonymiserede, således at oplysningerne ikke umiddelbart kan henføres til personer i undersøgelserne. Formålet med behandling af personoplysninger er blandt andet at kunne afdække forskningsområder og virkemidler og gennemføre statistisk undersøgelse om et givent emne.

Retsgrundlaget for DFF's behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e, hvorefter behandlingen er lovlig hvis:

”Artikel 6 […] e) behandling er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt.”

 • Det følger af databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 3, litra b, at grundlaget for behandling i henhold til artikel 6, stk. 1, litra e skal fremgå af:

”Artikel 6 […] b) medlemsstaternes nationale ret, som den dataansvarlige er underlagt.”

 • Databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra g, hvorefter behandling af følsomme personoplysninger er lovlig hvis:

"Artikel 9 […] g) behandling er nødvendig af hensyn til væsentlige samfundsinteresser på grundlag af EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret og står i rimeligt forhold til det mål, der forfølges, respekterer det væsentligste indhold af retten til databeskyttelse og sikrer passende og specifikke foranstaltninger til beskyttelse af den registreredes grundlæggende rettigheder og interesser."

Retsgrundlag for behandling af dine personoplysninger i henhold til national ret er de bestemmelser, som fremgår af lov nr. 384 af 26. april 2017 om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond (loven).

Danmarks Frie Forskningsfond har i henhold til loven som hovedformål at styrke kvaliteten af dansk forskning ved at give tilskud inden for sin almindelige bevilling til konkrete forskningsaktiviteter baseret på forskernes egne initiativer, herunder at udvikle det forskningsfaglige niveau i Danmark og at styrke formidlingen af forskningsresultater. Fonden har endvidere til formål at rådgive uddannelses – og forskningsministeren, Folketinget og øvrige ministre om forskning inden for alle videnskabelige forskningsområder, hvorfor fonden som et led i sin rådgivning og formidling løbende udarbejder analyser og statistiske undersøgelser. 

 

14.5    Kategorier af personoplysninger

DFF behandler personoplysninger om dig, som du har registreret i ansøgnings- og sagsbehandlingssystemet eller sendt til DFF på anden vis.

Der behandles i udgangspunktet alene almindelige personoplysninger (artikel 6), herunder:

 • Identifikationsoplysninger (navn, alder, men ikke adresse)
 • Oplysninger om uddannelsessted eller ansættelsessted
 • Oplysninger om stilling
 • Nationalitet
 • Køn og OECD-kode
 • Antal DFF-fondsansøgninger og DFF-bevillinger, herunder virkemiddel og størrelse på bevillinger
 • CPR-nummer

14.6    Hvor kommer personoplysningerne fra?

Personoplysningerne stammer fra ansøgnings- og sagsbehandlingssystemet. Oplysningerne kan blive suppleret med oplysninger fra uddannelses- og forskningsinstitutioner og Danmarks Statistik.

 

14.7    Videregivelse af dine personoplysninger

Dine personoplysninger som ansøger/bevillingshaver videregives til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen til brug for etablering og drift af en fondsdatabase over ansøgere og bevillingsmodtagere til offentlige forsknings- og innovationsmidler, herunder fra Danmarks Frie Forskningsfond. Du kan på styrelsens hjemmeside læse om behandling af personoplysninger i forbindelse med etableringen af fondsdatabasen:
https://ufm.dk/data/behandling-af-personoplysninger-i-uddannelses-og-forskningsstyrelsen/fondsdatabase

Dine personoplysninger kan endvidere videregives til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen til brug for forskning  og statistik som et led i styrelsens samlede statistiske beredskab på forsknings- og innovationsområdet. Dine personoplysninger kan endvidere i pseudonymiseret form blive anvendt til eksempelvis ad hoc analyser, som udføres af DFF eller andre aktører på vegne af DFF.

 

14.8    Overførsel til modtagere i tredjelande

Der kan blive overført personoplysninger til tredjelande. Statistik, undersøgelser og videnskabelige formål, der offentliggøres, vil være tilgængelige for modtagere i tredjelande.

 

14.9    Opbevaring af personoplysninger

Dokumenter med personoplysninger journaliseres efter offentlighedslovens regler og afleveres til arkivmyndighederne efter arkivlovgivningens regler (hvert 5. år).

 

14.10    Dine rettigheder


Oplysningsplig
t
Fonden skal i mange tilfælde give dig en række oplysninger, når dine personoplysninger indsamles af fonden.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til indsigt i behandlingen af dine oplysninger. Dette betyder, at du med visse undtagelser har ret til at få at vide, om fonden behandler oplysninger om dig, samt i givet fald se oplysningerne.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Fonden skal behandle rigtige og ajourførte oplysninger. Skulle det vise sig, at fonden behandler oplysninger om dig, som ikke er rigtige, har du ret til at få oplysningerne rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for fondens almindelige generelle sletning. Det bemærkes dog, at fonden som offentlig myndighed er underlagt regler, som betyder, at fonden i mange tilfælde ikke må slette de oplysninger, der behandles.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må fonden fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod fondens ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. Det bemærkes dog, at rettigheden i de fleste tilfælde ikke vil gælde behandlinger hos offentlige myndigheder, herunder fonden.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder på https://www.datatilsynet.dk/

 

14.11    Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, DFF behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

15.  Udsendelse af nyhedsbreve og pressemeddelelser

 

15.1    Indsamling af kontakt- og personoplysninger

Du har valgt at abonnere på DFF’s nyhedsbrev og pressemeddelelser ved at opgive din e-mailadresse på DFF’s tilmeldingsmodul på www.dff.dk. Nedenfor oplyses du om DFF’s behandling af dine personoplysninger jf. artikel 13 i databeskyttelsesforordningen ”Oplysningspligt ved indsamling af personoplysninger hos den registrerede.”.

 

15.2    Dataansvarlig

Danmarks Frie Forskningsfond (DFF) er dataansvarlig for de behandlinger af personoplysninger, som DFF foretager i forbindelse med din abonnering på DFF nyhedsbrev og pressemeddelelser.

DFF’s kontaktoplysninger er:

Danmarks Frie Forskningsfond
Asylgade 7
5000 Odense C
CVR: 19918440
Telefon: +45 3544 6200
E-mail: dff@ufm.dk
Hjemmeside: www.DFF.dk

Sikker mail: Send Digital Post til Danmarks Frie Forskningsfond

Hvis du har spørgsmål til DFF’s behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte den relevante sagsbehandler. Kontaktoplysninger på den relevante sagsbehandler vil normalt fremgå af sagen.

 

15.3    Kontaktoplysninger til databeskyttelsesrådgiver

DFF’s databeskyttelsesrådgiver overvåger blandt andet overholdelsen af databeskyttelsesforordningen og rådgiver om fondens behandling af personoplysninger.

Du kan kontakte DFF’s databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

Uddannelses- og Forskningsministeriet
Postboks 2135
1015 København K
att. Databeskyttelsesrådgiver
Telefon: +45 3392 9700
E-mail: dpo@ufm.dk

 

15.4    Formål og retsgrundlag

Dine personoplysning (e-mailadresse) behandles med henblik på at sende dig DFF’s nyhedsbrev og pressemeddelelser om formidling af bevillinger og forskningscases som led i fondens arbejde for at styrke kvaliteten af dansk forskning ved at udbrede kendskabet til, hvem fonden tildeler penge samt udbrede kendskabet til den frie forskning generelt.

Retsgrundlaget for DFF's behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e, hvorefter behandlingen er lovlig hvis:

”Artikel 6 […] e) behandling er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt.”

 • Det følger af databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 3, litra b, at grundlaget for behandling i henhold til artikel 6, stk. 1, litra e skal fremgå af:

”Artikel 6 […] b) medlemsstaternes nationale ret, som den dataansvarlige er underlagt.”

 • Databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra g, hvorefter behandling af følsomme personoplysninger er lovlig hvis:

"Artikel 9 […] g) behandling er nødvendig af hensyn til væsentlige samfundsinteresser på grundlag af EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret og står i rimeligt forhold til det mål, der forfølges, respekterer det væsentligste indhold af retten til databeskyttelse og sikrer passende og specifikke foranstaltninger til beskyttelse af den registreredes grundlæggende rettigheder og interesser."

Retsgrundlag for behandling af dine personoplysninger i henhold til national ret er de bestemmelser, som fremgår af lov nr. 384 af 26. april 2017 om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond (loven).

Danmarks Frie Forskningsfond har i henhold til loven som hovedformål at styrke kvaliteten af dansk forskning ved at give tilskud inden for sin almindelige bevilling til konkrete forskningsaktiviteter baseret på forskernes egne initiativer, herunder at udvikle det forskningsfaglige niveau i Danmark og at styrke formidlingen af forskningsresultater. Fonden har endvidere til formål at rådgive uddannelses – og forskningsministeren, Folketinget og øvrige ministre om forskning inden for alle videnskabelige forskningsområder, hvorfor fonden som et led i sin rådgivning og formidling løbende udarbejder analyser og statistiske undersøgelser. 

 

15.5    Kategorier af personoplysninger

DFF behandler personoplysninger, du har registeret via DFF’s tilmeldingsmodul på www.dff.dk.

Der behandles i udgangspunktet alene almindelige personoplysninger (artikel 6):

 • Din e-mailadresse

15.6    Hvor kommer personoplysningerne fra?

DFF behandler personoplysninger, du har registreret via DFF’s tilmeldingsmodul på www.dff.dk.

 

15.7    Videregivelse af dine personoplysninger

Dine personoplysninger behandles alene af DFF’s sekretariat og videregives ikke.

 

15.8    Overførsel til modtagere i tredjelande

Der overføres ikke oplysninger til tredjelande.

 

15.9    Opbevaring af personoplysninger

Dine personoplysninger gemmes i en databasen.

 

15.10    Dine rettigheder


Oplysningsplig
t
Fonden skal i mange tilfælde give dig en række oplysninger, når dine personoplysninger indsamles af fonden.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til indsigt i behandlingen af dine oplysninger. Dette betyder, at du med visse undtagelser har ret til at få at vide, om fonden behandler oplysninger om dig, samt i givet fald se oplysningerne.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Fonden skal behandle rigtige og ajourførte oplysninger. Skulle det vise sig, at fonden behandler oplysninger om dig, som ikke er rigtige, har du ret til at få oplysningerne rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for fondens almindelige generelle sletning. Det bemærkes dog, at fonden som offentlig myndighed er underlagt regler, som betyder, at fonden i mange tilfælde ikke må slette de oplysninger, der behandles.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må fonden fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod fondens ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. Det bemærkes dog, at rettigheden i de fleste tilfælde ikke vil gælde behandlinger hos offentlige myndigheder, herunder fonden.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder på https://www.datatilsynet.dk/

 

15.11    Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, DFF behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

16.  Kontakt med pressen, virksomheder, interesseorganisationer, andre myndigheder mv.

 

16.1    Indsamling af kontakt- og personoplysninger

Danmarks Frie Forskningsfond (DFF) behandler personoplysninger i forbindelse med kontakten med fondens interessenter mv. Fonden har en bred kontakt med bl.a. pressen, virksomheder, interesseorganisationer og andre myndigheder. Kontakten indebærer behandling af personoplysninger, bl.a. kontaktoplysninger på de personer, som fonden har kontakt til.

DFF behandler personoplysninger om dig, som fonden er i kontakt med. Afhængigt af den konkrete henvendelse kan der også behandles oplysninger om andre personer.

For dig, som selv har sendt dine personoplysninger til DFF, oplyses du nedenfor om DFF’s behandling af dine personoplysninger jf. artikel 13 i databeskyttelsesforordningen ”Oplysningspligt ved indsamling af personoplysninger hos den registrerede.”

For dig, som DFF har kontaktet, oplyses du nedenfor om DFF’s behandling af dine personoplysninger jf. artikel 14 ”Oplysningspligt, hvis personoplysninger ikke er indsamlet hos den registrerede”.

 

16.2    Dataansvarlig

Danmarks Frie Forskningsfond (DFF) er dataansvarlig for de behandlinger af personoplysninger, som DFF foretager i forbindelse med sin kontakt til pressen, virksomheder, interesseorganisationer, andre myndigheder mv.

DFF’s kontaktoplysninger er:

Danmarks Frie Forskningsfond
Asylgade 7
5000 Odense C
CVR: 19918440
Telefon: 35446200
E-mail: dff@ufm.dk
Hjemmeside: www.DFF.dk

Sikker mail: Send Digital Post til Danmarks Frie Forskningsfond

Hvis du har spørgsmål til DFF’s behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte den relevante sagsbehandler. Kontaktoplysninger på den relevante sagsbehandler vil normalt fremgå af sagen.

 

16.3    Kontaktoplysninger til databeskyttelsesrådgiver

DFF’s databeskyttelsesrådgiver overvåger blandt andet overholdelsen af databeskyttelsesforordningen og rådgiver om fondens behandling af personoplysninger.

Du kan kontakte DFF’s databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

Uddannelses- og Forskningsministeriet
Postboks 2135
1015 København K
att. Databeskyttelsesrådgiver
Telefon: 3392 9700
E-mail: dpo@ufm.dk

 

16.4    Formål og retsgrundlag

Dine personoplysninger behandles med henblik på DFF’s korrespondance med dig som kontaktperson for en af fondens interessenter, herunder pressen.

Retsgrundlaget for DFF's behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e, hvorefter behandlingen er lovlig hvis:

”Artikel 6 […] e) behandling er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt.”

 • Det følger af databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 3, litra b, at grundlaget for behandling i henhold til artikel 6, stk. 1, litra e skal fremgå af:

”Artikel 6 […] b) medlemsstaternes nationale ret, som den dataansvarlige er underlagt.”

 • Databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra g, hvorefter behandling af følsomme personoplysninger er lovlig hvis:

"Artikel 9 […] g) behandling er nødvendig af hensyn til væsentlige samfundsinteresser på grundlag af EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret og står i rimeligt forhold til det mål, der forfølges, respekterer det væsentligste indhold af retten til databeskyttelse og sikrer passende og specifikke foranstaltninger til beskyttelse af den registreredes grundlæggende rettigheder og interesser."

Retsgrundlag for behandling af dine personoplysninger i henhold til national ret er de bestemmelser, som fremgår af lov nr. 384 af 26. april 2017 om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond (loven).

Danmarks Frie Forskningsfond har i henhold til loven som hovedformål at styrke kvaliteten af dansk forskning ved at give tilskud inden for sin almindelige bevilling til konkrete forskningsaktiviteter baseret på forskernes egne initiativer, herunder at udvikle det forskningsfaglige niveau i Danmark og at styrke formidlingen af forskningsresultater. Fonden har endvidere til formål at rådgive uddannelses – og forskningsministeren, Folketinget og øvrige ministre om forskning inden for alle videnskabelige forskningsområder, hvorfor fonden som et led i sin rådgivning og formidling løbende udarbejder analyser og statistiske undersøgelser. 

 

16.5    Kategorier af personoplysninger

Der behandles i udgangspunktet alene almindelige personoplysninger (artikel 6), herunder:

 • Navn
 • E-mailadresse
 • Stillingsbetegnelse og arbejdsplads

16.6    Hvor kommer personoplysningerne fra?

Det afhænger af den konkrete sag, hvor oplysningerne stammer fra, men personoplysninger kan f.eks. stamme fra en person, der henvender sig til fonden.

 

16.7    Videregivelse af dine personoplysninger

Dine personoplysninger videregives ikke.

 

16.8    Overførsel til modtagere i tredjelande

Der overføres ikke oplysninger til tredjelande.

 

16.9    Opbevaring af personoplysninger

Dokumenter med personoplysninger journaliseres efter offentlighedslovens regler og afleveres til arkivmyndighederne efter arkivlovgivningens regler (ca. hvert 5. år).

 

16.10    Dine rettigheder


Oplysningsplig
t
Fonden skal i mange tilfælde give dig en række oplysninger, når dine personoplysninger indsamles af fonden.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til indsigt i behandlingen af dine oplysninger. Dette betyder, at du med visse undtagelser har ret til at få at vide, om fonden behandler oplysninger om dig, samt i givet fald se oplysningerne.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Fonden skal behandle rigtige og ajourførte oplysninger. Skulle det vise sig, at fonden behandler oplysninger om dig, som ikke er rigtige, har du ret til at få oplysningerne rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for fondens almindelige generelle sletning. Det bemærkes dog, at fonden som offentlig myndighed er underlagt regler, som betyder, at fonden i mange tilfælde ikke må slette de oplysninger, der behandles.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må fonden fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod fondens ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. Det bemærkes dog, at rettigheden i de fleste tilfælde ikke vil gælde behandlinger hos offentlige myndigheder, herunder fonden.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder på https://www.datatilsynet.dk/

 

16.11    Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, DFF behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.