Procedure for udpegning af medlemmer til Danmarks Frie Forskningsfond

Der er én fælles indkaldelse for bestyrelsesmedlemmer og medlemmer af Danmarks Frie Forskningsfonds fem faglige forskningsråd.

Med Lov om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond, som trådte i kraft den 1. juli 2017, udpeger uddannelses- og forskningsministeren bestyrelsesformand og bestyrelsesmedlemmer, mens bestyrelsen for Danmarks Frie Forskningsfond udpeger medlemmer til de faglige forskningsråd. Det betyder, at den del af den fælles indkaldelse, der vedrører udpegningen af bestyrelsesmedlemmer, er udfærdiget af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, mens den del, der vedrører udpegning af medlemmer af Danmarks Frie Forskningsfonds fem faglige forskningsråd, er udfærdiget af Danmarks Frie Forskningsfond.

Alle kan foreslå kandidater til Danmarks Frie Forskningsfond. Indkaldelsen er åben og offentliggøres på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside og sendes derudover pr. e-mail til en bred kreds af interessenter. Indkaldelsen annonceres endvidere i de landsdækkende aviser og relevante fagblade.

Efter fristens udløb behandler Uddannelses- og Forskningsstyrelsen de indkomne forslag til bestyrelsesmedlemmer og Danmarks Frie Forskningsfond de indkomne forslag til medlemmer af de faglige forskningsråd.

Bestyrelsesmedlemmer
På baggrund af de indkomne forslag til bestyrelsesmedlemmer udarbejder Uddannelses- og Forskningsstyrelsen en indstilling til ministeren efter rådføring hos Danmarks Frie Forskningsfond i form af fondens tilkendegivelse. Uddannelses- og forskningsministeren træffer på den baggrund en afgørelse om udpegning/genudpegning af medlemmer. Bestyrelsen for Danmarks Frie Forskningsfond er omfattet af §11 i ligestillingsloven, og ministeren kan derfor udpege medlemmerne uden forudgående konsultation af Ligestillingsministeriet om kønssammensætningen. Sammensætningen af den samlede bestyrelse indberettes i stedet en gang årligt af departementet.

Medlemmer af de faglige forskningsråd i Danmarks Frie Forskningsfond
Medlemsforslag til de faglige forskningsråd forelægges de faglige forskningsråd, som udarbejder en indstilling til bestyrelsen om prioritering af kandidater. På baggrund af de faglige forskningsråds indstilling udpeger/genudpeger bestyrelsen medlemmer. Medlemmerne til de faglige forskningsråd udpeges, så der i det enkelte faglige forskningsråd er en bred faglig dækning inden for rådets virke. Bestyrelsen tilstræber en sammensætning af det enkelte faglige råd med en jævn  fordeling af fagrådsmedlemmer i forhold til køn, institutioner (offentlige som private), og forskningsmiljøer fra forskellige dele af landet - uden at gå på kompromis med fagligheden.

Udpegning i personlig egenskab
Alle medlemmer af Danmarks Frie Forskningsfond udpeges i deres personlige egenskab og repræsenterer således ingen interesser. I udpegningen til de faglige
forskningsråd er kandidaternes faglige ekspertise og rådets samlede faglige dækning det vigtigste kriterium. For både bestyrelse og faglige forskningsråd forsøges
det så vidt muligt at sikre bl.a. kontinuitet i fonden samt kønsmæssig balance og geografisk spredning.