Tematiske udvalg

Som en del af det politiske forlig om forskningsreserven for 2018, 2019, 2020, 2021 og 2022 er det besluttet at afsætte midler til tematisk forskning i Danmarks Frie Forskningsfond (DFF).

Vælg hvilket tematisk udvalg, du vil se, via den gule rullemenu nedenfor.

DFF | Tematiske midler - Grøn forskning

Tematisk Forsking 2022

Medlemmer i udvalget:

 • Jørgen Bruhn (formand), Professor, Institutionen för film och litteratur, Linnéuniversitetet. Nuværende medlem, FKK
 • Jan Kofod Schjørring (næstformand), Professor, Institut for Plante- og Miljøvidenskab, Københavns Universitet. Tidligere medlem, FTP
 • Georgios M. Kontogeorgis, Professor, Institut for Kemiteknik, DTU. Tidligere medlem, FTP
 • Henrik Balslev, Professor, Institut for Biologi – Økoinformation og biodiversitet, Aarhus Universitet. Tidligere medlem, FNU
 • Ida Lykke Fabricius, Professor og sektionsleder, Institut for Byggeri og Anlæg, DTU. Tidligere medlem, FNU
 • Lars Gårn Hansen, Professor, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO), Københavns Universitet
 • Ole John Nielsen, Professor, Kemisk Institut, Københavns Universitet. Tidligere medlem, FNU
 • Søren Rud Keiding, Professor og direktør for Aarhus Institute of Advanced Studies (AIAS), Aarhus Universitet. Tidligere medlem, FTP

Internationale medlemmer:

 • Alena Bartonova, Research Director, Coordinator of EU research collaboration, Senior scientist, Dept. of Urban and Industrial Pollution and Manager, European Topic Center for Human Health and the Environment, NILU – Norwegian Institute for Air Research
 • Ann Muggeridge, Professor and Chair in Subsurface Physics, Dept. of Earth Science & Engineering, Imperial College London
 • Clare Saunders, Professor (Chair), Dept. of Politics, University of Exeter
 • Dale Southerton, Professor, Cabot Institute for the Environment, University of Bristol
 • Helena Kahiluoto, Research Director and Professor of Sustainability Science, LUT University (Lappeenranta-Lahti University of Technology)
 • Irena Creed, Professor and Vice Principal Research & Innovation, Dept. of Physical & Environmental Sciences, University of Toronto Scarborough
 • Joacim Rocklöv, Alexander von Humboldt Professor of climate change, infectious diseases and artificial intelligence, Heidelberg Institute of Global Health & Heidelberg Interdisciplinary Centre for Scientific Computing, Heidelberg University
 • Karen Hanghøj, BGS Dirctor and Board member, British Geological Survey
 • Meryl Shriver-Rice, Director of Environmental Media, Abess Center for Ecosystem Science & Policy
 • Stergios Adamopoulos, Professor, Dept. of Forest Biomaterials and Technology, Swedish University of Agricultural Sciences

Forretningsorden for DFF | Tematisk forskning – Grøn omstilling

 

Efter § 26 i lov nr. 384 af 26. april 2017 om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond (i det følgende betegnet som ”loven”) har ad hoc-udvalget DFF | Tematisk forskning – Grøn forskning (herefter betegnet ”udvalget”) udarbejdet forretningsordenen
nedenfor, som bestyrelsen for Danmarks Frie Forskningsfond (herefter betegnet henholdsvis som ”bestyrelsen” og ”DFF” eller ”fonden”) efterfølgende har godkendt.

DFF | Tematisk forskning –  Grøn omstilling

 • § 1. Bestyrelsen har nedsat ad hoc-udvalget DFF | Tematisk udvalg – Grøn forskning (2022) til at udmønte fondens finanslovsbevilling til
  ”Grøn forskning” i 2022 (Forskningsreserven for 2022), jf. lovens § 21, stk. 4.

Stk. 2. Udvalget udøver sin virksomhed bl.a. på baggrund af

 • Lov om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond, nr. 384 af 26. april 2017
 • Bekendtgørelse nr. 1154 af 16. oktober 2017 om bevillingsfunktionen m.v. under Danmarks Frie Forskningsfond
 • De til enhver tid gældende Vilkår for bevillinger

  Stk. 3. Udvalgets virksomhed skal i øvrigt finde sted i overensstemmelse med gældende ret.

  Stk. 4. Bestyrelsen kan beslutte, hvilke virkemidler udvalget kan udmønte bevillinger til, herunder størrelsen af bevillingerne, samt om de enkelte virkemidler skal tildeles en fysisk eller juridisk person.

 Stk. 5. Udvalget er uafhængigt i sin vurdering af forskningsfaglige spørgsmål og kan ikke modtage instruktioner herom fra bestyrelsen.

 • § 2. Udvalget består af en formand og 17 medlemmer.

 Stk. 2. Formanden og medlemmerne er udpeget af bestyrelsen i deres personlige egenskab og skal være anerkendte forskere.

 • § 3. Formanden tilrettelægger i samarbejde med sekretariatet for Danmarks Frie Forskningsfond (herefter betegnet som ”sekretariatet”) udvalgets behandling af ansøgninger.

 Stk. 2. Referat af udvalgets møder gøres tilgængeligt for bestyrelsen, når det er godkendt.

 • § 4. Udvalget udmønter bevillinger efter gældende opslag for tematiske midler til Grøn forskning (2022).

Eksterne bedømmere

 • § 5. Udvalget har mulighed for at inddrage eksterne bedømmere, herunder navnlig internationale bedømmere og følger de af bestyrelsen fastsatte procedurer og retningslinjer, jf. lovens § 28, stk. 1.

Tavshedspligt

 • §6. Udvalgets medlemmer har tavshedspligt med hensyn til oplysninger, de får kendskab til i deres egenskab af medlem af DFF | Tematisk forskning – Grøn forskning (2022), når oplysningerne efter deres karakter er fortrolige, jf. forvaltningsloven.

 Stk. 2. Udvalgets medlemmer kvitterer for modtagelsen af notat, der beskriver, hvordan udvalgets medlemmer skal behandle personoplysninger, jf. Databeskyttelsesforordningen og Databeskyttelsesloven

Inhabilitet

 • § 7. Udvalget følger i sin virksomhed de almindelige forvaltningsretlige principper om inhabilitet, jf. forvaltningsloven og de retningslinjer, der fremgår af § 2 og 3 i bekendtgørelse nr. 1154 af 16. oktober 2017 om bevillingsfunktionen m.v. under Danmarks Frie Forskningsfond.

  Stk. 2. Et medlem skal, inden behandlingen af en sag påbegyndes, underrette sekretariatet, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om medlemmets habilitet.

  Stk. 3. Udvalget afgør spørgsmålet om medlemmets habilitet, og det pågældende medlem deltager ikke i behandlingen og afgørelsen af spørgsmålet om habilitet.

  Stk. 4. Det skal fremgå af referatet, hvis spørgsmål om inhabilitet har været drøftet, ligesom udvalgets beslutning skal fremgå af referatet.

  Stk. 5. Et medlem, der er erklæret inhabil, må ikke deltage i drøftelsen af forhold i tilknytning til sagen og skal forlade mødelokalet under behandling af denne.

Sekretariat

 • § 8. Uddannelses- og Forskningsministeriet eller en eller flere statslige myndigheder under ministeriet varetager sekretariatsbetjeningen af udvalget, jf. lovens § 27. Sekretariatet deltager i udvalgets møder.

Mødeafholdelse

 • § 9. Udvalget udøver sin virksomhed i møder. Møderne i udvalget er ikke offentlige. Formanden kan dog, hvor særlige forhold gør sig gældende, bestemme, at særligt sagkyndige eller andre kan deltage i mødet uden stemmeret.

  Stk. 2. Indkaldelse til møder sker skriftligt og så vidt muligt med mindst 8 dages varsel. Mødeindkaldelsen ledsages af en dagsorden. Så vidt muligt medsendes bilagsmateriale til de enkelte dagsordenspunkter samtidig.

  Stk. 3. Dagsorden fastsættes af formanden i samarbejde med sekretariatet, men ethvert medlem kan med 14 dages varsel anmode om at få en sag behandlet i udvalget.

 Stk. 4.  Sekretariatet kan med formandens accept forelægge en sag skriftligt for udvalget uden for et møde.

 Stk. 5. Medlemmerne skal så vidt muligt i god tid give meddelelse til sekretariatet om eventuelt fravær.

 • § 10. Møderne ledes af formanden og i dennes forfald af det medlem, der har størst anciennitet som nuværende medlem af et fagligt forskningsråd i Danmarks Frie Forskningsfond, med mindre der er enighed i udvalget om at pege på et andet udvalgsmedlem som alternativ mødeleder.

  Stk. 2. Udvalget er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne deltager i behandlingen af en sag. Foreligger der inhabilitet, er udvalget beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af de habile medlemmer deltager i behandlingen af den konkrete sag, og mindst 5 medlemmer har stemt for beslutningen.

Stk. 3. I det tilfælde, hvor manglende beslutningsdygtighed ikke kan løses gennem udsættelse af sagens behandling, må de inhabile medlemmer medvirke ved behandlingen af sagen, dog aldrig ved behandling af egne ansøgninger. De normale regler for beslutningsdygtighed gælder herefter, dog skal alle habile udvalgsmedlemmer være til stede.

 Stk. 4. Beslutning kan kun træffes om emner, der er optaget på dagsordenen som sager til beslutning, med mindre det samlede udvalg i enighed beslutter noget andet.

 Stk. 5. Ved udmøntning af ansøgninger tilstræbes det, at beslutninger træffes ved konsensus. Hvis enighed ikke kan opnås ved konsensus, træffes den givne beslutning ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 • § 11. Sekretariatet tager referat fra møder i udvalget.

  Stk. 2. Er et medlem ikke enig i gengivelsen af beslutningen eller drøftelsen i udvalget, kan medlemmet forlange sit standpunkt ført til referat.

  Stk. 3. Referat udsendes kort efter mødet. Eventuelle indsigelser mod referatet skal være fremsat senest 14 dage efter udsendelsen. Det skriftligt godkendte referat udsendes til medlemmernes orientering.

Udvalgets driftsudgifter                 

 • § 12. Driftsudgifter afholdes af DFF’s bevilling til tematisk forskning.

  Stk. 2. Medlemmernes godtgørelse afholdes af udvalgets faglige følgeudgifter.

Afvisning af ansøgninger

 • § 13. Sekretariatet kan efter en konkret vurdering afvise en ansøgning, hvis den ikke opfylder de formelle krav, der er anført i opslaget, jf. § 5 i Bekendtgørelse nr. 1154 af 16. oktober 2017 om bevillingsfunktionen m.v. under Danmarks Frie Forskningsfond.

Beslutning om bevillinger

 • § 14. Udvalget træffer beslutning om, enten helt eller delvist, at imødekomme en ansøgning ved at give bevilling eller at give afslag.

   Stk. 2. Referat af udvalgets beslutninger vedrørende ansøgninger godkendes af medlemmerne.

  Stk. 3. Bevillingsbreve udstedes af sekretariatet på vegne af DFF og underskrives af sekretariatets kontorchef.

  Stk. 4. Afslagsbreve udstedes tilsvarende af sekretariatet på vegne af DFF og underskrives af en områdeleder.

Opfølgning på bevillinger

 • § 15. Når udvalget har truffet beslutning om bevilling, overdrages opfølgningen på bevillingen til det faglige forskningsråd, som formanden efter samråd med udvalget vurderer mest fagligt relevant.

    Stk. 2. Det udvalgte faglige forskningsråd står for al opfølgning på bevillingen, jf. det faglige forskningsråds forretningsorden §§ 17-22.

Ikrafttræden m.v.

 • § 16. Forretningsordenen træder i kraft, når den er godkendt af bestyrelsen for Danmarks Frie Forskningsfond og offentliggjort på fondens hjemmeside.

  Stk. 2. Alle medlemmer af udvalget skal gøres bekendt med denne forretningsorden.

  Stk. 3. Udvalget kan i helt særlige tilfælde dispensere fra forretningsordenen, når det samlede udvalg er enigt herom. Dispensationen skal forudgående godkendes af bestyrelsen. Hvis dette på grund af omstændighederne ikke er muligt, orienteres bestyrelsen efterfølgende.  

  Stk. 4. Indstilling om ændring i forretningsordenen træffes af udvalget ved almindelig stemmeflerhed og forelægges bestyrelsen for Danmarks Frie Forskningsfond til godkendelse.
…………………………………………………………………………………………………….
Foranstående forretningsorden er vedtaget af DFF |Tematisk forskning – Grøn forskning og godkendt af bestyrelsen for Danmarks Frie Forskningsfond den 9. juli 2022.

 

DFF | Tematiske midler - Styrket klinisk og uafhængig forskning

Tematisk Forsking 2022

Nationale medlemmer:

 • Henrik Toft Sørensen (Formand), Professor i epidemiologi og formand for Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, tidligere medlem, FSS
 • Susanne Oksbjerg Dalton (Næstformand), Professor, Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet
 • Allan Vaag, Professor, Biomedicinsk Institut, Københavns Universitet, tidligere medlem, FSS
 • Helena Skyt Nielsen, Professor, Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, tidligere medlem, FSE
 • Merete Nordentoft, Klinisk Professor, Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet, tidligere medlem, FSS

Internationale medlemmer:

 • Annika Strandell, University lecturer, Department of Obstetrics and Gynecology, Gothenburg University
 • Ingrid Melle, Professor, Institute for Clinical Medicine, University of Oslo/Oslo University Hospital
 • Mari Hysing, Professor, Department of Psychosocial Science, University of Bergen
 • Peter Goadsby, Professor and Director of NIHR Clinical Research Facility & Professor of Neurology, King´s College London
 • Robert Unwin, Professor, Centre for Nephrology, Royal Free CampusRowland Hill Street, University College London
 • Ruth Jepson, Professor and Director of Research, School of Health in Social Science, University of Edinburgh
 • Stefan Ecks, Senior Lecturer, School of Social and Political Science, University of Edinburgh

Forretningsorden for DFF | Tematisk forskning – Styrket klinisk og uafhængig forskning

 

Efter § 26 i lov nr. 384 af 26. april 2017 om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond (i det følgende betegnet som ”loven”) har ad hoc-udvalget DFF | Tematisk forskning – Styrket klinisk og uafhængig forskning (herefter betegnet ”udvalget”) udarbejdet forretningsordenen nedenfor, som bestyrelsen for Danmarks Frie Forskningsfond (herefter betegnet henholdsvis som ”bestyrelsen” og ”DFF” eller ”fonden”) efterfølgende har godkendt.

DFF | Tematisk forskning – Styrket klinisk og uafhængig forskning

 • § 1. Bestyrelsen har nedsat ad hoc-udvalget DFF | Tematisk udvalg – Styrket klinisk og uafhængig forskning (2022) til at udmønte fondens finanslovsbevilling til ”Styrket klinisk og uafhængig forskning” i 2022 (Forskningsreserven for 2022), jf. lovens § 21, stk. 4.

Stk. 2. Udvalget udøver sin virksomhed bl.a. på baggrund af

 • Lov om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond, nr. 384 af 26. april 2017
 • Bekendtgørelse nr. 1154 af 16. oktober 2017 om bevillingsfunktionen m.v. under Danmarks Frie Forskningsfond
 • De til enhver tid gældende Vilkår for bevillinger

  Stk. 3. Udvalgets virksomhed skal i øvrigt finde sted i overensstemmelse med gældende ret.

  Stk. 4. Bestyrelsen kan beslutte, hvilke virkemidler udvalget kan udmønte bevillinger til, herunder størrelsen af bevillingerne, samt om de enkelte virkemidler skal tildeles en fysisk eller juridisk person.

 Stk. 5. Udvalget er uafhængigt i sin vurdering af forskningsfaglige spørgsmål og kan ikke modtage instruktioner herom fra bestyrelsen.

 • § 2. Udvalget består af en formand og 11 medlemmer.

 Stk. 2. Formanden og medlemmerne er udpeget af bestyrelsen i deres personlige egenskab og skal være anerkendte forskere.

 • § 3. Formanden tilrettelægger i samarbejde med sekretariatet for Danmarks Frie Forskningsfond (herefter betegnet som ”sekretariatet”) udvalgets behandling af ansøgninger.

 Stk. 2. Referat af udvalgets møder gøres tilgængeligt for bestyrelsen, når det er godkendt.

 • § 4. Udvalget udmønter bevillinger efter gældende opslag for tematiske midler til Styrket klinisk og uafhængig forskning (2022).

Eksterne bedømmere

 • § 5. Udvalget har mulighed for at inddrage eksterne bedømmere, herunder navnlig internationale bedømmere og følger de af bestyrelsen fastsatte procedurer og retningslinjer, jf. lovens § 28, stk. 1.

Tavshedspligt

 • § 6. Udvalgets medlemmer har tavshedspligt med hensyn til oplysninger, de får kendskab til i deres egenskab af medlem af DFF | Tematisk forskning – Styrket klinisk og uafhængig forskning (2022), når oplysningerne efter deres karakter er fortrolige, jf. forvaltningsloven.

 Stk. 2. Udvalgets medlemmer kvitterer for modtagelsen af notat, der beskriver, hvordan udvalgets medlemmer skal behandle personoplysninger, jf. Databeskyttelsesforordningen og Databeskyttelsesloven

Inhabilitet

 • § 7. Udvalget følger i sin virksomhed de almindelige forvaltningsretlige principper om inhabilitet, jf. forvaltningsloven og de retningslinjer, der fremgår af § 2 og 3 i bekendtgørelse nr. 1154 af 16. oktober 2017 om bevillingsfunktionen m.v. under Danmarks Frie Forskningsfond.

  Stk. 2. Et medlem skal, inden behandlingen af en sag påbegyndes, underrette sekretariatet, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om medlemmets habilitet.

  Stk. 3. Udvalget afgør spørgsmålet om medlemmets habilitet, og det pågældende medlem deltager ikke i behandlingen og afgørelsen af spørgsmålet om habilitet.

  Stk. 4. Det skal fremgå af referatet, hvis spørgsmål om inhabilitet har været drøftet, ligesom udvalgets beslutning skal fremgå af referatet.

  Stk. 5. Et medlem, der er erklæret inhabil, må ikke deltage i drøftelsen af forhold i tilknytning til sagen og skal forlade mødelokalet under behandling af denne.

Sekretariat

 • § 8. Uddannelses- og Forskningsministeriet eller en eller flere statslige myndigheder under ministeriet varetager sekretariatsbetjeningen af udvalget, jf. lovens § 27. Sekretariatet deltager i udvalgets møder.

Mødeafholdelse

 • § 9. Udvalget udøver sin virksomhed i møder. Møderne i udvalget er ikke offentlige. Formanden kan dog, hvor særlige forhold gør sig gældende, bestemme, at særligt sagkyndige eller andre kan deltage i mødet uden stemmeret.

  Stk. 2. Indkaldelse til møder sker skriftligt og så vidt muligt med mindst 8 dages varsel. Mødeindkaldelsen ledsages af en dagsorden. Så vidt muligt medsendes bilagsmateriale til de enkelte dagsordenspunkter samtidig.

  Stk. 3. Dagsorden fastsættes af formanden i samarbejde med sekretariatet, men ethvert medlem kan med 14 dages varsel anmode om at få en sag behandlet i udvalget.

 Stk. 4.  Sekretariatet kan med formandens accept forelægge en sag skriftligt for udvalget uden for et møde.

 Stk. 5. Medlemmerne skal så vidt muligt i god tid give meddelelse til sekretariatet om eventuelt fravær.

 • § 10. Møderne ledes af formanden og i dennes forfald af det medlem, der har størst anciennitet som nuværende medlem af et fagligt forskningsråd i Danmarks Frie Forskningsfond, med mindre der er enighed i udvalget om at pege på et andet udvalgsmedlem som alternativ mødeleder.

  Stk. 2. Udvalget er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne deltager i behandlingen af en sag. Foreligger der inhabilitet, er udvalget beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af de habile medlemmer deltager i behandlingen af den konkrete sag, og mindst 5 medlemmer har stemt for beslutningen.

Stk. 3. I det tilfælde, hvor manglende beslutningsdygtighed ikke kan løses gennem udsættelse af sagens behandling, må de inhabile medlemmer medvirke ved behandlingen af sagen, dog aldrig ved behandling af egne ansøgninger. De normale regler for beslutningsdygtighed gælder herefter, dog skal alle habile udvalgsmedlemmer være til stede.

 Stk. 4. Beslutning kan kun træffes om emner, der er optaget på dagsordenen som sager til beslutning, med mindre det samlede udvalg i enighed beslutter noget andet.

 Stk. 5. Ved udmøntning af ansøgninger tilstræbes det, at beslutninger træffes ved konsensus. Hvis enighed ikke kan opnås ved konsensus, træffes den givne beslutning ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 • § 11. Sekretariatet tager referat fra møder i udvalget.

  Stk. 2. Er et medlem ikke enig i gengivelsen af beslutningen eller drøftelsen i udvalget, kan medlemmet forlange sit standpunkt ført til referat.

  Stk. 3. Referat udsendes kort efter mødet. Eventuelle indsigelser mod referatet skal være fremsat senest 14 dage efter udsendelsen. Det skriftligt godkendte referat udsendes til medlemmernes orientering.

Udvalgets driftsudgifter                 

 • § 12. Driftsudgifter afholdes af DFF’s bevilling til tematisk forskning.

  Stk. 2. Medlemmernes godtgørelse afholdes af udvalgets faglige følgeudgifter.

Afvisning af ansøgninger

 • § 13. Sekretariatet kan efter en konkret vurdering afvise en ansøgning, hvis den ikke opfylder de formelle krav, der er anført i opslaget, jf. § 5 i Bekendtgørelse nr. 1154 af 16. oktober 2017 om bevillingsfunktionen m.v. under Danmarks Frie Forskningsfond.

Beslutning om bevillinger

 • § 14. Udvalget træffer beslutning om, enten helt eller delvist, at imødekomme en ansøgning ved at give bevilling eller at give afslag.

   Stk. 2. Referat af udvalgets beslutninger vedrørende ansøgninger godkendes af medlemmerne.

  Stk. 3. Bevillingsbreve udstedes af sekretariatet på vegne af DFF og underskrives af sekretariatets kontorchef.

  Stk. 4. Afslagsbreve udstedes tilsvarende af sekretariatet på vegne af DFF og underskrives af en områdeleder.

Opfølgning på bevillinger

 • § 15. Når udvalget har truffet beslutning om bevilling, overdrages opfølgningen på bevillingen til det faglige forskningsråd, som formanden efter samråd med udvalget vurderer mest fagligt relevant.

    Stk. 2. Det udvalgte faglige forskningsråd står for al opfølgning på bevillingen, jf. det faglige forskningsråds forretningsorden §§ 17-22.

Ikrafttræden m.v.

 • § 16. Forretningsordenen træder i kraft, når den er godkendt af bestyrelsen for Danmarks Frie Forskningsfond og offentliggjort på fondens hjemmeside.

  Stk. 2. Alle medlemmer af udvalget skal gøres bekendt med denne forretningsorden.

  Stk. 3. Udvalget kan i helt særlige tilfælde dispensere fra forretningsordenen, når det samlede udvalg er enigt herom. Dispensationen skal forudgående godkendes af bestyrelsen. Hvis dette på grund af omstændighederne ikke er muligt, orienteres bestyrelsen efterfølgende.  

  Stk. 4. Indstilling om ændring i forretningsordenen træffes af udvalget ved almindelig stemmeflerhed og forelægges bestyrelsen for Danmarks Frie Forskningsfond til godkendelse.
…………………………………………………………………………………………………….
Foranstående forretningsorden er vedtaget af DFF | Tematisk forskning – Styrket klinisk og uafhængig forskning og godkendt af bestyrelsen for Danmarks Frie Forskningsfond den 2. juli 2022.

 

DFF | Tematisk forskning - Grøn omstilling

Tematisk Forsking 2021

Medlemmer i udvalget:

 • Søren Rud Keiding (formand), Professor og direktør, Aarhus Institute of Advanced Studies, Aarhus Universitet - Tidligere medlem, FTP
 • Jørgen Bruhn (næstformand), Professor, Department of Film and Literature, Linnaeus University - Nuværende medlem, FKK
 • Karen Lund Petersen, Seniorforsker, Global sikkerhed og verdenssyn, Dansk Institut for Internationale Studier - Nuværende medlem, FSE
 • Peter Norman Sørensen, Professor, Økonomisk Institut, Københavns Universitet - Nuværende medlem, FSE
 • Ida Lykke Fabricius, Professor og sektionsleder, Institut for Byggeri og Anlæg, Danmarks Tekniske Universitet (DTU) - Tidligere medlem, FNU
 • Henrik Balslev, Professor, Institut for Biologi - Økoinformatik og biodiversitet, Aarhus Universitet - Tidligere medlem, FNU
 • Ole John Nielsen, Professor, Kemisk Institut, Københavns Universitet - Tidligere medlem, FNU
 • Georgios Kontogeorgis, Professor, Institut for Kemiteknik, Danmarks Tekniske Universitet (DTU) - Tidligere medlem, FTP
 • Jan Kofod Schjørring, Professor, Plante- og Jordvidenskab, Institut for Plante- og Miljøvidenskab, Københavns Universitet - Tidligere medlem, FTP
 • Jakob Stoustrup, Professor, Institut for Elektroniske Systemer, Aalborg Universitet - Tidligere medlem, FTP
 • Dale Southerton, Professor, Cabot Institute for the Environment, University of Bristol 
 • Jamie Lorimer, Professor, School of Geography and the Environment, Oxford University 
 • Stefanie Schütte, Associate professor, Apollon University of Applied Health Sciences 
 • Joacim Rocklöv, Professor, Department of Public Health and Clinical Medicine, Umeå University 
 • Alena Bartonova, Research Director, EU coordination and UAE, Norwegian Institute for Air Research 
 • Stergios Adamopoulos, Professor, Department of Forest Biomaterials and Technology, Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) 
 • Hugues Goosse, Professor, Earth and Life Institute, Universite catholique de Louvain (UCLouvain)
 • Audun Ruud, Deputy Research Director, Norwegian Institute for Nature Research (NINA)
 • Johannes Rousk, Professor, Department of Biology, Lund University
 • Mark Saeys, Professor, Laboratory for Chemical Technology, Ghent University

Forretningsorden for DFF | Tematisk forskning – Grøn omstilling

 

Efter § 26 i lov nr. 384 af 26. april 2017 om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond (i det følgende betegnet som ”loven”) har ad hoc-udvalget DFF | Tematisk forskning – Grøn omstilling (herefter betegnet ”udvalget”) udarbejdet forretningsordenen nedenfor, som bestyrelsen for Danmarks Frie Forskningsfond (herefter betegnet henholdsvis som ”bestyrelsen” og ”DFF” eller ”fonden”) efterfølgende har godkendt.

DFF | Tematisk forskning –  Grøn omstilling

 • 1. Bestyrelsen har nedsat ad hoc-udvalget DFF | Tematisk udvalg – Grøn omstilling (2021) til at udmønte fondens finanslovsbevilling til ”Grøn omstilling” i 2021 (Forskningsreserven for 2021), jf. lovens § 21, stk. 4.

Stk. 2. Udvalget udøver sin virksomhed bl.a. på baggrund af

  Lov om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond, nr. 384 af 26. april 2017

  Bekendtgørelse nr. 1154 af 16. oktober 2017 om bevillingsfunktionen m.v. under Danmarks Frie Forskningsfond

  De til enhver tid gældende Vilkår for bevillinger

  Stk. 3. Udvalgets virksomhed skal i øvrigt finde sted i overensstemmelse med gældende ret.

  Stk. 4. Bestyrelsen kan beslutte, hvilke virkemidler udvalget kan udmønte bevillinger til, herunder størrelsen af bevillingerne, samt om de enkelte virkemidler skal tildeles en fysisk eller juridisk person.

 Stk. 5. Udvalget er uafhængigt i sin vurdering af forskningsfaglige spørgsmål og kan ikke modtage instruktioner herom fra bestyrelsen.

 • 2. Udvalget består af en formand og 19 medlemmer.

 Stk. 2. Formanden og medlemmerne er udpeget af bestyrelsen i deres personlige egenskab og skal være anerkendte forskere.

 • 3. Formanden tilrettelægger i samarbejde med sekretariatet for Danmarks Frie Forskningsfond (herefter betegnet som ”sekretariatet”) udvalgets behandling af ansøgninger.

 Stk. 2. Referat af udvalgets møder gøres tilgængeligt for bestyrelsen, når det er godkendt.

 • 4. Udvalget udmønter bevillinger efter gældende opslag for tematiske midler til Grøn omstilling (2021).

Eksterne bedømmere

 • 5. Udvalget har mulighed for at inddrage eksterne bedømmere, herunder navnlig internationale bedømmere og følger de af bestyrelsen fastsatte procedurer og retningslinjer, jf. lovens § 28, stk. 1.

Tavshedspligt

 • 6. Udvalgets medlemmer har tavshedspligt med hensyn til oplysninger, de får kendskab til i deres egenskab af medlem af DFF | Tematisk forskning – Grøn omstilling (2021), når oplysningerne efter deres karakter er fortrolige, jf. forvaltningsloven.

 Stk. 2. Udvalgets medlemmer kvitterer for modtagelsen af notat, der beskriver, hvordan udvalgets medlemmer skal behandle personoplysninger, jf. Databeskyttelsesforordningen og Databeskyttelsesloven

Inhabilitet

 • 7. Udvalget følger i sin virksomhed de almindelige forvaltningsretlige principper om inhabilitet, jf. forvaltningsloven og de retningslinjer, der fremgår af § 2 og 3 i bekendtgørelse nr. 1154 af 16. oktober 2017 om bevillingsfunktionen m.v. under Danmarks Frie Forskningsfond.

  Stk. 2. Et medlem skal, inden behandlingen af en sag påbegyndes, underrette sekretariatet, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om medlemmets habilitet.

  Stk. 3. Udvalget afgør spørgsmålet om medlemmets habilitet, og det pågældende medlem deltager ikke i behandlingen og afgørelsen af spørgsmålet om habilitet.

  Stk. 4. Det skal fremgå af referatet, hvis spørgsmål om inhabilitet har været drøftet, ligesom udvalgets beslutning skal fremgå af referatet.

  Stk. 5. Et medlem, der er erklæret inhabil, må ikke deltage i drøftelsen af forhold i tilknytning til sagen og skal forlade mødelokalet under behandling af denne.

Sekretariat

 • 8. Uddannelses- og Forskningsministeriet eller en eller flere statslige myndigheder under ministeriet varetager sekretariatsbetjeningen af udvalget, jf. lovens § 27. Sekretariatet deltager i udvalgets møder.

Mødeafholdelse

 • 9. Udvalget udøver sin virksomhed i møder. Møderne i udvalget er ikke offentlige. Formanden kan dog, hvor særlige forhold gør sig gældende, bestemme, at særligt sagkyndige eller andre kan deltage i mødet uden stemmeret.

  Stk. 2. Indkaldelse til møder sker skriftligt og så vidt muligt med mindst 8 dages varsel. Mødeindkaldelsen ledsages af en dagsorden. Så vidt muligt medsendes bilagsmateriale til de enkelte dagsordenspunkter samtidig.

  Stk. 3. Dagsorden fastsættes af formanden i samarbejde med sekretariatet, men ethvert medlem kan med 14 dages varsel anmode om at få en sag behandlet i udvalget.

 Stk. 4.  Sekretariatet kan med formandens accept forelægge en sag skriftligt for udvalget uden for et møde.

 Stk. 5. Medlemmerne skal så vidt muligt i god tid give meddelelse til sekretariatet om eventuelt fravær.

 • 10. Møderne ledes af formanden og i dennes forfald af det medlem, der har størst anciennitet som nuværende medlem af et fagligt forskningsråd i Danmarks Frie Forskningsfond, med mindre der er enighed i udvalget om at pege på et andet udvalgsmedlem som alternativ møde-leder.

  Stk. 2. Udvalget er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne deltager i behandlingen af en sag. Foreligger der inhabilitet, er udvalget beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af de habile medlemmer deltager i behandlingen af den konkrete sag, og mindst 5 medlemmer har stemt for beslutningen.

Stk. 3. I det tilfælde, hvor manglende beslutningsdygtighed ikke kan løses gennem udsættelse af sagens behandling, må de inhabile medlemmer medvirke ved behandlingen af sagen, dog aldrig ved behandling af egne ansøgninger. De normale regler for beslutningsdygtighed gælder herefter, dog skal alle habile udvalgsmedlemmer være til stede.

 Stk. 4. Beslutning kan kun træffes om emner, der er optaget på dagsordenen som sager til beslutning, med mindre det samlede udvalg i enighed beslutter noget andet.

 Stk. 5. Ved udmøntning af ansøgninger tilstræbes det, at beslutninger træffes ved konsensus. Hvis enighed ikke kan opnås ved konsensus, træffes den givne beslutning ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 • 11. Sekretariatet tager referat fra møder i udvalget.

  Stk. 2. Er et medlem ikke enig i gengivelsen af beslutningen eller drøftelsen i udvalget, kan medlemmet forlange sit standpunkt ført til referat.

  Stk. 3. Referat udsendes kort efter mødet. Eventuelle indsigelser mod referatet skal være fremsat senest 14 dage efter udsendelsen. Det skriftligt godkendte referat udsendes til medlemmernes orientering.

Udvalgets driftsudgifter                 

 • 12. Driftsudgifter afholdes af DFF’s bevilling til tematisk forskning.

  Stk. 2. Medlemmernes godtgørelse afholdes af udvalgets faglige følgeudgifter.

Afvisning af ansøgninger

 • 13. Sekretariatet kan efter en konkret vurdering afvise en ansøgning, hvis den ikke opfylder de formelle krav, der er anført i opslaget, jf. § 5 i Bekendtgørelse nr. 1154 af 16. oktober 2017 om bevillingsfunktionen m.v. under Danmarks Frie Forskningsfond.

Beslutning om bevillinger

 • 14. Udvalget træffer beslutning om, enten helt eller delvist, at imødekomme en ansøgning ved at give bevilling eller at give afslag.

   Stk. 2. Referat af udvalgets beslutninger vedrørende ansøgninger godkendes af medlemmerne.

  Stk. 3. Bevillingsbreve udstedes af sekretariatet på vegne af DFF og underskrives af sekretariatets kontorchef.

  Stk. 4. Afslagsbreve udstedes tilsvarende af sekretariatet på vegne af DFF og underskrives af en områdeleder.

Opfølgning på bevillinger

 • 15. Når udvalget har truffet beslutning om bevilling, overdrages opfølgningen på bevillingen til det faglige forskningsråd, som formanden efter samråd med udvalget vurderer mest fagligt relevant.

    Stk. 2. Det udvalgte faglige forskningsråd står for al opfølgning på bevillingen, jf. det faglige forskningsråds forretningsorden §§ 17-22.

Ikrafttræden m.v.

 • 16. Forretningsordenen træder i kraft, når den er godkendt af bestyrelsen for Danmarks Frie Forskningsfond og offentliggjort på fondens hjemmeside.

  Stk. 2. Alle medlemmer af udvalget skal gøres bekendt med denne forretningsorden.

  Stk. 3. Udvalget kan i helt særlige tilfælde dispensere fra forretningsordenen, når det samlede udvalg er enigt herom. Dispensationen skal forudgående godkendes af bestyrelsen. Hvis dette på grund af omstændighederne ikke er muligt, orienteres bestyrelsen efterfølgende.  

  Stk. 4. Indstilling om ændring i forretningsordenen træffes af udvalget ved almindelig stemmeflerhed og forelægges bestyrelsen for Danmarks Frie Forskningsfond til godkendelse.
…………………………………………………………………………………………………….
Foranstående forretningsorden er vedtaget af DFF |Tematisk forskning – Grøn omstilling og godkendt af bestyrelsen for Danmarks Frie Forskningsfond den 18. maj 2021.>

 

DFF | Tematisk forskning - Grøn omstilling

Tematisk Forsking 2020

Medlemmer i udvalget:

 • Søren Rud Keiding (formand), professor (tidligere formand for Teknologi og Produktion) - Aarhus Universitet, Science and Technology
 • Alena Bartonova, research director - Norsk institutt for luftforskning
 • Andrew Barry, professor - University College London, Department of Geography
 • Audun Ruud, senior researcher - Norwegian Institute for Nature Research (NINA)
 • David Lundbek Egholm, professor (medlem af Natur og Univers) - Aarhus Universitet, Institut for Geoscience
 • Georgios Kontogeorgis, professor (tidligere medlem af Teknologi og Produktion) - Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Kemiteknik
 • Gerasimos Lyberatos, professor - National Technical University of Athens, Department of Synthesis and Development of Industrial Processes
 • Hans-Peter Nee, professor - KTH Royal Institute of Stockholm, Division of Electric Power and Energy Systems
 • Henrik Balslev, professor (tidligere medlem af Natur og Univers) - Aarhus Universitet, Institut for Biologi
 • Hugues Goosse, professor - Universite catholique de Louvain, Earth and Life Institute
 • Irini Angelidaki, professor (tidligere medlem af Teknologi og Produktion) - Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Vand og Miljøteknologi
 • Jørgen Bruhn, professor (medlem af Kultur og Kommunikation) - Linnæus University, Department of Film and Literature
 • Karen Lund Petersen, professor (medlem af Samfund og Erhverv) - Københavns Universitet, Institut for Statskundskab
 • Katherine Willis, professor - University of Oxford, Department of Zoology
 • Ole John Nielsen (næstformand), professor (tidligere medlem af Natur og Univers) - Københavns Universitet, Kemisk Institut
 • Philipp Mayer, professor (tidligere medlem af Teknologi og Produktion) - Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Vand og Miljøteknologi
 • Reinhard Hennig, associate professor - University of Agder, Department of Nordic and Media Studies
 • Stefanie Schütte, dr. - APOLLON University for Applied Health Sciences
 • Stergios Adamopoulos, professor - Linnæus University, Department of Forestry and Wood Technology

Læs forretningsorden for DFF  | Tematisk Forskning – Grøn omstilling (pdf).

 

DFF | Tematisk forskning - Effekter af tidlige indsatser

Tematisk Forsking 2020

Medlemmer i udvalget:

 • Mads Meier Jæger, Professor (medlem af Samfund og Erhverv), Sociologisk Institut - Københavns Universitet (formand for udvalget)
 • Marianne Simonsen, Professor (medlem af Samfund og Erhverv), Institut for Økonomi - Aarhus Universitet
 • Hugh James Robert Zachariae, Professor (medlem af Kultur og Kommunikation), Psykologisk Institut - Aarhus Universitet
 • Merete Osler, Klinisk professor (tidligere medlem af Sundhed og Sygdom), Afdeling for Epidemiologi - Københavns Universitet
 • Dr Lisa Hurt, Senior Lecture, School of Medicine - Cardiff University
 • Edward Melhuish, Professor, Department of Education - University of Oxford
 • Therese Nilsson, Senior Lecture, Department of Economics - Lund University

Læs forretningsorden for DFF  | Tematisk Forskning – Tidlig indsats 2020 (pdf).

DFF | Tematisk forskning - Digitale teknologier

Tematisk Forsking 2019

Medlemmer i udvalget:

 • Peter Gorm Larsen, professor, Institut for Ingeniørvidenskab - Aarhus Universitet og medlem af DFF | Teknologi og Produktion (formand for udvalget)
 • Anne-Marie Søndergaard Christensen, lektor, Institut for Kulturvidenskaber – Syddansk Universitet og medlem af DFF | Kultur og Kommunikation
 • Dexter Kozen, professor, Computer Science Department – Cornell University
 • Gerd Kortuem, professor, Department Design Engineering - Delft University of Technology
 • Giuseppe F. Italiano, professor, Computer Science - LUISS University 
 • Lars Birkedal, professor, Institut for Datalogi - Aarhus Universitet og medlem af DFF |Natur og Univers
 • Lars Kai Hansen, professor, Institut for Matematik og Computer Science – Danmarks Tekniske Universitet og tidligere medlem af DFF |Teknologi og Produktion 
 • Liu Weiru, professor, Artificial Intelligence – University of Bristol
 • Marta Kwiatkowska, professor, Oxford University
 • Michael Mitzenmacher, professor, Computer Sciences - Harvard University
 • Orna Kupferman, professor, School of Computer Science and Engineering – Hebrew University

Læs forretningsordenen for DFF  | Tematisk Forskning - Digitale Teknologier her (pdf).

DFF | Tematisk forskning - Mennesker og samfund

Tematisk Forsking 2019

Medlemmer i udvalget:

 • Ole Hammerslev, professor, Juridisk institut Syddansk Universitet og medlem af DFF | Samfund og Erhverv (formand for udvalget)
 • Anne Sigfrid Grønseth, professor, Inland Norway University of Applied Sciences
 • Carina Mood, professor, Swedish institute for social research - Stockholm University
 • Inger Johanne Sand, Head of department, Department of Public and International Law, The Faculty of Law, Oslo
 • Helge Hvid, dr.scient.soc.,Institut for Mennekser og Teknologi - Roskilde Universitet og tidligere medlem af DFF | Samfund og Erhverv
 • Henning Finseraas, researcher, Institute for Social Research (Oslo)
 • Kirsten Frandsen, professor, Institut for Kommunikation og Kultur – Medievidenskab – Aarhus Universitet og medlem af DFF | Kultur og Kommunikation
 • Merete Osler, professor, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed– Rigshospitalet og tidligere medlem af DFF | Sundhed og Sygdom
 • Palle Rasmussen, professor emeritus, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet, tidligere medlem af DFF | Kultur og Kommunikation 
 • Thomas Bak, Head of department, Institut for Elektroniske Systemer – Aalborg Universitet og medlem af DFF | Teknologi og Produktion   
 • Paola Valero, professor, Department of Mathematics and Science Education - Stockholm University

Læs forretningsordenen for DFF | Tematisk forskning -  Mennesker & Samfund her (pdf).

DFF | Tematisk forskning - Mennesker og samfund

Tematisk Forsking 2018

Medlemmer i udvalget:

 • Cathrine Holst, Professor
 • Dorthe Gert Simonsen, Lektor
 • Inger Furseth, Professor
 • Kjell Arne Røvik, Professor
 • Lisbeth Lundahl, Professor
 • Margit Warburg, Professor
 • Merete Osler, Professor, Overlæge
 • Ole Hammerslev, Professor (Formand for udvalget)
 • Peter Gorm Larsen, Professor 
 • Søren Serritzlew, Professor

Læs forretningsorden for DFF  | Tematisk Forskning – Mennesker og Samfund (pdf).

DFF | Tematisk forskning - Læring og uddannelseskvalitet

Tematisk Forsking 2018

Medlemmer i udvalget:

 • Anders V. Munch, Professor
 • Christine Schøtt Hvidberg, Lektor
 • Helena Skyt Nielsen, Professor
 • Jonas Vlachos, Professor
 • Klara Bolander Laksov, Lektor
 • Mads Meier Jæger, Professor
 • Michael Møller Hansen, Professor
 • Palle Rasmussen, Professor, (Formand for udvalget)

Læs forretningsorden for DFF  | Tematisk Forskning – Læring og uddannelseskvalitet (pdf).

DFF | Tematisk forskning - Tidlig indsats

Tematisk Forsking 2018

Medlemmer i udvalget:

 • Birgitte Refslund Sørensen
 • Bobby Zachariae, Professor, (Formand for udvalget)
 • Carina Mood, Professor
 • Chris M Verhaak, Associate Professor
 • Mari Rege, Professor
 • Mads Meier Jæger, Professor
 • Helene Skyt Nielsen, Professor

Læs forretningsorden for DFF  | Tematisk Forskning – Tidlig indsats (pdf).

De tematiske midler til Samfundsøkonomiske effekter af velfærdsinvesteringer blev udmøntet af DFF | Samfund og Erhverv.