Europæisk forskningssamarbejde

Det europæiske forskningssamarbejde spiller den vigtigste rolle i Danmarks Frie Forskningsfonds internationale aktiviteter.

Ambitionen om et Europa i front for det globale vidensamfund bygger på visionen om et europæisk forskningsrum ERA; (European Research Area), hvor europæiske forskere samarbejder tværs af fag- og landegrænser, og dermed har bedre mulighed for at kombinere ideer og forskningsmidler. Fri bevægelighed for viden, forskere og teknologi samt bedre koordinering af forskningsaktiviteter og forskningspolitikker er afgørende.

Danmarks Frie Forskningsfond støtter ambitionen om etablering af et europæisk forskningsrum og arbejder for, at det etableres på forskernes præmisser.

Danmarks Frie Forskningsfonds europæiske fokus er hovedsagligt på forskningssamarbejdet under EU, Science Europe og European Research Foundation.

Den Europæiske Union

Samarbejdet inden for rammerne af EU udgør en betydelig del af Danmarks Frie Forskningsfonds europæiske forskningssamarbejde.

Udover rammeprogrammerne for forskning og udvikling lægger Danmarks Frie Forskningsfond særlig vægt på at forbedre danske forskeres muligheder for at opnå bevillinger fra European Research Council (ERC).

Science Europe

Science Europe (SE) er samarbejdsorganisation for de europæiske forskningsfonde og – institutioner, og har til formål at styrke det europæiske forskningsområde (ERA) gennem samarbejde vedrørende policy, prioriteringer og strategier omhandlende forskning. Det Frie Forskningsråd (nuværende Danmarks Frie Forskningsfond) var med til at grundlægge organisationen, og har således været medlem siden den stiftende generalforsamling i Berlin i oktober 2011.

Science Europe afløste i 2011 den mere uformelle organisation af formændene for de europæiske forskningsråd, EUROHORCs, som den nye forskningspolitiske stemme i Europa. Danmarks Frie Forskningsfond er sammen med Danmarks Grundforskningsfond danske medlemmer af organisationen.

Science Europe viderefører en række af de initiativer, der er iværksat af EUROHORCs, herunder aftalen om Money Follows Researcher (MFR), som har til formål at styrke det europæiske forskningsrum og forskermobiliteten i Europa ved at gøre det muligt for forskere at medbringe forskningsbevillinger fra et land til et andet. Danmarks Frie Forskningsfond har underskrevet EUROHORCs’ Letter of Intent for MFR programmet.

Science Europe er etableret i samarbejde med 50 europæiske forskningsorganisationer, herunder Danmarks Frie Forskningsfond.

Danmarks Frie Forskningsfond er medlem af en række netværk og organisationer, hvis mål er at styrke det europæiske forskersamfunds indflydelse på europæisk politik vedrørende forskning og teknologisk udvikling. De to væsentligste EU-initiativer i den forbindelse er European Research Area Net (ERA-Net) og European Research Council (ERC).

European Research Area Net (ERA-Net)

European Research Area Network (ERA-NET) er et af EU Kommissionens instrumenter til at stimulere transnationale forsknings- og udviklingsprogrammer, og bygger på visionen om et europæisk forskningsrum. Deltagelsen i netværket er drevet af de respektive videnskabelige råd, der dedikerer rådsressourcer og midler til de konkrete mål. Deltagelse i ERA-NET kan være med til at etablere værdifulde netværk, som senere kan danne basis for større forskningsprojekter under Horizon 2020.

EU-Kommissionen støtter ERA-Nettene gennem rammeprogrammerne for forskning og udvikling. ERA-Net blev introduceret som ny finansieringsform i EU's 6. rammeprogram i 2003 og er videreudviklet i det nuværende 7. rammeprogram. Danmarks Frie Forskningsfond deltager aktuelt i to ERA-NET, nemlig HERA (Humanities ERA) og Norface (New Opportunities for Research Funding Agency CO-operation in Europe). Inden for begge områder deltager rådet i konkrete fælles opslag.

European Research Council (ERC) 

European Research Council (ERC) supplerer de traditionelle uddelinger fra rammeprogrammerne, der gives efter et sæt centralt fastsatte kriterier. ERC støtter forskningsprojekter, der alene er defineret af forskerne. Projekterne udvælges i åben konkurrence, hvor eneste kriterium for udvælgelse er videnskabelig kvalitet. ERC er således den europæiske pendant til Danmarks Frie Forskningsfond.

Formålet med ERC er at støtte nyskabende europæisk frontforskning, hvor andre dele af rammeprogrammerne typisk gives til mere etablerede forskningsfelter. De forholdsvis store bevillinger fra ERC skal ligeledes anspore ikke-europæiske forskere til at etablere sig i Europa.

ERC uddeler ca. €1 mia. årligt, fordelt på fem typer bevillinger: Starting Grants, Consolidator Grants, Advanced Grants, Synergy Grants og Proof of Concept.

Danmarks Frie Forskningsfond mener, at ERC fortsat bør udvikle sig til det bærende organ for international konkurrence om frie forskningsmidler på europæisk plan. Derfor har rådet aktivt medvirket til etableringen af ERC og arbejder nu på at sikre, at Danmarks Frie Forskningsfonds bevillinger kan spille sammen med støtte fra ERC, så det bliver nemmere for forskerne at kombinere bevillinger fra nationalt og europæisk hold.

Danmarks Frie Forskningsfond arbejder med at sikre at forskerkarriereprogrammet Sapere Aude lægger op til ERC’s virkemidler.

MOBILEX-programmet (2013-2015)

Mobilex-programmet gennemføres med støtte fra EU’s 7. rammeprogram for forskning. Formålet er at hjælpe yngre forskere i Danmark og udlandet godt i gang med deres forskerkarriere.

MOBILEX-programmet består i et årligt udbud af 26 mobilitetsstipendier i hvert af årene 2013-2015, i alt 78 stipendier. Årligt har DFF bevilget 15 stipendier til forskere i Danmark, der ønsker at gennemføre et  forskningsophold på en udenlandsk forskningsinstitution og 11 stipendier til forskere uden for Danmark, der ønsker at gennemføre et forskningsophold ved en dansk forskningsinstitution. Stipendierne er blevet søgt til projekter, som udspringer af forskernes egne interesser. Hvert stipendium er på op til 2,5 millioner kroner (335.000 €) inklusive overhead/administrationsbedrag til værtsinstitutionen og dækker en periode af 24 måneder. 

 EU funding_250.png

Samarbejdsaftale med Swiss National Science Foundation (SNSF)

DFF har siden 2019 haft en bilateral samarbejdsaftale med den schweiziske fond Swiss National Science Foundation (SNSF).

SNSF er den førende formidler af forskning i Schweitz og finansierer forskningsideer inden for alle felter med særlig fokus på unge forskertalenter.

Aftalen mellem DFF og SNSF har til formål at styrke forskningsrelationer og samarbejder mellem de to lande og åbner bl.a. op for, at forskere fra Danmark kan deltage i SNSF's program 'Project Funding' gennem udbytterig forskning af høj kvalitet mellem en dansk og en schweizisk forsker.

Dansk-schweiziske forskningsgrupper kan benytte programmet til at søge om midler til forskningsprojekter med emner og mål efter eget ønske, ligesom det allerede i dag er muligt for schweiziske forskere sammen med en dansk hovedansøger at deltage i Danmarks Frie Forskningsfonds programmer.

Samarbejdspartneren fra Danmark kan søge om dækning på op til 50% af den samlede bevilling. Hovedansøgeren skal være fra det land, hvor projektet er indsendt.