Rådgivning om eksternt finansierede professorater

Danmarks Frie Forskningsfonds rådgivningsfunktion i forbindelse med en ekstern bidragsyders oprettelse af et forskningsprofessorat vil typisk omhandle faglig rådgivning om opslag og nedsættelse af bedømmelsesudvalg.

Forinden fremsendelse af anmodning om forskningsfaglig rådgivning om eksternt finansierede professorater sikres det fra rekvirentens side, at man er indforstået med følgende procedurer.

Danmarks Frie Forskningsfond kan bidrage med forskningsfaglig rådgivning. Sekretariatsopgaver i forbindelse med opgaven (annoncering af opslag, modtagelse og registrering af ansøgninger, kontakt til bedømmere, afgørelse af habilitets- og partshøringsspørgsmål, afholdelse af evt. møder mv.) vil derimod ikke kunne ske i regi af fonden.

Fonden medvirker ikke ved selve udformningen af opslaget, men kan rådgive i forbindelse med opslagets ordlyd samt hvilke sprog opslaget bør udformes på. I forlængelse heraf kan rådet rådgive om, hvor det vil være mest hensigtsmæssigt at annoncere opslaget.

Bedømmelsesudvalg

Afhængig af rekvirentens ønske nedsætter rådet et bedømmelsesudvalg med tre eller fem medlemmer på professorniveau. Udvalgsmedlemmer kan både være nuværende rådsmedlemmer eller andre eksterne fagkyndige.

Fonden nedsætter bedømmelsesudvalget efter ansøgningsfristens udløb med udgangspunkt i de indkomne ansøgninger. Dette er for at sikre, at den rette faglige spredning er til stede i udvalget samt for at tage højde for eventuelle habilitetsproblemer.

Herefter vil rådets engagement i sagen ophøre. Danmarks Frie Forskningsfond skal ikke godkende bedømmelsesudvalgets indstilling af kandidat til professoratet. Fonden vil dog gerne modtage en tilbagemelding fra rekvirenten om sagens udfald.

En typisk sagsgang

1. Danmarks Frie Forskningsfond accepterer anmodning om at yde forskningsfaglig bistand i forbindelse med oprettelse af et eksternt finansieret professorat.

2. Rekvirenten fremsender opslag elektronisk til fonden, der vender tilbage med eventuelle kommentarer.

3. Rekvirenten modtager ansøgningerne og sender dem elektronisk til Danmarks Frie Forskningsfond.

4. Fonden nedsætter bedømmelsesudvalget og meddeler rekvirenten navnene i prioriteret rækkefølge.

5. Herefter sker den videre kontakt direkte mellem bedømmelsesudvalget og rekvirenten.

6. Bedømmelsesudvalget behandler ansøgningerne og kommer med deres indstilling af kandidat. Danmarks Frie Forskningsfond skal ikke godkende indstillingen.

7. Rekvirenten giver en tilbagemelding om sagens udfald til Danmarks Frie Forskningsfond.