Forskningsfaglig rådgivning om fondssager ved andre råd og fonde

Retningslinjer for rekvirering af forskningsfaglig rådgivning ved Danmarks Frie Forskningsfond om fondssager ved andre råd og fonde, ministerier m.v.

Før fremsendelse af ansøgninger om rådgivning i Danmarks Frie Forskningsfond sikres det fra rekvirentens side, at de formelle opslagskrav er overholdt, og at eventuelle manglende ansøgningsbilag er rekvireret.

For programmer/opslag, der både kan støtte forskning og udvikling, identificerer rekvirenten de ansøgninger, der vedrører rene udviklingsprojekter. Disse skal ikke vurderes forskningsfagligt i Danmarks Frie Forskningsfond.

Herefter fremsendes rådgivningsanmodning med forventet svarfrist samt ansøgningsmateriale til Danmarks Frie Forskningsfond bestående af:

  • en samlet oversigt over de modtagne forskningsansøgninger (indeholdende sagsnummer, titel, navn og ansættelsessted for hovedansøger samt navne på øvrige deltagende personer, institutioner/virksomheder, projekttitel samt ansøgt beløb og periode)
  • en elektronisk version af hver ansøgning med alle ansøgningsbilag samlet i én PDF-fil og samtlige ansøgninger fremsendt via en sikker e-mail eller internetforbindelse eller, alternativt, på en USB-stick
  • kopi af opslagsmateriale
  • eventuelt bedømmelsesskema, som kan have været udarbejdet af rekvirenten til formålet.


Det er Danmarks Frie Forskningsfonds bestyrelse der beslutter, hvordan proceduren for rådgivningen skal tilrettelægges tidsmæssigt og praktisk, herunder hvilke af de faglige råd, der skal involveres.

Ansøgningsmateriale underkastes en forskningsfaglig vurdering af, om de indkomne ansøgninger er støtteværdige eller ej. For ikke støtteværdige ansøgninger gives en kortfattet forskningsfaglig begrundelse, som kan anvendes af rekvirenten til partshøring.

Rekvirenten vil efter behandling i fonden modtage resultatet af vurderingen, dvs. hvilke ansøgninger der er fundet støtteværdige respektivt ikke-støtteværdige, og rekvirenten gennemfører herefter partshøring i det omfang, man er forpligtet til efter forvaltningsloven.

Rekvirenten modtager eventuelle partshøringssvar og afgør, om der er behov for at forelægge disse for Danmarks Frie Forskningsfond med henblik på evt. revurdering af de pågældende ansøgninger.

Rekvirenten beslutter med udgangspunkt i de ansøgninger, der er fundet støtteværdige, hvordan bevillingerne skal fordeles.

Behandlingstiden i Danmarks Frie Forskningsfond er afhængig af opgavens størrelse og kompleksitet samt rådets mødefrekvens. Det anbefales derfor, at man så tidligt som muligt varsler sekretariatet for Danmarks Frie Forskningsfond om kommende henvendelser.

Når en rådgivningssag er afsluttet, forventes Danmarks Frie Forskningsfond orienteret om udfaldet af beslutningen.